Työllis­ty­mis­pal­ve­lujen kehit­tä­minen ja johta­minen, 10 op

Tuettu työllis­ty­minen on tutki­tusti tehokas työtapa edistää pitkään työttömänä olleiden, osatyö­ky­kyisten ja erityis­ryhmien työllis­ty­mistä. Koulu­tuk­sessa saat valmiudet kehittää ja johtaa laaduk­kaita asiakas­läh­töisiä työllis­ty­mis­pal­ve­luita ja tukea valmen­nus­työtä tekeviä työnte­ki­jöitä tuetun työllis­tä­misen työta­vassa ja tehtävissä. 

Koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja lähio­pe­tuksena pienryh­missä, sisältäen käytän­nön­har­joi­tuksia. Koulutus rakentuu kahdesta viiden opinto­pisteen laajui­sesta koulutusosiosta.

Kenelle?

Esihen­ki­löille, päälli­köille ja muille vastaa­ville, jotka työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityksissä.

Koulu­tusaika: 4.1.-22.5.2024.

Huom! Tutustu myös Tuetun työllis­ty­misen 20 op -koulutukseen 

Sisältö

1. Tuettu työllis­ty­minen 5 op

Koulu­tuksen tavoit­teena on yhteisen ymmär­ryksen luominen tuetun työllis­ty­misen sisäl­löstä työllis­ty­mistä tukevien palve­luiden tuottajien kanssa. Oppimis­teemoja ovat: tuetun työllis­ty­misen arvot ja periaatteet, laatu­kri­teerit ja tuetun työllis­ty­misen valmen­nus­pro­sessin vaiheet.

6 oppituntia video­luentoja 4.1.-22.1.
3 x 3 oppituntia pienryhmäkeskusteluja:

  • 1. ryhmä­kes­kustelu ke 24.1.
  • 2. ryhmä­kes­kustelu ke 31.1.
  • 3. ryhmä­kes­kustelu ke 14.2.

Oman työn analysointia.

2. Työllis­ty­mis­pal­ve­luiden johta­minen 5 op 

Koulu­tuksen tavoit­teena on, että osallistuja saa valmiudet kehittää ja johtaa laaduk­kaita asiakas­läh­töisiä työllis­ty­mis­pal­ve­luita.  Oppimis­tee­moina ovat: palve­luiden muotoilu asiakas­läh­töi­sesti ja resurs­si­te­hok­kaasti yhteis­työssä valmen­nus­työtä tekevien kanssa, palve­luiden yhden­mu­kais­ta­minen, palve­luiden laatu­kri­teerien käyttöönotto ja seuranta sekä valmen­nus­työtä tekevien työnte­ki­jöiden johtaminen.

2. Työllis­ty­mis­pal­ve­luiden johta­minen
6 oppituntia luentoja 1.3. alkaen
ja 3 x 3 oppituntiapienryhmäkeskusteluja: 

  • 1. ryhmä­kes­kustelu 20.3.
  • 2. ryhmä­kes­kustelu 8.5.
  • 3. ryhmä­kes­kustelu 22.5.

Omaan työhön vietäviä harjoi­tuksia ja niiden analysointia.

Koulut­tajat

Sanna Saasta­moinen, sanna.tuulikki.saastamoinen(at)gmail.com, p. 040 510 3940
Mari Nupponen, mari.nupponen(at)outlook.com, p. 0400 764 123

Koulut­ta­jilla on yli 10 vuoden kokemus tuetun työllis­ty­misen menetelmän koulut­ta­mi­sesta ja työllis­ty­mis­pal­ve­luiden kehittämisestä. 

Todistus

Osallis­tujat saavat todis­tuksen koulu­tuksen hyväk­sy­tystä suorit­ta­mi­sesta. Hyväk­sytty suoritus edellyttää koulu­tuksen tieto­pe­rustan omaksu­mista, läsnäoloa pienryh­mä­kes­kus­te­luissa sekä oppimis­teh­tävien suorit­ta­mista. Koulutus vastaa
laajuu­deltaan 10 opinto­pisteen laajuista opintosuoritusta.

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­minen avautuu syksyllä 2023. Koulu­tuksen aloitukseen ja käytännön järjes­te­lyihin liittyvät ohjeis­tukset lähetetään sähkö­pos­titse ennen koulu­tuksen alkua.

Ilmoit­tau­tu­mi­sehdot

Osallis­tujat otetaan koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tuessasi sähkö­pos­tiisi automaat­tisen vahvis­tus­viestin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­minen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa automaat­tista vahvis­tus­viestiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä yhteys­hen­kilöön. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidättää oikeuden ohjel­ma­muu­toksiin ja koulu­tuksen peruut­ta­miseen, mikäli koulu­tus­ryhmää ei saada täyteen. Koulu­tuksen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­tetaan ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä sähköpostilla.

Koulutus toteu­tetaan, mikäli määrä­aikaan mennessä on ilmoit­tau­tunut riittävä määrä osallis­tujia. Koulu­tus­ryhmän koko on enintään 36 osallis­tujaa. Koulutus toteutuu, mikäli osallis­tujia on saatu vähintään 10. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Koulu­tukseen otetaan jonotus­lis­talta osallis­tujia, mikäli ryhmään vapautuu paikkoja.

Peruu­tusehdot:

Peruu­tathan opiske­lu­paikkasi, jos et voi aloittaa koulu­tusta. Näin vapautat paikan seuraa­valle ilmoit­tau­tu­jalle.
Osallis­tu­misen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen koulu­tuksen alkua. Tämän jälkeen tehdyt osallis­tu­misen peruu­tuk­sista veloi­tamme 30 % koulu­tuksen hinnasta. Koulu­tuksen keskeyt­tä­minen, aloit­ta­matta jättä­minen tai kielteinen päätös opintoihin haettuihin tukiin ei oikeuta maksu­pa­lau­tukseen. Sairauden vuoksi keskey­ty­neiden opintojen osalta mahdol­liset maksun­pa­lau­tukset käsitellään tapaus­koh­tai­sesti. Tarvit­taessa, esim. esteen sattuessa osallis­tujan voi vaihtaa. Peruu­tukset ja osallis­tujan vaihdokset tulee tehdä sähkö­pos­titse yhteys­hen­ki­lölle (lisätietoja-kohta).

Lisätietoja

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula(at)karelia.fi, p. 050 311 9167