Tuetun työllis­ty­misen koulutus, 20 op

Toimitko työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa, ja haluaisit kehittää osaamistasi tuetun työllis­tä­misen työta­vassa? Kareliassa alkaa keväällä 2024 tuetun työllis­ty­misen koulu­tus­ko­ko­naisuus (20 op), jossa saat vahvan osaamis­pe­rustan asiakastyöhösi. 

Tuettu työllis­ty­minen on tutki­tusti tehokas työtapa edistää pitkään työttömänä olleiden, osatyö­ky­kyisten ja erityis­ryhmien työllis­ty­mistä. Tuetun työllis­ty­misen työtapa edistää kokonais­val­tai­sesti työtä hakevien asiak­kaiden mahdol­li­suuksia löytää työky­kyään ja osaamistaan vastaavia työteh­täviä. Tuetun työllis­ty­misen keskiössä on asiakas ja hänen tavoit­teensa, joita ammat­ti­lainen tukee ratkai­su­kes­keisen valmen­nuksen menetelmin. Tuetun työllis­ty­misen lähtö­kohtana ovat asiakkaan osaaminen, kiinnostus ja vahvuudet. 

Kenelle?

Tuetun työllis­ty­misen ammat­ti­laiset työsken­te­levät työllis­ty­mistä tukevissa palve­luissa mm. valmen­tajina, ohjaajina, työhön­val­men­tajina tai palve­luiden esihen­ki­löinä julki­sella sekto­rilla, järjes­töissä, oppilai­tok­sissa ja yrityksissä.

Koulu­tuk­sessa yhdis­tetään verkko­luennot, pienryh­mä­opetus sekä oman työn käytän­nöl­linen kehit­tä­minen. Koulutus toteu­tetaan etäluen­toina ja etäpien­ryh­missä, sisältäen käytännön harjoituksia. 

Koulu­tusaika: 4.1. – 8.12.2024

Huom! Tutustu myös Työllis­ty­mis­pal­ve­lujen kehit­tä­minen ja johta­minen 10 op -koulutukseen

Sisältö

1. Tuettu työllis­ty­minen 5 op

Koulu­tuksen tavoit­teena on yhteisen ymmär­ryksen luominen tuetun työllis­ty­misen sisäl­löstä työllis­ty­mistä tukevien palve­luiden tuottajien kanssa. Oppimis­teemoja ovat tuetun työllis­ty­misen arvot ja periaatteet, laatu­kri­teerit ja tuetun työllis­ty­misen valmen­nus­pro­sessin vaiheet. 

6 oppituntia video­luentoja 4.1.-22.1.
3 x 3 oppituntia pienryh­mä­kes­kus­teluja (etä):

 • 1. ryhmä­kes­kustelu ke 24.1.
 • 2. ryhmä­kes­kustelu ke 31.1.
 • 3. ryhmä­kes­kustelu ke 14.2.

Oman työn analysointia.

2. Osaamisen esiin nosta­minen 5 op

Koulu­tuksen tavoit­teena on asiakasta voimaan­nuttava, luotta­muk­sel­liseen yhteis­työ­suh­teeseen perustuva ja työnha­kijan poten­ti­aaliin keskittyvä osaamisen hahmot­ta­minen. Oppimis­teemoja ovat asiakas­läh­töinen osaamisen kartoitus, osaamisen, kykyjen ja toiveiden kartoitus, asiakkaan voimaan­tu­misen tukeminen, realis­tinen ja tavoit­teel­linen työnhakusuunnitelma. 

6 oppituntia video­luentoja 15.2.2024 alkaen
4 x 3 oppituntia pienryh­mä­kes­kus­teluja (etä):

 • 1. ryhmä­kes­kustelu 13.3.
 • 2. ryhmä­kes­kustelu 27.3.
 • 3. ryhmä­kes­kustelu 10.4.
 • 4. ryhmä­kes­kustelu 24.4.

Omaan työhön vietäviä harjoi­tuksia ja niiden analysointia.

3. Ratkai­su­kes­keinen valmennus 5 op

Koulu­tuksen tavoit­teena on saada valmiudet ratkai­su­kes­keisen työme­ne­telmien käyttöön valmen­nuk­sessa. Oppimis­teemoja ovat ratkai­su­kes­keisen työme­ne­telmän periaatteet, asiakkaan sisäisen motivaation herättely sekä ratkai­su­kes­keiset kysymykset ja työtavat valmennuksessa. 

10 oppituntia video­luentoja 12.8.2024 alkaen
4 x 3 oppituntia pienryh­mä­kes­kus­teluja (etä):

 • 1. ryhmä­kes­kustelu 11.9.
 • 2. ryhmä­kes­kustelu 25.9.
 • 3. ryhmä­kes­kustelu 9.10
 • 4. ryhmä­kes­kustelu 23.10

Omaan työhön vietäviä harjoi­tuksia ja niiden analysointia.

4. Työnan­ta­jayh­teistyö 5 op

Koulu­tuksen tavoit­teina on saada valmiudet kohtauttaa asiakkaan ja työnan­tajan tarpeet sekä kehittää uusia yhteistyö ja lähes­ty­mis­keinoja työnan­tajan kanssa toimi­miseen. Oppimis­tee­moina ovat työteh­tävien räätä­löinti, työnan­tajien tarpeiden kartoitus ja tavoit­teel­lisen yhteistyön suunnittelu, työnte­kijän osaamisen ja työnan­tajien tarpeiden yhteen­so­vit­ta­minen sekä työllis­ty­mistä tukevien palve­luiden markki­nointi, työssä pysymisen tukeminen.

6 oppituntia luentoja 24.10. alkaen
3 x 3 oppituntia pienryh­mä­kes­kus­teluja (etä):

 • 1. ryhmä­kes­kustelu 20.11.
 • 2. ryhmä­kes­kustelu 4.12.
 • 3. ryhmä­kes­kustelu 8.12.

Omaan työhön vietäviä harjoi­tuksia ja niiden analysointia

Koulut­tajat

Sanna Saasta­moinen, sanna.tuulikki.saastamoinen(at)gmail.com, p. 040 510 3940
Mari Nupponen, mari.nupponen(at)outlook.com, p. 0400 764 123

Koulut­ta­jilla on yli 10 vuoden kokemus tuetun työllis­ty­misen menetelmän koulut­ta­mi­sesta ja työllis­ty­mis­pal­ve­luiden kehittämisestä. 

Todistus

Osallis­tujat saavat todis­tuksen koulu­tuksen hyväk­sy­tystä suorit­ta­mi­sesta. Hyväk­sytty suoritus edellyttää koulu­tuksen tieto­pe­rustan omaksu­mista, läsnäoloa pienryh­mä­kes­kus­te­luissa sekä oppimis­teh­tävien suorit­ta­mista. Koulutus vastaa
laajuu­deltaan 20 opinto­pisteen laajuista opintosuoritusta.

Ilmoit­tau­tu­minen

Ilmoit­tau­tu­minen avautuu syksyllä 2023. Koulu­tuksen aloitukseen ja käytännön järjes­te­lyihin liittyvät ohjeis­tukset lähetetään sähkö­pos­titse ennen koulu­tuksen alkua.

Ilmoit­tau­tu­mi­sehdot

Osallis­tujat otetaan koulu­tukseen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tuessasi sähkö­pos­tiisi automaat­tisen vahvis­tus­viestin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­minen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa automaat­tista vahvis­tus­viestiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä yhteys­hen­kilöön. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidättää oikeuden ohjel­ma­muu­toksiin ja koulu­tuksen peruut­ta­miseen, mikäli koulu­tus­ryhmää ei saada täyteen. Koulu­tuksen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­tetaan ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä sähköpostilla.

Koulutus toteu­tetaan, mikäli määrä­aikaan mennessä on ilmoit­tau­tunut riittävä määrä osallis­tujia. Koulu­tus­ryhmän koko on enintään 36 osallis­tujaa. Koulutus toteutuu, mikäli osallis­tujia on saatu vähintään 10. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tautua jonotus­lis­talle. Koulu­tukseen otetaan jonotus­lis­talta osallis­tujia, mikäli ryhmään vapautuu paikkoja.

Peruu­tusehdot:

Peruu­tathan opiske­lu­paikkasi, jos et voi aloittaa koulu­tusta. Näin vapautat paikan seuraa­valle ilmoit­tau­tu­jalle.
Osallis­tu­misen voi peruuttaa viimeistään kaksi viikkoa ennen koulu­tuksen alkua. Tämän jälkeen tehdyt osallis­tu­misen peruu­tuk­sista veloi­tamme 30 % koulu­tuksen hinnasta. Koulu­tuksen keskeyt­tä­minen, aloit­ta­matta jättä­minen tai kielteinen päätös opintoihin haettuihin tukiin ei oikeuta maksu­pa­lau­tukseen. Sairauden vuoksi keskey­ty­neiden opintojen osalta mahdol­liset maksun­pa­lau­tukset käsitellään tapaus­koh­tai­sesti. Tarvit­taessa, esim. esteen sattuessa osallis­tujan voi vaihtaa. Peruu­tukset ja osallis­tujan vaihdokset tulee tehdä sähkö­pos­titse yhteys­hen­ki­lölle (lisätietoja-kohta).

Lisätietoja

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula(at)karelia.fi, p. 050 311 9167