Voima­har­joit­te­lun perus­teet fysioterapeuteille


Harjoit­te­lun ohjaa­mi­nen on keskeistä fysio­te­ra­piassa ja voima- sekä kestä­vyys­har­joit­telu ovat tärkeä osa vaikut­ta­vaa fysio­te­ra­piaa. Tässä koulu­tuk­sessa pääset syven­tä­mään osaa­mis­tasi voima- ja kestä­vyys­har­joit­te­lusta Tuomas Rytkö­sen asian­tun­te­vassa ohjauksessa. 

Kaksi­päi­väi­sessä koulu­tuk­sessa käydään läpi maksi­mi­voi­man, nopeus­voi­man, lihas­mas­sa­har­joit­te­lun sekä ydis­te­tyn voima- ja kestä­vyys­har­joit­te­lun kuor­mi­tus­fy­sio­lo­gi­set ja valmen­nuso­pil­li­set perus­teet. Lisäksi koulu­tuk­sessa käydään läpi fyysi­sen harjoit­te­lun perio­di­soin­nin ja ohjel­moin­nin perus­teet sekä pereh­dy­tään käytän­nössä maksi­mi­voi­ma­har­joit­te­lun erikois­tek­nii­koi­hin, kont­ras­ti­voi­ma­har­joit­te­luun sekä unila­te­raa­li­seen voimaharjoitteluun.

Koulu­tuk­sessa yhdis­tyy teoria ja käytäntö ja voit sovel­taa suoraan tietoa käytän­nön työhön.
Koulu­tus on kohden­nettu fysio­te­ra­peu­teille ja loppu­vai­heen opis­ke­li­joille (140 op:tä suori­tet­tuna).
Koulu­tuk­sen jälkeen saat kurs­si­to­dis­tuk­sen, jossa on tiivis­te­tysti esitetty koulu­tuk­sen sisältö.

Koulu­tuk­sen tavoitteet

  • Osaat perus­teet voima- ja kestävyysharjoittelusta
  • Tiedät miten voima- ja kestä­vyys harjoit­te­lua voidaan ohjel­moida ja opti­moida kehittymistä
  • Osaat huomioida harjoit­te­lun suun­nit­te­lussa palautumisen
  • Osaat käytän­nössä hyödyn­tää eri tekni­koita harjoittelussa

Koulu­tuk­sen keskei­set sisällöt

  • Voima- ja kestä­vyys­har­joit­te­lun perusteet
  • Kehit­ty­mi­sen opti­mointi ja palau­tu­mi­sen huomiointi
  • Harjoit­te­lun ohjelmointi
  • Käytän­nön demot

Koulut­taja

Tuomas Rytkö­nen, (LitM) ja fysiikkavalmentaja

Tuomas Rytkö­nen on liikun­ta­bio­logi (LitM) ja Athle­tican fysiik­ka­val­men­taja, joka on erikois­tu­nut maksi­mi­voi­man, nopeus­voi­man, kesto­voi­man ja lihas­mas­san kehittämiseen. 

Myös yhdis­tetty voima- ja kestä­vyys­har­joit­telu kuuluu Tuomak­sen erikoisosaamisalueisiin. 

Tuomas on fysiik­ka­val­men­ta­nut viimei­sen reilun kymme­nen vuoden aikana amma­tik­seen kovalla tulos­ke­hi­tyk­sellä kymme­nien urhei­lu­la­jien urhei­li­joita ja kuntoilijoita. 


Lue lisää ja Tutustu Tuomak­seen

Koulu­tusaika

21.-22.1.2025 klo 9.00 – 16.00
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, koulu­tus­tila ilmoi­te­taan myöhemmin.

Koulu­tus­päi­vään sisäl­tyy 60 min lounas­tauko. Lounas on omakus­tan­tei­nen. Lisäksi pide­tään lyhyem­piä taukoja. Osal­lis­tu­jat saavat koulu­tus­päi­vän aikana veloi­tuk­setta yhdet kahvit. Koulu­tus­ryh­mään otetaan enin­tään 25 osallistujaa. 

Hinta

Osal­lis­tu­ja­hinta 480 € (sis. alv 24 %)
(387,10 €, ALV 92,90 €)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on samalla sitou­mus osal­lis­tu­ja­mak­sun maksa­mi­seen (lasku). Ilmoit­tau­tues­sasi koulu­tuk­seen voit valita lasku­tuse­rien määrän (1-2).
Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy laskut­taa osal­lis­tu­ja­mak­sun arvon­li­sä­ve­roi­neen maksueh­dolla 14 päivää netto.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen päättyy perjan­taina 20.12.2024 klo 16.00 mennessä.
Voit maksaa koulu­tuk­sen 1 – 2 erässä. Maksue­rien määrän voit valita ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä.

Osal­lis­tu­jat otetaan koulu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tues­sasi sähkö­pos­tiisi auto­maat­ti­sen vahvis­tus­vies­tin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa auto­maat­tista vahvis­tus­vies­tiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­titse käytän­nän järjes­te­lyistä vastaa­valle yhteys­hen­ki­lölle.
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidät­tää oikeu­den ohjel­ma­muu­tok­siin ja koulu­tuk­sen peruut­ta­mi­seen, mikäli koulu­tus­ryh­mää ei saada täyteen. Koulu­tuk­sen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä sähköpostilla.

Koulu­tus toteu­te­taan, mikäli määrä­ai­kaan mennessä on ilmoit­tau­tu­nut riit­tävä määrä osal­lis­tu­jia, vähin­tään 12 osal­lis­tu­jaa. Koulu­tus­ryh­män koko on enin­tään 25 osal­lis­tu­jaa. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tau­tua jono­tus­lis­talle. Koulu­tuk­seen otetaan jono­tus­lis­talta osal­lis­tu­jia, mikäli ryhmään vapau­tuu paikkoja.

Peruu­tuseh­dot:
Osal­lis­tu­mi­sen peruu­tuk­sesta ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen tai koko­naan peruut­ta­matta jättä­mi­sestä veloi­te­taan koulu­tuk­sen hinta koko­nai­suu­des­saan. Koulu­tuk­sen keskeyt­tä­mi­nen ei oikeuta osal­lis­tu­ja­mak­sun palaut­ta­mi­seen. Tarvit­taessa esim. esteen sattuessa osal­lis­tu­jan voi vaihtaa. Peruu­tuk­set ja osal­lis­tu­jan vaih­dok­set tulee tehdä kirjal­li­sesti käytän­nön­jär­jes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisä­tie­toja

Käytän­nön järjes­te­lyt: Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori, p. 050 311 9167, [email protected] Koulu­tuk­sen sisältö: Noora Silven­noi­nen, opet­taja, TtM, ft OMT, työ ft, [email protected]

Sinua saattaa kiinnostaa

Tutustu fysio- ja toimin­ta­te­ra­peu­tin tutkin­toon johta­viin koulu­tuk­siin. Tutustu amk-tutkin­to­kou­lu­tuk­siin
Järjes­tämme fysio­te­ra­peu­teille jatku­vasti mahdol­li­suuk­sia päivit­tää osaa­mista. Tutustu tulossa oleviin koulu­tuk­siin
Haluatko jatkossa uutis­kir­jeemme, jossa kerromme tule­vista koulu­tuk­sista? Ilmoit­taudu tästä uutis­kir­jeen tilaajaksi