Categories
Ajankohtaista

Terve­tuloa kirjaston asiakkaaksi

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjasto on avoin kaikille käyttä­jille. Asiakkuus ei edellytä opiskelua Kareliassa. Nouda­tathan kirjaston pelisääntöjä (pdf), jotka on tehty yhdessä opiske­li­joiden kanssa [kirjaston pelisäännöt docx-teksti­tie­dostona].

Näin saat kirjastokortinlentävän kirjan selkämyksellä istuva poika

Painet­tujen aineis­tojen lainaa­mista varten tarvitset kirjas­to­kortin, jonka saat ilmai­seksi kirjas­tosta. Kirjas­to­kortti on henki­lö­koh­tainen. Kirjaston asiak­kaana sitoudut noudat­tamaan Karelia-amk:n kirjaston laina-aikoja, hinnastoa ja käyttö­sääntöjä. Kortin katoa­mi­sesta kannattaa ilmoittaa heti kirjastoon.

Jos olet Karelian opiskelija tai henki­lö­kuntaa: Ota käyttöösi sähköinen kirjas­to­kortti Tuudo-sovel­luk­sessa. Katso video-ohje kirjaston YouTube-kanavalta >> https://www.youtube.com/channel/UCGwTuuMuoY_HoI07kLt8LZA/

  • Jos sinulla on jo kirjas­tomme fyysinen kirjas­to­kortti, voit sen lisäksi ladata Tuudoon digitaa­lisen kirjas­to­kortin. Voit käyttää kumpaa tahansa laina­tessasi kirjaston aineistoja. Tuudossa valitse ”Minulla on jo Karelian kirjas­to­kortti” ja kirjoita olemassa olevan kirjas­to­kortin numero­sarja lomakkeelle.

Jos et ole Karelian opiskelija tai henki­lö­kuntaa, tai jos haluat taval­lisen kirjas­to­kortin: Täytä ilmoit­tau­tu­mis­lomake etukäteen, sillä ilman korttia et voi lainata. 

  • Saat sähkö­pos­ti­viestin, kun kirjas­to­korttisi on valmis (1-2 arkipäivää). 
  • Valmiin kortin voit noutaa asiakas­pal­ve­lusta, ota kuval­linen henki­löl­li­syys­to­distus mukaan. Tarkista asiakas­pal­velun aukio­loajat täältä.

Karelian kirjas­tossa voi käyttää kirjas­to­korttina esimer­kiksi Karelian omaa kirjas­to­korttia, POKAn viiva­koo­dil­lista opiske­li­ja­korttia tai Itä-Suomen yliopiston (tai jonkin toisen korkea­koulun) kirjasto/opiskelijakorttia. Huomaathan, että sinun tulee valita, että käytätkö kirjas­to­korttina kirjaston omaa korttia vai POKAn opiske­li­ja­korttia. Emme vaihda kirjaston omaa korttia opiske­li­ja­korttiin myöhemmin.

Ilmoi­tamme saapu­neista varauk­sista, erään­ty­neistä lainoista yms. asioista sähkö­pos­titse. Pidä yhteys­tietosi ajan tasalla. Voit ilmoittaa yhteys­tie­tojesi muutok­sista tällä lomak­keella.

kotona tietokonetta käyttävä ihminen, ikkunasta näkyy kuuTerve­tuloa etäasiakkaaksi

Voit olla kirjaston asiakas myös hankki­matta kirjas­to­korttia. Paikan päällä kirjas­tossa voit esimer­kiksi opiskella ja lukea lehtiä ilman kirjas­to­korttia. Kirjaston e-aineistot Karelia-Finnassa ovat käytössäsi Karelian verkko­tun­nuk­sella myös kotiko­neellasi. Huomaathan, että hankki­miemme e-aineis­tojen etäkäyttö on mahdol­lista vain Karelian opiske­li­joille ja henkilökunnalle.

Omat asiakas­tiedot

Omat asiakas­tietosi pääset katsomaan Karelia-Finnassa. Finnassa voit myös uusia lainasi ja varata kirjoja.

Karelian opiskelija ja henki­lö­kunta: Kirjaudu Finnaan Karelian verkko­tun­nuk­sellasi. Ensim­mäi­sellä kirjau­tu­mis­ker­ralla sinulle muodostuu Finna-tili, joka sinun pitää yhdistää asiakas­tie­toihisi kirjas­to­jär­jes­tel­mässä. Katso video-ohje kirjaston YouTube-kanavalta. Katso kirjal­linen ohje UKK-sivulta.

Karelian ulkopuo­linen asiakas: Kirjaudu Finnaan sähkö­pos­tio­soit­teellasi. Saat sähkö­pos­tiisi kerta­käyt­töisen linkin lainojen uusimista tai varausten tekemistä varten. Käyttämäsi osoitteen täytyy olla sama kuin kirjaston asiakasrekisterissä.

Lainaa­minen

Voit lainata painettuja aineistoja automaa­teilla tai asiakas­pal­ve­lussa. Automaa­teilla voit lainata myös asiakas­pal­velun ollessa suljettuna. Yleinen laina-aika on neljä viikkoa. Kurssi­kir­jojen ja lehtien laina-aika on kaksi viikkoa. Käsikir­jaston kirjoja ei lainata ollenkaan, vaan niitä voi käyttää ainoastaan kirjaston tiloissa.

Lainojen uusiminen

Voit uusia lainoja Tuudossa, Karelia-Finnassa, asiakas­pal­ve­lussa tai kirjaston chatissä. Uusimalla lainat ajoissa vältyt myöhäs­ty­mis­mak­suilta. Kurssi­kir­jojen myöhäs­ty­mis­maksu on 1 euro/arkipäivä, muiden 0,20 euroa/arkipäivä.

Uusiminen ei onnistu, jos:
– lainoihin on varauksia
– maksusi ovat 10 euroa tai yli
– asiakas­tietosi eivät ole voimassa  
– maksi­mi­laina-aika on täynnä.

Maksi­mi­laina-aika tarkoittaa sitä, että voit uusimalla pitää lainasi 1 vuoden ajan, ellei lainoihin ole varauksia. Maksi­miajan jälkeen lainat tulee palauttaa kirjastoon. 

Lainojen palaut­ta­minen

Voit palauttaa lainasi:

  • milloin vain raken­nuksen ulkosei­nässä olevaan palau­tusau­to­maattiin. Palau­tusau­to­maatti sijaitsee Tikka­rin­teellä parkki­pai­koille vievän pyörätien varrella (sijainti kartalla).
  • omatoi­mi­kir­jaston ollessa auki kirjaston sisälle palautushyllyyn. 

Varaa­minen

Varauksia voit tehdä Karelia-Finnassa tai ottamalla yhteyttä kirjaston asiakas­pal­veluun (chat Karelia-Finnassa, sähkö­pos­tilla, puheli­mitse tai asiakaspalvelussa). 

Lainassa olevan aineiston varaa­minen on ilmaista. Jos teet varauksen hyllyssä (paikalla) olevaan aineistoon, hyllys­tä­nou­to­maksu on 1 euro/varaus. Saatuasi saapu­mi­sil­moi­tuksen voit noutaa niteen varaus­hyl­lystä. Varaus­hylly on lainausau­to­maattien vieressä oikealla. 

  • Varaukset tulevat aina voimaan heti. Varausta ei voi asettaa tietylle ajankoh­dalle tulevaisuuteen. 
  • Mikäli varattua aineistoa on hyllyssä, niin varaus käsitellään valmiiksi seuraavan arkipäivän aamuna (poikkeus kiinnioloajat).
  • Jos olet tehnyt varauksen lainassa olevaan aineistoon, varaus on voimassa heti mutta nouto­pyyntö tulee sinulle vasta, kun varattu aineisto on palau­tunut lainasta kirjastoon.

Varauksen voi peruuttaa Karelia-Finnassa, jos varaus ei ole jo noudet­ta­vissa. Jos varaus on noudet­ta­vissa ja haluat perua varauksesi, ota yhteyttä asiakas­pal­ve­luumme. Nouta­mat­to­masta varauk­sesta peritään 1 euron maksu.

Maksut

Lainaa­minen ja kokoelmien käyttö kirjas­tossa ovat kaikille maksut­tomia. Lainassa olevan aineiston varaa­minen on maksu­tonta. Perimme hyllystä noudet­ta­vasta varauk­sesta sekä nouta­mat­to­masta varauk­sesta 1 euron käsit­te­ly­maksun. Myöhäs­ty­neistä, vahin­goit­tu­neista tai kadon­neista lainoista perimme hinnaston mukaiset maksut.

Lainat ovat vastuullasi ja sinun tulee itse seurata lainojesi eräpäiviä sekä huolehtia lainojesi palaut­ta­mi­sesta tai uusimi­sesta. Kirjasto lähettää muistu­tukset lainojen erään­ty­mi­sestä sähkö­pos­titse. Olet vastuussa asiakas­tie­tojesi oikeel­li­suu­desta, joten pidäthän huolta, että ne ovat oikein ja ajan tasalla. Kirjasto ei vastaa tekni­sistä ongel­mista johtu­vista viestien peruuntumisista.

Menetät kirjaston lainausoikeuden

  • jos myöhäs­ty­mis­maksuja on kertynyt 10 euroa
  • jos kadotat tai vahin­goitat kirjaston aineistoa

Lainaus­kielto loppuu, kun palautat lainat sekä maksat myöhäs­ty­mis­maksut tai korvaat vahin­goit­tuneen tai kadonneen aineiston.

Voit maksaa myöhäs­ty­mis­maksusi sekä varausten käsit­te­ly­maksut verkossa kirjau­tu­malla omiin asiakas­tie­toihisi Karelia-Finnassa (Maksut-valikossa). Pienin verkossa maksettava summa on 1 euro. Epäsel­vissä maksu­asioissa ota yhteyttä kirjastoon ennen maksusuoritusta.