Ter­ve­tu­loa asiak­kaak­si

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kir­jas­to on avoin kai­kil­le käyt­tä­jil­le. Asiak­kuus ei edel­ly­tä opis­ke­lua Kare­lias­sa. Nou­da­tat­han kir­jas­ton peli­sään­tö­jä (pdf), jot­ka on teh­ty yhdes­sä opis­ke­li­joi­den kans­sa [kir­jas­ton peli­sään­nöt docx-teks­ti­tie­dos­to­na]. Lataa täs­tä kir­jas­ton esi­te (pdf).

Näin saat kir­jas­to­kor­tinlentävän kirjan selkämyksellä istuva poika

Lai­naa­mis­ta var­ten tar­vit­set kir­jas­to­kor­tin, jon­ka saat ilmai­sek­si kir­jas­tos­ta. Täy­tä ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke etu­kä­teen, sil­lä ilman kort­tia et voi lai­na­ta. Lähe­täm­me sinul­le säh­kö­pos­ti­vies­tin, kun kir­jas­to­kort­ti­si on val­mis (1–2 arki­päi­vää). Val­miin kor­tin voit nou­taa asia­kas­pal­ve­lus­ta, ota kuval­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus mukaan.

Kare­lian kir­jas­tos­sa voi käyt­tää

  • Kare­lian omaa kir­jas­to­kort­tia
  • POKAn vii­va­koo­dil­lis­ta opis­ke­li­ja­kort­tia
  • Itä-Suo­men yli­opis­ton kirjasto/opiskelijakorttia
  • jon­kin toi­sen kor­kea­kou­lun kirjasto/opiskelijakorttia

Valit­se asiak­kaak­si ilmoit­tau­tues­sa käy­tät­kö kir­jas­to­kort­ti­na kir­jas­ton omaa kort­tia vai POKAn opis­ke­li­ja­kort­tia. Emme vaih­da kir­jas­ton omaa kort­tia opis­ke­li­ja­kort­tiin myö­hem­min.

Kir­jas­to­kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen. Kir­jas­ton asiak­kaa­na sitou­dut nou­dat­ta­maan Karelia-amk:n kir­jas­ton lai­na-aiko­ja, hin­nas­toa ja käyt­tö­sään­tö­jä. Kor­tin katoa­mi­ses­ta kan­nat­taa ilmoit­taa heti kir­jas­toon.

Ilmoi­tam­me saa­pu­neis­ta varauk­sis­ta, erään­ty­neis­tä lai­nois­ta yms. asiois­ta säh­kö­pos­tit­se. Pidä yhteys­tie­to­si ajan tasal­la, muu­tok­sis­ta voit ilmoit­taa täl­lä lomak­keel­la.

kotona tietokonetta käyttävä ihminen, ikkunasta näkyy kuuTer­ve­tu­loa etä­asiak­kaak­si

Voit olla kir­jas­ton asia­kas myös hank­ki­mat­ta kir­jas­to­kort­tia. Kir­jas­ton e‑aineistot Kare­lia-Fin­nas­sa ovat käy­tös­sä­si Kare­lian verk­ko­tun­nuk­sel­la myös koti­ko­neel­la­si, ilman kir­jas­to­kort­tia. Pai­kan pääl­lä kir­jas­tos­sa voit esi­mer­kik­si opis­kel­la ja lukea leh­tiä ilman kir­jas­to­kort­tia.

Omat asia­kas­tie­dot

Omat asia­kas­tie­to­si pää­set kat­so­maan Kare­lia-Fin­nas­sa. Fin­nas­sa voit myös uusia lai­na­si ja vara­ta kir­jo­ja.
Kare­lian opis­ke­li­ja ja hen­ki­lö­kun­ta: Kir­jau­du Fin­naan Kare­lian verk­ko­tun­nuk­sel­la­si. Ensim­mäi­sel­lä kir­jau­tu­mis­ker­ral­la sinul­le muo­dos­tuu Fin­na-tili, joka sinun pitää yhdis­tää asia­kas­tie­toi­hi­si kir­jas­to­jär­jes­tel­mäs­sä. Kat­so ohje UKK-sivul­ta.
Kare­lian ulko­puo­li­nen asia­kas: Kir­jau­du Fin­naan säh­kö­pos­tio­soit­teel­la­si. Saat säh­kö­pos­tii­si ker­ta­käyt­töi­sen lin­kin lai­no­jen uusi­mis­ta tai varaus­ten teke­mis­tä var­ten. Käyt­tä­mä­si osoit­teen täy­tyy olla sama kuin kir­jas­ton asia­kas­re­kis­te­ris­sä.

Lai­naa­mi­nen

Voit lai­na­ta aineis­to­ja auto­maa­teil­la tai asia­kas­pal­ve­lus­sa. Auto­maa­teil­la voi lai­na­ta myös asia­kas­pal­ve­lun olles­sa sul­jet­tu. Ylei­nen lai­na-aika on nel­jä viik­koa. Kurs­si­kir­jo­jen ja leh­tien lai­na-aika on kak­si viik­koa. Käsi­kir­ja­kap­pa­lei­ta ei lai­na­ta ollen­kaan, vaan nii­tä voi käyt­tää ainoas­taan kir­jas­ton tilois­sa.

Lai­no­jen uusi­mi­nen

Voit uusia lai­no­ja Kare­lia-Fin­nas­sa, asia­kas­pal­ve­lus­sa tai kir­jas­ton cha­tis­sä. Uusi­mal­la lai­nat ajois­sa väl­tyt myö­häs­ty­mis­mak­suil­ta. Kurs­si­kir­jo­jen myö­häs­ty­mis­mak­su on 1 euro/arkipäivä, mui­den 0,20 euroa/arkipäivä.

Uusi­mi­nen ei onnis­tu, jos:
- lai­noi­hin on varauk­sia
- mak­susi ovat 10 euroa tai yli
- asia­kas­tie­to­si eivät ole voi­mas­sa  
- mak­si­mi­lai­na-aika on täyn­nä.

Mak­si­mi­lai­na-aika tar­koit­taa sitä, että voit uusi­mal­la pitää lai­na­si 1 vuo­den ajan, ellei lai­noi­hin ole varauk­sia. Mak­si­mia­jan jäl­keen lai­nat tulee palaut­taa kir­jas­toon. 

Lai­no­jen palaut­ta­mi­nen

Voit palaut­taa lai­na­si raken­nuk­sen ulko­sei­näs­sä ole­vaan palau­tusau­to­maat­tiin tai kir­jas­ton sisäl­le palau­tus­hyl­lyyn. Palau­tusau­to­maat­ti sijait­see Tik­ka­rin­teel­lä park­ki­pai­koil­le vie­vän pyö­rä­tien var­rel­la (sijain­ti kar­tal­la).

Varaa­mi­nen

Varauk­sia voit teh­dä Kare­lia-Fin­nas­sa tai otta­mal­la yhteyt­tä kir­jas­ton asia­kas­pal­ve­luun (chat Kare­lia-Fin­nas­sa, säh­kö­pos­til­la, puhe­li­mit­se tai asia­kas­pal­ve­lus­sa).

Lai­nas­sa ole­van aineis­ton varaa­mi­nen on ilmais­ta. Jos teet varauk­sen hyl­lys­sä (pai­kal­la) ole­vaan aineis­toon, hyl­lys­tä­nou­to­mak­su on 1 euro/varaus. Saa­tua­si saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sen voit nou­taa niteen varaus­hyl­lys­tä. Varaus­hyl­ly on lai­nausau­to­maat­tien vie­res­sä oikeal­la.

Varauk­sen voi peruut­taa Kare­lia-Fin­nas­sa, jos varaus ei ole jo nou­det­ta­vis­sa. Jos varaus on nou­det­ta­vis­sa ja haluat perua varauk­se­si, ota yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me. Nou­ta­mat­to­mas­ta varauk­ses­ta peri­tään 1 euron mak­su.

Mak­sut

Lai­naa­mi­nen ja kokoel­mien käyt­tö kir­jas­tos­sa ovat kai­kil­le mak­sut­to­mia. Lai­nas­sa ole­van aineis­ton varaa­mi­nen on mak­su­ton­ta. Perim­me hyl­lys­tä nou­det­ta­vas­ta varauk­ses­ta sekä nou­ta­mat­to­mas­ta varauk­ses­ta 1 euron käsit­te­ly­mak­sun. Myö­häs­ty­neis­tä, vahin­goit­tu­neis­ta tai kadon­neis­ta lai­nois­ta perim­me hin­nas­ton mukai­set mak­sut.

Lai­nat ovat vas­tuul­la­si ja sinun tulee itse seu­ra­ta lai­no­je­si erä­päi­viä sekä huo­leh­tia lai­no­je­si palaut­ta­mi­ses­ta tai uusi­mi­ses­ta. Kir­jas­to lähet­tää muis­tu­tuk­set lai­no­jen erään­ty­mi­ses­tä säh­kö­pos­tit­se. Olet vas­tuus­sa asia­kas­tie­to­je­si oikeel­li­suu­des­ta, joten pidät­hän huol­ta, että ne ovat oikein ja ajan­ta­sal­la. Kir­jas­to ei vas­taa tek­ni­sis­tä ongel­mis­ta joh­tu­vis­ta vies­tien peruun­tu­mi­sis­ta.

Mene­tät kir­jas­ton lai­nausoi­keu­den

  • jos myö­häs­ty­mis­mak­su­ja on ker­ty­nyt 10 euroa
  • jos kado­tat tai vahin­goi­tat kir­jas­ton aineis­toa

Lai­naus­kiel­to lop­puu, kun palau­tat lai­nat sekä mak­sat myö­häs­ty­mis­mak­sut tai kor­vaat vahin­goit­tu­neen tai kadon­neen aineis­ton.

Voit mak­saa myö­häs­ty­mis­mak­susi sekä varaus­ten käsit­te­ly­mak­sut ver­kos­sa kir­jau­tu­mal­la omiin asia­kas­tie­toi­hi­si Kare­lia-Fin­nas­sa (Mak­sut-vali­kos­sa). Pie­nin ver­kos­sa mak­set­ta­va sum­ma on 1 euro. Epä­sel­vis­sä mak­su­asiois­sa ota yhteyt­tä kir­jas­toon ennen mak­susuo­ri­tus­ta.