Toi­mi­ti­lat ja tilo­jen vuo­kraus

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu toi­mii kah­del­la kam­puk­sel­la, Tik­ka­rin­teel­lä ja Wärt­si­läs­sä. Lisäk­si ope­tus­ta jär­jes­te­tään Joen­suun Tie­de­puis­tol­la. Jokai­sel­la kam­puk­sel­la on info-pis­te, jos­sa pal­ve­lee vah­ti­mes­ta­ri. Vah­ti­mes­ta­reil­ta saa opas­tus­ta ja lisä­tie­toa mm. tilo­jen sijain­nis­ta ja pysä­köin­nis­tä. Kai­kil­la kam­puk­sil­la on myös 150–200 ‑paik­kai­nen hen­ki­lös­tö- ja opis­ke­li­ja­ra­vin­to­la.

Tilo­jen vuo­kraus

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tilo­ja vuo­kra­taan ulko­puo­lis­ten käyt­töön sil­loin kun niis­sä ei jär­jes­te­tä ope­tus­ta. Tilat ovat eri­ko­koi­sia teo­ria- ja atk-luok­ka­ti­lo­ja, audi­to­rioi­ta, eri­lai­sia labo­ra­to­rioi­ta, neu­vot­te­lu­ti­lo­ja ja hen­ki­lös­tön työ­ti­lo­ja. Tilat ovat ope­tus­käy­tös­sä arki­päi­vi­sin, mut­ta tilo­ja voi olla myös vapaa­na ja vuo­krat­ta­vis­sa ulko­puo­li­sil­le. Useim­mi­ten vuo­kra­taan mm. audi­to­rioi­ta ja atk-luok­ka­ti­lo­ja, mut­ta myös muut tilat ovat vuo­krat­ta­vis­sa. Täyt­tä­mäl­lä tilan­va­raus­lo­mak­keen saam­me tar­vit­ta­vat tie­dot tilan ennak­ko­va­rauk­sen. Lähe­täm­me Teil­le tar­jouk­sen ennak­ko­va­rauk­ses­ta säh­kö­pos­tit­se.

Tilo­jen vuo­krauk­seen liit­ty­vis­sä kysy­myk­sis­sä ota yhteyt­tä vah­ti­mes­ta­ri Veli-Mat­ti Raas­si­naan, puh. 050 326 8462, VeliMatti.Raassina@karelia.fi

Käyt­tö­kor­vaus­hin­nas­to (hin­nas­tos­sa punai­sel­la ole­vat luvut ovat koro­nan tur­val­li­suus­vä­lit huo­mioi­va hen­ki­lö­mää­rä tilas­sa)

Huom. Kare­lian tilo­ja ei tois­tai­sek­si vuo­kra­ta ulko­puo­li­sil­le. Lue lisää Kare­lian Koro­nain­fo­si­vul­ta.

Pysä­köin­ti kam­puk­sil­la

Tik­ka­rin­ne-kam­pus (pysä­köin­ti­val­von­nan pii­ris­sä)

Wärt­si­lä-kam­pus (pysä­köin­ti­val­von­nan pii­ris­sä)

Toi­mi­ti­la­tur­val­li­suus

Asiak­kai­den tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­di­taan mah­dol­li­sim­man hyvin. Tur­val­li­suus­asiois­ta vas­taa toi­mi­ti­la­pääl­lik­kö. Kam­pus­ten tur­val­li­suus­asiois­sa kan­nat­taa ottaa yhteyt­tä ensi­si­jai­ses­ti vah­ti­mes­ta­riin. Pelas­tus­suun­ni­tel­ma on kun­kin kam­puk­sen vah­ti­mes­ta­ril­la. Myös kam­pus­ten hen­ki­lös­tö tun­tee pelas­tus­suun­ni­tel­man ja osaa  toi­mia asian vaa­ti­mal­la taval­la ongel­ma- ja häi­riö­ti­lan­teis­sa huo­mioi­den myös kam­puk­sel­la ole­vat vie­raat. Jokai­sen luok­ka­ti­lan sekä audi­to­rion ja ravin­to­lan ulos­me­no­koh­das­sa on pois­tu­mis­tie­o­pas­te, joka ker­too pois­tu­mis­tie­rei­tin ja lähim­pien sam­mut­ti­mien sijain­nin. Ohjeis­tus­ta tar­ken­ne­taan tar­vit­taes­sa tilan­teen mukai­sel­la kes­kus­ra­dio­kuu­lu­tuk­sel­la.

Vah­ti­mes­ta­rit kam­puk­sil­la

Jokai­sel­la kam­puk­sel­la on vah­ti­mes­ta­ri, jon­ka toi­mi­pis­te on info-pis­tees­sä. Vah­ti­mes­ta­ril­ta saa:

  • opas­tus­ta eri tiloi­hin kam­puk­sel­la
  • opas­tus­ta eri tilo­jen av-lait­tei­den käyt­töön
  • opas­tus­ta pysä­köin­ti­pai­kan löy­tä­mi­sek­si
  • kulkutunnisteen/avaimen vuo­kraa­maan­sa tilaan (tar­vit­taes­sa)

Yhteys­tie­dot

Tik­ka­rin­ne-kam­pus Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joen­suu, puh. 050 592 8138
Wärt­si­lä-kam­pus Kar­ja­lan­ka­tu 3, 80200 Joen­suu  Veli-Mat­ti Raas­si­na, puh.  050 326 8462

Säh­kö­pos­ti: etunimi.sukunimi (at) karelia.fi