Yrittäjyys

Karelian yrittä­jyys­si­vuilta löydät kaikki yrittä­jyyden opinnot ja palvelut sekä tietoa yrittä­jyyden tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nasta Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Karelian yrittä­jyys­polku

Yrittäjyys ja opiskelu

Karelian yrittä­jyys­po­lulla voit yhdistää opiskelun ja oman yritys­idean tai yritys­toi­minnan kehittämisen. 

Yrittä­jyyden tukipal­velut ja muu toiminta

Tarjoamme opiske­li­joille, henki­lös­tölle ja alumneille tarkoi­tettua yrittä­jyyden tukipal­ve­luita, tapah­tumia ja muuta toimintaa.

Yrittäjyys ja alumnit

Monet Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tarjoa­mista yrittäjyys palve­luista ja opinnoista ovat käytet­tä­vissäsi myös valmis­tu­misen jälkeen