Yrit­tä­jyys

Kare­lian yrit­tä­jyys­si­vuilta löydät kaikki yrit­tä­jyy­den opinnot ja palve­lut sekä tietoa yrit­tä­jyy­den tutki­mus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nasta Karelia-ammattikorkeakoulusta.

Kare­lian yrittäjyyspolku

Yrit­tä­jyys ja opiskelu

Kare­lian yrit­tä­jyys­po­lulla voit yhdis­tää opis­ke­lun ja oman yritys­idean tai yritys­toi­min­nan kehittämisen. 

Yrit­tä­jyy­den tuki­pal­ve­lut ja muu toiminta

Tarjoamme opis­ke­li­joille, henki­lös­tölle ja alum­neille tarkoi­tet­tua yrit­tä­jyy­den tuki­pal­ve­luita, tapah­tu­mia ja muuta toimintaa.

Yrit­tä­jyys ja alumnit

Monet Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tarjoa­mista yrit­tä­jyys palve­luista ja opin­noista ovat käytet­tä­vis­säsi myös valmis­tu­mi­sen jälkeen