Categories
Ajankohtaista

Urapal­velut

 

Urapal­velut on suunnattu palve­lemaan Karelian tutkinto-opiske­li­joita ja Kareliasta valmis­tu­neita alumneja. Palve­luiden tavoit­teena on tukea valmis­tu­mis­vai­heessa olevaa opiske­lijaa saattamaan opintonsa loppuun ja työllis­tymään valmis­tu­mi­sensa jälkeen. Opiske­li­joille tarjotaan tehos­tettua uraval­men­nusta ja työllis­ty­misen tukipalveluja.

Uraval­mennus

 • vahvistaa opiske­lijan urasuun­nittelu- ja työelämätaitoja
 • tukee opiske­lijan valmis­tu­mista tavoiteajassa
 • tukee opiske­lijan sujuvaa työelämään siirty­mistä ja työllistymistä
 • uraval­mennus ei anna valmiita vastauksia, vaan tukee opiske­lijaa ideoimaan ja tekemään omat suunni­tel­mansa ja päätöksensä.
 • uraval­mennus ei ota kantaa eikä tee päätöksiä opiske­lijan puolesta, mutta auttaa punnit­semaan eri vaihtoehtoja.

Uraval­mennus on tarkoi­tettu opintojen loppu­vaiheen opiske­li­joille, joilla on haasteita opintojen loppuun saatta­mi­sessa ja/tai valmis­tu­misen jälkei­sessä työllis­ty­mi­sessä. Uraval­men­nukseen hakeu­dutaan joko suoraan opiske­lijan omasta aloit­teesta tai vaihtoeh­toi­sesti ohjaus­toi­mijan tukemana. Valmennus on luotta­muk­sel­lista, henki­lö­koh­taista keskus­telua, jonka aikana yhdessä opiske­lijan kanssa selvi­tetään hänen lähtö­ti­lan­teensa ja asetetaan tavoitteet valmen­nuk­selle. Valmennus sisältää keskus­telua ja tavoit­teisiin sopivia tehtäviä, joiden avulla tuetaan ja seurataan opiske­lijan tavoit­teisiin pääsyä.

Itsenäisen urasuun­nit­telun tueksi löydät tältä sivus­tolta seuraavat osiot:

 • urasuun­nittelu
 • osaaminen ja sen tunnistaminen
 • työnha­ku­taidot
 • työpaikat ja työnhaun kanavat
 • sosiaa­linen media työnhaussa
 • työelämän lainsää­däntö ja pelisäännöt

Uraval­men­tajat

Satu Saarinen, urapalvelut@karelia.fi
Niina Pennanen, urapalvelut@karelia.fi

Opiskelija! Jos olet valmis­tu­mis­vai­heessa ja haluat tukea urasuun­ni­tel­miisi ja työnha­kuusi liittyen, ota yhteyttä.

Maahan­muut­tajien ohjaus

SIMHE-Karelian yksilöl­linen ohjaus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, joilla on korkea­kou­lu­tut­kinto tai jotka haluavat opiskella korkea­kou­lussa. Ohjaus­kes­kus­te­luissa saat ohjausta sopivim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lutus- ja urapo­luille kotou­tu­misen edistämiseksi. 

Ohjaus tarkoittaa henki­lö­koh­taista keskus­telua ohjaajan kanssa sinun koulu­tuk­sesta ja ammatista sekä työtä ja opiskelua koske­vista toiveista Suomessa. SIMHE-Karelia ohjaus auttaa, kun sinä haluat tietää, 

 • miten löytää opiske­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa 
 • miten sinun osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiske­lussa ja työelämässä 
 • miten sinun koulu­tuk­sella ja osaami­sella saa töitä Suomessa 
 • miten voit opiskella lisää suomen kieltä 
 • miten haen aikai­semman tutkintoni rinnas­ta­mista ja tunnustamista
 • haluat miettiä erilaisia muita opiskelu- tai työvaihtoehtoja. 


Lisätietoja maahan­muut­tajien ohjauspalveluist

Maahan­muut­tajien ohjaajat

SIMHE-Kareliassa ohjausta antavat Hannele Niskanen ja Kirsi Autio. Yksilöl­listä ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­teeseen simhe@karelia.fi tai puheli­mella +358505750823.