Urapal­ve­lut

Urapal­ve­lut on suun­nattu palve­le­maan Kare­lian tutkinto-opis­ke­li­joita. Palve­lui­den tavoit­teena on tukea valmis­tu­mis­vai­heessa olevaa opis­ke­li­jaa siir­ty­mään työelä­mään tai jatko-opin­toi­hin opin­to­jensa jälkeen. Opis­ke­li­joille tarjo­taan yksi­löl­listä uraval­men­nusta ja työl­lis­ty­mi­sen tukipalveluja.

Kare­lian uraoh­jauk­sella tuetaan opis­ke­li­jaa syste­maat­ti­sesti omien urata­voit­tei­den aset­ta­mi­sessa ja näitä tuke­vien valin­to­jen teke­mi­sessä. Uraoh­jaus tarjoaa opis­ke­li­jalle taitoja työl­lis­ty­mi­seen, kehit­tää opis­ke­li­jan työelä­mä­tai­toja ja uraval­miuk­sia sekä moti­vaa­tiota jatku­vaan oppimiseen.

Urapal­ve­lut tarjoaa

 • Henki­lö­koh­taista uraval­men­nusta ajanvarauksella.
 • Uraval­men­ta­jan päivys­tys kampuksilla 
 • Teema­viik­koja, urapajoja
 • Täyden­tä­vän osaa­mi­sen opinnot (Urasuun­nit­telu ja työelä­mä­tai­dot -kokonaisuus)
 • Harjoit­telu- ja työpaik­koja sekä opin­näy­te­työn aiheita Tuudossa

Lue lisää Opis­ke­li­jaintra Pakista (edel­lyt­tää kirjautumisen)

Maahan­muut­ta­jien ohjaus

SIMHE-Kare­lian yksi­löl­li­nen ohjaus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, joilla on korkea­kou­lu­tut­kinto tai jotka halua­vat opis­kella korkea­kou­lussa. Ohjaus­kes­kus­te­luissa saat ohjausta sopi­vim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lu­tus- ja urapo­luille kotou­tu­mi­sen edistämiseksi. 

Ohjaus tarkoit­taa henki­lö­koh­taista keskus­te­lua ohjaa­jan kanssa sinun koulu­tuk­sesta ja amma­tista sekä työtä ja opis­ke­lua koske­vista toiveista Suomessa. SIMHE-Karelia ohjaus auttaa, kun sinä haluat tietää, 

 • miten löytää opis­ke­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa 
 • miten sinun osaa­mi­nen ja ammatti otetaan huomioon opis­ke­lussa ja työelämässä 
 • miten sinun koulu­tuk­sella ja osaa­mi­sella saa töitä Suomessa 
 • miten voit opis­kella lisää suomen kieltä 
 • miten haen aikai­sem­man tutkin­toni rinnas­ta­mista ja tunnustamista
 • haluat miettiä erilai­sia muita opis­kelu- tai työvaihtoehtoja. 

Lue lisää maahan­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­luista.

SIMHE-Kare­liassa ohjausta antaa Taru Väisä­nen. Yksi­löl­listä ohjausta saa otta­malla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen [email protected]. Voit myös täyttää ohjaus­pyyn­tö­lo­mak­keen verkossa.