Categories
Ajankohtaista

Urapal­velut

 

Urapal­velut on suunnattu palve­lemaan Karelian tutkinto-opiske­li­joita. Palve­luiden tavoit­teena on tukea valmis­tu­mis­vai­heessa olevaa opiske­lijaa siirtymään työelämään tai jatko-opintoihin opinto­jensa jälkeen. Opiske­li­joille tarjotaan yksilöl­listä uraval­men­nusta ja työllis­ty­misen tukipalveluja.

Urapal­velut tarjoaa:

 1. Henki­lö­koh­taista uravalmennusta​ ajanva­rauk­sella
 2. Uraval­men­tajan päivystys kampuksilla 
 3. Teema­viikkoja, urapajoja
 4. Täyden­tävän osaamisen opinnot​ (Urasuun­nittelu ja työelä­mä­taidot -kokonaisuus)
 5. Harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäy­tetyön aiheita Tuudossa

Henki­lö­koh­tainen uraval­mennus on tarkoi­tettu valmis­tu­mis­vaiheen opiske­li­joille, joilla on mieltä askar­rut­tavia kysymyksiä omasta tulevai­suu­desta valmis­tu­misen jälkeen. Pohdinnan kohteina voivat olla esim. mitä minä osaan opintojen jälkeen, minne voisin työllistyä, mitkä jatko-opinnot voisivat olla hyödyl­lisiä jne. Uraval­men­nukseen voi varata ajan itse opiske­lijan omasta aloit­teesta tai vaihtoeh­toi­sesti opinto-ohjaajan tai opettajan tukemana. Valmennus on luotta­muk­sel­lista, henki­lö­koh­taista keskus­telua, jonka aikana yhdessä opiske­lijan kanssa selvi­tetään hänen lähtö­ti­lan­teensa ja asetetaan tavoitteet valmen­nuk­selle. Valmennus sisältää keskus­telua ja tavoit­teisiin sopivia tehtäviä, joiden avulla tuetaan ja seurataan opiske­lijan tavoit­teisiin pääsyä. Uraval­mennus on

 • luotta­muk­sel­lista keskus­telua uraval­men­tajan kanssa omista suunni­tel­mista opintojen jälkeen
 • eri mahdol­li­suuksien ja vaihtoeh­tojen punnitsemista
 • opiske­lijan urasuun­nittelu- ja työnha­ku­tai­tojen vahvistamista
 • opiske­lijan tilanteen ja tulevai­suuden suunni­telmien selkeyttämistä
 • ideointia ja päätöksiä 

Uraval­men­tajan päivystys kampuksilla 

Päivystys on tarkoi­tettu kaikille Karelian tutkinto-opiske­li­joille. Voit tuoda CV:si, työha­ke­muksesi tai Linkedin-profiilisi uraval­men­ta­jalle kommen­toi­ta­vaksi. Myös lyhyt keskustelu sinua askar­rut­ta­vasta asiasta onnistuu. Aiheita voivat olla esim. harjoit­te­lu­paikan löytä­minen, työn haku, jatko-opinnot tai opinto­jak­sojen valintaan liittyvät asiat. Päivystys toimii ilman ajanva­rausta. Tervetuloa!

Aika: joka tiistai klo 12-13
Paikka: kampuksien aula

Uraval­men­tajat

Satu Saarinen ja Niina Pennanen
Ota meihin yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]

Tapah­tumat

Tuudon digirek­ry­messut

Aika: 16.-22.1.2023
Paikka: Tuudo-sovel­luk­sessa

Rekry­mes­suille voit osallistua puhelimesi kautta tutulla Tuudo-sovel­luk­sella ajasta ja paikasta riippu­matta – vaikka keskellä yötä, luentojen välissä tai lounaalla. Kiinnos­tavien kesätyö­mah­dol­li­suuksien, harkka­paik­kojen tai työnan­tajien löytä­minen ei ole koskaan ollut helpompaa. Rekry­mes­suilla on työnan­tajia ympäri Suomen.

Lisätietoja tammi­kuussa. Lue kokemuksia viime vuoden messuilta tästä.

Pestuu Joensuu -tapahtuma – maakun­nal­linen rekry­toin­ti­kiertue
Aika: 21.2. 2023 klo 12-15
Paikka: Joensuun Areena
Lisätietoja tästä.

Itsenäisen urasuun­nit­telun tueksi 
Maahan­muut­tajien ohjaus

SIMHE-Karelian yksilöl­linen ohjaus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, joilla on korkea­kou­lu­tut­kinto tai jotka haluavat opiskella korkea­kou­lussa. Ohjaus­kes­kus­te­luissa saat ohjausta sopivim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lutus- ja urapo­luille kotou­tu­misen edistämiseksi. 

Ohjaus tarkoittaa henki­lö­koh­taista keskus­telua ohjaajan kanssa sinun koulu­tuk­sesta ja ammatista sekä työtä ja opiskelua koske­vista toiveista Suomessa. SIMHE-Karelia ohjaus auttaa, kun sinä haluat tietää, 

 • miten löytää opiske­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa 
 • miten sinun osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiske­lussa ja työelämässä 
 • miten sinun koulu­tuk­sella ja osaami­sella saa töitä Suomessa 
 • miten voit opiskella lisää suomen kieltä 
 • miten haen aikai­semman tutkintoni rinnas­ta­mista ja tunnustamista
 • haluat miettiä erilaisia muita opiskelu- tai työvaihtoehtoja. 


Lisätietoja maahan­muut­tajien ohjauspalveluista

Maahan­muut­tajien ohjaajat

SIMHE-Kareliassa ohjausta antaa Kirsi Autio. Yksilöl­listä ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­teeseen [email protected] tai puheli­mella +358 50 467 9219