Urapal­velut

Urapal­velut on suunnattu palve­lemaan Karelian tutkinto-opiske­li­joita. Palve­luiden tavoit­teena on tukea valmis­tu­mis­vai­heessa olevaa opiske­lijaa siirtymään työelämään tai jatko-opintoihin opinto­jensa jälkeen. Opiske­li­joille tarjotaan yksilöl­listä uraval­men­nusta ja työllis­ty­misen tukipalveluja.

Karelian uraoh­jauk­sella tuetaan opiske­lijaa syste­maat­ti­sesti omien urata­voit­teiden asetta­mi­sessa ja näitä tukevien valin­tojen tekemi­sessä. Uraohjaus tarjoaa opiske­li­jalle taitoja työllis­ty­miseen, kehittää opiske­lijan työelä­mä­taitoja ja uraval­miuksia sekä motivaa­tiota jatkuvaan oppimiseen.

Urapal­velut tarjoaa

 • Henki­lö­koh­taista uraval­men­nusta ajanvarauksella.
 • Uraval­men­tajan päivystys kampuksilla 
 • Teema­viikkoja, urapajoja
 • Täyden­tävän osaamisen opinnot (Urasuun­nittelu ja työelä­mä­taidot -kokonaisuus)
 • Harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäy­tetyön aiheita Tuudossa

Uraval­men­tajat

Satu Saarinen ja Niina Pennanen
Ota meihin yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]

Itsenäisen urasuun­nit­telun tueksi 

Maahan­muut­tajien ohjaus

SIMHE-Karelian yksilöl­linen ohjaus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, joilla on korkea­kou­lu­tut­kinto tai jotka haluavat opiskella korkea­kou­lussa. Ohjaus­kes­kus­te­luissa saat ohjausta sopivim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lutus- ja urapo­luille kotou­tu­misen edistämiseksi. 

Ohjaus tarkoittaa henki­lö­koh­taista keskus­telua ohjaajan kanssa sinun koulu­tuk­sesta ja ammatista sekä työtä ja opiskelua koske­vista toiveista Suomessa. SIMHE-Karelia ohjaus auttaa, kun sinä haluat tietää, 

 • miten löytää opiske­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa 
 • miten sinun osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiske­lussa ja työelämässä 
 • miten sinun koulu­tuk­sella ja osaami­sella saa töitä Suomessa 
 • miten voit opiskella lisää suomen kieltä 
 • miten haen aikai­semman tutkintoni rinnas­ta­mista ja tunnustamista
 • haluat miettiä erilaisia muita opiskelu- tai työvaihtoehtoja. 


Lisätietoja maahan­muut­tajien ohjaus­pal­ve­luista.

Maahan­muut­tajien ohjaajat

SIMHE-Kareliassa ohjausta antaa Taru Väisänen. Yksilöl­listä ohjausta saa ottamalla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­teeseen [email protected]. Voit myös täyttää ohjaus­pyyn­tö­lo­makkeen verkossa.