Ura- ja työelämäpalvelut

Ura­pal­ve­lut on suun­nat­tu pal­ve­le­maan Kare­lian tut­kin­to-opis­ke­li­joi­ta ja Kare­lias­ta val­mis­tu­nei­ta alum­ne­ja. Pal­ve­lui­den tavoit­tee­na on tukea val­mis­tu­mis­vai­hees­sa ole­vaa opis­ke­li­jaa saat­ta­maan opin­ton­sa lop­puun ja työl­lis­ty­mään val­mis­tu­mi­sen­sa jäl­keen. Opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan tehos­tet­tua ura­val­men­nus­ta ja työl­lis­ty­mi­sen tukipalveluja. 

Työ­elä­mä­pal­ve­lut on suun­nat­tu alu­een työ­an­ta­jil­le. Kare­lian kam­puk­sil­la jär­jes­te­tään pit­kin luku­vuot­ta ala­koh­tai­sia ura- ja rekr­ty­toin­ti­ta­pah­tu­mia, joi­hin työ­an­ta­jat voi­vat tul­la tapaa­maan ja rek­ry­toi­maan tule­vai­suu­den osaa­jia, har­joit­te­li­joi­ta tai antaa toi­mek­sian­to­ja kehit­tä­mis­pro­jek­tei­hin ja opinnäytetöihin. 

Työ­nan­ta­ja! Ilmoi­ta avoi­met työ­pai­kat, har­joit­te­lu­pai­kat ja kehit­tä­mis­pro­jek­tien sekä opin­näy­te­töi­den aiheet Opiskelijatöihin.fi kautta

Ura­pal­ve­lut

Tehos­tet­tu uravalmennus:

 • vah­vis­taa opis­ke­li­jan ura­suun­nit­te­lu- ja työelämätaitoja
 • tukee opis­ke­li­jan val­mis­tu­mis­ta tavoiteajassa
 • tukee opis­ke­li­jan suju­vaa työ­elä­mään siir­ty­mis­tä ja työllistymistä
 • ura­val­men­nus ei anna val­mii­ta vas­tauk­sia, vaan tukee opis­ke­li­jaa ideoi­maan ja teke­mään omat suun­ni­tel­man­sa ja päätöksensä.
 • ura­val­men­nus ei ota kan­taa eikä tee pää­tök­siä opis­ke­li­jan puo­les­ta, mut­ta aut­taa pun­nit­se­maan eri vaihtoehtoja.

Tehos­tet­tu ura­val­men­nus on tar­koi­tet­tu opin­to­jen lop­pu­vai­heen opis­ke­li­joil­le, joil­la on haas­tei­ta opin­to­jen lop­puun saat­ta­mi­ses­sa ja/tai val­mis­tu­mi­sen jäl­kei­ses­sä työllistymisessä.Tehostettuun ura­val­men­nuk­seen hakeu­du­taan joko suo­raan opis­ke­li­jan omas­ta aloit­tees­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti ohjaus­toi­mi­jan tukemana.Valmennus on luot­ta­muk­sel­lis­ta, hen­ki­lö­koh­tais­ta kes­kus­te­lua, jon­ka aika­na yhdes­sä opis­ke­li­jan kans­sa sel­vi­te­tään hänen läh­tö­ti­lan­teen­sa ja ase­te­taan tavoit­teet valmennukselle.Yhtä opis­ke­li­jaa koh­den on käy­tet­tä­vis­sä tar­pei­den mukaan 1–3 tapaa­mis­ker­taa á 60 min. Val­men­nus sisäl­tää kes­kus­te­lua ja tavoit­tei­siin sopi­via teh­tä­viä, joi­den avul­la tue­taan ja seu­ra­taan opis­ke­li­jan tavoit­tei­siin pääsyä.

Itse­näi­sen ura­suun­nit­te­lun tuek­si löy­dät täl­tä sivus­tol­ta seu­raa­vat osiot:

 • ura­suun­nit­te­lu
 • oman osaa­mi­sen tunnistaminen
 • työ­pai­kat ja työn­haun kanavat
 • työ­elä­män lain­sää­dän­tö ja pelisäännöt
 • sosi­aa­li­nen media työnhaussa
 • työn­ha­ku­tai­dot 

Edel­lä mai­nit­tu­ja sivu­ja täy­den­ne­tään hel­mi-maa­lis­kuun ajan.

Ura­val­men­ta­jat

Satu Saa­ri­nen, satu.saarinen@karelia.fi

Opis­ke­li­ja! Jos olet val­mis­tu­mis­vai­hees­sa ja haluat tukea ura­suun­ni­tel­mii­si ja työn­ha­kuusi liit­tyen, ota yhteyttä.

Maa­han­muut­ta­jien ohjaus

SIM­HE-Kare­lia ohjaus­pal­ve­lut on tar­koi­tet­tu aikui­sil­le maa­han­muut­ta­jil­le ohjaa­mal­la hei­tä sopi­vim­mil­le ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sil­le kor­kea­kou­lu­tus- ja ura­po­luil­le kotou­tu­mi­sen edis­tä­mi­sek­si. Käy­tän­nös­sä tar­koi­tus on edis­tää kor­kea­kou­lu­tet­tu­jen ja kor­kea­kou­lu­kel­pois­ten maa­han­muut­ta­jien tutus­tu­mis­ta suo­ma­lais­ten kor­kea­kou­lu­jen kou­lu­tus­tar­jon­taan ja opin­toi­hin hakeu­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­siin. Pyr­ki­myk­se­nä on myös jakaa tie­toa Suo­mes­sa kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­jen, eri sta­tuk­sil­la ole­vien maa­han­muut­ta­jien aiem­min han­ki­tun osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­sen ja tun­nus­ta­mi­sen käy­tän­nöis­tä sekä osaa­mi­sen täy­den­tä­mi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta.
Lisä­tie­to­ja maa­han­muut­ta­jien ohjaus­pal­ve­luis­ta.

Maa­han­muut­ta­jien ohjaajat

SIM­HE-Kare­lias­sa ohjaus­ta anta­vat Han­ne­le Nis­ka­nen ja Kir­si Autio. Yksi­löl­lis­tä ohjaus­ta saa otta­mal­la yhteyt­tä säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen simhe@karelia.fi tai puhe­li­mel­la +358505750823.