SIMHE-Karelia maahan­muut­ta­jille

SIMHE-Karelia ohjaus­palvelu

Karelia-amk tarjoaa SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -ohjaus­pal­velua korkea­kou­lu­te­tuille ja korkea­kou­lu­tuk­sesta kiinnos­tu­neille maahan­muut­ta­jille Pohjois-Karjalan ja Itä-Suomen alueella.

SIMHE-ohjaus tarkoittaa henki­lö­koh­taista keskus­telua ohjaajan kanssa kasvo­tusten tai etäyhteydellä.

Ohjaus on maksu­tonta. Ohjaus­kielet ovat suomi ja englanti. 

Mistä ohjaus­ta­paa­mi­sessa saa tietoa?

• miten löytää opiske­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa ja mitä siihen vaaditaan
• miten ulkomailla hankittu tutkinto, osaaminen ja ammatti otetaan huomioon opiske­lussa ja työelä­mässä Suomessa
• milloin ja miten pitää hakea tutkinnon tunnus­tamis- ja rinnas­ta­mis­pää­töstä ja mitä tehdään ehdol­lisen päätöksen jälkeen
• millaisia töitä voin hakea omalla koulu­tuk­sella ja osaami­sella Suomessa 
• miten ja missä voi opiskella lisää suomen kieltä

Miten pääsee ohjaustapaamiseen?

Yksilöl­listä ohjausta saat ottamalla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­teeseen [email protected] tai täyttä­mällä ohjaus­pyyn­tö­lo­makkeen verkossa. SIMHE-ohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tapaamisen. 

Voit myös tulla SIMHE-ohjaukseen ilman ajanva­rausta Joensuun Luotsiin (Kauppakatu 29). SIMHE-ohjaajan päivys­ty­sajat Luotsissa on merkitty Luotsin tapah­tu­ma­ka­len­teriin.

ota yhteyttä:

[email protected]
+358 50 413 8260 

Voit seurata meitä myös Faceboo­kissa ja Instagramissa. 

SIMHEapp 

SIMHEapp on mobii­li­so­vellus, joka on kehitetty korkea­kou­lu­taus­taisten maahan­muut­tajien tueksi. Sovel­luksen avulla voi etsiä koulutus- ja työpaikkoja, tehdä CV:n eli ansio­luet­telon, luoki­tella osaamistaan ja lukea tietoa suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta. Sovel­luksen voi ladata sovel­lus­kau­pasta ja se toimii sekä iOs- että Android -mobiililaitteilla.

Koulu­tukset maahanmuuttaneille

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa myös koulu­tusta ja järjestää Juttuklubi Joensuuta maahan­muut­ta­neille. Tiedot koulu­tuk­sis­tamme ovat verkko­si­vul­lamme. Lisätiedot ja Juttuklubi Joensuun aikataulut voit lukea verkko­si­vul­tamme.

Neuvoja ja koulu­tus­mah­dol­li­suuksia Ukrainan sotaa paenneille

Olemme koonneet neuvoja sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun koulu­tus­mah­dol­li­suudet Ukrainan sotaa paenneille englan­nin­kie­li­selle verkko­si­vulle. Tutustu verkko­sivuun tästä linkistä.

Yhteis­työ­kump­pa­neille ja sidosryhmille 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa maahan­muut­ta­jille suunnattuja koulu­tuksia, ohjausta, palveluja ja työpajoja. Tavoit­teena on maahan­muut­tajien tarkoi­tuk­sen­mu­kaisen koulu­tuksen, työllis­ty­misen ja kotou­tu­misen edistäminen. 

SIMHE-Karelia palvelu on osa Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön tukemaa valta­kun­nal­lista SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education) -toimintaa. SIMHE-verkos­tossa on mukana 10 vastuu­kor­kea­koulua ympäri Suomen. Toiminnan tarkoi­tuksena on palvella aikuisia maahan­muut­tajia ohjaa­malla heitä sopivim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lutus- ja urapo­luille kotou­tu­misen ja työllis­ty­misen edistä­mi­seksi. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö on valinnut Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yhdeksi maahan­muut­ta­jatyön vastuu­kor­kea­kou­luksi, joka tuottaa ohjauksen ja osaamisen tunnis­ta­misen palveluja sekä korkea­kou­luo­pin­tohin valmen­tavaa koulu­tusta maahan­muut­ta­jille. Lisäksi tavaoit­teena on kehittää maahan­muut­ta­jille suunnattua toimintaa hankkeiden avulla.

SIMHE-Karelian toiminnan tavoit­teena on: 

  • auttaa löytämään sopivia opiske­lu­mah­dol­li­suuksia suoma­lai­sessa korkeakoulussa 
  • auttaa kotimaassa tehtyjen aikai­sempien opintojen ja osaamisen tunnistamisessa 
  • auttaa oman uran suunnittelussa 

Lue lisää korkea­kou­lujen SIMHE-palve­luista Opetus­hal­li­tuksen verkko­si­vuilla. 

Tarjoamme myös konsul­toin­tiapua muille maahan­muut­ta­ja­työtä tekeville. Ohjaa­jil­lamme on syväl­linen koko korkea­kou­lusek­torin tuntemus sekä ulkomaisten tutkin­tojen rinnas­ta­mis­pro­sessin tunte­musta. He ovat myös opinto- ja uraoh­jauksen ammattilaisia.

Katso video SIMHE-toiminnasta:

Videolla kerrotaan SIMHE-toiminnasta.