SIMHE-Karelia maahan­muut­ta­jille

SIMHE-Karelia ohjaus­pal­velu

Karelia-amk tarjoaa SIMHE (Suppor­ting Immi­grants in Higher Educa­tion) -ohjaus­pal­ve­lua korkea­kou­lu­te­tuille ja korkea­kou­lu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neille maahan­muut­ta­jille Pohjois-Karja­lan ja Etelä-Karja­lan alueella.

SIMHE-ohjaus tarkoit­taa henki­lö­koh­taista keskus­te­lua ohjaa­jan kanssa kasvo­tus­ten tai etäyhteydellä.

Ohjaus on maksu­tonta. Ohjaus­kie­let ovat suomi ja englanti. 

Mistä ohjaus­ta­paa­mi­sessa saa tietoa?

• miten löytää opis­ke­lu­paikka korkea­kou­lussa Suomessa ja mitä siihen vaadi­taan
• miten ulko­mailla hankittu tutkinto, osaa­mi­nen ja ammatti otetaan huomioon opis­ke­lussa ja työelä­mässä Suomessa
• milloin ja miten pitää hakea tutkin­non tunnus­ta­mis- ja rinnas­ta­mis­pää­töstä ja mitä tehdään ehdol­li­sen päätök­sen jälkeen
• millai­sia töitä voin hakea omalla koulu­tuk­sella ja osaa­mi­sella Suomessa 
• miten ja missä voi opis­kella lisää suomen kieltä

Miten pääsee ohjaustapaamiseen?

Yksi­löl­listä ohjausta saat otta­malla yhteyttä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen [email protected] tai täyt­tä­mällä ohjaus­pyyn­tö­lo­mak­keen verkossa. SIMHE-ohjaaja ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tapaamisen. 

Voit myös tulla SIMHE-ohjauk­seen ilman ajan­va­rausta Joen­suun Luot­siin (Kaup­pa­katu 29). SIMHE-ohjaa­jan päivys­ty­sa­jat Luot­sissa on merkitty Luotsin tapah­tu­ma­ka­len­te­riin.

ota yhteyttä:

[email protected]
+358 50 413 8260 

Voit seurata meitä myös Face­boo­kissa: SIMHE-Karelia maahan­muut­ta­jille ja Insta­gra­missa: @simhekarelia.

SIMHEapp 

SIMHEapp on mobii­li­so­vel­lus, joka on kehi­tetty korkea­kou­lu­taus­tais­ten maahan­muut­ta­jien tueksi. Sovel­luk­sen avulla voi etsiä koulu­tus- ja työpaik­koja, tehdä CV:n eli ansio­luet­te­lon, luoki­tella osaa­mis­taan ja lukea tietoa suoma­lai­sesta yhteis­kun­nasta. Sovel­luk­sen voi ladata sovel­lus­kau­pasta ja se toimii sekä iOs- että Android -mobiililaitteilla.

Koulu­tuk­set maahanmuuttaneille

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa myös koulu­tusta ja järjes­tää Juttuklubi Joen­suuta maahan­muut­ta­neille. Tiedot koulu­tuk­sis­tamme ovat verk­ko­si­vul­lamme. Lisä­tie­dot ja Juttuklubi Joen­suun aika­tau­lut voit lukea verk­ko­si­vul­tamme.

Neuvoja ja koulu­tus­mah­dol­li­suuk­sia Ukrai­nan sotaa paenneille

Olemme koon­neet neuvoja sekä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun koulu­tus­mah­dol­li­suu­det Ukrai­nan sotaa paen­neille englan­nin­kie­li­selle verk­ko­si­vulle. Tutustu verk­ko­si­vuun tästä linkistä.

Yhteis­työ­kump­pa­neille ja sidosryhmille 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa maahan­muut­ta­jille suun­nat­tuja koulu­tuk­sia, ohjausta, palve­luja ja työpa­joja. Tavoit­teena on maahan­muut­ta­jien tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sen koulu­tuk­sen, työl­lis­ty­mi­sen ja kotou­tu­mi­sen edistäminen. 

SIMHE-Karelia palvelu on osa Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön tukemaa valta­kun­nal­lista SIMHE (Suppor­ting Immi­grants in Higher Educa­tion) -toimin­taa. SIMHE-verkos­tossa on mukana 10 vastuu­kor­kea­kou­lua ympäri Suomen. Toimin­nan tarkoi­tuk­sena on palvella aikui­sia maahan­muut­ta­jia ohjaa­malla heitä sopi­vim­mille ja tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sille korkea­kou­lu­tus- ja urapo­luille kotou­tu­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mi­seksi. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on valin­nut Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhdeksi maahan­muut­ta­ja­työn vastuu­kor­kea­kou­luksi, joka tuottaa ohjauk­sen ja osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen palve­luja sekä korkea­kou­luo­pin­to­hin valmen­ta­vaa koulu­tusta maahan­muut­ta­jille. Lisäksi tava­oit­teena on kehit­tää maahan­muut­ta­jille suun­nat­tua toimin­taa hank­kei­den avulla.

SIMHE-Kare­lian toimin­nan tavoit­teena on: 

  • auttaa löytä­mään sopivia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia suoma­lai­sessa korkeakoulussa 
  • auttaa koti­maassa tehty­jen aikai­sem­pien opin­to­jen ja osaa­mi­sen tunnistamisessa 
  • auttaa oman uran suunnittelussa 

Lue lisää korkea­kou­lu­jen SIMHE-palve­luista Opetus­hal­li­tuk­sen verk­ko­si­vuilla. 

Tarjoamme myös konsul­toin­tia­pua muille maahan­muut­ta­ja­työtä teke­ville. Ohjaa­jil­lamme on syväl­li­nen koko korkea­kou­lusek­to­rin tunte­mus sekä ulko­mais­ten tutkin­to­jen rinnas­ta­mis­pro­ses­sin tunte­musta. He ovat myös opinto- ja uraoh­jauk­sen ammattilaisia.

Katso video SIMHE-toiminnasta:

Videolla kerro­taan SIMHE-toiminnasta.