Korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus maahanmuuttaneille

Maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa hankit osaamista korkea­kou­lussa opiskelua ja työelämää varten. Opinnoissa on paljon suomen kieltä ja kieli­taitosi nousee tasolta B1 tasolle B2 eli korkea­kou­luo­pin­noissa tarvit­ta­valle tasolle.

Koulu­tuk­sessa parannat opiske­lu­tai­tojasi ja tutustut itseäsi kiinnos­tavaan koulu­tusalaan. Saat tietoa eri koulu­tus­vaih­toeh­doista Suomessa sekä opetusta ja ohjausta koulu­tukseen hakemi­sessa. Lisäksi saat akatee­misia taitoja, joita tarvitaan suoma­lai­sessa korkea­kou­lussa. Koulutus järjes­tetään lähio­pe­tuksena Joensuussa ja opiskelu on päätoimista. 

Kuka voi hakea?

Voit hakea koulu­tukseen, jos sinulla on:

– lukion oppimäärä tai yliop­pi­las­tut­kinto
– toisen asteen ammatil­linen tutkinto
– ulkomainen tutkinto, joka asian­omai­sessa maassa antaa hakukel­poi­suuden korkea­kou­luo­pin­toihin
– riittävä suomen kielen taito (B1)

Koulu­tuksen sisältö:

Valmen­tavan koulu­tuksen kurssit:

  • Suomen kieli, kolme kurssia
  • Valmiudet korkea­kou­luo­pin­toihin, yksi kurssi
  • Matema­tiikka, yksi kurssi 
  • Englannin kieli, yksi kurssi (sinun ei tarvitse osata englantia, kun aloitat koulutuksen)

Koulu­tuksen laajuus: 30 op, 6 kuukautta
Hakuaika: 7.6.-20.9.2023, täytä hakulomake tästä linkistä
Koulu­tusaika: 1.11.2023 – 30.4.2024

Valin­takoe: 2.10.2023 Joensuussa, Karelia-ammattikorkeakoulussa

Miten koulu­tukseen haetaan?

Koulu­tukseen haetaan täyttä­mällä sähköinen hakulomake.

Kaikki hakeneet kutsutaan valin­ta­ko­keeseen. Kutsu lähetetään syyskuussa. Valin­takoe on 2.10.2023 Joensuussa, Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Valin­ta­kokeen jälkeen saat tietää, onko sinut valittu koulutukseen.

Koulutus on opiske­li­jalle maksuton ja siihen voidaan myöntää myös opinto­tukea. Lisätietoa opinto­tuesta saat KELA:n sivuilta.

Kysy lisätietoja myös koulu­tuksen aikai­sesta tuesta TE-toimistosta. 

Valmen­tavan koulu­tuksen jälkeen voi hakea opiske­lemaan kaikkiin Suomessa oleviin korkea­kou­luihin yhteis­va­lin­nassa (silloin on pääsykoe). Valmen­tavan koulu­tuksen jälkeen voi hakea Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun ilman pääsy­koetta eli erillis­haussa. Lue lisää erillis­hausta verkko­si­vul­lamme.

Katso koulu­tuksen esitte­ly­video Youtu­bessa.

Katso opiske­li­joiden kokemuksia vuoden 2021-2022 koulutuksesta:

Kysy lisää:

Kirsi Autio

[email protected]

+358 50 467 9219