Erillishaku maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen suorit­ta­neille 14.4. – 15.5.2023

Korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen suorit­taneet henkilöt voivat hakea tutkintoon johtaviin koulu­tuksiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun erillis­haussa 14.4.2023 alkaen.

Koulu­tukset alkavat 21. – 23.8.2023. Uuden opiske­lijan oppaasta löytyvät koulu­tuksien tarkemmat aloitusajat ja -tiedot. Tiedot päivi­tetään oppaaseen toukokuun aikana. 

Hakuaika

Hakuaika 14.4. – 15.5.2023 klo 15.00

Erillis­ha­ku­paikat ovat:

 • Medianomi (AMK) 1 paikka
 • Restonomi (AMK), matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta, monimuoto 2 paikkaa
 • Sairaan­hoitaja (AMK), monimuoto 1 paikka
 • Sairaan­hoitaja (AMK) 1 paikka
 • Sosionomi (AMK) 1 paikka
 • Sosionomi (AMK), monimuoto 1 paikka
 • Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikka 2 paikkaa
 • Insinööri (AMK), konetek­niikka 2 paikkaa
 • Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikka 2 paikkaa
 • Insinööri (AMK), talotek­niikka 2 paikkaa
 • Tradenomi (AMK), liike­talous 2 paikkaa
 • Tradenomi (AMK), liike­talous, monimuoto 2 paikkaa

Hakukel­poisuus

Sinulla tulee olla 

 • tutkinto, joka antaa hakukel­poi­suuden korkeakouluopintoihin
 • sekä 30 opinto­pisteen laajuinen alakoh­tainen (liike­talous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka tai monia­lainen), kansal­listen suosi­tusten mukainen korkea­kou­luo­pin­toihin valmentava koulutus. Valmentava koulutus tulee olla suori­tettuna 31.5.2023 mennessä. 

Opiske­li­ja­va­linta tehdään maahan­muut­tajien korkea­kou­luo­pin­toihin valmen­tavan koulu­tuksen opinto­me­nes­tyksen perus­teella ilman erillistä valin­ta­koetta seuraavin valintaperustein:

Valin­ta­pe­rusteet

Osio 1: Valmen­tavan koulu­tuksen opinto­jak­sojen keskiarvo: valmiudet korkea­kou­luo­pin­toihin, alakoh­taiset suomen kielen opinnot, alakoh­tainen matema­tiikka. Vähim­mäis­pisteet yhteensä 2 pistettä.

Osio 2: Valmen­tavan koulu­tuksen suomen kielen opinto­jak­sojen, (15 opinto­pis­tettä), keskiarvo. Vähim­mäis­pisteet yhteensä 3 pistettä.

Osio 3: Valmen­tavan koulu­tuksen matema­tiikan arvosana. Vähim­mäis­pisteet yhteensä 2 pistettä.

Valinta tehdään näiden kolmen osion tuottaman yhteis­pis­te­määrän perus­teella. Yhteis­pis­te­määrän pitää olla vähintään seitsemän pistettä.

Pisteytys
arvosana 5 = 5 pistettä
arvosana 4 = 4 pistettä
arvosana 3 = 3 pistettä
arvosana 2 = 2 pistettä
arvosana 1 = 0 pistettä

Tasapis­te­ti­lan­teessa parem­muus­jär­jestys määräytyy seuraavasti:

1. Hakutoi­ve­jär­jestys
2. Valmen­tavan koulu­tuksen suomen kielen opinto­jak­sojen keskiarvo.

Jos näillä kritee­reillä ei saada valin­ta­jär­jes­tystä, järjes­telmä arpoo valit­tavan opiskelijan.

Hakeminen

Täytä hakemus Opintopolku.fi -palve­lussa. Voit valita enintään kolme hakukoh­detta. Laita hakukoh­teesi mieluisuusjärjestykseen. 

Hakulomake avautuu Opinto­po­lussa 14.4.2023 klo 8.00.

Tästä pääset suoraan hakulo­mak­keelle linkki.

Opiske­li­ja­va­linnan tulokset ilmoi­tetaan hakijoille 22.6.2023 mennessä.

Koulu­tukset alkavat 21.8.2023.

Lue lisää miten otat erillis­hausta opiske­lu­paikan vastaan.

Erillishaku kuuluu yhden korkea­kou­lu­paikan säännöksen piiriin. Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulu­tuk­sesta vain yhden korkea­kou­lu­tut­kintoon johtavan opiskelupaikan.

Lue lisää yhden paikan säännöksestä. 

Kun otat paikan vastaan tutkintoon johta­vasta erillis­hausta, et ole enää ensiker­ta­lainen. Lue lisää ensiker­ta­lai­suu­desta täältä.