Val­mis­tu­mi­sen jäl­keen

Val­mis­tu­mi­sen jäl­keen

Tie­to­ja jat­ko-opin­nois­ta

Amk-tut­kin­non suo­ri­tet­tua­si ja han­kit­tua­si 2 vuot­ta työ­ko­ke­mus­ta, voit hakeu­tua yamk-tut­kin­toon. Tar­jol­la on jat­ku­vas­ti eri­kois­tu­mi­so­pin­to­ja ja lyhyt­kurs­se­ja, jois­ta on hyö­tyä amma­til­li­ses­sa kehit­ty­mi­ses­sä­si.

Entä jos tut­kin­to­to­dis­tuk­se­ni kato­aa?

Säi­ly­täm­me opis­ke­li­ja­tie­to­ja­si opis­ke­li­ja­re­kis­te­ris­sä. Mikä­li tut­kin­to­to­dis­tuk­se­si ja/tai opin­to­re­kis­te­riot­tee­si kato­aa, voit tila­ta jäl­jen­nök­sen säh­kö­pos­tit­se Opis­ke­li­ja­pal­ve­luis­ta, opiskelijapalvelut@karelia.fi . Jos tar­vit­set lei­ma­tun ja alle­kir­joi­te­tun kopion jos­ta­kin suo­rit­ta­ma­si opin­non sisäl­lös­tä, saat myös sen Opis­ke­li­ja­pal­ve­luis­ta.

Toi­mi­tus tapah­tuu ainoas­taan pos­tien­na­kol­la, ja hin­nat sisäl­tä­vät pos­tien­nak­ko­mak­sun. Toi­mi­tusai­ka on kak­si viik­koa.

Hin­nas­to

  • Viral­li­ses­ti oikeak­si todis­tet­tu jäl­jen­nös tut­kin­to­to­dis­tuk­ses­ta (liit­tei­neen) tai eri­kois­tu­mi­so­pin­to­jen todis­tuk­ses­ta (liit­tei­neen): 60 euroa/kpl.
    Toi­nen ja sitä seu­raa­vat kap­pa­leet tilat­tu­na saman­ai­kai­ses­ti ensim­mäi­sen kans­sa 30 euroa/kpl
  • Oikeak­si todis­te­tut jäl­jen­nök­set muis­ta todis­tuk­sis­ta (lyhyt­kurs­sit, hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuk­set, eron­neen tai siir­to-opis­ke­li­jan opin­to­suo­ri­tuso­te, opin­to­suo­ri­tuso­te hen­ki­löl­le,
    jon­ka opis­ke­luoi­keus on päät­ty­nyt tut­kin­toa suo­rit­ta­mat­ta): 40 euroa/kpl
  • Opin­to­jak­so­jen sisäl­tö­sel­vi­tyk­set, oikeak­si todis­te­tut ja lei­ma­tut kopiot: perus­mak­su 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl
  • Opin­to-oppaat 2001 — 2009 (luet­ta­vis­sa veloi­tuk­set­ta) Oikeak­si todis­te­tut ja lei­ma­tut kopiot opin­to­jak­so­jen sisäl­löis­tä: perus­mak­su 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl
  • Ope­tus­suun­ni­tel­mat 2010 ja eteen­päin (luet­ta­vis­sa veloi­tuk­set­ta) Oikeak­si todis­te­tut ja lei­ma­tut kopiot opin­to­jak­so­jen sisäl­löis­tä: perus­mak­su 40 euroa + kopiot 2 euroa/kpl

Sijoit­tu­mi­sen seu­ran­ta­ky­se­lyt val­mis­tu­neil­le opis­ke­li­joil­le

Teem­me seu­ran­ta­ky­se­lyi­tä, jois­sa kerääm­me tie­to­ja työl­lis­ty­mi­ses­tä­si ja jat­ko-opin­nois­ta­si. Kyse­ly lähe­te­tään noin vuo­den kulut­tua val­mis­tu­mi­ses­ta­si. Kyse­lyyn kan­nat­taa vas­ta­ta. Hyö­dyn­näm­me arvok­kai­ta tie­to­ja kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen ja suun­nit­te­luun mm. työ­mark­ki­na­ti­lan­teet huo­mioi­den.