yamk-opiskelu

Ylemmät amk-tutkin­not

Kare­lian ylempi amk-tutkinto on tarkoi­tettu sinulle, joka haluat syven­tää ja laajen­taa työelä­mässä hank­ki­maasi osaa­mista. Suorit­ta­malla ylemmän amk-tutkin­non vahvis­tat asian­tun­ti­juut­tasi ja saat edel­ly­tyk­set urake­hi­tyk­seen ja parem­paan palkkaukseen.

Ylemmän amk-tutkin­non laajuus on 60-90 opin­to­pis­tettä. Opinnoissasi:

  • opis­ke­let kampuk­sella noin kahtena päivänä kuukau­dessa ja lisäksi opis­ke­let itse­näi­sesti, teet etäteh­tä­viä ja saat ohjausta verkossa,
  • ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mistä ja johta­mista opis­ke­let verkossa,
  • kehität orga­ni­saa­tio­tasi ja omaa työtäsi,
  • saat johta­mis- ja kehittämistaitoja.

Hae opis­ke­le­maan korkea­kou­lu­jen yhteis­haussa ja suorita ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto. Haku­kel­poi­suus on määri­telty koulu­tuk­sit­tain. Lisäksi sinulla tulee olla kahden vuoden työkokemus.

Hae koulu­tuk­sia

HAKUAIKA

KOULUTUSALA

OPETUSMUOTO


Ammat­ti­lai­sesta asiantuntijaksi