Ylem­mät amk-tutkinnot

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to on tar­koi­tet­tu jo työ­elä­mäs­sä ole­vil­le kor­kea­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le, jot­ka halua­vat syven­tää ja laa­jen­taa osaamistaan.

Yamk-tut­kin­non laa­juus on 60–90 opin­to­pis­tet­tä. Yamk-tut­kin­to tuot­taa saman kel­poi­suu­den jul­ki­seen vir­kaan kuin yli­opis­tois­sa ja muis­sa tie­de­kor­kea­kou­luis­sa suo­ri­tet­tu ylem­pi korkeakoulututkinto.

Opis­ke­lu toteu­te­taan moni­muo­to-opis­ke­lu­na, jos­sa on kes­ki­mää­rin kak­si lähi­päi­vää kuu­kau­des­sa. Lähi­päi­viä täy­den­ne­tään omaeh­toi­sel­la opis­ke­lul­la, etä­teh­tä­vil­lä ja ver­kos­sa tapah­tu­val­la ohjauk­sel­la. Opis­ke­lu onnis­tuu myös työn ohessa.

Ylem­pään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon hae­taan kor­kea­kou­lu­jen yhteis­haus­sa. Haku­kel­poi­suu­den saa kou­lu­tus­koh­tai­ses­ti mää­ri­tel­lyl­lä poh­ja­kou­lu­tuk­sel­la sekä tut­kin­non jäl­kei­sel­lä kah­den vuo­den työkokemuksella.