Johta­mi­nen ja liiketoimintaosaaminen

Hanki tarvit­se­masi johta­mis- ja esimies­tai­dot opis­kel­len työn ohessa. YAMK-tutkin­non suorit­ta­neena trade­no­mina sinulla on valmiu­det toimia erilai­sissa yritys­ten, julkis­hal­lin­non tai kolman­nen sekto­rin asian­tun­tija-, pääl­likkö- ja esimiestehtävissä. 

Verk­ko­to­teu­tus

  • Opis­ke­lu­paik­koja: 40
  • Tutkinto: Liike­ta­lou­den ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • Tutkin­to­ni­mike: Trade­nomi (ylempi AMK)
  • Tutkin­non laajuus: 90 opintopistettä
  • Kesto: 2 – 2,5 lukuvuotta
  • Moni­muo­to­to­teu­tus: Keski­mää­rin 2-4 verkko-opetus­päi­vää kuukau­dessa. Lisäksi itse­näistä opis­ke­lua ja verkossa tapah­tu­vaa ryhmä- ja yksi­lö­oh­jausta. Jotkin valin­nai­set opin­to­jak­sot saat­ta­vat sisäl­tää yksit­täi­siä lähiopetuspäiviä.
  • Koulu­tus­paikka: Verkko-opetus

Hake­mi­nen

  • Kevään yhteis­haku: 13. – 27.3.2024
  • Opis­ke­li­ja­va­linta: ennak­ko­teh­tävä ja haastattelu

Tarvi­taan uskal­lusta ja kykyä reagoida muutoksiin

Maailma on muut­tu­nut muuta­massa vuosi­kym­me­nessä enemmän kuin sitä edel­tä­vänä aikana koko ihmis­kun­nan histo­riassa – ja vauhti vain kiihtyy. Näin ollen kyky ja uskal­lus reagoida toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tu­viin muutok­siin on yksi tärkeim­mistä tule­vai­suu­den taidoista alasta riippumatta.

Pääosan opin­noista suori­tat etäopin­toina itse­näi­sesti työs­ken­nel­len ja verkkoa hyödyn­täen. Kare­liassa opis­ke­let käyt­täen omaa tieto­ko­net­tasi. Koulu­tuk­seen sisäl­ty­vät lähi­päi­vät järjes­te­tään pääsään­töi­sesti kahden päivän jaksoissa. Opinnot on mahdol­lista suorit­taa työn ohessa.

Moni­puo­li­set valmiu­det työelämään

Kare­lian ylemmän amk-tutkin­non suorit­ta­neena trade­no­mina sinulla on valmiu­det toimia erilai­sissa yritys­ten, julkis­hal­lin­non tai kolman­nen sekto­rin asian­tun­tija-, pääl­likkö- ja esimiestehtävissä. 

Tutkinto tuottaa saman kelpoi­suu­den julki­seen virkaan kuin yliopis­toissa ja muissa tiede­kor­kea­kou­luissa suori­tettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kare­liasta valmis­tu­neet trade­no­mit (YAMK) voivat toimia muun muassa liike­toi­minta-, palvelu-, projekti-, kehitys-, henki­löstö- tai laatu­pääl­lik­köinä, yksikön tai osaston johta­jina tai yrittäjinä.

Sinua voisi kiin­nos­taa myös:


Katso videomme: