Johta­minen ja liiketoimintaosaaminen

Hanki tarvit­semasi johtamis- ja esimies­taidot opiskellen työn ohessa. YAMK-tutkinnon suorit­ta­neena trade­nomina sinulla on valmiudet toimia erilai­sissa yritysten, julkis­hal­linnon tai kolmannen sektorin asian­tuntija-, päällikkö- ja esimiestehtävissä. 

Monimuo­to­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja: 40
  • Tutkinto: Liike­ta­louden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • Tutkin­to­nimike: Tradenomi (ylempi AMK)
  • Tutkinnon laajuus: 90 opintopistettä
  • Kesto: on 2 – 2,5 lukuvuotta
  • Monimuo­to­to­teutus, jossa verkko-opiskelua sekä keski­määrin 2 – 4 lähipäivää kuukaudessa.
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus
  • Aloitus­päivien ohjelman löydät tästä.

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku: 13. – 27.3.2024

Tarvitaan uskal­lusta ja kykyä reagoida muutoksiin

Maailma on muuttunut muuta­massa vuosi­kym­me­nessä enemmän kuin sitä edeltävänä aikana koko ihmis­kunnan histo­riassa – ja vauhti vain kiihtyy. Näin ollen kyky ja uskallus reagoida toimin­taym­pä­ris­tössä tapah­tuviin muutoksiin on yksi tärkeim­mistä tulevai­suuden taidoista alasta riippumatta.

Pääosan opinnoista suoritat etäopin­toina itsenäi­sesti työsken­nellen ja verkkoa hyödyntäen. Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi. Koulu­tukseen sisäl­tyvät lähipäivät järjes­tetään pääsään­töi­sesti kahden päivän jaksoissa. Opinnot on mahdol­lista suorittaa työn ohessa.

Monipuo­liset valmiudet työelämään

Karelian ylemmän amk-tutkinnon suorit­ta­neena trade­nomina sinulla on valmiudet toimia erilai­sissa yritysten, julkis­hal­linnon tai kolmannen sektorin asian­tuntija-, päällikkö- ja esimiestehtävissä. 

Tutkinto tuottaa saman kelpoi­suuden julkiseen virkaan kuin yliopis­toissa ja muissa tiede­kor­kea­kou­luissa suori­tettu ylempi korkeakoulututkinto.

Kareliasta valmis­tuneet trade­nomit (YAMK) voivat toimia muun muassa liike­toi­minta-, palvelu-, projekti-, kehitys-, henki­löstö- tai laatu­pääl­lik­köinä, yksikön tai osaston johtajina tai yrittäjinä.

Katso videomme

Sinua voisi kiinnostaa myös: