Hake­mi­nen

Kor­kea­kou­lu­jen yhteis­haut kevääl­lä 2021

Kevääl­lä 2021 on kak­si eril­lis­tä kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­kua. Kevään ensim­mäi­ses­sä yhteis­haus­sa tam­mi­kuus­sa hae­taan syk­syl­lä alka­viin englan­nin­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin. Lisä­tie­toa hakeu­tu­mi­ses­ta. Kevään toi­ses­sa yhteis­haus­sa hae­taan syk­syl­lä alka­viin suo­men­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin. Näi­den lisäk­si jär­jes­te­tään erillishakuja.

Kor­kea­kou­lu­jen kevään ensim­mäi­sen yhteis­haun 7. — 20.1.2021 haku­koh­teet ovat 

Tra­de­no­mi (BBA), Inter­na­tio­nal Busi­ness
Insi­nöö­ri (AMK), Industrial Management

Kor­kea­kou­lu­jen kevään toi­sen yhteis­haun 17.3. — 31.3.2021 haku­koh­teet ovat 

Insi­nöö­ri (AMK), Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka
Insi­nöö­ri (AMK), Kone­tek­niik­ka
Insi­nöö­ri (AMK), Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­niik­ka: raken­nus­tek­niik­ka
Insi­nöö­ri (AMK), Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­niik­ka: talo­tek­niik­ka
Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK), Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (ylem­pi AMK), Tek­no­lo­giao­saa­mi­sen joh­ta­mi­nen
Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK), Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (ylem­pi AMK), Kes­tä­vä ener­gia­ta­lous
Media­no­mi (AMK)
Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (AMK)
Res­to­no­mi (AMK), Mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­ta
Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), moni­muo­to­to­teu­tus
Sosio­no­mi (AMK) 
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ylem­pi AMK, Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ylem­pi AMK, Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen
Tra­de­no­mi (AMK), Lii­ke­ta­lous
Tra­de­no­mi (AMK), Lii­ke­ta­lous, moni­muo­to­to­teu­tus
Tra­de­no­mi (AMK), Tie­to­jen­kä­sit­te­ly
Tra­de­no­mi (ylem­pi AMK), Joh­ta­mi­nen ja liiketoimintaosaaminen

Kor­kea­kou­lu­jen syk­syn 2020 yhteishaku

Hakuoh­jeet: Näin haet yhteishaussa

1. Tar­kis­ta tut­kin­to, jol­la voit hakea.
2. Tutus­tu Kare­lian kou­lu­tus­tar­jon­taan ja valin­ta­pe­rus­tei­siin Opin­to­po­lus­sa.
3. Täy­tä yhteis­haun hake­mus osoit­tees­sa Opintopolku.fi.

Ohjeet haku­lo­mak­keen täyt­tä­mi­seen: Näin täy­tät yhteishakulomakkeen

Hake­muk­sen täyt­tä­mi­sen ja lähet­tä­mi­sen jäl­keen tar­kis­ta, että olet saa­nut säh­kö­pos­tii­si vah­vis­tus­vies­tin haus­ta­si. Huo­maa, että sinun tulee lada­ta hake­muk­see­si tar­vit­ta­vat liit­teet suo­raan hakulomakkeelle.

Seu­raa säh­kö­pos­tia­si ja Oma Opin­to­pol­ku ‑pal­ve­lua sään­nöl­li­ses­ti. Mah­dol­li­set lisä­tie­to­pyyn­nöt teh­dään säh­kö­pos­tit­se. Muis­ta tar­kis­taa myös roskapostilaatikkosi!

UKK — Usein kysyt­tyä kor­kea­kou­lu­jen yhteishausta

Opis­ke­li­ja­va­lin­nat ja valintakokeet

Todis­tus­va­lin­taa käy­te­tään syk­syn 2020 yhteis­ha­ku­jen valin­ta­ta­pa­na. Todis­tus­va­lin­ta teh­dään yli­op­pi­las­tut­kin­non sekä amma­til­li­sen perus­tut­kin­non (suo­ri­tet­tu 1.8.2015 jäl­keen) perus­teel­la. Kou­lu­tus­koh­tai­set todis­tus­va­lin­nan pis­te­mää­rät löy­ty­vät Opin­to­po­lus­ta. Valit­se halua­ma­si kou­lu­tus, sit­ten hake­mi­nen –> valintaperusteet.

AMK-valin­ta­koe

Toi­se­na valin­ta­ta­pa­na käy­te­tään AMK-valin­ta­koet­ta, joka on ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­nen digi­taa­li­nen valintakoe.

Haku­lo­mak­keel­la hak­ja valit­see itsel­leen sopi­van ajan ja pai­kan tar­jol­la ole­vis­ta vaih­toeh­dois­ta. Huom. tar­jol­la ole­vat vaih­toeh­dot täyt­ty­vät ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä. Valin­ta on sito­va eikä sitä voi muuttaa.

AMK-valin­ta­koe jär­jes­te­tään 26. — 29.10.2020. Kare­lias­sa valin­ta­ko­keen voit teh­dä joko tiis­tai­na 27.10. tai kes­ki­viik­ko­na 28.10.2020.

Valin­ta­koe teh­dään haki­jan omal­la kan­net­ta­val­la tie­to­ko­neel­la val­vo­tus­ti ammat­ti­kor­kea­kou­lun tilois­sa. Tie­to­ko­neen tulee täyt­tää vähim­mäis­vaa­ti­muk­set. Ennen koet­ta ohjei­siin tulee tutus­tua sivul­la www.ammattikorkeakouluun.fi.

Yksi­löl­li­set jär­jes­te­lyt valintakokeessa

Jos haki­ja tar­vit­see yksi­löl­li­siä jär­jes­te­ly­jä valin­ta­ko­kee­seen, tulee ano­mus ja liit­teet toi­mit­taa 23.9.2020 klo 15.00 sii­hen ammat­ti­kor­kea­kou­luun, jos­sa haki­ja tekee valin­ta­ko­keen. Hake­mus­lo­ma­ke löy­tyy ammattikorkeakouluu.fi ‑sivus­tol­ta.                                                                                           

Opis­ke­li­ja­va­lin­nan tulos­ten ilmoittaminen

Opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen tulok­set jul­kais­taan vii­meis­tään 27.11.2020. Valin­nan tulok­se­si näät Oma Opin­to­pol­ku-pal­ve­lus­sa. Saat säh­kö­pos­tin vas­taa­no­tet­ta­vas­ta opis­ke­lu­pai­kas­ta. Tar­kis­ta säh­kö­pos­ti­si sään­nöl­li­ses­ti ja pidä huo­li, että säh­kö­pos­ti­laa­ti­kos­sa­si on tilaa! Tark­kai­le myös ros­ka­pos­ti­kan­sio­ta, sil­lä toi­si­naan isoil­le jou­koil­le lähe­te­tyt pos­tit saat­ta­vat pää­tyä ros­ka­pos­tiin. Kare­lia ei jul­kai­se valit­tu­jen opis­ke­li­joi­den nimiä net­ti­si­vuil­laan. Kat­so täs­tä alim­mat pis­teet syk­syn 2020 yhteis­haus­sa.

Opis­ke­lu­pai­kan vas­taa­not­ta­neet opis­ke­li­jat ohja­taan Uuden opis­ke­li­jan oppaa­seen, jos­ta löy­ty­vät kou­lu­tus­ten aloi­tus­kir­jeet. Vara­si­joil­la ole­via haki­joi­ta hyväk­sy­tään kou­lu­tuk­siin 15.12.2020 saak­ka. Lisää tie­toa tulos­ten jul­kai­sus­ta löy­dät Opin­to­po­lus­ta.

Muu­tok­sen­ha­ku ja oikai­su­me­net­te­ly

Luku­vuo­si­mak­sut kos­ke­vat Inter­na­tio­nal Busi­ness ‑kou­lu­tuk­seen EU/ETA ‑alu­een ulko­puo­lel­ta tule­via opis­ke­li­joi­ta. Lue lisää tääl­tä.

Opis­ke­lu­pai­kan vastaanottaminen

Ota sinul­le tar­jot­tu opis­ke­lu­paik­ka vas­taan Oma Opin­to­pol­ku ‑pal­ve­lus­sa. Käy­tä muu­ta selain­ta kuin Inter­net Explo­rer. Opis­ke­lu­pai­kan vas­taan­o­ton mää­rä­ai­ka on 4.12.2020 klo 15.00. Mikä­li olet saa­nut opis­ke­lu­pai­kan 27.11.2020 jäl­keen, opis­ke­lu­pai­kan vas­taan­o­ton mää­rä­ai­ka on myö­häi­sem­pi. Nou­da­ta Oma Opin­to­po­lus­sa näky­vää mää­rä­ai­kaa. Voit ottaa vas­taan sama­na luku­kau­te­na alka­vas­ta kou­lu­tuk­ses­ta vain yhden kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­van opis­ke­lu­pai­kan (yhden kor­kea­kou­lu­pai­kan sään­nös). Voit teh­dä opis­ke­lu­paik­kaa kos­ke­van vas­taan­ot­toil­moi­tuk­sen vain ker­ran etkä voi muut­taa sitä jäl­ki­kä­teen. Kun otat opis­ke­lu­pai­kan vas­taan, et ole tule­vis­sa hauis­sa ensi­ker­ta­lai­nen. Ohjei­ta pai­kan vas­taan­ot­toon löy­dät Opintopolusta.

Ilmoit­tau­du läs­nä- tai pois­sao­le­vak­si opis­ke­li­jak­si Oma Opin­to­pol­ku ‑pal­ve­lus­sa samas­sa mää­rä­ajas­sa kuin pai­kan vas­taan­ot­to. Link­ki ilmoit­tau­tu­mis­pal­ve­luun on Oma Opin­to­po­lus­sa. Lisä­tie­to­ja ilmoit­tau­tu­mi­seen sekä laki­sää­tei­seen pois­sao­loon liit­tyen löy­dät täältä.

Opis­ke­lu­paik­ka on ehdol­li­nen sii­hen saak­ka, kun­nes ammat­ti­kor­kea­kou­lu on tar­kis­ta­nut valin­taan vai­kut­ta­vat todistuksesi.

Opin­to­jen aloittaminen

Opin­to­jen aloit­ta­mi­seen liit­ty­vät tie­dot löy­dät kou­lu­tus­koh­tai­ses­ta aloi­tus­kir­jees­tä. Tutus­tu myös Uuden opis­ke­li­jan oppaa­seen ennen opin­to­jen alkua!

Eril­lis­haut