Categories

Hakeminen

Korkea­kou­lujen yhteishaut keväällä 2021

Keväällä 2021 on kaksi erillistä korkea­kou­lujen yhteis­hakua. Kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa tammi­kuussa haetaan syksyllä alkaviin englan­nin­kie­lisiin koulu­tuksiin. Lisätietoa hakeu­tu­mi­sesta. Kevään toisessa yhteis­haussa haetaan syksyllä alkaviin suomen­kie­lisiin koulu­tuksiin. Näiden lisäksi järjes­tetään erillishakuja.

Korkea­kou­lujen kevään ensim­mäisen yhteishaun 7. – 20.1.2021 hakukohteet ovat 

Tradenomi (BBA), Inter­na­tional Business
Insinööri (AMK), Industrial Management

Korkea­kou­lujen kevään toisen yhteishaun 17.3. – 31.3.2021 hakukohteet ovat 

Insinööri (AMK), Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka
Insinööri (AMK), Konetek­niikka
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka: raken­nus­tek­niikka
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka: raken­nus­tek­niikka, monimuoto
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka: talotek­niikka
Insinööri (ylempi AMK), Tekno­lo­giao­saa­misen johta­minen
Insinööri (ylempi AMK), Kestävä energia­talous
Medianomi (AMK)
Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)
Restonomi (AMK), Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta
Fysio­te­ra­peutti (AMK)
Sairaan­hoitaja (AMK)
Sairaan­hoitaja (AMK), monimuo­to­to­teutus
Sosionomi (AMK) 
Sosiaali- ja tervey­salan ylempi AMK, Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen
Sosiaali- ja tervey­salan ylempi AMK, Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen
Tradenomi (AMK), Liike­talous
Tradenomi (AMK), Liike­talous, monimuo­to­to­teutus
Tradenomi (AMK), Tieto­jen­kä­sittely
Tradenomi (ylempi AMK), Johta­minen ja liiketoimintaosaaminen

Korkea­kou­lujen kevään 2021 toinen yhteishaku

                                                                                          

Erillishaut