hakeminen

Hake­mi­nen

Keväällä 2024 on kaksi eril­listä korkea­kou­lu­jen yhteis­ha­kua. Kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa haetaan englan­nin kielellä toteu­tet­ta­viin syksyllä alka­viin koulu­tuk­siin. Kevään toisessa yhteis­haussa haetaan syksyllä alka­viin suomen­kie­li­siin koulu­tuk­siin. Näiden lisäksi järjes­te­tään erillishakuja.

Seuraa­vat hakuajat


Hakuoh­jeet yhteishakuihin

                                                                                          

Hakuoh­jeet erillishakuihin

Kare­lian videoita