Hake­mi­nen

Hyvä tule­vai­suus raken­ne­taan osaa­mi­sel­la ja asian­tun­ti­juu­del­la. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on muka­na raken­ta­mas­sa sitä kou­lut­ta­mal­la osaa­via ammat­ti­lai­sia tule­vai­suu­den työ­elä­män tar­pei­siin. Meil­tä val­mis­tuu arvos­tet­tu­ja ja kysyt­ty­jä asian­tun­ti­joi­ta.
Kou­lu­tus­aloil­la teh­dään tii­vis­tä yhteis­työ­tä eri­lai­sis­sa kehi­tys- ja tut­ki­mus­hank­keis­sa alu­een yri­tys­ten ja mui­den oppi­lai­tos­ten kans­sa. Näin raken­nat opis­kel­les­sa­si mie­len­kiin­toi­sia asioi­ta oman hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to­suun­ni­tel­ma­si mukai­ses­ti oman asian­tun­ti­juu­te­si perus­taa ja luot kon­tak­te­ja tule­viin työ­nan­ta­jiin. Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon opis­ke­lu on väy­lä ammat­ti­lai­suu­teen, joka työ­elä­mäs­sä kehit­tyy asian­tun­ti­juu­dek­si

Kor­kea­kou­lu­jen yhteis­haut kevääl­lä 2021

Kevääl­lä 2021 on kak­si eril­lis­tä kor­kea­kou­lu­jen yhteis­ha­kua. Kevään ensim­mäi­ses­sä yhteis­haus­sa tam­mi­kuus­sa hae­taan syk­syl­lä alka­viin englan­nin­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin. Lisä­tie­toa hakeu­tu­mi­ses­ta. Kevään toi­ses­sa yhteis­haus­sa hae­taan syk­syl­lä alka­viin suo­men­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin. Näi­den lisäk­si jär­jes­te­tään eril­lis­ha­ku­ja.

Kor­kea­kou­lu­jen kevään ensim­mäi­sen yhteis­ha­ku
7. — 20.1.2021

Tra­de­no­mi (BBA), Industrial Mana­ge­ment
Insi­nöö­ri (AMK), Industrial Mana­ge­ment

Kor­kea­kou­lu­jen kevään toi­nen yhteis­ha­ku
17.3. — 31.3.2021

Insi­nöö­ri (AMK), Ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka
Insi­nöö­ri (AMK), Kone­tek­niik­ka
Insi­nöö­ri (AMK), Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­niik­ka: raken­nus­tek­niik­ka
Insi­nöö­ri (AMK), Raken­nus- ja yhdys­kun­ta­tek­niik­ka: talo­tek­niik­ka
Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK), Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (ylem­pi AMK), Tek­no­lo­giao­saa­mi­sen joh­ta­mi­nen
Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK), Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (ylem­pi AMK), Kes­tä­vä ener­gia­ta­lous
Media­no­mi (AMK)
Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (AMK)
Res­to­no­mi (AMK), Mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­ta
Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK)
Sai­raan­hoi­ta­ja (AMK), moni­muo­to­to­teu­tus
Sosio­no­mi (AMK) 
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ylem­pi AMK, Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ylem­pi AMK, Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen
Tra­de­no­mi (AMK), Lii­ke­ta­lous
Tra­de­no­mi (AMK), Lii­ke­ta­lous, moni­muo­to­to­teu­tus
Tra­de­no­mi (AMK), Tie­to­jen­kä­sit­te­lyTra­de­no­mi (ylem­pi AMK), Joh­ta­mi­nen ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­toon joh­ta­vaan kou­lu­tuk­seen hae­taan kor­kea­kou­lu­jen yhteis­haus­sa osoit­tees­sa Opintopolku.fi. Opis­ke­li­ja­va­lin­ta­ta­poi­na ovat todis­tus­va­lin­ta ja AMK-valin­ta­ko­keel­la. Näi­den lisäk­si jois­sain kou­lu­tuk­sis­sa käy­te­tään valin­ta­ta­poi­na valin­ta­kurs­sia tai omaa valin­ta­koet­ta. Lue täs­tä lisää valin­ta­ko­kees­ta.

Tutus­tu myös avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­hin ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­seen!

Avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa opin­to­ja suo­ri­tet­tua­si voit suju­vas­ti hakeu­tua Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si Avoi­men amk:n väy­län kaut­ta.

Haki­ja­pal­ve­lut pal­ve­lee ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­hin hakeu­tu­via kai­kis­sa hakuun liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Lue hakue­si­te 2021.