Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johtaminen

Erikoistu uudis­tuvan sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­jäksi. Tutkinto antaa sinulle valmiuksia hallita omaa asian­tun­ti­juusa­luettasi ja ymmärtää muutos­pro­ses­seihin liittyviä ilmiöitä.

Monimuo­to­to­teutus

 • Opiske­lu­paikkoja: 45
 • Tutkinnon laajuus: 90 opintopistettä
 • Kesto: 2,5 lukuvuotta
 • Tutkinto: Sosiaali- ja tervey­salan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • Tutkin­to­nimike: Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK) / Geronomi (ylempi AMK) / Sairaan­hoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / 
  Tervey­den­hoitaja (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services
 • Monimuo­to­to­teutus, jossa keski­määrin 1 – 5 lähipäivää kuukau­dessa. Lisäksi omaeh­toista opiskelua, etäteh­täviä ja verkossa tapah­tuvaa ohjausta.
 • Koulu­tus­paikka Tikka­rinne-kampus
 • Aloitus­päivien ohjelman löydät tästä.

Hakeminen

 • Hakuaika: 13. – 27.3.2024

Sosiaali- ja tervey­sa­lalle tarvitaan lisää osaajia

Sosiaali- ja tervey­salan uudistus tarkoittaa monen muun asian ohella sitä, että sosiaali- ja tervey­sa­lalle tarvitaan lisää osaajia, joilla on valmiudet ja kyky ottaa vastuu työyh­tei­söjen johta­mi­sesta sekä kehittämisestä.

Karelian sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­misen ja johta­misen ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto antaa sinulle valmiuksia hallita omaa asian­tun­ti­juusa­luettasi, ymmärtää muutos­pro­ses­seihin liittyviä ilmiöitä ja ymmärtää, mitä kokonaisuus tarkoittaa kehit­tä­misen ja johta­misen näkökul­masta. Koulu­tuk­sessa paino­tetaan erityi­sesti lähijohtamista.

Opinnot raken­tuvat yhteis­työssä työelämän kanssa, ja koulu­tuksen tavoitteet ja sisällöt kytkey­tyvät työhösi ja johtamis- ja kehit­tä­mis­asian­tun­ti­juutesi kasva­miseen. Opiskelu tapahtuu työn ohella. 

Sotealan johta­mista ja kehit­tä­mistä työelämässä

Karelian sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­misen ja johta­misen ylempi amk-tutkinto tuottaa julkiseen virkaan tai tehtävään saman kelpoi­suuden kuin ylempi korkea­kou­lu­tut­kinto. Se luo edelly­tykset toimia erilai­sissa johta­misen ja kehit­tä­misen tehtä­vissä niin julki­sella, yksityi­sellä kuin kolman­nella sektorilla. 

Mahdol­lisia työteh­täviä ovat mm.: kehit­tä­mis­pääl­likkö, palve­lu­pääl­likkö, osaston­hoitaja, ylihoitaja, hoitotyön johtaja, suunnit­telija, sosiaa­li­pääl­likkö, projek­ti­koor­di­naattori, projek­ti­pääl­likkö, opettaja ja erilaiset johtamistehtävät.


Katso videomme:

Sinua voisi kiinnostaa myös: