Sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja johtaminen

Opis­kele uudis­tu­van sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­jäksi ja johta­jaksi. Tutkinto antaa sinulle valmiuk­sia hallita omaa asian­tun­ti­juusa­luet­tasi ja ymmär­tää muutos- ja johta­mis­pro­ses­sei­hin liit­ty­viä ilmiöitä.

Verk­ko­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­paik­koja: 45
 • Tutkin­non laajuus: 90 opintopistettä
 • Kesto: 2,5 lukuvuotta
 • Tutkinto: Sosi­aali- ja tervey­sa­lan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • Tutkin­to­ni­mike: Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK) / Gero­nomi (ylempi AMK) / Sairaan­hoi­taja (ylempi AMK) / Sosio­nomi (ylempi AMK) / 
  Tervey­den­hoi­taja (ylempi AMK) / Master of Health Care / Master of Social Services
 • Verk­ko­to­teu­tus, jossa keski­mää­rin 1 – 5 verkko-opetus­päi­vää kuukau­dessa. Lisäksi itse­näistä opis­ke­lua ja verkossa tapah­tu­vaa ohjausta.
 • Koulu­tus­paikka: Verkko-opetus

Hake­mi­nen

 • Hakuaika: 13. – 27.3.2024
 • Opis­ke­li­ja­va­linta: kirjal­li­nen tehtävä

Sosi­aali- ja tervey­sa­lalle tarvi­taan lisää osaajia

Sosi­aali- ja tervey­sa­lalle tarvi­taan vahvoja osaajia, joilla on valmiu­det ja osaa­mi­nen ottaa vastuu työyh­tei­sö­jen ja orga­ni­saa­tioi­den näyt­töön perus­tu­vasta kehit­tä­mi­sestä ja johtamisesta.

Kare­lian sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja johta­mi­sen ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto antaa sinulle valmiu­det asian­tun­ti­juusa­lu­eesi laaja-alai­seen ymmär­ryk­seen, muutos­pro­ses­sien johta­mi­seen sekä vastuul­li­seen henki­lös­tö­joh­ta­mi­seen muut­tu­vissa ja kansain­vä­li­sissä ympäristöissä.

Koulu­tuk­sen tavoit­teet ja sisäl­löt kytkey­ty­vät työelä­mään ja kehit­tä­mis- ja johta­mis­asian­tun­ti­juu­tesi kasva­mi­seen. Opis­kelu tapah­tuu työn ohella. 

Sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja johta­mi­sen opinnot on mahdol­lista suorit­taa työn ohessa.

Sotea­lan johta­mista ja kehit­tä­mistä työelämässä

Kare­lian sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja johta­mi­sen ylempi amk-tutkinto tuottaa päte­vyy­den julki­seen virkaan tai tehtä­vään. Se luo edel­ly­tyk­set toimia erilai­sissa kansal­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä kehit­tä­mis- ja johto­teh­tä­vissä niin julki­sella, yksi­tyi­sellä kuin kolman­nella sektorilla. 

Mahdol­li­sia työteh­tä­viä ovat muun muassa kehit­tä­mis­pääl­likkö, palve­lu­pääl­likkö, osas­ton­hoi­taja, ylihoi­taja, hoito­työn johtaja, suun­nit­te­lija, sosi­aa­li­pääl­likkö, projek­ti­koor­di­naat­tori, projek­ti­pääl­likkö, opet­taja ja erilai­set johtamistehtävät.


Katso video

Sinua voisi kiin­nos­taa myös