Lisää kansain­vä­li­siä opis­ke­li­joita Kareliaan!

Tässä artik­ke­lissa kuva­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin stra­te­gi­sia tavoit­teita ja proses­seja sekä esitel­lään Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keessa kehi­tet­tyjä ja pilo­toi­tuja opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin kokei­luja ja toimenpiteitä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sitou­tu­nut Karelia2030 -stra­te­gia­työs­sään (2020) kehit­tä­mään koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa. Koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa ja kansain­vä­li­syyttä -stra­te­gi­sen valin­nan tavoit­teena on vastata alueen väestön ikään­ty­mi­seen, työvoi­man saata­vuu­teen ja työn murrok­sen haas­tei­siin vahvis­ta­malla alueen ja korkea­kou­lun kansain­vä­li­syyttä. Tavoit­teena on lisätä kansain­vä­lis­ten tutkinto-opis­ke­li­joi­den prosen­tu­aa­lista osuutta 10 % vuoteen 2030 mennessä, joka tarkoit­taa määräl­li­sesti noin 400 kansain­vä­listä tutkinto-opiskelijaa.

Tule­valla, tammi­kuussa 2023 järjes­tet­tä­vällä kansain­vä­lis­ten tutkinto-ohjel­mien yhteis­haussa Karelia-amk:ssa on tarjolla kolme kansain­vä­listä amk-tutkinto-ohjel­maa; Industrial Mana­ge­ment, Inter­na­tio­nal Busi­ness ja Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy. Näiden lisäksi korkea­koulu kasvat­taa jatkossa stra­te­giansa mukai­sesti englan­nin­kie­listä koulu­tus­tar­jon­taa. Tule­vai­suu­dessa tarjolla on englan­nin­kie­li­siä yamk-tutkinto-ohjel­mia kuten euroop­pa­lai­sena yhteis­työnä kehi­tet­tä­vät Euro­pean Master on Active Ageing and Age Friendly Society sekä Erasmus+ Euro­pean Univer­si­ties -hank­keessaINVEST – Inno­Va­tions of REgio­nal Sustai­na­bi­lity: Euro­pean Univer­siTy Alliance kehi­tet­tä­vät englan­nin­kie­li­set yhteis­kou­lu­tus­oh­jel­mat. Uusien englan­nin­kie­lis­ten koulu­tus­ten myötä kansain­vä­lis­ten opis­ke­lu­paik­ko­jen määrä kasvaa ja tämän myötä myös kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den määrä moninkertaistuu.

Tavoit­teita ohjaa­vat myös kansal­li­set ja alueel­li­set tavoit­teet. Valtio­neu­vos­ton koulu­tus­po­liit­ti­sen selon­teon (2021) tavoit­teena on kasvat­taa ulko­maa­lais­ten tutkinto-opis­ke­li­joi­den määrää suoma­lai­sissa korkea­kou­luissa nykyi­sestä kolmin­ker­tai­seksi (15 000) vuoteen 2030 mennessä. Tavoit­teena on lisäksi, että tutkin­non suorit­ta­neista kansain­vä­li­sistä opis­ke­li­joista 75 % työl­lis­tyy suoma­lai­sille työmark­ki­noille. Pohjois-Karja­lan Stra­te­gia 2040 -julkai­sun (2021) mukaan työ- ja koulu­tus­pe­räi­nen maahan­muutto nähdään tärkeänä osana turvaa­maan alueen elin­voi­maa ja osaavan työvoi­man riittävyyttä. 

Kansain­vä­li­nen opis­ke­li­ja­rek­ry­tointi Kareliassa

Kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin toimen­pi­tei­den tavoit­teena Kare­liassa on lisätä kansain­vä­lis­ten haki­joi­den määrää sekä saada lisää kansain­vä­li­siä opis­ke­li­joita englan­nin­kie­li­siin tutkinto-ohjel­miin. Keskei­siä toimen­pi­teitä ovat mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän ja -sisäl­lön toteut­ta­mi­nen ja tuot­ta­mi­nen, mainos­kam­pan­jat eri digi­ka­na­vissa, rekry­toin­ti­ta­pah­tu­miin osal­lis­tu­mi­nen ja orga­ni­sointi, poten­ti­aa­lis­ten haki­joi­den infor­mointi ja mark­ki­noin­ti­vies­tintä Karelia-amk:n vieras­kie­li­sissä vies­tin­tä­ka­na­vissa sekä yhteis­työ koulu­tuk­sien, haki­ja­pal­ve­lui­den ja ulkois­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­den kanssa toimen­pi­tei­den toteut­ta­mi­seksi. Kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin toimen­pi­teet tukevat myös jo alueella asuvien maahan muut­ta­nei­den ja toisella asteella opis­ke­le­vien kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den hake­mista korkeakouluopintoihin.

Kansain­vä­listä opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tia toteu­te­taan Kare­lian kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin suun­ni­tel­man sekä vuosi­kel­lon mukai­sesti. Suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta vastaa kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin suun­nit­te­lija. Keskei­siä toimi­joita ovat Kare­lian vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jat, haki­ja­pal­ve­lui­den haku­koor­di­naat­to­rit sekä kansain­vä­lis­ten koulu­tus­ten henki­löstö. Yhteis­työtä opis­ke­li­joi­den houkut­te­le­mi­seksi tehdään lisäksi kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­ja­lä­het­ti­läi­den kanssa, etenkin sosi­aa­li­sessa mediassa. Keskei­siä ulkoi­sia yhteis­työ­kump­pa­neita ovat muun muassa kansain­vä­li­seen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tiin keskit­ty­neet valta­kun­nal­li­set korkea­kou­lu­ver­kos­tot, ulko­maa­lai­set yhteis­työ­kump­pa­nit, haki­joi­den vanhem­mat, alueen 2. asteen oppi­lai­tok­set sekä alueen maahanmuuttajaverkostot. 

Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hanke kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin tukena

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin toimen­pi­teitä kehi­te­tään kaksi­vuo­ti­sessa Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keessa. Hanke alkoi syys­kuussa 2021 ja sen rahoit­ta­jana toimii Euroo­pan unionin sosi­aa­li­ra­hasto (REACT-EU:n ESR-toimen­pi­teet). Opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin kehit­tä­mi­nen on yksi kolmesta hank­keessa kehi­tet­tä­västä koko­nai­suu­desta. Tavoit­teena on vahvis­taa ja lisätä ulko­mailta tapah­tu­vaa opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tia sekä raken­taa virtu­aa­li­sia opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin työka­luja ja -proses­seja sekä tehdä erilai­sia kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin kokei­luja. Tarkempi kuvaus hank­keen toimen­pi­teistä ja tavoit­teista on julkaistu artik­ke­lissa ”Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo kehit­tää veto- ja pito­voi­ma­te­ki­jöitä”.

Hank­keen työ kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin kehit­tä­mi­sessä alkoi sopi­vien kohde­mai­den ja -aluei­den tunnis­ta­mi­sella. Työssä huomioi­tiin Kare­liassa aikai­sem­min vuonna 2021 hyväk­sytty kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin suun­ni­telma, johon oli määri­telty työn kannalta keskei­sim­mät kohdea­lu­eet sekä erilai­set opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin toimen­pi­teet. Tavoit­teena oli valita yksi kohde­maa, jossa tehdään hank­keessa paino­te­tusti kv-opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tiin liit­ty­viä uusia kokei­luja ja toimen­pi­teitä. Syksyllä 2021 pääkoh­dea­lu­eeksi vali­koi­tui Venäjä, jonka myötä suurin osa opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin toimen­pi­teistä kohden­tui­vat Venä­jälle. Valin­taan vaikut­ti­vat muun muassa aikai­sem­min Venä­jältä tullei­den opis­ke­li­joi­den määrä ja rajan lähei­syys sekä hanke­hen­ki­lös­tön osaa­mi­nen. Uutta olivat esimer­kiksi erilai­set venä­jän­kie­li­set haki­joille ja heidän vanhem­mil­leen suun­na­tut webi­naa­rit sekä aikai­sem­paa laajempi yhteis­työ venä­läis­ten yhteis­työ­kump­pa­nei­den kanssa. Tarkempi kuvaus syksyn 2021 Apply to Karelia UAS -webi­naa­reista löytyy artik­ke­lista “Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo kehit­tää veto- ja pito­voi­ma­te­ki­jöitä”. Uutuu­tena korkea­kou­lua esit­teli haki­joille myös suosittu tubet­taja venä­jäksi. Tubet­ta­jan YouTube-video saikin reilut 13 000 katso­mis­ker­taa ja lukui­sia kommentteja.

Venä­jälle suun­nattu opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin kehit­tä­mi­nen loppui helmi­kuussa 2022 Venäjän hyökät­tyä Ukrai­naan. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö (2022) suositti suoma­lais­kor­kea­kou­luja pidät­täy­ty­mään kaikesta korkea­koulu- ja tiedeyh­teis­työstä venä­läis­ten kump­pa­nior­ga­ni­saa­tioi­den kanssa. Päätök­sen myötä yhteis­työ venä­läis­ten opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin toimi­joi­den kanssa loppui, eikä Venäjä ollut enää hank­keen pääkoh­de­maa. Tämän myötä hank­keen resurs­seja on kohden­nettu uusien kohde­mai­den määrit­te­lyyn ja kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin toimen­pi­teet on suun­nattu muihin kohdemaihin.

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää moni­ka­na­vai­sesti ja monikielisesti

Hank­keen tavoit­teena on luoda moni­puo­li­sia digi­taa­li­sia mate­ri­aa­leja Kare­lian koulu­tus­pe­räi­sen maahan­muu­ton ja kansain­vä­lis­ten tutkinto-opis­ke­li­joi­den määrän lisää­mi­seksi. Näitä mate­ri­aa­leja ovat muun muassa kansain­vä­li­siin tutkin­toi­hin, opis­ke­luun ja opis­ke­li­jae­lä­mään liit­ty­vät video­ma­te­ri­aa­lit, urata­ri­nat sekä suoma­lai­sen yhteis­kun­nan, Pohjois-Karja­lan alueen ja työelä­män esit­te­lyt eri kielillä. Tähän mennessä hanke on toteut­ta­nut  mark­ki­noin­ti­vi­deon kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den houkut­te­luun. Lisäksi haki­joille halut­tiin kertoa uudesta englan­nin­kie­li­sestä tutkinto-ohjel­masta Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy. Alueen työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia tuotiin esille Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tus­oh­jel­masta alueella työl­lis­ty­nei­den opis­ke­li­joi­den alum­ni­ta­ri­noi­den avulla (Ksenia Senkova ja Trang Van Nguyen). Hank­keessa on lisäksi suun­ni­teltu ja toteu­tettu mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teitä ja valmis­tettu ppt-esityk­siä englan­niksi ja venä­jäksi. Myös Kare­lian englan­nin- ja venä­jän­kie­li­siä verk­ko­si­vuja on päivitetty.

Haki­joita houku­tel­tiin virtu­aa­li­sesti loka­kuun 2022 opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­massa Apply to Karelia UAS Virtual Fair. Lisäksi uutena kokei­luna järjes­tet­tiin Q&A-striimauksia Kare­lian YouTube-kana­valla eri kohde­ryh­mille venä­jäksi (venä­jän­kie­li­sille Suomessa asuville), rans­kaksi (marok­ko­lai­sille), englan­niksi (intia­lai­sille) ja viet­na­miksi (viet­na­mi­lai­sille). Tarkem­mat kuvauk­set Apply to Karelia UAS Virtual Fair ja Q&A-striimauksien suun­nit­te­lusta ja tulok­sista voi lukea englan­nin­kie­li­sestä artik­ke­lista “Attrac­ting Inter­na­tio­nal Students to Karelia UAS Virtually”.

Hanke on tehnyt myös yhteis­työtä 20 ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhtei­sen Kiina-verkos­ton kanssa (2021), jonka yhtenä tavoit­teena on kasvat­taa kiina­lais­ten opis­ke­li­joi­den rekry­toin­tia suoma­lai­siin ammat­ti­kor­kea­kou­lui­hin. Yhteis­työssä verkos­ton kanssa tehtiin videoita Kiinan kohde­mark­ki­noille hyödyn­net­tä­väksi kiina­lai­sessa sosi­aa­li­sessa mediassa. Ensim­mäi­nen video on mark­ki­noin­ti­vi­deo, jossa esitel­lään molem­mat Kare­lian kampuk­set, Joen­suun kaupun­kia ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­töä. Toisessa videossa kiina­lai­nen opis­ke­lija kertoo kiinaksi omasta elämäs­tään Joen­suussa. Kohde­maan kielellä toteu­tettu mate­ri­aali sovel­tuu hyvin käytet­tä­väksi kv-mark­ki­noin­nissa, koska taval­li­sesti monissa suurissa maissa haki­joi­den vanhem­mat eivät puhu englan­tia. Vanhem­mat myös päät­tä­vät usein mihin heidän lapsensa voivat hakea opis­ke­le­maan. Tämän takia on tärkeää tehdä mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leja myös valit­tu­jen kohde­mai­den kielillä.

Vierai­lut toisen asteen oppilaitoksiin

Hank­keessa tuetaan kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den rekry­toin­tia myös suomen­kie­li­siin koulu­tuk­siin tuke­malla väylää toiselta asteelta korkea­kou­lu­tuk­seen. Tästä esimerk­kinä ovat alueella toisella asteella opis­kel­leet nuoret, jotka opis­ke­li­vat jo suomen kielellä. Kysei­set opis­ke­li­jat halua­vat jatkaa opis­ke­luja lukion tai ammat­ti­kou­lun jälkeen ammat­ti­kor­kea­kou­lui­hin tai yliopis­toi­hin Suomessa. Koska he ovat tehneet jo ison työn ja suomen kieli on hyvällä tasolla, on integroi­tu­mi­nen suoma­lai­seen opis­kelu- ja työelä­mään heille helpom­paa. Opis­ke­li­joilla on paljon mahdol­li­suuk­sia päästä opis­ke­le­maan Kare­li­aan Suomessa suori­te­tun tutkin­non avulla.

Tästä tuki­toi­min­nasta hyvänä esimerk­kinä ovat alueelle suun­na­tut koulu­vie­rai­lut Rive­rian Lieksan toimi­pis­teellle, sekä lukioi­hin Kiteellä, Joen­suussa ja Tohma­jär­vellä. Oppi­lai­tok­sissa opis­ke­lee etenkin venä­läis­taus­taisi nuoria, joista useat halua­vat jatkaa opin­to­jaan Suomessa myös toisen asteen opin­to­jen jälkeen. Alueella asuvia kansain­vä­li­siä haki­joita, jotka haluai­si­vat saada tutkin­non Suomessa ja jäädä työs­ken­te­le­mään ja elämään Suomeen opin­to­jen jälkeen, on tavattu myös Tutustu Kare­li­aan-päivissä Kare­lian kampuksilla.

Rekry­toin­nin kehit­tä­mi­nen jatkuu

Kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin kehit­tä­mi­nen osana Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hanketta jatkuu vielä vuoden 2023 elokuun loppuun saakka. Hank­keen loppuai­kana kehi­te­tään edel­leen muun muassa kansain­vä­listä opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tia tukevia video- ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leja ja järjes­te­tään toinen virtu­aa­li­nen kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin tapah­tuma. Tule­vassa tapah­tu­massa halu­taan tehdä yrity­syh­teis­työtä ja tuoda aikai­sem­paa enemmän haki­joille näky­väksi alueen työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det opin­to­jen jälkeen. Hank­keen loppu­tuo­tok­sia esitel­lään alueen verkos­toissa ja mate­ri­aa­lit ovat hyödyn­net­tä­vissä moni­puo­li­sesti korkea­kou­lussa ja alueen toimi­joille hank­keen päät­ty­mi­sen jälkeen. Digi­taa­li­sista mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teistä muodos­tuu mate­ri­aa­li­pankki korkea­kou­lun käyt­töön. Osa mate­ri­aa­lista sovel­tuu myös muille alueen toimijoille.

Vaikka yksit­täi­nen hanke päättyy, jatkuu rekry­toin­nin ja sisäis­ten proses­sien kehit­tä­mi­nen Kare­liassa. Tarkoi­tuk­sena on jatkossa kerätä hyviä käytän­teitä muista suoma­lai­sista korkea­kou­luista ja ulko­mailta maista, joka ovat onnis­tu­neet houkut­te­le­maan EU/ETA-alueen ulko­puo­li­sia opis­ke­li­joita menestyksekkäästi.


Kirjoit­ta­jat:

Sini-Tuuli Saaristo, projek­ti­pääl­likkö ja kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin suun­nit­te­lija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Anas­ta­sia Korc­hins­kaya, projek­ti­koor­di­naat­tori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tarja Tuono­nen, mark­ki­noin­ti­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Илья Редин.Русский в Финляндии. 2021. Высшее образование в Финляндии. Обзор института”Карелия”. 23.12.2021. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=i0g-OItUWeE&t=4s  20.12.2022.

INVEST – Inno­Va­tions of REgio­nal Sustai­na­bi­lity: Euro­pean Univer­siTy Alliance. Hank­keen verk­ko­si­vut. https://www.invest-alliance.eu/  22.12.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2022. Degree in Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy. 13.10.2022. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=p70TFyDUGlA 20.12.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2022. Alumni story: Trang Van Nguyen – Inter­na­tio­nal Busi­ness, BBA.  18.8.2022. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9HmTS3lmC4M&t=3s. 20.12.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2022. YouTube-video. Apply to Karelia UAS Virtual Fair 2022.  Lataaja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Viitattu 20.12.2022. Löydet­tä­vissä www-osoit­teessa: https://www.youtube.com/watch?v=t7ec_Ddi46I.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2021. Career Story: Ksenia Senkova, BBA 2020. 14.12.2021. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=STdau8cwL6k&t=2s. 20.12.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2021. Let’s Craft a Better Tomor­row. Toget­her. 21.12.2022. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5BJoRVgFAD8&t=2s. 20.12.2022

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2020. Stra­te­gia 2020-2030: Karelia2030 – kestä­vää elin­voi­maa!. https://www.karelia.fi/strategia/. 22.12.2022.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö. 2022. Suomi jäädyt­tää korkea­koulu- ja tutki­musyh­teis­työn Venäjän kanssa – Suomessa olevia ukrai­na­lais­opis­ke­li­joita tuetaan. https://okm.fi/-/suomi-jaadyttaa-korkeakoulu-ja-tutkimusyhteistyon-venajan-kanssa-suomessa-olevia-ukrainalaisopiskelijoita-tuetaan  20.12.2022.

Pohjois-Karja­lan Maakun­ta­liitto. 2021. Pohjois-Karja­lan stra­te­gia 2040. https://pohjois-karjala.fi/wp-content/uploads/2022/03/Pohjois-Karjalan-strategia-2040.pdf 22.12.2022.

Saaristo, S-T., Väisä­nen, T., Sevo­nius-Male, M., Korc­hins­kaya, A., Melesh­kova, S. 2021. Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo kehit­tää veto- ja pito­voi­ma­te­ki­jöitä. Pulssi-portaali. https://www.karelia.fi/2021/12/kansainvalinen-uraohjaamo-kehittaa-veto-ja-pitovoimatekijoita. 20.12.2022

Valtio­neu­vosto. 2021. Koulu­tus­po­liit­ti­nen selon­teko. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80718ca2. 22.12.2022.

3amk. 2021. Koulu­tus- ja tutki­mus­toi­minta Kiinan kanssa vahvis­tuu ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­sessä verkos­tossa. https://www.3amk.fi/2021/03/26/koulutus-ja-tutkimustoiminta-kiinan-kanssa-vahvistuu-ammattikorkeakoulujen-yhteisessa-verkostossa/  20.12.2022.