Categories
Artikkelit Pulssi Kansainvälisyyttä

Lisää kansain­vä­lisiä opiske­li­joita Kareliaan!

Tässä artik­ke­lissa kuvataan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin strate­gisia tavoit­teita ja prosesseja sekä esitellään Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa kehitettyjä ja pilotoituja opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kokeiluja ja toimenpiteitä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on sitou­tunut Karelia2030 -strate­gia­työssään (2020) kehit­tämään koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa. Koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja kansain­vä­li­syyttä -strate­gisen valinnan tavoit­teena on vastata alueen väestön ikään­ty­miseen, työvoiman saata­vuuteen ja työn murroksen haasteisiin vahvis­ta­malla alueen ja korkea­koulun kansain­vä­li­syyttä. Tavoit­teena on lisätä kansain­vä­listen tutkinto-opiske­li­joiden prosen­tu­aa­lista osuutta 10 % vuoteen 2030 mennessä, joka tarkoittaa määräl­li­sesti noin 400 kansain­vä­listä tutkinto-opiskelijaa.

Tulevalla, tammi­kuussa 2023 järjes­tet­tä­vällä kansain­vä­listen tutkinto-ohjelmien yhteis­haussa Karelia-amk:ssa on tarjolla kolme kansain­vä­listä amk-tutkinto-ohjelmaa; Industrial Management, Inter­na­tional Business ja Infor­mation and Commu­nication Technology. Näiden lisäksi korkea­koulu kasvattaa jatkossa strate­giansa mukai­sesti englan­nin­kie­listä koulu­tus­tar­jontaa. Tulevai­suu­dessa tarjolla on englan­nin­kie­lisiä yamk-tutkinto-ohjelmia kuten euroop­pa­laisena yhteis­työnä kehitet­tävät European Master on Active Ageing and Age Friendly Society sekä Erasmus+ European Univer­sities -hankkeessaINVEST – InnoVa­tions of REgional Sustai­na­bility: European UniversiTy Alliance kehitet­tävät englan­nin­kie­liset yhteis­kou­lu­tus­oh­jelmat. Uusien englan­nin­kie­listen koulu­tusten myötä kansain­vä­listen opiske­lu­paik­kojen määrä kasvaa ja tämän myötä myös kansain­vä­listen opiske­li­joiden määrä moninkertaistuu.

Tavoit­teita ohjaavat myös kansal­liset ja alueel­liset tavoitteet. Valtio­neu­voston koulu­tus­po­liit­tisen selonteon (2021) tavoit­teena on kasvattaa ulkomaa­laisten tutkinto-opiske­li­joiden määrää suoma­lai­sissa korkea­kou­luissa nykyi­sestä kolmin­ker­tai­seksi (15 000) vuoteen 2030 mennessä. Tavoit­teena on lisäksi, että tutkinnon suorit­ta­neista kansain­vä­li­sistä opiske­li­joista 75 % työllistyy suoma­lai­sille työmark­ki­noille. Pohjois-Karjalan Strategia 2040 -julkaisun (2021) mukaan työ- ja koulu­tus­pe­räinen maahan­muutto nähdään tärkeänä osana turvaamaan alueen elinvoimaa ja osaavan työvoiman riittävyyttä. 

Kansain­vä­linen opiske­li­ja­rek­ry­tointi Kareliassa

Kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin toimen­pi­teiden tavoit­teena Kareliassa on lisätä kansain­vä­listen hakijoiden määrää sekä saada lisää kansain­vä­lisiä opiske­li­joita englan­nin­kie­lisiin tutkinto-ohjelmiin. Keskeisiä toimen­pi­teitä ovat markki­noin­ti­vies­tinnän ja -sisällön toteut­ta­minen ja tuotta­minen, mainos­kam­panjat eri digika­na­vissa, rekry­toin­ti­ta­pah­tumiin osallis­tu­minen ja organi­sointi, poten­ti­aa­listen hakijoiden infor­mointi ja markki­noin­ti­vies­tintä Karelia-amk:n vieras­kie­li­sissä viestin­tä­ka­na­vissa sekä yhteistyö koulu­tuksien, hakija­pal­ve­luiden ja ulkoisten yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa toimen­pi­teiden toteut­ta­mi­seksi. Kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin toimen­piteet tukevat myös jo alueella asuvien maahan muutta­neiden ja toisella asteella opiske­levien kansain­vä­listen opiske­li­joiden hakemista korkeakouluopintoihin.

Kansain­vä­listä opiske­li­ja­rek­ry­tointia toteu­tetaan Karelian kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin suunni­telman sekä vuosi­kellon mukai­sesti. Suunnit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta vastaa kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin suunnit­telija. Keskeisiä toimi­joita ovat Karelian viestinnän ja markki­noinnin asian­tun­tijat, hakija­pal­ve­luiden hakukoor­di­naat­torit sekä kansain­vä­listen koulu­tusten henki­löstö. Yhteis­työtä opiske­li­joiden houkut­te­le­mi­seksi tehdään lisäksi kansain­vä­listen opiske­li­ja­lä­het­ti­läiden kanssa, etenkin sosiaa­li­sessa mediassa. Keskeisiä ulkoisia yhteis­työ­kump­pa­neita ovat muun muassa kansain­vä­liseen opiske­li­ja­rek­ry­tointiin keskit­tyneet valta­kun­nal­liset korkea­kou­lu­ver­kostot, ulkomaa­laiset yhteis­työ­kump­panit, hakijoiden vanhemmat, alueen 2. asteen oppilai­tokset sekä alueen maahanmuuttajaverkostot. 

Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hanke kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin tukena

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin toimen­pi­teitä kehitetään kaksi­vuo­ti­sessa Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hankkeessa. Hanke alkoi syyskuussa 2021 ja sen rahoit­tajana toimii Euroopan unionin sosiaa­li­ra­hasto (REACT-EU:n ESR-toimen­piteet). Opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kehit­tä­minen on yksi kolmesta hankkeessa kehitet­tä­västä kokonai­suu­desta. Tavoit­teena on vahvistaa ja lisätä ulkomailta tapah­tuvaa opiske­li­ja­rek­ry­tointia sekä rakentaa virtu­aa­lisia opiske­li­ja­rek­ry­toinnin työkaluja ja -prosesseja sekä tehdä erilaisia kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kokeiluja. Tarkempi kuvaus hankkeen toimen­pi­teistä ja tavoit­teista on julkaistu artik­ke­lissa ”Kansain­vä­linen uraoh­jaamo kehittää veto- ja pitovoi­ma­te­ki­jöitä”.

Hankkeen työ kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kehit­tä­mi­sessä alkoi sopivien kohde­maiden ja -alueiden tunnis­ta­mi­sella. Työssä huomioitiin Kareliassa aikai­semmin vuonna 2021 hyväk­sytty kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin suunni­telma, johon oli määri­telty työn kannalta keskei­simmät kohdea­lueet sekä erilaiset opiske­li­ja­rek­ry­toinnin toimen­piteet. Tavoit­teena oli valita yksi kohdemaa, jossa tehdään hankkeessa paino­te­tusti kv-opiske­li­ja­rek­ry­tointiin liittyviä uusia kokeiluja ja toimen­pi­teitä. Syksyllä 2021 pääkoh­dea­lu­eeksi valikoitui Venäjä, jonka myötä suurin osa opiske­li­ja­rek­ry­toinnin toimen­pi­teistä kohden­tuivat Venäjälle. Valintaan vaikut­tivat muun muassa aikai­semmin Venäjältä tulleiden opiske­li­joiden määrä ja rajan läheisyys sekä hanke­hen­ki­löstön osaaminen. Uutta olivat esimer­kiksi erilaiset venäjän­kie­liset hakijoille ja heidän vanhem­milleen suunnatut webinaarit sekä aikai­sempaa laajempi yhteistyö venäläisten yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa. Tarkempi kuvaus syksyn 2021 Apply to Karelia UAS -webinaa­reista löytyy artik­ke­lista “Kansain­vä­linen uraoh­jaamo kehittää veto- ja pitovoi­ma­te­ki­jöitä”. Uutuutena korkea­koulua esitteli hakijoille myös suosittu tubettaja venäjäksi. Tubet­tajan YouTube-video saikin reilut 13 000 katso­mis­kertaa ja lukuisia kommentteja.

Venäjälle suunnattu opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kehit­tä­minen loppui helmi­kuussa 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö (2022) suositti suoma­lais­kor­kea­kouluja pidät­täy­tymään kaikesta korkea­koulu- ja tiedeyh­teis­työstä venäläisten kumppa­nior­ga­ni­saa­tioiden kanssa. Päätöksen myötä yhteistyö venäläisten opiske­li­ja­rek­ry­toinnin toimi­joiden kanssa loppui, eikä Venäjä ollut enää hankkeen pääkoh­demaa. Tämän myötä hankkeen resursseja on kohden­nettu uusien kohde­maiden määrit­telyyn ja kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin toimen­piteet on suunnattu muihin kohdemaihin.

Markki­noin­ti­vies­tintää monika­na­vai­sesti ja monikielisesti

Hankkeen tavoit­teena on luoda monipuo­lisia digitaa­lisia materi­aaleja Karelian koulu­tus­pe­räisen maahan­muuton ja kansain­vä­listen tutkinto-opiske­li­joiden määrän lisää­mi­seksi. Näitä materi­aaleja ovat muun muassa kansain­vä­lisiin tutkin­toihin, opiskeluun ja opiske­li­jae­lämään liittyvät video­ma­te­ri­aalit, urata­rinat sekä suoma­laisen yhteis­kunnan, Pohjois-Karjalan alueen ja työelämän esittelyt eri kielillä. Tähän mennessä hanke on toteut­tanut  markki­noin­ti­videon kansain­vä­listen opiske­li­joiden houkut­teluun. Lisäksi hakijoille haluttiin kertoa uudesta englan­nin­kie­li­sestä tutkinto-ohjel­masta Infor­mation and Commu­nication Technology. Alueen työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia tuotiin esille Inter­na­tional Business -koulu­tus­oh­jel­masta alueella työllis­ty­neiden opiske­li­joiden alumni­ta­ri­noiden avulla (Ksenia Senkova ja Trang Van Nguyen). Hankkeessa on lisäksi suunni­teltu ja toteu­tettu markki­noin­ti­toi­men­pi­teitä ja valmis­tettu ppt-esityksiä englan­niksi ja venäjäksi. Myös Karelian englannin- ja venäjän­kie­lisiä verkko­sivuja on päivitetty.

Hakijoita houku­teltiin virtu­aa­li­sesti lokakuun 2022 opiske­li­ja­rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­massa Apply to Karelia UAS Virtual Fair. Lisäksi uutena kokeiluna järjes­tettiin Q&A-striimauksia Karelian YouTube-kanavalla eri kohde­ryh­mille venäjäksi (venäjän­kie­li­sille Suomessa asuville), ranskaksi (marok­ko­lai­sille), englan­niksi (intia­lai­sille) ja vietna­miksi (vietna­mi­lai­sille). Tarkemmat kuvaukset Apply to Karelia UAS Virtual Fair ja Q&A-striimauksien suunnit­te­lusta ja tulok­sista voi lukea englan­nin­kie­li­sestä artik­ke­lista “Attracting Inter­na­tional Students to Karelia UAS Virtually”.

Hanke on tehnyt myös yhteis­työtä 20 ammat­ti­kor­kea­koulun yhteisen Kiina-verkoston kanssa (2021), jonka yhtenä tavoit­teena on kasvattaa kiina­laisten opiske­li­joiden rekry­tointia suoma­laisiin ammat­ti­kor­kea­kou­luihin. Yhteis­työssä verkoston kanssa tehtiin videoita Kiinan kohde­mark­ki­noille hyödyn­net­tä­väksi kiina­lai­sessa sosiaa­li­sessa mediassa. Ensim­mäinen video on markki­noin­ti­video, jossa esitellään molemmat Karelian kampukset, Joensuun kaupunkia ja ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstöä. Toisessa videossa kiina­lainen opiskelija kertoo kiinaksi omasta elämästään Joensuussa. Kohdemaan kielellä toteu­tettu materiaali soveltuu hyvin käytet­tä­väksi kv-markki­noin­nissa, koska taval­li­sesti monissa suurissa maissa hakijoiden vanhemmat eivät puhu englantia. Vanhemmat myös päättävät usein mihin heidän lapsensa voivat hakea opiske­lemaan. Tämän takia on tärkeää tehdä markki­noin­ti­ma­te­ri­aaleja myös valit­tujen kohde­maiden kielillä.

Vierailut toisen asteen oppilaitoksiin

Hankkeessa tuetaan kansain­vä­listen opiske­li­joiden rekry­tointia myös suomen­kie­lisiin koulu­tuksiin tukemalla väylää toiselta asteelta korkea­kou­lu­tukseen. Tästä esimerkkinä ovat alueella toisella asteella opiskelleet nuoret, jotka opiske­livat jo suomen kielellä. Kyseiset opiske­lijat haluavat jatkaa opiskeluja lukion tai ammat­ti­koulun jälkeen ammat­ti­kor­kea­kou­luihin tai yliopis­toihin Suomessa. Koska he ovat tehneet jo ison työn ja suomen kieli on hyvällä tasolla, on integroi­tu­minen suoma­laiseen opiskelu- ja työelämään heille helpompaa. Opiske­li­joilla on paljon mahdol­li­suuksia päästä opiske­lemaan Kareliaan Suomessa suori­tetun tutkinnon avulla.

Tästä tukitoi­min­nasta hyvänä esimerkkinä ovat alueelle suunnatut koulu­vie­railut Riverian Lieksan toimi­pis­teellle, sekä lukioihin Kiteellä, Joensuussa ja Tohma­jär­vellä. Oppilai­tok­sissa opiskelee etenkin venäläis­taus­taisi nuoria, joista useat haluavat jatkaa opintojaan Suomessa myös toisen asteen opintojen jälkeen. Alueella asuvia kansain­vä­lisiä hakijoita, jotka haluai­sivat saada tutkinnon Suomessa ja jäädä työsken­te­lemään ja elämään Suomeen opintojen jälkeen, on tavattu myös Tutustu Kareliaan-päivissä Karelian kampuksilla.

Rekry­toinnin kehit­tä­minen jatkuu

Kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin kehit­tä­minen osana Kansain­vä­linen uraoh­jaamo -hanketta jatkuu vielä vuoden 2023 elokuun loppuun saakka. Hankkeen loppuaikana kehitetään edelleen muun muassa kansain­vä­listä opiske­li­ja­rek­ry­tointia tukevia video- ja markki­noin­ti­ma­te­ri­aaleja ja järjes­tetään toinen virtu­aa­linen kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin tapahtuma. Tulevassa tapah­tu­massa halutaan tehdä yrity­syh­teis­työtä ja tuoda aikai­sempaa enemmän hakijoille näkyväksi alueen työllis­ty­mis­mah­dol­li­suudet opintojen jälkeen. Hankkeen loppu­tuo­toksia esitellään alueen verkos­toissa ja materi­aalit ovat hyödyn­net­tä­vissä monipuo­li­sesti korkea­kou­lussa ja alueen toimi­joille hankkeen päätty­misen jälkeen. Digitaa­li­sista markki­noin­ti­toi­men­pi­teistä muodostuu materi­aa­li­pankki korkea­koulun käyttöön. Osa materi­aa­lista soveltuu myös muille alueen toimijoille.

Vaikka yksit­täinen hanke päättyy, jatkuu rekry­toinnin ja sisäisten prosessien kehit­tä­minen Kareliassa. Tarkoi­tuksena on jatkossa kerätä hyviä käytän­teitä muista suoma­lai­sista korkea­kou­luista ja ulkomailta maista, joka ovat onnis­tuneet houkut­te­lemaan EU/ETA-alueen ulkopuo­lisia opiske­li­joita menestyksekkäästi.


Kirjoit­tajat:

Sini-Tuuli Saaristo, projek­ti­pääl­likkö ja kansain­vä­lisen opiske­li­ja­rek­ry­toinnin suunnit­telija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Anastasia Korchinskaya, projek­ti­koor­di­naattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

Tarja Tuononen, markki­noin­ti­asian­tuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu


Lähteet:

Илья Редин.Русский в Финляндии. 2021. Высшее образование в Финляндии. Обзор института”Карелия”. 23.12.2021. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=i0g-OItUWeE&t=4s  20.12.2022.

INVEST – InnoVa­tions of REgional Sustai­na­bility: European UniversiTy Alliance. Hankkeen verkko­sivut. https://www.invest-alliance.eu/  22.12.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2022. Degree in Infor­mation and Commu­nication Technology. 13.10.2022. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=p70TFyDUGlA 20.12.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2022. Alumni story: Trang Van Nguyen – Inter­na­tional Business, BBA.  18.8.2022. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9HmTS3lmC4M&t=3s. 20.12.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2022. YouTube-video. Apply to Karelia UAS Virtual Fair 2022.  Lataaja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Viitattu 20.12.2022. Löydet­tä­vissä www-osoit­teessa: https://www.youtube.com/watch?v=t7ec_Ddi46I.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2021. Career Story: Ksenia Senkova, BBA 2020. 14.12.2021. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=STdau8cwL6k&t=2s. 20.12.2022.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2021. Let’s Craft a Better Tomorrow. Together. 21.12.2022. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=5BJoRVgFAD8&t=2s. 20.12.2022

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu. 2020. Strategia 2020-2030: Karelia2030 – kestävää elinvoimaa!. https://www.karelia.fi/strategia/. 22.12.2022.

Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö. 2022. Suomi jäädyttää korkea­koulu- ja tutki­musyh­teistyön Venäjän kanssa – Suomessa olevia ukrai­na­lais­opis­ke­li­joita tuetaan. https://okm.fi/-/suomi-jaadyttaa-korkeakoulu-ja-tutkimusyhteistyon-venajan-kanssa-suomessa-olevia-ukrainalaisopiskelijoita-tuetaan  20.12.2022.

Pohjois-Karjalan Maakun­ta­liitto. 2021. Pohjois-Karjalan strategia 2040. https://pohjois-karjala.fi/wp-content/uploads/2022/03/Pohjois-Karjalan-strategia-2040.pdf 22.12.2022.

Saaristo, S-T., Väisänen, T., Sevonius-Male, M., Korchinskaya, A., Meleshkova, S. 2021. Kansain­vä­linen uraoh­jaamo kehittää veto- ja pitovoi­ma­te­ki­jöitä. Pulssi-portaali. https://www.karelia.fi/2021/12/kansainvalinen-uraohjaamo-kehittaa-veto-ja-pitovoimatekijoita. 20.12.2022

Valtio­neu­vosto. 2021. Koulu­tus­po­liit­tinen selonteko. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80718ca2. 22.12.2022.

3amk. 2021. Koulutus- ja tutki­mus­toi­minta Kiinan kanssa vahvistuu ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhtei­sessä verkos­tossa. https://www.3amk.fi/2021/03/26/koulutus-ja-tutkimustoiminta-kiinan-kanssa-vahvistuu-ammattikorkeakoulujen-yhteisessa-verkostossa/  20.12.2022.