Kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den koke­muk­sia työharjoittelusta

Kaik­kiin amk-tutkin­toi­hin sisäl­tyy pakol­li­nen työelä­mä­har­joit­telu, ja ne ovat yksi tärkeim­mistä ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja työelä­män väli­sistä yhteis­työ­muo­doista. Kansain­vä­li­sille tutkinto-opis­ke­li­joille harjoit­te­lu­pai­kan löytä­mi­nen voi olla hyvin haas­ta­vaa. Haas­teita luovat verkos­to­jen ja alueen tunte­muk­sen puute sekä vielä kehit­ty­mis­vai­heessa oleva suomen kielen taito. Vaikeuk­sia luovat myös puut­teet työelä­män vastaa­not­ta­vuu­dessa.

Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keessa (REACT EU:n ESR-toimen­pi­teet) kehi­te­tyssä kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on löydetty paikal­li­sia yrityk­siä ja orga­ni­saa­tioita, jotka ovat valmiita vastaa­maan haas­tee­seen ja kanta­maan yhteis­kun­ta­vas­tuunsa. Tässä artik­ke­lissa käsi­tel­lään työnan­ta­jien ja opis­ke­li­joi­den tueksi kehi­tet­tyjä toimen­pi­teitä sekä opis­ke­li­joi­den koke­muk­sia työharjoitteluistaan.

Tukea opis­ke­li­joille ja työnantajille

Harjoit­te­lu­jen toteu­tu­mi­seksi hank­keessa on tuettu niin opis­ke­li­joita kuin työnan­ta­jia. Opis­ke­li­joita on valmen­nettu työn­ha­ku­tai­doissa (lue artik­keli Skills and Tools for Succes­ful Job Search -opin­to­jak­sosta) ja itsensä mark­ki­noin­nissa. Lisäksi heille on kehi­tetty suomen kielen kehi­tystä tukeva tehtä­vä­pa­ketti harjoit­te­lun ajaksi (lue artik­keli tehtä­vä­pa­ke­tista). Tehtä­vä­pa­ke­tin avulla myös työnan­ta­jat saavat vink­kejä kieli­tie­toi­seen ohjauk­seen työpai­kalla. Sopi­vien harjoit­te­lu­teh­tä­vien hahmot­ta­mista on helpo­tettu luomalla esimerk­kejä kunkin alan lukui­sista mahdol­li­suuk­sista (tutustu esimerk­kei­hin kummiy­ri­tys­toi­min­nan verk­ko­si­vulla). Työnan­ta­jille tukea on tarjottu rekry­toin­tiin ja harjoit­te­lun alku­vai­hee­seen. Lisäksi kummiy­ri­tys­ten henki­löstö on voinut suorit­taa maksutta avoimen amk:n kansain­vä­li­syy­den teemaan liit­ty­viä opintoja.

Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keen aikana kummiy­ri­tys­toi­min­taan on saatu mukaan 24 paikal­lista yritystä tai orga­ni­saa­tiota. Harjoit­te­lu­jak­soja kummiy­ri­tyk­sissä on toteu­tu­nut pari­kym­mentä. Usein harjoit­te­lu­jakso on poiki­nut myös opin­näy­te­työn toimek­sian­non harjoit­te­lu­pai­kasta. Hank­keen aikana on kokeiltu myös tandem-harjoit­te­lu­mal­lia, jossa kaksi opis­ke­li­jaa menee harjoit­te­luun samaan paik­kaan. Mallissa toinen opis­ke­lija on suomen­kie­li­nen, mikä voi osal­taan madal­taa työnan­ta­jan kynnystä tarjota harjoittelupaikkaa.

Harjoit­telu kartut­taa amma­til­lista osaa­mista ja suomen kielen taitoa

Harjoit­te­lu­paik­ko­jen löyty­mi­nen alueel­tamme on tärkeää niin opis­ke­li­joi­den, ammat­ti­kor­kea­kou­lun tavoit­tei­den kuin työnan­ta­jien näkökulmasta.

– On hyvä, että harjoit­te­lu­paikka löytyi Joen­suusta. On kätevää, että pystyy teke­mään harjoit­te­lua ja muita opin­toja kampuk­sella yhtä aikaa, kertoo Keslalla harjoit­te­lu­aan suorit­tava Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­sen opis­ke­lija Ayeman Rahman.

Opis­ke­li­jat kerto­vat kartut­ta­neensa harjoit­te­lun aikana paitsi amma­til­lista osaa­mista myös suomen kielen taitoja. Vaikka harjoit­te­lu­pai­kassa käytet­täi­siin työkie­lenä englan­tia, on suomen kielen oppi­mi­nen silti mahdol­lista. Se on erityi­sen tärkeää työyh­tei­söön kiin­nit­ty­mi­sen näkökulmasta.

– Minulla on ollut kieleen liit­tyen joita­kin haas­teita. Jos ei puhu suomea, voi tuntea itsensä eris­te­tyksi, kun kolle­gat jutte­le­vat keske­nään, kertoo Busi­ness Joen­suulla harjoit­te­lu­aan suorit­tava Inter­na­tio­nal Busi­ness -opis­ke­lija Thuong Nguyen.

Suoma­lai­sella työpai­kalla suori­tettu harjoit­telu avaa myös ovet suoma­lai­seen työkult­tuu­riin. Useille opis­ke­li­joille harjoit­telu on ensim­mäi­nen kokemus suoma­lai­sesta työelämästä.

– Suoma­lai­sessa työelä­mässä ja tavassa tehdä töitä on paljon vapautta. Vapaus tuo myös vastuuta, joka pitää kantaa, pohtii Forward Fore­ve­rillä harjoit­te­lu­aan suorit­tava Industrial Mana­ge­ment -koulu­tuk­sen opis­ke­lija Katha­rina Abelita.

Harjoit­te­lunsa suorit­ta­neet opis­ke­li­jat painot­ta­vat, että suoma­lai­sessa työelä­mässä täytyy olla täsmäl­li­nen, oma-aloit­tei­nen, kommu­ni­koida suoraan ja olla avoin kehit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sille. Myös virhei­den teke­mi­nen on sallit­tua, eikä niitä tarvitse pelätä.

– Suoma­lai­sessa työelä­mässä on matala hierar­kia, toisin kuin koti­maas­sani Intiassa, kertoo Euroo­pan metsäins­ti­tuu­tissa harjoit­te­lunsa suorit­ta­nut Inter­na­tio­nal Busi­ness -opis­ke­lija Mukesh Kumar.

Neljän opiskelijan kasvokuvat
Kare­lian opis­ke­li­jat Ayeman Rahman (vas.), Thuong Nguyen, Katha­rina Abelita ja Mukesh Kumar kertoi­vat harjoittelukokemuksistaan.

Parhaim­mil­laan harjoit­telu on suora väylä työelämään

Monille opis­ke­li­joille harjoit­telu on suora väylä työelä­mään. Harjoit­te­lu­paikka voi usein olla ensim­mäi­nen työpaikka valmis­tu­mi­sen jälkeen. Monille onkin löyty­nyt osa- tai koko­päi­vä­töitä harjoit­te­lun jälkeen.

– Harjoit­te­luni sujui hyvin. Työnan­ta­jani oli tyyty­väi­nen minuun, joten he tarjo­si­vat minulle harjoit­te­lun jälkeen osa-aika­töitä ja mahdol­li­suu­den tehdä opin­näy­te­työ. Valmis­tu­mi­sen jälkeen minulle on luvassa kokoai­ka­työ, iloit­see Katha­rina Abelita.

Kummiy­ri­tys­toi­minta ja sen kautta synty­neet harjoit­te­lut ovat todis­ta­neet sen, että ilman täydel­listä suomen kielen taitoa, harjoit­telu voi olla erit­täin onnis­tu­nut niin opis­ke­li­jan kuin työnan­ta­jan näkö­kul­masta. Onnis­tu­neet koke­muk­set toivot­ta­vasti rohkai­se­vat alueemme työnan­ta­jia avaa­maan ovensa kansain­vä­li­sille tutkinto-opiskelijoille.

Lue lisää kummiy­ri­tys­toi­min­nasta: https://www.karelia.fi/kummiyritystoiminta/


Kirjoit­ta­jat:

Taru Väisä­nen, kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Sanna Jeska­nen, projek­ti­pääl­likkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: cookie_studio / Freepik