Categories

Restonomi (AMK)

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta valmis­tu­neena resto­nomina olet matkai­lu­lii­ke­toi­minnan ammat­ti­lainen, joka osaa tuotteistaa ja markki­noida erilaisia matkailupalveluita.

Kareliasta valmis­tu­neena resto­nomina luot kestäviä ja turval­lisia elämyksiä matkailu- ja ravintola-alalla. Olet matkai­lu­lii­ke­toi­minnan ammat­ti­lainen, joka osaa tuotteistaa ja markki­noida erilaisia matkailupalveluita.

Monimuo­to­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 50
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Restonomi (AMK)
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 15. – 30.3.2023
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 35, yo-todis­tus­va­linta 8, ammatil­linen todis­tus­va­linta 7

Resto­nomina olet matkai­lu­lii­ke­toi­minnan ammattilainen

Maailman arvos­te­tuimpia matkai­luop­paita julkaiseva Lonely Planet valitsi Suomen maailman kolman­neksi parhaaksi matka­koh­teeksi vuodelle 2017, ja muun muassa Aasiassa Suomi kiinnostaa koko ajan enemmän – mikä yksistään voi parhaassa tapauk­sessa tarkoittaa kymme­nien­tu­hansien turistien lisäystä joka vuosi. Näin ollen alalle tarvitaan kipeästi uusia tekijöitä.

Osaat suunni­tella ja kehittää palve­lu­lii­ke­toi­mintaa ja ymmärrät kannat­tavan liike­toi­minnan edellytykset.

Opintojesi kantavina teemoina ovat matkai­lualan yrittäjyys ja yritys­toi­minta, laatu ja turval­lisuus sekä kestävä kehitys. Opinnot koostuvat sekä lähi- että virtu­aa­lio­pin­noista, ja opiskelu tapahtuu kiinteässä yhteis­työssä työelämän kanssa. Voit myös suorittaa osan opinnoistasi tai työhar­joit­telun ulkomailla.

Karelia - Restonomi

Restonomi työelä­mässä

Kareliasta valmistut matkailu- ja palve­lualan asian­tuntija-, kehit­tämis-, esimies- ja muihin vastuul­lisiin tehtäviin tai itsenäi­seksi yrittäjäksi. 

Matkailu on jatku­vasti kasvava toimiala, joten resto­nomina sinulla on monipuo­liset työllis­ty­mis­mah­dol­li­suudet. Ammat­ti­ni­mik­keitä ovat esimer­kiksi markki­noin­tias­sis­tentti, ohjel­ma­pal­ve­luiden tuottaja tai projek­ti­vas­taava, matkai­lu­yrittäjä, vuoro­pääl­likkö, projek­ti­koor­di­naattori, myynti­sih­teeri, myynti­pääl­likkö, matkai­lu­neuvoja tai kokous- ja kongressipäällikkö. 

Tutkinto antaa myös valmiudet pyrkiä ammatil­liseen opettajakoulutukseen.

Restonomi - Opiskelijatarina

”Olemme päässeet kehit­tämään matkailun eri osa-alueita konkreettisesti”

Opintoi­himme on kuulunut myös osa-alueita, joita en osannut edes kuvitella tähän kuuluvan, kuten tapah­tu­ma­tuo­tanto ja markki­nointi. Olen siis ollut todella tyyty­väinen koulu­paikan valin­taani ja se on todella auttanut minua löytämään suuntaa, mitä kohti haluan mennä työmaa­il­massa, kertoo resto­no­mio­pis­kelija Sarita Käräjähonka.


Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sis­tamme myös:

Katso videot alan koulutuksistamme: