Resto­nomi (AMK)

Kare­liasta valmis­tu­neena resto­no­mina olet palve­lui­den ammat­ti­lai­nen, joka osaa tuottaa onnis­tu­neen asia­kas­ko­ke­muk­sen ja matkailupalvelun.

Moni­muo­to­to­teu­tus

  • Opis­ke­lu­paik­koja 50
  • Tutkin­non laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­ni­mike Resto­nomi (AMK)
  • Koulu­tus­paikka Wärt­silä-kampus
  • Opetus tapah­tuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.

Hake­mi­nen

  • Kevään 2024 yhteis­haku: 13. – 27.3.2024
  • Opis­ke­li­ja­va­linta: AMK-valin­ta­koe 35, yo-todis­tus­va­linta 8, amma­til­li­nen todis­tus­va­linta 7

Resto­nomi – palve­lui­den ammattilainen

Resto­no­mina tiedät, miten asia­kas­ko­ke­mus muodos­tuu ja mitä ensi­luok­kai­sen asia­kas­ko­ke­muk­sen tuot­ta­mi­nen vaatii. Resto­no­mi­kou­lu­tuk­sessa opit suun­nit­te­le­maan, toteut­ta­maan ja mark­ki­noi­maan matkai­lu­pal­ve­luja. Opin­to­jen aikana luot perus­tan omalle työurallesi. 

Resto­no­mio­pin­noissa pereh­dyt matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­min­taan. Opin­to­jen keskei­siä teemoja ovat asia­kas­ym­mär­rys, palve­lui­den tuot­teis­ta­mi­nen, myynti- ja mark­ki­noin­tio­saa­mi­nen ja vastuul­li­nen palve­lu­jen tuotanto. Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­min­nan osa-alueita ovat esimer­kiksi majoi­tus- ja ravit­se­mis­pal­ve­lut, ohjel­ma­pal­ve­lut sekä tapahtumatuotanto. 

Moni­muoto-opinnot koos­tu­vat verkko-, etä- ja lähio­pin­noista. Moni­muoto-opis­kelu tarjoaa joustoa opin­to­jen suorit­ta­mis­paik­kaan ja –ajan­koh­taan, mutta edel­lyt­tää sinulta itse­näistä opis­ke­luo­tetta. Osal­lis­tu­mista vaati­vaa verkossa tapah­tu­vaa etäope­tusta on 2-3 ilta­päi­vää viikossa. Lähio­pe­tusta kampuk­sella Joen­suussa on 2-3 päivää 2-3 kertaa luku­kau­dessa. Lähi­jak­so­jen välillä opis­ke­let itse­näi­sesti ja saat ohjausta verkko-oppi­mi­sym­pä­ris­tössä.

Työhar­joit­te­luilla on keskei­nen asema opin­noissa. Harjoit­te­luissa ja työelä­mä­pro­jek­teissa tutus­tut matkailu- ja ravit­se­mi­sa­lan moni­puo­li­siin työteh­tä­viin. Voit myös hakeu­tua Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Y-akate­mi­aan, jossa opis­ke­let monia­lai­sessa tiimissä yrittäjyyttä. 

Aikai­sem­min tai muualla hankittu osaa­mi­sesi on mahdol­lista hyväk­si­lu­kea osaksi tutkintoa. 

Karelia - Restonomi

Resto­nomi työelämässä

Matkailu- ja palve­lua­lat ovat kasva­via toimia­loja. Yksi­tyi­set palve­lut ovat Suomen suurin työllistäjä. 

Sinulla on laajat mahdol­li­suu­det toimia monen­lai­sissa tehtä­vissä palve­lui­den parissa.  Ammat­ti­ni­mik­keitä ovat mm. palve­lu­vas­taava, vastaan­ot­to­pääl­likkö, vuoro­pääl­likkö, ravin­to­la­pääl­likkö, myynti-/ mark­ki­noin­ti­sih­teeri, tapah­tu­ma­tuot­taja, projek­ti­koor­di­naat­tori ja matkai­lua­lan yrittäjä. 

”Olemme pääs­seet kehit­tä­mään matkai­lun eri osa-alueita konkreettisesti”

Opin­toi­himme on kuulu­nut myös osa-alueita, joita en osannut edes kuvi­tella tähän kuulu­van, kuten tapah­tu­ma­tuo­tanto ja mark­ki­nointi. Olen siis ollut todella tyyty­väi­nen koulu­pai­kan valin­taani ja se on todella autta­nut minua löytä­mään suuntaa, mitä kohti haluan mennä työmaa­il­massa, kertoo resto­no­mio­pis­ke­lija Sarita Käräjähonka.

Restonomi - Opiskelijatarina

Katso videot


Sinua voisi kiin­nos­taa myös