Restonomi (AMK)

Kareliasta valmis­tu­neena resto­nomina olet palve­luiden ammat­ti­lainen, joka osaa tuottaa onnis­tuneen asiakas­ko­ke­muksen ja matkailupalvelun.

Monimuo­to­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 50
  • Tutkinnon laajuus 210 opintopistettä
  • Kesto 3,5 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Restonomi (AMK)
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus
  • Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.

Hakeminen

  • Kevään 2024 yhteishaku: 13. – 27.3.2024
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 35, yo-todis­tus­va­linta 8, ammatil­linen todis­tus­va­linta 7

Restonomi – palve­luiden ammattilainen

Resto­nomina tiedät, miten asiakas­ko­kemus muodostuu ja mitä ensiluok­kaisen asiakas­ko­ke­muksen tuotta­minen vaatii. Resto­no­mi­kou­lu­tuk­sessa opit suunnit­te­lemaan, toteut­tamaan ja markki­noimaan matkai­lu­pal­veluja. Opintojen aikana luot perustan omalle työurallesi. 

Resto­no­mio­pin­noissa perehdyt matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­mintaan. Opintojen keskeisiä teemoja ovat asiakas­ym­märrys, palve­luiden tuotteis­ta­minen, myynti- ja markki­noin­tio­saa­minen ja vastuul­linen palve­lujen tuotanto. Matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan osa-alueita ovat esimer­kiksi majoitus- ja ravit­se­mis­pal­velut, ohjel­ma­pal­velut sekä tapahtumatuotanto. 

Monimuoto-opinnot koostuvat verkko-, etä- ja lähio­pin­noista. Monimuoto-opiskelu tarjoaa joustoa opintojen suorit­ta­mis­paikkaan ja –ajankohtaan, mutta edellyttää sinulta itsenäistä opiske­luo­tetta. Osallis­tu­mista vaativaa verkossa tapah­tuvaa etäope­tusta on 2-3 iltapäivää viikossa. Lähio­pe­tusta kampuk­sella Joensuussa on 2-3 päivää 2-3 kertaa lukukau­dessa. Lähijak­sojen välillä opiskelet itsenäi­sesti ja saat ohjausta verkko-oppimi­sym­pä­ris­tössä.

Työhar­joit­te­luilla on keskeinen asema opinnoissa. Harjoit­te­luissa ja työelä­mä­pro­jek­teissa tutustut matkailu- ja ravit­se­mi­salan monipuo­lisiin työteh­täviin. Voit myös hakeutua Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Y-akate­miaan, jossa opiskelet monia­lai­sessa tiimissä yrittäjyyttä. 

Aikai­semmin tai muualla hankittu osaamisesi on mahdol­lista hyväk­si­lukea osaksi tutkintoa. 

Karelia - Restonomi

Restonomi työelä­mässä

Matkailu- ja palve­lualat ovat kasvavia toimialoja. Yksityiset palvelut ovat Suomen suurin työllistäjä. 

Sinulla on laajat mahdol­li­suudet toimia monen­lai­sissa tehtä­vissä palve­luiden parissa.  Ammat­ti­ni­mik­keitä ovat mm. palve­lu­vas­taava, vastaan­ot­to­pääl­likkö, vuoro­pääl­likkö, ravin­to­la­pääl­likkö, myynti-/ markki­noin­ti­sih­teeri, tapah­tu­ma­tuottaja, projek­ti­koor­di­naattori ja matkai­lualan yrittäjä. 

”Olemme päässeet kehit­tämään matkailun eri osa-alueita konkreettisesti”

Opintoi­himme on kuulunut myös osa-alueita, joita en osannut edes kuvitella tähän kuuluvan, kuten tapah­tu­ma­tuo­tanto ja markki­nointi. Olen siis ollut todella tyyty­väinen koulu­paikan valin­taani ja se on todella auttanut minua löytämään suuntaa, mitä kohti haluan mennä työmaa­il­massa, kertoo resto­no­mio­pis­kelija Sarita Käräjähonka.

Restonomi - Opiskelijatarina

Sinua voisi kiinnostaa koulu­tuk­sis­tamme myös:

Katso videot: