Tervey­den­hoi­taja (AMK)

Tervey­den­hoi­ta­jan osaa­mi­sella tuet ja ohjaat ihmisiä elämän eri vaiheissa. Tervey­den­hoi­ta­jan opin­noissa saat katta­van tieto­pe­rus­tan ja opit orga­ni­sointi- ja ongel­mien­rat­kai­su­tai­toja sekä hallit­set erilai­sia hoitotilanteita.

Päivä­to­teu­tus

  • Opis­ke­lu­pai­kat: 35
  • Tutkin­non laajuus: 240 opintopistettä
  • Kesto: 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­ni­mike: Tervey­den­hoi­taja (AMK)
  • Koulu­tus­paik­kana: Tikka­rinne-kampus
  • Opetus on pääsään­töi­sesti päivä­ope­tusta klo 8 – 18. Jokai­sella luku­kau­della on 4 – 10 viikkoa harjoit­te­lua sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon yksiköissä.

Hake­mi­nen

  • Koulu­tus ei ole haussa keväällä 2024
  • Syksyn yhteis­haku: 4. – 14.9.2023
  • Opis­ke­li­ja­va­linta: AMK-valin­ta­koe 25, yo-todis­tus­va­linta 7, amma­til­li­nen todis­tus­va­linta 3

Tervey­den­hoi­ta­jan asian­tun­ti­juutta tarvi­taan koko ajan enemmän

Tule­vai­suu­dessa ennal­taeh­käi­se­vän hoito­työn rooli kasvaa, ja alan asian­tun­ti­juutta tarvi­taan koko ajan enemmän. Kare­liasta valmis­tu­neena tervey­den­hoi­ta­jana olet kansan­ter­veys­työn ammat­ti­lai­nen ja pystyt vaikut­ta­maan eri-ikäis­ten ja eri elämän­ti­lan­teissa olevien ihmis­ten hyvinvointiin.

Opin­noissa koros­tu­vat hyvä työmo­raali sekä eetti­set ja amma­til­li­set päätöksentekotaidot.

Tervey­den­hoi­taja työelämässä

Kare­lian tervey­den­hoi­ta­jana sinulla on sekä tervey­den­hoi­ta­jan että sairaan­hoi­ta­jan päte­vyys. Voit työs­ken­nellä muun muassa perhe­suun­nit­telu- ja äitiys­neu­vo­lassa, lasten­neu­vo­lassa, koulu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lossa, työter­veys­huol­lossa, ikäih­mis­ten tervey­den­huol­lossa, koti­hoi­dossa, sairaa­lassa ja järjes­töissä. Lisäksi tervey­den­hoi­ta­jan tutkinto mahdol­lis­taa työs­ken­te­lyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Tervey­den­hoi­ta­jan ja sairaan­hoi­ta­jan ohella voit työl­lis­tyä muun muassa projek­ti­pääl­li­köksi, projek­ti­työn­te­ki­jäksi, terveys­suun­nit­te­li­jaksi, terveys­val­men­ta­jaksi, lääke-edus­ta­jaksi, tutki­mus­hoi­ta­jaksi, asia­kas­neu­vo­jaksi, palve­luoh­jaa­jaksi tai toiminnanjohtajaksi.

”Tervey­den­hoi­ta­jan opin­noista ihmis­lä­hei­siin työtehtäviin”

Olen kotoi­sin Pohjois-Savosta Sonka­jär­veltä, mutta Joen­suu­hun olen muut­ta­nut jo 2016. Olen kotiu­tu­nut Joen­suu­hun todella hyvin, kaupunki tuntuu juuri sopivan kokoi­selta pienen maalais­kun­nan jälkeen ja kaikki palve­lut ovat täällä helposti saata­villa. Kuljen­kin lähes aina polku­pyö­rällä paikasta toiseen, kertoo tervey­den­hoi­ta­jao­pis­ke­lija Reetta Hyttinen.

Reetta 3 72 624x936

Sinus­tako terveydenhoitaja?

Tutustu tervey­den­hoi­ta­jaksi opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Katso videot


Sinua voisi kiin­nos­taa myös