Tervey­den­hoitaja (AMK)

Tervey­den­hoi­tajan osaami­sella tuet ja ohjaat ihmisiä elämän eri vaiheissa. Tervey­den­hoi­tajan opinnoissa saat kattavan tieto­pe­rustan ja opit organi­sointi- ja ongel­mien­rat­kai­su­taitoja sekä hallitset erilaisia hoitotilanteita.

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikat: 35
  • Tutkinnon laajuus: 240 opintopistettä
  • Kesto: 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike: Tervey­den­hoitaja (AMK)
  • Koulu­tus­paikkana: Tikka­rinne-kampus
  • Opetus on pääsään­töi­sesti päivä­ope­tusta klo 8 – 18. Jokai­sella lukukau­della on 4 – 10 viikkoa harjoit­telua sosiaali- ja tervey­den­huollon yksiköissä.

Hakeminen

  • Syksyn yhteishaku: 4. – 14.9.2023
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 25, yo-todis­tus­va­linta 7, ammatil­linen todis­tus­va­linta 3

Tervey­den­hoi­tajan asian­tun­ti­juutta tarvitaan koko ajan enemmän

Tulevai­suu­dessa ennal­taeh­käi­sevän hoitotyön rooli kasvaa, ja alan asian­tun­ti­juutta tarvitaan koko ajan enemmän. Kareliasta valmis­tu­neena tervey­den­hoi­tajana olet kansan­ter­veystyön ammat­ti­lainen ja pystyt vaikut­tamaan eri-ikäisten ja eri elämän­ti­lan­teissa olevien ihmisten hyvinvointiin.

Opinnoissa koros­tuvat hyvä työmo­raali sekä eettiset ja ammatil­liset päätöksentekotaidot.

Tervey­den­hoitaja työelämässä

Karelian tervey­den­hoi­tajana sinulla on sekä tervey­den­hoi­tajan että sairaan­hoi­tajan pätevyys. Voit työsken­nellä muun muassa perhe­suun­nittelu- ja äitiys­neu­vo­lassa, lasten­neu­vo­lassa, koulu- ja opiske­lu­ter­vey­den­huol­lossa, työter­veys­huol­lossa, ikäih­misten tervey­den­huol­lossa, kotihoi­dossa, sairaa­lassa ja järjes­töissä. Lisäksi tervey­den­hoi­tajan tutkinto mahdol­listaa työsken­telyn EU-alueella ilman lisäkoulutusta.

Tervey­den­hoi­tajan ja sairaan­hoi­tajan ohella voit työllistyä muun muassa projek­ti­pääl­li­köksi, projek­ti­työn­te­ki­jäksi, terveys­suun­nit­te­li­jaksi, terveys­val­men­ta­jaksi, lääke-edusta­jaksi, tutki­mus­hoi­ta­jaksi, asiakas­neu­vo­jaksi, palve­luoh­jaa­jaksi tai toiminnanjohtajaksi.

”Tervey­den­hoi­tajan opinnoista ihmis­lä­heisiin työtehtäviin”

Olen kotoisin Pohjois-Savosta Sonka­jär­veltä, mutta Joensuuhun olen muuttanut jo 2016. Olen kotiu­tunut Joensuuhun todella hyvin, kaupunki tuntuu juuri sopivan kokoi­selta pienen maalais­kunnan jälkeen ja kaikki palvelut ovat täällä helposti saata­villa. Kuljenkin lähes aina polku­pyö­rällä paikasta toiseen, kertoo tervey­den­hoi­ta­jao­pis­kelija Reetta Hyttinen.

Reetta 3 72 624x936

Katso videomme:

Sinua voisi kiinnostaa myös

Fysio­te­ra­peuttina sinulla on käden­taidot ja anatomian tuntemus, joilla autat ihmisiä.

Sairaan­hoi­tajana olet hoitotyön asiantuntija.

Geronomina tuet ikäih­misen terveyttä, toimin­ta­kykyä ja hyvinvointia.