Categories

Tarkkuus­tek­niikka

Tarkkuus­tek­niikan labora­to­riomme on kone- ja laite­kan­naltaan valta­kun­nal­li­sesti ainut­laa­tuinen. Tarkkuus­työs­tö­lait­teil­lamme valmis­tetaan optisia, mekaa­nisia ja biolää­ke­tie­teel­lisiä kompo­nentteja yhteis­työssä suoma­laisten ja kansain­vä­listen yritysten kanssa sekä tieteel­lisen tutki­muksen että teolli­suuden tarpeisiin.

Tarjoamme palve­luita yrityk­sille, organi­saa­tioille ja yksityis­hen­ki­löille. Voit hyödyntää omissa tuote­ke­hitys- ja tutki­mus­tar­peissasi esimer­kiksi Ultra Precision Unit -nanotyöstöympäristöämme.

Palve­lui­tamme ovat mm.

  • Energia­te­hokkaat valaistusratkaisut
  • Tarkkuus­val­mis­tet­tujen muovi- ja metal­liosien proto­tyyppi- ja piensarjavalmistus
  • MIM-tekno­logian demonstraatioympäristö
  • Suurnopeus- ja nanotark­kuus­luokan työstö
  • Ruisku­va­la­minen: mikro­ruis­kuvalu, optiikka ja elekt­ro­niikan integrointi
  • Mittaus­tek­no­logiat: koordi­naat­ti­mittaus, inter­fe­ro­metria ja profilometria

Tarkkuus­tek­niikan koulu­tukset yrityksille

  • Suurno­peys­työstö ja muotinvalmistus
  • Optical Component Manufacturing

Lue lisää tarkkuus­tek­niikan koulu­tuk­sista>

Yhteys­tiedot

Juha Väyrynen
Projek­ti­pääl­likkö
juha.vayrynen[at]karelia.fi
puh. 050 436 3680

palvelut[at]karelia.fi