Tark­kuus­tek­niikka

Tark­kuus­tek­nii­kan labo­ra­to­riomme on kone- ja laite­kan­nal­taan valta­kun­nal­li­sesti ainut­laa­tui­nen. Tark­kuus­työs­tö­lait­teil­lamme valmis­te­taan optisia, mekaa­ni­sia ja biolää­ke­tie­teel­li­siä kompo­nent­teja yhteis­työssä suoma­lais­ten ja kansain­vä­lis­ten yritys­ten kanssa sekä tieteel­li­sen tutki­muk­sen että teol­li­suu­den tarpeisiin.

Tarjoamme palve­luita yrityk­sille, orga­ni­saa­tioille ja yksi­tyis­hen­ki­löille. Voit hyödyn­tää omissa tuote­ke­hi­tys- ja tutki­mus­tar­peis­sasi esimer­kiksi Ultra Preci­sion Unit -nanotyöstöympäristöämme.

Palve­lui­tamme ovat mm.

  • Ener­gia­te­hok­kaat valaistusratkaisut
  • Tark­kuus­val­mis­tet­tu­jen muovi- ja metal­lio­sien proto­tyyppi- ja piensarjavalmistus
  • MIM-tekno­lo­gian demonstraatioympäristö
  • Suur­no­peus- ja nano­tark­kuus­luo­kan työstö
  • Ruis­ku­va­la­mi­nen: mikro­ruis­ku­valu, optiikka ja elekt­ro­nii­kan integrointi
  • Mittaus­tek­no­lo­giat: koor­di­naat­ti­mit­taus, inter­fe­ro­met­ria ja profilometria

Tark­kuus­tek­nii­kan koulu­tuk­set yrityksille

  • Suur­no­peys­työstö ja muotinvalmistus
  • Optical Compo­nent Manufacturing

Lue lisää tark­kuus­tek­nii­kan koulu­tuk­sista>

Yhteys­tie­dot

Juha Väyry­nen
Projek­ti­pääl­likkö
juha.vayrynen[at]karelia.fi
puh. 050 436 3680

palvelut[at]karelia.fi