älykästuotanto

Digitalisaatio teollisessa työssä

Pohjois-Karjalaisessa teknologiateollisuudessa liikevaihdon sekä tuottavuuden kasvu, työvoiman saatavuusongelmat, kohonneet laatuvaatimukset ja resurssitehokkuuden nostaminen ovat saaneet monet alueen yrityksistä tekemään investointeja ICT-, IT-, sensori- ja automaatiotekniikkaan. Pohjois-Karjalan teknologiateollisuus on investoinut tuotantokapasiteettiin ja uusiin tuotantoprosesseihin viime vuosina. Investoinnit liittyvät mm. digitalisaatioon, tiedon keräämiseen, hitsausautomaatioon, robotiikkaan, koneistamiseen, mittaamiseen, laatutoimintaan ja verkostomaiseen toimintatapaan.

Valmistavassa teollisuudessa investointien ja yritysten omien kehittämistoimenpiteiden myötä on syntynyt osaamisvaje toimimiseen uusissa digitaalisissa ja teollisuus 4.0 pohjaisissa tuotantoympäristöissä. Osaamistasoa on nostettava samaan aikaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja työn ohessa tapahtuvassa jatkuvassa oppimisessa.

Digitalisaatio teollisessa työssä hankkeessa koulutetaan Karelian ja Riverian uusia digitalisaation ja teollisuus 4.0 taitoja ammattiosaajia insinööri- ja tuotannontekijätasoille. Hankkeessa kehitetään pilottikurssein toimintatapoja ja malleja jatkuvan oppimisen yhteistyön kehittämiseen yritysten ja oppilaitosten välille. Hanke tukee ja kehittää yhtäaikaisesti uusien teknologisten kokonaisuuksien (digitalisaatio ja Teollisuus 4.0 viitekehys) jalkauttamista ja uusia käytänteitä työelämälähtöisessä kehittämisessä.

Hankkeen tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää jatkuvan oppimisen prosessien kehittämisessä (lyhytkestoiset koulutukset työn ohessa, pätevöittävät koulutukset, tutkinnon osista muodostuvat osaamiskokonaisuudet ja erikoistumiskoulutukset).Karelian konetekniikka (insinöörikoulutus) on pilotoinut Karelian insinööriopiskelijoille 2021-2022 yhdessä Riverian tuotantotekniikan (ammattitutkinnon koulutus) mahdollisuutta yhdistää molempien oppilaitosten koulutussisältöjä hitsattujen ja koneistettujen rakenteiden suunnittelu, valmistus, mittaus ja laadunvarmistusprosesseissa.

Projektin kesto

1.10.2023 – 30.9.2026

Projektipäällikkö

Juha Väyrynen
Juha.Vayrynen(a)karelia.fi

Rahoitus

ESR+ ohjelma