Kategoria: Uutiset

 • Uusi toimin­ta­malli lyhy­tai­kais­van­kien sijoit­ta­mi­seen vanki­lan ulko­puo­li­siin päih­de­kun­tou­tus­lai­tok­siin Pohjois-Karjalassa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vuoden 2023 parhaaksi ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non opin­näy­te­työksi on valittu Kimmo Marti­kai­sen ja Terhi Viiliäi­sen Sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­sen ja johta­mi­sen koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ Lyhy­tai­kais­van­kien sijoit­ta­mi­nen vanki­lan ulko­puo­li­siin päih­de­kun­tou­tus­lai­tok­siin Pohjois-Karja­lan alueella. Opin­näy­te­työ tehtiin Rikos­seu­raa­mus­lai­tok­sen (RISE) toimeksiannosta. Marti­kai­sen ja Viiliäi­sen opin­näy­te­työssä tutkit­tiin sakko- ja lyhy­tai­kais­van­kien sijoit­ta­mi­sesta päih­de­kun­tou­tus­lai­tok­siin perin­tei­sen vanki­lan sijaan. Lisäksi paran­net­tiin toimi­joi­den keski­näistä yhteis­työtä ja haas­ta­tel­tiin päih­de­kun­tou­tus­lai­tok­siin…


 • Kare­lian vuoden AMK-opin­näy­te­työssä tutkit­tiin ener­gia­kus­tan­nus­ten vaiku­tusta maaseu­tu­yri­tys­ten toimintaan

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vuoden 2023 ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non parhaaksi opin­näy­te­työksi on valittu Jenni Hirvo­sen Energia- ja ympä­ris­tö­tek­nii­kan koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ Ener­gia­kus­tan­nus­ten vaiku­tus maaseu­tu­yri­tys­ten toimin­taan ja kehi­tyk­seen Pohjois-Karja­lan maaseu­tua­lu­eella. Opin­näy­te­työ tehtiin Kommu­ni­koiva energia – Uusi ener­gia­mur­ros ja vähä­hii­li­set digi­taa­li­set palve­lut Pohjois-Karja­lassa –hank­keessa. Jenni Hirvo­sen opin­näy­te­työn aihe on ajan­koh­tai­nen ja se on yhteis­kun­nal­li­sesti merkit­tävä. Ener­gian hinta ja saata­vuus ovat Venäjän Ukrai­naan aloit­ta­man…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu perus­taa akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rion Joen­suu­hun – avajai­set 23.5.2024

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on pitkä­jän­tei­sesti kehit­tä­nyt ääni­tek­ni­siin mittauk­siin liit­ty­vää osaa­mis­taan ja palve­lui­taan. Erikois­tu­mi­nen alkoi raken­nus­tek­ni­sistä tutki­muk­sista ja 2021 toiminta kehit­tyi yrityk­sille tarjot­ta­viksi akkre­di­toi­duiksi kent­tä­mit­tauk­siksi. Karelia onkin ainut julki­nen akkre­di­toi­tuja akus­tii­kan kent­tä­mit­tauk­sia Suomessa tarjoava taho. Tämä kehi­tys­kulku on nyt johta­nut koko­naan uuden akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rion perus­ta­mi­seen Joensuuhun. Akus­tiik­ka­la­bo­ra­to­rion sydän on ääni­mit­tauss­tu­dio, joka mahdol­lis­taa mate­ri­aa­lien ja raken­nuso­sien ilma­ää­ne­ne­ris­tä­vyy­den mittaa­mi­sen stan­dar­din mukai­sessa…


 • Kare­liassa kisail­laan Super­Nurse -titte­listä perjan­taina 17.5.2024

  Hoitoala on naut­ti­nut viime vuodet pääasiassa nega­tii­vi­sesta julki­suu­desta. Sairaan­hoi­ta­jat vaih­ta­vat alaa ja haki­ja­mää­rät sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­siin ovat koko ajan laske­neet. Alan tärkey­den myöntää kaikki ja sen yhteis­kun­nal­li­nen merki­tys koros­tui koronan myötä entisestään. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa ollaan haluttu päästä pois nega­tii­vi­suu­den kier­teestä ja koros­taa alan posi­tii­vi­sia puolia. Tästä syntyi Kare­lian oma Super­Nurse –kilpailu, joka toteu­tet­tiin ensim­mäistä kertaa…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta maalis-huhti­kuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Jalka­nen Taija, JoensuuLehto­nen Aleksi, JoensuuMutanen Anne, JoensuuPiiroi­nen Juuli, Joensuu Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nenAho Katja, TampereMassi­nen Jenni, JoensuuNiinistö-Mäkinen Päivi, Kauhava Insi­nööri (AMK), energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikkaMusto­nen Terhi, Polvi­järviNissi­nen Eino, Joensuu Insi­nööri (AMK), kone­tek­niikkaHeis­ka­nen Pekka, HaminaKante­li­nen Jere, HelsinkiNurmi­kanta Olli, JoensuuVäänä­nen Vesa, Outokumpu Insi­nööri (AMK), talo­tek­niikkaJärve­läi­nen Ville, Outo­kumpuTirk­ko­nen Toni, Helsinki Insi­nööri (ylempi AMK), tekno­lo­giao­saa­mi­sen johta­mi­nenAsikai­nen…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vara­reh­tori vaihtuu

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vara­reh­tori vaihtuu, kun nykyi­nen vara­reh­tori Pekka Auvinen siirtyy eläk­keelle 1.8.2024 alkaen. Karelia Ammat­ti­kor­kea­kou­lun osakeyh­tiön halli­tus valitsi helmi­kuussa 2024 uudeksi vara­reh­to­riksi KT, FM Marjo Nenosen. Marjo Nenonen aloit­taa vara­reh­to­rin tehtä­vät  1.8.2024. Marjo Nenonen toimii tällä hetkellä koulu­tuk­sen kehit­tä­mis­pääl­lik­könä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, mutta hänellä on ammat­ti­kor­kea­koulu-uraa takana jo yli 25 vuotta muun muassa opin­toa­siain­pääl­lik­könä, Kieli­pal­ve­lu­jen koulu­tus­pääl­lik­könä sekä englan­nin…


 • Plast­LIFE-semi­naa­rissa esitel­lään tulok­sia maata­lous­muo­vin kier­rä­tyk­sestä ja muovia korvaa­vista ratkaisuista

  Terve­tu­loa Plast­LIFE-hank­keen järjes­tä­mään semi­naa­riin 24.4.2024 klo 13-16. Tapah­tuma järjes­te­tään etäyh­teyk­sin sekä paikan päällä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Wärt­silä-kampuk­sella (Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu). Semi­naa­rissa pureu­du­taan muovien kestä­vään kier­to­ta­lou­teen perin­teis­ten muovien korvaa­mi­sen, maata­lous­muo­vien, kier­rä­tyk­sen ja roskaan­tu­mi­sen näkö­kul­mista. Semi­naa­rissa kuul­laan muun muassa Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen esitelmä vaih­toeh­to­jen kehit­tä­mi­sestä maata­lou­den kate­muo­veille. Suomen Biokierto ja Biokaa­su­yh­dis­tys kertoo biomuo­vin kier­rä­tet­tä­vyy­destä biolai­tok­sissa. Muovi­poli Oy puhuu biomuo­vin ja kier­rä­tys­muo­vin liike­toi­min­tain­no­vaa­tioista.…


 • Karelia Entrepre­neurs­hip Expo 2024: yrit­tä­jyys esillä Wärtsilä-kampuksella 

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tää ensim­mäi­sen Karelia Entrepre­neurs­hip Expo -tapah­tu­man tiis­taina 23.4.2024 klo 10-14. Tapah­tuma pide­tään Wärt­silä-kampuk­sen pääau­lassa (Karja­lan­katu 3, Joensuu).  Tapah­tu­massa voit kuulla yrit­täjä- ja sijoit­ta­ja­haas­tat­te­luja sekä tutus­tua Kare­lian ja Pohjois-Karja­lan alueen yrit­tä­jyys­pal­ve­lui­hin ja yrit­tä­jyyttä edis­tä­viin toimen­pi­tei­siin. Päivän päät­teeksi Karelia palkit­see ansioi­tu­neita yrit­tä­jiä neljässä eri kate­go­riassa: Vuoden 2023 opis­ke­li­jay­rit­täjä, Vuoden 2023 henki­lö­kun­nan sivu­toi­miy­rit­täjä, Vuoden 2023 alum­niy­rit­täjä, Vuoden…


 • Aurin­ko­säh­kön teemailta 2.5.2024

  Aurin­ko­säh­kön teemail­lassa ajan­koh­taista asiaa aurin­ko­säh­köstä kulut­ta­jille ja talo­yh­tiöille. Terve­tu­loa mukaan! Aika: Torstai 2.5.2024 klo 17:00-19:30Paikka:  Karelia AMK, Wärt­silä-kampus, Karja­lan­katu 3, Joensuu Tilai­suu­den järjes­tä­vät Pohjois-Karja­lan Alueel­li­nen Ener­gia­neu­vonta ja Älyk­käät ener­giayh­tei­söt -hanke. Tilai­suu­den ohjelma 17:00 Aurin­ko­säh­kön ilta: mini­mes­sut aula­ti­lassa avautuu17:25 Semi­naa­ri­ti­lai­suu­den avaus audi­to­riossa17:30 Aurin­ko­säh­köä turval­li­sesti ja luotet­ta­vasti, Veli-Matti Virta­nen, Motiva Oy17:50 Aurin­ko­säh­kö­tek­niikka tänään, Samuli Pykä­läi­nen, Solarworks Oy      18:15…


 • Karelia UAS is looking for Lectu­rer in infor­ma­tion and commu­nica­tion technology

  We are seeking a dedica­ted Lectu­rer to join our dynamic team in the Bache­lor of Engi­nee­ring program, specia­lizing in Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy (ICT). Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy / Karelia Univer­sity of Applied Sciences Ltd. is seeking to recruit a LECTURER IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY The cont­ract of emplo­y­ment is perma­nent as of 1st August…