Categories
Uutiset

Korkea­kou­lujen yhteishaku alkaa 15.3.2023 – Kareliassa haussa 850 opiskelupaikkaa

Korkea­kou­lujen kevään yhteishaku alkaa keski­viikkona 15.3. ja jatkuu 30.3.2023 saakka. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa on haussa 850 opiske­lu­paikkaa, joista ylempiin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toihin johtavia opiske­lu­paikkoja on 145. Toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lutus osaksi Karelian vahvaa kuntou­tuksen osaamis­ko­ko­nai­suutta Kevään yhteis­haussa on mukana ensim­mäistä kertaa toimin­­ta­­te­­ra­­peutti-koulutus, joka tulee osaksi Karelian vahvaa kuntou­tuksen osaamis­ko­ko­nai­suutta. Karelia käynnistää uuden toimin­ta­te­ra­peutti (AMK) -koulu­tuksen, koska koulu­tusta ei järjestetä tällä hetkellä muualla Itä-Suomen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelialle koulu­tus­laa­jennus tieto- ja viestintätekniikkaan

Tiede- ja kulttuu­ri­mi­nisteri Petri Honkonen päätti 28.2. noin 10 miljoonan euron rahoi­tuk­sesta itäisen Suomen elinvoiman vahvis­ta­mi­seksi. Tämä mahdol­listaa yhteensä 257 uuden aloitus­paikan lisäyksen itäisen Suomen alueelle tänä vuonna alkaviin koulu­tuksiin. Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lulle kohdentuu koulu­tus­laa­jennus tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöö­ri­kou­lu­tukseen. Tämän uuden koulu­tuksen käynnis­tä­misen olivat aiemmin mahdol­lis­taneet omalla rahoi­tuk­sellaan Otsakorven säätiö, maakun­ta­liitto ja ryhmä paikal­lisia yrityksiä. Minis­teriön rahoituksesta […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian opiske­li­ja­tyy­ty­väisyys historian paras

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa tutkintoa suorit­tavien opiske­li­joiden opiske­li­ja­tyy­ty­väisyys oli tänä vuonna toteu­tetun palau­te­ky­selyn perus­teella 83 %. Kyselyyn saatiin yhteensä 1 674 vastausta, joista 1 610 oli amk-tutkinnon opiske­li­joilta ja 64 yamk-opiske­li­joilta. – Olemme keränneet opiske­li­joilta palau­tetta jo vuodesta 1999 lähtien. Tämän vuoden opiske­li­ja­tyy­ty­väisyys on ammat­ti­kor­kea­kou­lumme historian paras tulos. Opiske­li­joiden tyyty­väisyys parani kokonai­suutena neljä prosent­tiyk­sikköä ja tyyty­väi­simpiä opiske­lijat olivat koulutuksen […]


Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta tammi- ja helmi­kuussa valmistuneita

Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenKoskinen Jaana, Helsinki Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaTeittinen Riku, Joensuu Restonomi (AMK)Niemi Sofia, Tampere Sairaan­hoitaja (AMK)Ukkonen Veera, Joensuu Sairaan­hoitaja (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenNurmi­kanta Anne, Nurmes Sosionomi (AMK)Hyttinen Anne, Joensuu­Karp­pinen Jenni, Turku­Kok­konen Kiia, Joensuu­Päi­vinen Sini, Kontio­lahtiUusitalo Kaisa, Kontio­lahtiVäisänen Aada, JoensuuWinter Rosa, Kontio­lahti Tervey­den­hoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelian kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden teot ja tavoitteet on koottu korkea­kou­lu­yh­teisön ohjelmaksi

Karelia-korkea­­kou­­lu­yh­­teisön kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ohjelma on julkaistu. Vastuul­lisuus on yksi kolmesta arvos­tamme. Tahtotila toimia työnan­tajana ja korkea­kou­lu­yh­teisönä vastuul­li­sesti ja kestävää kehitystä edistäen perustuu arvoi­himme ja strate­gi­aamme. Olemme määri­telleet myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita edistämme strate­gisten valin­to­jemme kautta. – Ohjelma nivoutuu tiukasti strate­gi­aamme. Karelia rakentaa kestä­vämpää yhteis­kuntaa koulu­tuksen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI) kautta. […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Uusi suunni­telma linjaa tavoitteet saavu­tet­ta­vuuden edistä­mi­seksi Kareliassa

Kareliaan laadittiin viime vuoden lopulla saavu­tet­ta­vuus­suun­ni­telma. Suunni­tel­massa on Karelian tavoitteet ja linjaukset saavu­tet­ta­vuuden edistä­mi­seksi kaikkien korkea­kou­lussa toimivien, mutta erityi­sesti aliedus­tet­tuihin ja vähem­mis­tö­ryhmiin kuuluvien osalta.  Vastaava suunni­telma on tehty kaikissa Suomen korkea­kou­luissa. Kareliassa saavu­tet­ta­vuuden tarkas­telun tausta­te­ki­jöinä on käytetty perhe­taustaa, korkea­kou­lu­tuksen alueel­lista saavu­tet­ta­vuutta, sukupuolen mukaan eriyty­mistä, maahan­muut­to­taus­tai­suutta, toimin­ta­ra­joit­tei­suutta tai vammai­suutta, kuulu­mista kielel­liseen tai kulttuu­riseen vähem­mistöön, erilaista oppijuutta […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Työelä­mäil­ta­päivä sosiaali- ja tervey­salan toimi­joille 29.3.2023

Kutsumme Sinut Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun sosiaali- ja tervey­salan työelä­mä­päivään keski­viikkona 29.3.2023 klo 12:15 – 14:45 (Teams) Tule mukaan kehit­tämään kumppa­nuutta, jonka tavoit­teena on lisätä korkea­koulun ja työelämän vuoro­vai­ku­tusta. Yhtei­sellä keskus­te­lulla edistämme osaavan työvoiman saantia, työura­pol­kujen kehit­tä­mistä ja jatkuvaa oppimista.Tapaa­mi­sessa kuulet ajankoh­taisia kuulu­misia koulu­tuk­sesta, tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­min­nasta ja palve­luis­tamme. Kuulemme mielel­lämme tarpei­tanne ja toivomme vilkasta keskus­telua erilai­sista yhteistyömuodoista. […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käynnistää laajan koulu­tusyh­teistyön Uzbekis­tanin kanssa

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu käynnistää koulu­tusyh­teistyön Uzbekis­ta­nissa olevan uuden Nordic Inter­na­tional Univer­sityn kanssa. Tašken­tissa sijait­se­vassa korkea­kou­lussa käynnistyy kolme Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun kansain­vä­listä koulu­tus­oh­jelmaa siten, että opettajat ovat paikal­lisia, mutta opetus­si­sällöt tulevat suoraan Karelialta. Yhteis­työ­so­pimus sisältää myös muita toimen­pi­teitä, joilla Nordic Inter­na­tional Univer­sityä kehitetään suoma­laisen ammat­ti­kor­kea­koulun toimin­ta­mal­leihin. Viral­linen koulu­tusyh­teistyön sopimus solmittiin Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun ja Nordic Inter­na­tional Univer­sityn välillä 21. helmi­kuuta suoma­laisen koulutuksen […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Kysely Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kehit­tämis- ja palve­lu­toi­minnan vaikuttavuudesta

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu palvelee yrityksiä ja yhteis­työ­kump­pa­neita tuotta­malla tutkimus- ja kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­mintaa (TKI) sekä koulutus- ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita. Osana tämän toiminnan kehit­tä­mistä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lussa toteu­tetaan vaikut­ta­vuuden arviointi. Arvioinnin tueksi kerätään Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun yhteis­työ­kump­pa­neilta palau­tetta oheisella kyselyllä. Kyselyn tarkoi­tuksena on kartoittaa Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun ja kumppa­neiden yhteis­työtä kehit­­tämis- ja palve­lu­toi­min­nassa ajanjak­solla 1/2022-12/2022. Kyselyyn voi vastata samasta organi­saa­tiosta useampi henkilö. Vastaa­miseen kuluu aikaa […]


Categories
Uutiset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-toiminta kerätty ensim­mäistä kertaa yhteen osoit­teeseen – toiminta laajen­tunut valta­vasti viime vuosina

Juuri luotu TKI.fi -sivusto kerää ammat­ti­kor­kea­kou­lujen TKI-toiminnan nähtä­väksi yhden sivuston kautta. Sivus­tolla myös kuvataan yleisesti ja yleis­ta­jui­sesti ammat­ti­kor­kea­kou­lujen tutki­muksen ja kehit­tä­mistyön luonnetta ja laajuutta. Tämä on tärkeää, sillä toiminta on kymme­nessä vuodessa monen tietä­mättä laajen­tunut valta­vasti, ja muodostaa jo koko Suomen elinvoiman ja kasvun tukipi­la­ristoa. Myös koulu­tuksen ja tutki­muksen yhteys vahvistuu koko ajan. – Suomi tarvitsee […]