Kategoria: Uutiset

 • Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­työ vahvis­taa Pohjois-Karja­lan työelämää

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Rive­rian yhtei­nen Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­hanke päättyy vuoden vaih­tee­seen. Tavoit­teena on ollut vahvis­taa alueen työelä­mää ja poistaa työl­lis­ty­mi­sen esteitä. – Olemme edis­tä­neet opis­ke­li­joi­den harjoit­te­luja yritys­ten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Mukana ovat olleet myös alueen kunnat, yrit­tä­jä­jär­jes­töt ja elin­kei­no­yh­tiöt, kertoo lehtori Tarja Ruuska Riveriasta. Kehit­tä­mi­nen lähti liik­keelle Ilomant­sista syksyllä 2021, jonka jälkeen…


 • Avoimet ovet Simu­lassa 29.11.2023

  Tule tutus­tu­maan Kare­lian simu­laa­tio­ti­loi­hin ja -toimin­taan opastetusti!  Vierai­li­joille mahdol­lis­te­taan ohjat­tuun simu­laa­tio­har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen, jonka aiheet liit­ty­vät työyh­tei­sössä toimi­mi­sen teemoi­hin. Simu­laa­tion avulla voidaan turval­li­sesti ja käytän­nön­lä­hei­sesti harjoi­tella tosie­lä­män tilan­teita toden­tun­tui­sessa ympä­ris­tössä. Simu­laa­tiossa opitaan tehden, nähden, kuullen ja keskus­tel­len yhtei­söl­li­sesti ja luottamuksellisesti.  Simu­laa­tio­har­joi­tuk­siin on mahdol­lista osal­lis­tua keski­viik­kona 29.11. klo 9, 10.30 ja 14. Harjoi­tuk­sen kesto on noin tunti.…


 • Välitän sinusta -tapah­tu­massa kohda­taan yhdis­tä­vän toimin­nan äärellä

  Seit­se­män eri järjes­tö­toi­mi­jaa astuu esille Välit­tä­mi­sen päivän kunniaksi perjan­taina 24.11. klo 15-17 Iso Myyssä järjes­tet­tä­vässä Välitän Sinusta -tapah­tu­massa. Välit­tä­mi­sen päivän tarkoi­tus on innos­taa ja kannus­taa kaike­ni­käi­siä ihmisiä välit­tä­mään toisis­taan. Välitän sinusta -tapah­tu­massa pohdi­taan erilai­sia tapoja toisista välit­tä­mi­seen ja huoleh­ti­mi­seen. Samalla tutus­tu­taan järjes­tö­jen toimin­toi­hin, joissa on ihmis­ten kohtaa­mi­nen onnis­tuu yhtei­sen teke­mi­sen ja mielen­kiin­non kohtei­den äärellä. Välitän…


 • Moni­muo­toi­suutta metsiin ja Suomet­sät kuntoon -koulu­tuk­set metsä­alan ammattilaisille

  Oletko koulut­tau­tu­nut metsä­alalle ja työs­ken­te­let metsien parissa? Nyt sinulla on mahdol­li­suus syven­tää metsä­alan osaa­mis­tasi maksut­to­missa täydennyskoulutuksissa! Koulu­tusta toteut­ta­vat Tapio Oy, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­koulu. Olemme raken­ta­neet kaksi koulutuskokonaisuutta:  Koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det sopivat työn ohessa opis­kel­ta­vaksi. Toteu­tuk­seen sisäl­tyy itseo­pis­ke­luna luet­ta­via, katsot­ta­via ja kuun­nel­ta­via mate­ri­aa­leja. Lisäksi toteu­tuk­seen kuuluu maasto-opetusta, joka on mahdol­lista korvata erik­seen sovit­ta­valla tavalla. Oppi­mi­sym­pä­ris­tönä…


 • Avoin työpaikka: suomen kielen ja vies­tin­nän opettaja

  Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehi­tämme ja koulu­tamme ylihuo­mi­sen osaa­mista. Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen tarkoit­taa meillä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on tekni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sauma­tonta yhteis­pe­liä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­ne­taan ainut­laa­tui­sia ratkai­suja tule­vai­suu­den työelä­män tarpei­siin. Näin varmis­tamme paik­kamme Pohjois-Karja­lan keskei­senä elin­voi­man vahvis­ta­jana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun. Haemme SUOMEN KIELEN JA VIESTINNÄN OPETTAJAAmäärä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen…


 • SIMULA – Työyh­tei­sön kysy­myk­siä simu­laa­tio­pe­da­go­gii­kan keinoin 29.11.2023

  Kare­lian SIMULA – oppi­mi­sym­pä­ris­tössä on avoimet ovet keski­viik­kona 29.11.2023 klo 9-16.Terve­tu­loa tutus­tu­maan simu­laa­tio­ti­loi­hin ja -toimin­taan opas­te­tusti! Vierai­li­joille mahdol­lis­te­taan ohjat­tuun simu­laa­tio­har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen, jonka aiheet liit­ty­vät työyh­tei­sössä toimi­mi­sen teemoihin. Simu­laa­tion avulla voidaan turval­li­sesti ja käytän­nön­lä­hei­sesti harjoi­tella tosie­lä­män tilan­teita toden­tun­tui­sessa ympä­ris­tössä. Simu­laa­tiossa opitaan tehden, nähden, kuullen ja keskus­tel­len yhtei­söl­li­sesti ja luottamuksellisesti. Simu­laa­tio­har­joi­tuk­siin on mahdol­lista osal­lis­tua keski­viik­kona 29.11. klo…


 • Avoin työpaikka: oppimisympäristökoordinaattori

  Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehi­tämme ja koulu­tamme ylihuo­mi­sen osaa­mista. Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen tarkoit­taa meillä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on tekni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sauma­tonta yhteis­pe­liä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­ne­taan ainut­laa­tui­sia ratkai­suja tule­vai­suu­den työelä­män tarpei­siin. Näin varmis­tamme paik­kamme Pohjois-Karja­lan keskei­senä elin­voi­man vahvis­ta­jana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun. Haemme oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­ria vuorot­te­lu­va­paan sijai­seksi ajalle 5.1.-6.6.2024. Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­rilla…


 • Karelia mukana järjes­tä­mässä Ammat­ti­kor­kea­kou­lut yritys­ten muutos­kump­pa­nina -verkkolähetystä

  Nyt kesy­te­tään muutos­mö­röstä kumppani! Tule innos­tu­maan muutok­sen mahdol­li­suuk­sista sekä naut­ti­maan inspi­roi­via palasia yrit­tä­jien ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen onnis­tu­neesta yhteis­työstä eri puolilta Suomea. Koke­neet asian­tun­ti­ja­pu­hu­jamme virit­tä­vät ajatuk­sesi oival­ta­maan uutta ja tilai­suu­den lopuksi kuul­laan muutos­val­miutta kasvat­ta­vista mikro-opinnoista.  Karelia on osana 22 ammat­ti­kor­kea­kou­lun verkos­toa järjes­tä­mässä ”Ammat­ti­kor­kea­kou­lut yritys­ten muutos­kump­pa­nina” verk­ko­lä­he­tystä tiis­taina 14. marras­kuuta klo 12.30 – 15.00. Valta­kun­nal­li­sen tilai­suu­den ytimessä on…


 • Work Smart ura- ja rekry­ta­pah­tuma 29.11.2023

  Tule esit­te­le­mään opis­ke­li­joil­lemme yritys­täsi ja tarjoa­maan harjoit­telu- tai työpaik­koja sekä opinnäytetyöaiheita. Work Smart ura- ja rekry­mes­sut 29.11.2023 klo 12-14 Wärt­silä-kampuk­sen aulassa osoit­teessa Karja­lan­katu 3. Yritys­ten ja yhtei­sö­jen edus­ta­jat saavat oman esit­te­ly­pis­teen. Tapah­tuma on maksuton.  Tapah­tu­massa on mukana  Messu­ta­pah­tu­man jälkeen tarjoamme osal­lis­tu­neille yrityk­sille ja yhtei­söille kahvi­ti­lai­suu­den. Tule verkos­toi­tu­maan, vaih­ta­maan kuulu­mi­sia ja keskus­te­le­maan yhteis­työstä ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. Tilai­suu­dessa…


 • Kump­pa­nuus­foo­ru­missa 23.11.2023 – Tutustu työpaik­kasi tulevaisuuteen!

  Miten tehos­taa oppi­mista ja yhteis­ke­hit­tä­mistä työor­ga­ni­saa­tioissa tekno­lo­gian avulla? Terve­tu­loa kokei­le­maan Kare­lian uusia oppi­mi­sym­pä­ris­töjä – tule­vai­suu­den työka­lu­pak­kia, joka uudis­taa oppi­mista ja työtä.  Tors­taina 23.11. klo 14–16Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu Wärt­silä-kampus, Karja­lan­katu 3, Joensuu Kare­lian uusissa ympä­ris­töissä voit kokeilla immer­sii­vi­siä ja inte­rak­tii­vi­sia tekno­lo­gioita, jotka vievät henki­lös­tön kehi­tyk­sen, tuote­ke­hi­tyk­sen sekä yhteis­työn uudelle tasolle. Yhden käytä­vän varrella sijait­se­vat ympä­ris­töt ovat uudella tekno­lo­gialla varus­tet­tuja…