Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lul­le mer­kit­tä­vä rahoi­tus ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan kehittämistyöhön

Ope­­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö on myön­tä­nyt ammat­ti­kor­kea­kou­luil­le vii­si mil­joo­naa euroa tutkimus‑, kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taan ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun osaa­mis­pro­fii­lin vah­vis­ta­mi­seen kan­sal­li­ses­ti ja kan­sain­vä­li­ses­ti. Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu sai rahoi­tus­ta 810 000 euroa hank­kee­seen, jos­sa perus­te­taan ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­seen eri­kois­tu­va tutkimus‑, kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan osaa­mi­syh­tei­sö KAFS (Kare­lian Cent­re for Age Friend­ly Socie­ty). Hank­kees­sa toteu­te­taan myös uuden osaa­mi­syh­tei­sön kak­si ensim­mäis­tä kehit­tä­mis­pi­lot­tia, jois­sa tut­ki­taan ja […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on todet­tu koronatartunta

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lus­­sa on ilmen­nyt yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­nan saa­nut opis­ke­li­ja on ollut 13. mar­ras­kuu­ta Wärt­si­län kam­puk­sen ope­tus­ti­las­sa. Kare­lia on Siun soten ohjei­den mukai­ses­ti tie­dot­ta­nut asias­ta mah­dol­li­ses­ti altis­tu­neil­le opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lös­töl­le. Samal­la opis­ke­li­joil­le annet­tiin ohjeet sii­tä, että hei­dän tuli­si seu­ra­ta oirei­ta ja hakeu­tua tar­vit­taes­sa tes­tauk­seen. Kare­lial­la oli pää­tet­ty per­jan­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta, jo ennen tie­toa koro­na­tar­tun­nas­ta, siir­tyä viran­omais­oh­jeis­tuk­sen mukai­ses­ti ensi maa­nan­tais­ta läh­tien pääosin […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu siir­tyy etäopetukseen

Joen­suu on siir­ty­nyt koro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen ja tämä tar­koit­taa mm. laa­ja mas­ki­suo­si­tus­ta ja kor­kea­kou­lu­jen siir­ty­mis­tä väliai­kai­ses­ti etä­ope­tuk­seen. Kare­lia nou­dat­taa viran­omais­pää­tök­siä, ja siir­tyy maa­nan­tais­ta 23.11.2020 läh­tien etä­ope­tuk­seen lukuun otta­mat­ta vält­tä­mä­tön­tä lähio­pe­tus­ta tai kam­pus­ten eri­kois­ti­lo­ja vaa­ti­vaa ope­tus­ta. Kam­puk­sil­la tapah­tu­vas­sa lähio­pe­tuk­ses­sa Kare­lia tar­jo­aa ope­tuk­seen osal­lis­tu­vil­le mas­kit ja muut vaa­dit­ta­vat suo­ja­va­rus­teet. Ohjeis­tus on voi­mas­sa toistaiseksi.


Categories
Uutiset

Äänes­te­tään Kare­lia voit­toon KÄRJET ‑kil­pai­lus­sa!

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen TKI-joh­­don ver­kos­to jär­jes­tää vuo­sit­tain val­ta­kun­nal­li­sen KÄRJET ‑kil­pai­lun, jon­ka tavoit­tee­na on tuo­da esiin ja pal­ki­ta par­hai­ta ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen TKI-hank­­kei­­ta. Vuo­den 2020 kil­pai­lus­sa hae­taan par­hai­ta esi­merk­ke­jä yri­tys­ten kans­sa teh­dys­tä yhteis­työs­tä. Kare­lian ehdok­kaat tämän vuo­den kil­pai­luun ovat puu­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vä Joen­suu Light House ‑pro­jek­ti­ko­ko­nai­suus sekä Kor­kea­kou­lut vähä­hii­li­sen tek­no­lo­gian ja osaa­mi­sen vien­nin moot­to­rei­na Lähi-itään – Fin­pet­ra ‑han­ke. Par­haat hank­keet palkitaan […]


Categories
Uutiset

Verk­ko­jul­kai­su Vasun TKIO-tee­ma­nu­me­ro on ilmestynyt

Vasun TKIO-tee­­ma­­nu­­me­­ro on ilmes­ty­nyt Kare­lian verk­ko­jul­kai­su Vasun TKI:n ja ope­tuk­sen inte­graa­tion (TKIO) moni­puo­li­nen tee­ma­nu­me­ro on ilmes­ty­nyt. Verk­ko­jul­kai­sus­sa Kare­lian hen­ki­lös­tö, opis­ke­li­jat ja kump­pa­nit jaka­vat koke­muk­sia, hyviä käy­tän­tei­tä ja esi­merk­ke­jä sii­tä, miten tutkimus‑, kehit­­tä­­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa on integroi­tu ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa ope­tuk­seen ja oppi­mi­seen, tai päin­vas­toin. Jul­kai­sus­sa ava­taan mm. sitä, kuin­ka opis­ke­li­jat kehit­tä­vät osaa­mis­taan hank­kei­den ja yri­tys­ten toi­mek­sian­to­jen kautta. […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta loka­kuus­sa 2020 val­mis­tu­neet opiskelijat

Fysio­te­ra­peut­ti (AMK)Lil­lu­nen Jan­ni­ka, Joen­suuLyy­luo­ma Juu­lia, Joen­suuVil­la Anu, Joen­suu Insi­nöö­ri (AMK), ener­­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­kaJus­si­la Annii­na, Var­kaus Insi­nöö­ri (ylem­pi AMK), tek­no­lo­giao­saa­mi­sen joh­ta­mi­nenHir­vo­nen Kim­mo, Kon­tio­lah­tiLap­pi Jus­si, Jyväs­ky­lä Media­no­mi (AMK)Kiis­ki­nen Jani­ta, Joen­suuLin­tu­laak­so Julia, Kirk­ko­num­mi Musiik­ki­pe­da­go­gi (AMK)Paju Outa, Joen­suu Sai­raan­hoi­ta­ja (ylem­pi AMK), ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nenLand­ström Erja, Tuusu­la Sosio­no­mi (AMK)Laut­ta­mus Lei­la, Kon­tio­lah­ti Sosio­no­mi (ylem­pi AMK), sosi­aa­­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja […]


Categories
Uutiset

Puu­pal­kin­non ylei­söää­nes­tyk­sen voit­to Koi­vu­la Meteo­ri­te ‑pien­ta­lol­le – Kare­lia muka­na toteutuksessa

Puu­pal­kin­non ylei­söää­nes­tyk­sen voit­to Koi­vu­la Meteo­ri­te ‑pien­ta­lol­le – Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu muka­na pal­ki­tun koh­teen toteu­tuk­ses­sa Puu­pal­kin­to jae­taan vuo­sit­tain kan­nus­tuk­se­na raken­nuk­sel­le, sisus­tuk­sel­le tai raken­teel­le, joka edus­taa kor­kea­laa­tuis­ta, suo­ma­lais­ta puu­ark­ki­teh­tuu­ria tai jos­sa puu­ta on käy­tet­ty raken­nus­tek­niik­kaa edis­tä­väl­lä taval­la. Vuo­den 2020 var­si­nai­nen Puu­pal­kin­to meni Hel­sin­gin Olym­pias­ta­dio­nin perus­kor­jauk­sel­le ja uudis­ta­mi­sel­le. Kil­pai­lus­ta tuli menes­tys­tä kui­ten­kin myös Poh­­jois-Kar­­ja­­laan, kun Koi­vu­la Meteo­­ri­­te-pien­­ta­­lo voit­ti ylei­söää­nes­tyk­sen. Karelia-ammattikorkeakoulu […]


Categories
Uutiset

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hal­lin­to- ja talous­joh­ta­jak­si Pia Hiltunen

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun hal­­lin­­to- ja talous­joh­ta­jak­si on valit­tu Pia Hil­tu­nen. Hän aloit­taa teh­tä­väs­sään tam­mi­kuus­sa 2021.  Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lun hal­­lin­­to- ja talous­joh­ta­ja­na Pia Hil­tu­nen pää­see joh­ta­maan Kare­lian talout­ta, han­kin­to­ja, tur­val­li­suut­ta ja yleis­hal­lin­toa. — Vii­me syk­syn lisä­aloi­tus­pai­kat kor­kea­kou­lu­tuk­seen oli­vat hie­no osoi­tus sii­tä, että kou­lu­tuk­sen mer­ki­tys yhteis­kun­nal­le on tun­nis­tet­tu ja tun­nus­tet­tu. Minus­ta kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tios­sa työs­ken­te­lys­sä eri­tyi­sen ins­pi­roi­vaa on se, että fokus on koko […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Maa­han­muut­ta­jien kivi­nen tie kor­kea­kou­luun ja työhön

Kou­­lu­­tus- ja työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tar­peel­li­suu­teen on herät­ty Poh­­jois-Kar­­ja­­las­­sa. On tun­nis­tet­tu tar­ve saa­da alu­eel­le lisää maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­sia hen­ki­löi­tä ja saa­da hei­dät pysy­mään tääl­lä. Alu­eel­la jo asu­vien, eri­tyi­ses­ti kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­jen maa­han­muut­ta­jien, on kui­ten­kin vai­kea hyö­dyn­tää osaa­mis­taan.  Maa­han muut­ta­neis­sa on per­he­syis­tä tän­ne tul­lei­ta, koti­maas­saan kan­­di­­daat­­ti- ja mais­te­ri­ta­son opin­not suo­rit­ta­nei­ta ja jopa toh­to­rei­ta. Osa heis­tä on opis­kel­lut tut­kin­ton­sa Suo­mes­sa ja […]


Categories
Ajankohtaista Uutiset

Kare­lia hala­jaa tii­viim­pään yhteis­työ­hön alu­een toi­mi­joi­den kanssa

Kare­­lia-ammat­­ti­­kor­­kea­­kou­­lu toteut­taa syk­syn aika­na usei­ta kump­pa­nuus­ta­paa­mi­sia yri­tys­ten ja eri toi­mi­joi­den kans­sa. Kare­lial­la on 80 avain­kump­pa­nia ja nämä on kut­sut­tu loka-mar­­ras­­kuus­­sa jär­jes­tet­tä­viin tapaa­mi­siin, jois­sa tavoit­tee­na on pääs­tä aktii­vi­seen ja molem­pia hyö­dyt­tä­vään yhteis­työ­hön.  Suun­ni­tel­mal­lis­ta kump­pa­nuus­työ­tä Kare­lias­sa on teh­ty jo kym­me­nen vuot­ta, mut­ta nyt toi­min­taa kehi­te­tään vas­taa­maan kor­kea­kou­lun ja yri­tys­ten tämän päi­vän tar­pei­ta.  — Vas­taa­via tilai­suuk­sia emme ole […]