Kategoria: Uutiset

 • Pohjois-Karjalan energia­neu­vonta mukana Silva Metsä­näyt­te­lyssä 8.-9.9.2023

  Mietit­tääkö energiaan liittyvät asiat? Hae vinkit energian­säästöön Silva Metsä­näyt­te­lystä 8.- 9.9.2023! Tule käymään osastolla 205 ja nappaa mukaan viimei­simmät vinkit energian­säästöön. Samalla osastolla tutustut myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun energia- ja kiertotaloushankkeisiin. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa maksu­tonta energia­neu­vontaa taloyh­tiöille ja kotita­louk­sille sekä kunnille ja pk-yrityk­sille. Ota yhteyttä alueel­liseen energia­neu­vojaan. Energia­neuvoja antaa puolu­ee­tonta ja maksu­tonta tietoa energia­te­hok­kuuden ja uusiu­tuvan energian lisää­misen […]


 • Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karjalaan -hankkeessa kehitetään työnan­ta­ja­läh­töinen rekry­tointi-, toteut­tamis- ja työllistymismalli

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Siun sote käynnis­tävät vuoden 2024 alussa Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karjalaan -hankkeen, jossa kehitetään Pohjois-Karjalaan räätä­löity työnan­ta­ja­läh­töinen ulkomaa­lais­taus­taisiin henki­löihin kohdentuva rekry­tointi-, toteut­tamis- ja työllis­ty­mis­malli sairaanhoitajakoulutukseen. Ennusteen mukaan Siun sotessa työsken­te­le­vistä sairaan­hoi­ta­jista moni on eläköi­ty­mässä lähivuosina ja sama ennuste on näkyvissä myös pitkällä aikavä­lillä. Sairaan­hoi­tajan avoimiin tehtäviin ja sijai­suuksiin on pulaa hakijoista. – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa hakija­määrät sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tukseen ovat […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta kesä- ja heinä­kuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Haataja Sini-Tuulia, JoensuuJulkunen Joonas, VantaaKaartti Samuel, JoensuuKomulainen Samuli, SotkamoLiukkonen Pentti, SysmäMerten­heimo Roope, IisalmiPeippo Ruusu, LieksaRaivio Alina, JyväskyläSärvä Sonja, LietoUurtio Konsta, Kuopio Geronomi (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenMäkinen Sanna, HyvinkääPeltomaa Satu, Akaa Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaHeikkinen Teemu, JoensuuPaasiaro Joonas, LohjaSundquist Osku, Joensuu Insinööri (AMK), konetek­niikkaEllonen Janne, JoensuuHyttinen Leevi, JoensuuKinnunen Veeti, JoensuuKähkönen Markus, JoensuuLuosta­rinen Vili, […]


 • KAVA – kansain­vä­liset osaajat työelämään! koulutus korkea­kou­lu­te­tuille maahanmuuttaneille

  Haluatko tehostaa työllis­ty­mistäsi asian­tun­ti­ja­teh­täviin Suomessa? Hae mukaan KAVA – kansain­vä­liset osaajat työelämään -koulutukseen!  Koulu­tuksen tavoit­teena on nopeuttaa korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien työllis­ty­mistä koulu­tustaan vastaaviin tehtäviin ja vahvistaa suomen kielen taitoa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­ta­valle tasolle. Koulu­tuk­sessa kehität urataitoja ja työelä­mä­tun­te­musta sekä laadit urasuun­ni­telman tukemaan työllis­ty­mistäsi. Koulu­tuk­sessa luot verkostoja ja harjoit­telet työn hakemista osaamistasi ja vahvuuk­siasi vastaaviin töihin. Opit […]


 • Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan koulutus käynnistyy yritysyhteistyöllä

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun koulu­tus­vastuu on laajen­tunut tänä vuonna, kun Kareliassa oli kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa haettavana tieto- ja viestin­tä­tek­niikan insinöörien koulutus. Koulu­tukseen haki yli 1100 hakijaa Suomesta ja ulkomailta. – Tieto- ja viestin­tä­tek­niikan koulutus päättyi Kareliassa muutama vuosi sitten, mutta nyt olemme käynnis­tä­mässä koulu­tusta toista­miseen. Uusi tutkin­tomme liittyy vahvasti ICT-yritysten todel­lisiin osaamis­tar­peisiin. Työn murros ja siihen liittyvä vahva […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lehtori Ollipekka Hakoselle Työyh­teisön hyvä tyyppi -stipendi

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lehtori Ollipekka Hakoselle on myönnetty Metsä­miesten Säätiön Työyh­teisön hyvä tyyppi -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa. Stipendiä esittivät Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun lehtorit Jyry Eronen, Esa Etelätalo, Markus Huhtinen, Pekka Huotari ja Sini Rantanen, koulu­tus­pääl­likkö Sanna Kasurinen sekä yliopettaja Ari Talkkari, Karelwood Oy:stä projek­ti­pääl­likkö Hannu Lehikoinen-Eriksson, Metsä Fores­tista operaa­tio­asian­tuntija Eero Hotanen ja metsä­asian­tuntija Janne-Pekka Miettinen sekä UPM:stä metsä­neuvoja […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta touko­kuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Ahonen Tiina, OuluHonkanen Sampo, KuopioJuvonen Riku, HelsinkiMäihä­niemi Aleksi, TampereToropainen Saku, JoensuuViinijoki Venla, VantaaÅhman Jesse, Iisalmi Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenArrenius Piia, Kuhmoinen Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaMönkkönen Tenho, JoensuuNyholm Merva, JoensuuSilvonen Aarni, Joensuu Insinööri (AMK), konetek­niikkaHaukka Jarmo, JoensuuMyöhänen Dmitry, Espoo Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaKyllönen Pauli, JoensuuLampela Tomi, JoensuuMerikari Julius, HyvinkääPaavi­lainen Kalle-Valtteri, Kotka Insinööri […]


 • Työelä­mä­kump­pa­nuudet vahvasti mukana toimin­ta­te­ra­pia­kou­lu­tuksen käynnistämisessä

  Työelä­mä­kump­pa­nuudet vahvasti mukana toimin­ta­te­ra­pia­kou­lu­tuksen suunnittelussa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun koulu­tus­vastuu on laajen­tunut tänä vuonna, kun Kareliassa käynnistyy toimin­ta­te­ra­pia­kou­lutus. Osaksi Karelian vahvaa kuntou­tuksen osaamis­ko­ko­nai­suutta ja ikäosaa­misen vahvuusa­luetta tuleva toimin­ta­te­ra­peut­ti­kou­lutus oli ensim­mäistä kertaa haettavana kevään 2023 yhteis­haussa ollen heti Karelian vetovoi­maisin koulutus eli eniten hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. – Itä-Suomessa on pula toimin­ta­te­ra­peu­teista, joten Kareliassa opiske­le­villa tulee olemaan erittäin hyvät harjoit­te­lu­mah­dol­li­suudet […]


 • Karelian-ammat­ti­kor­kea­koulun koulu­tus­vastuut auditoitu liike-elämän edustajien toimesta

  Pohjois-Karjalan kauppa­kamari on myöntänyt tunnus­tuksen, joka varmentaa, että Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on ollut kehit­tä­mässä työelämän ja koulu­tuksen välistä yhteistyötä. Karelian-ammat­ti­kor­kea­koulu on Suomessa ensim­mäinen korkea­koulu, jonka koulu­tus­vas­tuu­alueet on auditoitu liike-elämän edustajien toimesta. Auditoin­nilla pyritään nostamaan esille auditoi­tavan vastuu­alueen kohdat, joita on hyvä vahvistaa entisestään, tuoda esille kehitet­täviä kohtia sekä lisätä vuoro­vai­kut­tei­suutta työelämän ja oppilai­toksen välillä. Pohjois-Karjalan kauppa­kamari haluaa […]


 • Palve­lu­muo­toi­lulla kohti asiak­kaiden näköistä kirjastoa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2022 ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon parhaaksi opinnäy­te­työksi on valittu Henna Kiiskisen Johta­misen ja liike­toi­min­tao­saa­misen koulu­tuksen opinnäy­tetyö Asiak­kaiden näköinen kirjasto: Palve­lu­muo­toi­lulla kohti uudis­tuvaa lähikir­jastoa. Opinnäy­tetyö tehtiin Joensuun seutu­kir­jaston toimeksiannosta. Henna Kiiskisen palve­lu­muo­toilun työkaluja monipuo­li­sesti hyödyntävä opinnäy­tetyö kohdistui Joensuun Ranta­kylän kirjastoon. Kirjastoa ollaan uudis­ta­massa, ja Kiiskinen tuotti laadu­kasta ja tutki­mukseen perus­tuvaa asiakas­tietoa kirjaston tilauu­dis­tuksen tueksi. Hän koosti […]