Kategoria: Uutiset

 • Karelia-amk:n vuoden AMK-opinnäy­te­työssä toteu­tettiin deepfake-videoita käsit­televä mediakasvatusvideo

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vuoden 2022 parhaaksi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon opinnäy­te­työksi on valittu Joonas Jutilan media-alan koulu­tuksen opinnäy­tetyö Deepfake-ilmiön käsit­te­le­minen media­kas­va­tus­vi­deolla. Opinnäy­tetyö tehtiin Kansal­linsen audio­vi­su­aa­lisen insti­tuutin (KAVI) toimeksiannosta. Jutilan toimin­nal­lista ja tutki­muk­sel­lista näkökulmaa yhdis­tä­vässä opinnäyt­teessä on toteu­tettu KAVI:n kansal­lisiin koulu­tus­tar­peisiin deepfake– eli syvävää­ren­nettyjä videoita käsit­televä media­kas­va­tus­video. Opinnäy­te­työssä kartoi­tettiin video­vää­ren­nösten viime­ai­kaista kehitystä ja vaiku­tuksia yhteis­kuntaan sekä selvi­tettiin yleisimmin käytössä olevat tekno­logiat video­vää­ren­nösten […]


 • Keväteväät-tapahtuma antaa koulu­lai­sille eväitä kesänviettoon

  Kuusi koulua eri puolilla maakuntaa osallistuu etäoh­jattuun Keväteväät-tapah­tumaan tiistaina 30.5.2023. Samalla kun nautitaan keväi­sestä luonnosta ja lukuvuoden viimei­sistä koulu­päi­vistä, koulu­lai­sille on tarjolla käytännön tietoa aurin­golta suojau­tu­mi­sesta, terveel­li­sestä ateria­ryt­mistä, liikku­mi­sesta ja mielen hyvinvoinnista. Keväteväät-tapah­tuman suunnit­te­livat yhteis­työssä Pohjois-Karjalan Syöpäyh­distys, Pohjois-Karjalan Martat, Pohjois-Karjalan Liikunta ja Pohjois-Karjalan kansan­ter­veyden keskus. Tapah­tuman tilaaja on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Sote Hyte Living Lab -hanke, jonka […]


 • Kumppa­nuus­foorumi -Monimuo­toisuus työyh­tei­sössä 25.5.2023

  Kumppa­nuus­foo­ru­missa keskus­tellaan monimuo­toi­suu­desta työyh­tei­söissä 25.5.2023 klo 14.30-16.00. Monimuo­toisuus ja syrji­mät­tömyys yhteis­kun­nassa vaikut­tavat maahan­muut­ta­neiden työllis­ty­miseen sekä houkut­ta­vuuteen inves­tointien, osaavan työvoiman ja kansain­vä­listen opiske­li­joiden kohde­maana. Monimuo­toi­suus­osaa­minen nouseekin organi­saa­tioissa yhä merki­tyk­sel­li­sempään rooliin ja sitä sävyt­tävät myös vastuul­li­suuden ja eetti­syyden kysymykset. Työyh­teisön monimuo­toi­suu­della tarkoi­tetaan organi­saation henki­löstön, asiakas­kunnan ja muiden sidos­ryhmien moninai­suutta ja moniar­voi­suutta. Työnan­ta­jilla on lakisää­teinen velvoite toteuttaa tasa-arvoa, […]


 • Joensuu ja Karelia edistävät luonnon monimuo­toi­suutta kansain­vä­lisenä puunis­tu­tus­päivänä 24.5.2023

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Joensuun kaupunki ja ENO-verkko­koulu istut­tavat puita tapah­tu­massa keski­viikkona 24.5.2023 klo 9-11. Tapah­tu­ma­paikkana on Penttilän Sahanii­tyn­puiston eteläosan maise­ma­kuk­kulat. Paikalle on helppoa saapua kävellen, polku­pyö­rällä tai julki­silla liikennevälineillä. Kareliassa on maaliskuun 2023 alussa julkaistun kestävän kehityksen ja vastuul­li­suuden ohjelman kehitys­työssä sitou­duttu istut­tamaan puita ja tekemään käden­jäl­ki­vai­kutus luonnon monimuo­toi­suuden edistä­mi­seksi. Karelian korkea­kou­lu­yh­teisö on ollut tärkeässä roolissa ohjelman […]


 • Karelia liittyi korkea­kou­lujen Climate University -verkostoon

  Karelia liittyi korkea­kou­lujen Climate University -verkostoon – kestävän kehityksen ja ilmas­ton­muu­toksen kursseja tarjolla verkossa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on liittynyt suoma­laisten korkea­kou­lujen muodos­taman Climate University-verkoston jäseneksi. Verkoston jäsenyys tarjoaa Karelian opiske­li­joille mahdol­li­suuden osallistua verkoston järjes­tä­mille opinto­jak­soille osana opintojaan ja mahdol­li­suuden nostaa osaamistaan ilmas­ton­muu­tok­sesta ja kestä­västä kehityk­sestä uudelle tasolle. Kurssit ovat avoimia kaikille kiinnos­tu­neille ja ne toteu­tetaan verkko-opetuksena. Etäteh­tävien lisäksi […]


 • Ikä- ja muistiys­tä­väl­linen puisto­ym­pä­ristö tukee hyvin­vointia 

  Joensuun kaupunki rakentaa tulevan kesän aikana Pentti­län­rantaan Kaivan­non­puiston ulkoi­lu­reitin, joka sijaitsee Pielisjoen varrella Ruusu­puiston kohdalla. Tavoit­teena on tuoda Kaivan­non­puistoon ikä- ja muistiys­tä­väl­lisiä elementtejä, jotka tukevat kokonais­val­tai­sesti ihmisen fyysistä, psyyk­kistä ja sosiaa­lista hyvin­vointia. Puistoon luodaan yhteis­ke­hit­tä­misen keinoin yhtei­söl­li­syyttä ja aktii­vi­suutta virit­täviä alueita, jotka vaikut­tavat mielialaan myöntei­sesti. Puistossa on mahdol­lisuus esteet­tömään liikku­miseen sekä veden ja luonnon läheisyyteen. […]


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta maalis- ja huhti­kuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Asikainen Olga, TampereEresmaa-Korhonen Anni, JoensuuHeikkinen Nea, JoensuuJuntunen Jarno, JoensuuKosonen Eero, JoensuuKähkönen Kaisa, KuopioLyömiö Saana, TurkuMuhonen Milla, KouvolaMuikku Markus, VantaaParonen Lotta, JärvenpääPietilä Kaisa, JoensuuRantakömi Nita, Joensuu Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minenHarkönen Mari, Kontio­lahtiNybacka Milla, Keuruu Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikkaPöllänen Ismo, Joensuu Insinööri (AMK), konetek­niikkaUkkonen Arttu, Joensuu Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaPesonen Jyri, JoensuuSyrjä Ville-Pekka, […]


 • Uzbekis­ta­ni­laisten korkea­kou­lujen edustajat tutus­tuivat Karelian toimintaan

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla vieraili 2.5.2023 26 uzbekis­ta­ni­laisen dekaanin ja varade­kaanin ryhmä keskus­te­le­massa korkea­kou­lu­tuksen hyvistä käytän­nöistä ja strate­gi­sesta yhteistyöstä. Vierailun järjesti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strate­ginen kumppani Nordic Inter­na­tional University Uzbekis­ta­nista. Nordic Inter­na­tional Univer­sityn tavoit­teena on uzbekis­ta­ni­laisen korkea­kou­lu­tuksen uudel­leen­muo­toilu ja yhteistyön syven­tä­minen suoma­laisten ja uzbekis­ta­ni­laisten korkea­kou­lujen välillä. Kareliassa vierai­lunsa aikana valtuus­kunta sai tietoa nykyai­kai­sista ja innova­tii­vi­sista oppimi­sym­pä­ris­töistä ja -tiloista, simulaa­tio­pe­da­go­gii­kasta, tulevai­suuden […]


 • Tieto­joh­ta­minen ja data-analy­tiikka paran­tavat organi­saation toimintaa 

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu (XAMK) ja Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu käynnis­tävät Tieto­joh­ta­minen ja data-analy­tiikka osaaja­kou­lu­tuksen, joka tarjoaa työkaluja ja taitoja organi­saation toimintaa paran­tavaan tieto­joh­ta­misen ja data-analy­tiikan tehok­kaaseen hyödyntämiseen.  – Tämä koulutus tarjoaa inves­toinnin tulevai­suuteen! Tieto­joh­ta­misen ja data-analy­tiikan osaaja ymmärtää tieto­joh­ta­misen kokonai­suuden ja osaa soveltaa datan käyttöä johta­misen työkaluna. Hän myös osaa analy­soida dataa ja kehittää omaa organi­saa­tiotaan sen […]


 • Joustavaa osaamisen kehit­tä­mistä yrityksille

  Ouneva Group tarjoaa henki­lös­tölleen mahdol­li­suuden suorittaa veloi­tuk­setta avoimen amk:n opintoja Kareliassa. Henki­lös­tö­johtaja Riitta-Elina Rädyn mukaan henki­löstön osaamisen kehit­tä­minen on osa Ouneva Groupin strategian mukaista toimintaa. Henki­löstöä kannus­tetaan kehit­tämään aktii­vi­sesti osaamistaan Karelian kattavan kurssi­tar­jonnan kautta. Henki­lös­tö­joh­tajana Räty kokee, että yritys voi näillä keinoilla vahvasti vaikuttaa henki­löstön sitou­tu­miseen, motivaa­tioon sekä mahdol­li­suuksiin edetä kasvupoluillaan. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun on Ouneva Groupin […]