Kategoria: Uutiset

 • Kare­lian Kump­pa­nuus­foo­rumi: HYÖDY DATASTA – Miten raken­nan työor­ga­ni­saa­tioni tiedolla johtamista?

  Terve­tu­loa keskus­te­le­maan tieto- ja tiedolla johta­mi­sen kysy­myk­sistä ja koke­muk­sista työor­ga­ni­saa­tioi­den arjessa. Kare­lian Kump­pa­nuus­foo­rumi tors­taina 22.2.2024 klo 14.30–16.00, Teams Tieto ja sen hyödyn­tä­mi­nen tiedolla johta­mi­sessa ovat ydin­ky­sy­myk­siä orga­ni­saa­tioi­den toimin­nan tehos­ta­mi­sessa ja menes­tyk­sessä. Miten hyödyn­tää tietoa ja raken­taa siitä lisä­ar­voa orga­ni­saa­tiolle? Miten raken­taa sujuvaa tiedolla johta­mista työyh­tei­sö­jen eri tasoilla? Ohjelma Klo 14.30 Terve­tu­loa – Tiedolla johta­mi­sen osaa­mi­sen…


 • Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulu­tus veto­voi­mai­sin kevään ensim­mäi­sessä yhteishaussa 

  Keski­viik­kona 17.1.2024 päät­ty­neessä kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun haki 2083 hakijaa Suomesta ja ulko­mailta. Kare­liassa oli haussa neljä kansain­vä­listä, englan­niksi toteu­tet­ta­vaa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, yhteensä 125 aloi­tus­paik­kaa. Näistä suosi­tuin oli Degree Programme in Inter­na­tio­nal Busi­ness, jonka opis­ke­lu­paikka haki yhteensä 945 hakijaa.  Kare­li­aan haet­tiin lähes 80 maasta eri puolilta maailmaa.  – Olemme iloisia, että Kare­liaa kohtaan tunnet­tiin näin paljon…


 • DARK SKY -eloku­va­ta­pah­tuma tutus­tut­taa valai­se­mat­to­man taivaan teemoihin

  Leveys­pii­reil­lämme riittää pimeyttä talviai­kaan, mutta onko aito pimeys meille jatku­van valon keskellä eläville enää tuttua? Maail­man­laa­jui­sesti valo­saas­teen arvioi­daan lisään­ty­vän noin kymme­nen prosen­tin vuosi­vauh­tia (Suomi­nen 2023), joten pimeys ei enää pitkään ole ehty­mä­tön luon­non­vara. Tähdet ja revon­tu­let kieh­to­vat ihmis­mieltä niin paljon, että niiden vuoksi ollaan valmiita matkus­ta­maan, mutta taivaan ihmei­den ihailu ei onnistu yötai­vaalle heijas­tu­van keino­va­lon…


 • PELLETTILÄMPÖ 2024 -webi­naari tors­taina 25.1.2024

  Ajan­koh­taista pien­ta­lo­jen puupellettilämmöstä! Tule mukaan kuule­maan ajan­koh­taista tietoa pien­ta­lo­jen pellet­ti­kes­kus­läm­mi­tyk­sestä sekä puupel­let­tien näkymistä. Torstai 25.1.2024 klo 17:30-19:10 Teams- webinaariin Tilai­suu­den järjes­tää Pohjois-Karja­lan alueel­li­nen energianeuvonta. Tilai­suu­den ohjelma Terve­tu­loa mukaan! Ilmoit­taudu viimeis­tään tiis­taina 23.1.2024. Teams-linkki lähe­te­tään ilmoit­tau­tu­neille ennen tilaisuutta.  Lisä­tie­toja tilaisuudesta Anssi Kokko­nen, ener­gia­neu­voja, 050 570 9419, [email protected] Lue lisää energianeuvonnasta 


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta joulu­kuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Hämä­läi­nen Milla, JoensuuHärkin Lilja­mari, JoensuuIssa­kai­nen Ville, JoensuuJantu­nen Veera, JoensuuKoponen Susa, JoensuuKähkö­nen Jere, JoensuuKärk­käi­nen Tanja, Jyväs­kyläLehti­mäki Marianna, Sasta­malaMusta­järvi Elisa, JoensuuMusta­järvi Leo, JoensuuNieme­läi­nen Niko, JoensuuNummela Reetta, JoensuuOinonen Mirjam, Rääk­kyläOlkko­nen Otto, KotkaReini­kai­nen Maria, JoensuuSauk­ko­nen Tiia, JoensuuViini­kai­nen Veera­ma­ria, Jyväs­kyläWallin Milla, Pori Insi­nööri (AMK), energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikkaHirvo­nen Jenni, JoensuuHirvo­nen Reko, JoensuuHäkki­nen Mikael, VaasaInkinen Ruusa, HelsinkiJuntu­nen Samuel, YlöjärviKarvi­nen Kuisma, JoensuuKempas…


 • Kevään ensim­mäi­nen yhteis­haku alkaa 3.1.2024

  Korkea­kou­lu­jen kevään 2024 ensim­mäi­nen yhteis­haku alkaa keski­viik­kona 3.1. ja jatkuu 17.1.2024 saakka. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on haussa neljä englan­nin­kie­lellä toteu­tet­ta­vaa koulu­tusta: Industrial Mana­ge­ment, Inter­na­tio­nal Busi­ness, Infor­ma­tion and Commu­nica­tion Tech­no­logy sekä ensim­mäistä kertaa haussa mukana oleva Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulutus. Ylem­pään ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon johta­vassa Sustai­na­bi­lity Mana­ge­ment -koulu­tuk­sessa opis­kel­laan kestä­vyys­siir­ty­män toteut­ta­mista ja kehit­tä­mistä yritys­toi­min­nassa. Tutkin­non suorit­ta­neet kehit­ty­vät kestä­vän kehi­tyk­sen asian­tun­ti­jaksi orga­ni­saa­tios­saan.…


 • Kare­lian opis­ke­li­joille Joen­suun Kaup­pao­pe­tuk­sen Tuki­sää­tiön stipendejä

  Joen­suun Kaup­pao­pe­tuk­sen Tuki­sää­tiö myönsi 11.12.2023 yhteensä 66 000 euroa apura­hoja yliopisto-, ammat­ti­kor­kea­koulu-, sekä Rive­rian perus- ja ammat­ti­tut­kin­toa suorit­ta­vien kaupal­li­sen alan opiskelijoille. Apura­hat jakau­tui­vat seuraavasti: Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu8 opis­ke­li­jaa saivat kukin 2000€ apura­han menes­tyk­sel­li­sestä opin­to­jen suorittamisesta. Riveria perus­tut­kinto29 opis­ke­li­jaa saivat kukin 1000€ apura­han menes­tyk­sel­li­sestä opin­to­jen suorittamisesta.  Riveria ammat­ti­tut­kinto11 opis­ke­li­jaa saivat kukin 1000€ apura­han menes­tyk­sel­li­sestä opin­to­jen suorittamisesta. Itä-Suomen…


 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta loka- ja marras­kuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Hakka­rai­nen Inka, JoensuuKudel Samu, HelsinkiSaik­ko­nen Joonas, KuopioTalvi­tie Jutta, Tampere Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nenKosonen Hanna, Kontiolahti Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nenKaup­pi­nen Sanna, Iisalmi Insi­nööri (AMK), Industrial Mana­ge­mentNummela Jimi, Helsinki Insi­nööri (AMK), energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikkaKettu­nen Joel, Joensuu Insi­nööri (AMK), kone­tek­niikkaKräkin Joni, VarkausPent­ti­nen Joonas, Joensuu Insi­nööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaHeik­kilä Eetu, HelsinkiParviai­nen…


 • Starck­jo­hann-säätiön kannus­tuss­ti­pen­dit 43 Kare­lian opiskelijalle

  Starck­jo­hann-säätiön stipen­dit jaet­tiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joille keski­viik­kona 29.11.2023. Wärt­silä-kampuk­sella järjes­te­tyssä tilai­suu­dessa oli mukana säätiön edus­taja Leena Rekola-Niemi­nen. Säätiö haluaa antaa stipen­dien avulla Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle yhden lisä­työ­vä­li­neen opis­ke­li­joi­den moti­voi­mi­seksi hyvään työhön. Tänä vuonna kannus­tuss­ti­pen­dejä jaet­tiin 43 opis­ke­li­jalle yhteensä 38 700 euroa eli 900 euroa/opiskelija. – Olemme erit­täin kiitol­li­sia Starck­jo­hann-säätiölle tuesta, jota he ovat osoit­ta­neet ammat­ti­kor­kea­kou­lumme opis­ke­li­joille. Nämä stipen­dit…


 • Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­työ vahvis­taa Pohjois-Karja­lan työelämää

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Rive­rian yhtei­nen Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­hanke päättyy vuoden vaih­tee­seen. Tavoit­teena on ollut vahvis­taa alueen työelä­mää ja poistaa työl­lis­ty­mi­sen esteitä. – Olemme edis­tä­neet opis­ke­li­joi­den harjoit­te­luja yritys­ten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Mukana ovat olleet myös alueen kunnat, yrit­tä­jä­jär­jes­töt ja elin­kei­no­yh­tiöt, kertoo lehtori Tarja Ruuska Riveriasta. Kehit­tä­mi­nen lähti liik­keelle Ilomant­sista syksyllä 2021, jonka jälkeen…