Kategoria: Pulssi

 • Plast­LIFE-hank­keen konsor­tio­ta­paa­mi­nen toi kier­to­ta­lous­a­lan osaajat Joensuuhun

  Joen­suussa järjes­tet­tiin 24.4.-25.4.2024 Plast­LIFE-hank­keen konsor­tio­ta­paa­mi­nen, johon osal­lis­tui myös hank­keen sidos­ryh­miä sekä median edus­ta­jia. Plast­LIFE on laaja kansal­li­nen yhteis­työ­hanke muovien kier­to­ta­lou­den edis­tä­mi­seksi. Tavoit­teena on kestävä muovien kier­to­ta­lous Suomessa vuoteen 2035 mennessä. Konsor­tio­ta­paa­mi­sen ensim­mäi­nen päivä järjes­tet­tiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Wärt­silä-kampuk­sella. Päivä koostui hank­keen eri työpa­ket­tien tilan­ne­kat­sauk­sista, kampuk­sen labo­ra­to­rioi­den esit­te­ly­kier­rok­sista sekä semi­naa­rista. Semi­naa­rissa käsi­tel­tiin muovin kestä­vää kier­to­ta­loutta monesta näkö­kul­masta, kuten…


 • Erasmus+ -hank­kei­den tulok­sia ja koke­muk­sia jaet­tiin Opetus­hal­li­tuk­sen työpajassa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vuosina 2020-2023 koor­di­noi­massa Erasmus+ EMMA-hank­keessa (Euro­pean Master in Active Ageing and Age-friendly Society) raken­net­tiin euroop­pa­lai­nen ikäosaa­mi­sen mais­te­rioh­jelma, jonka käyn­nis­tä­mis­toi­met ovat nyt sopi­mus­vai­heessa. Tavoit­teena on aloit­taa koulu­tus vuonna 2026. Hanke toteu­tet­tiin viiden euroop­pa­lai­sen maan (Suomen lisäksi Irlanti, Itävalta, Kreikka ja Slove­nia) korkea­kou­lu­jen yhteis­työnä. EMMA-hank­keen projek­ti­pääl­lik­könä toimi Kare­lian yliopet­taja Raija Kuisma ja hanke­val­mis­te­lusta sekä hank­keen laadu­nar­vioin­nista…


 • Opis­ke­li­jat töihin Kare­lian TKI-hank­kei­siin uuden projek­ti­työn­te­ki­jä­po­lun kautta

  Opis­ke­li­jan TKI-projek­ti­työn­te­ki­jä­polku on uuden­lai­nen toimin­ta­malli opis­ke­li­joi­den työl­lis­tä­mi­seen Kare­lian tutki­mus- ja kehit­tä­mis­hank­keissa. William ja Ester Otsa­kor­ven Säätiön rahoit­ta­massa Opis­ke­li­jan TKI-kehit­tä­jä­polku In house -uraoh­jel­man avulla -hank­keessa syntyi malli, joka tarjoaa Kare­lian valmis­tu­ville opis­ke­li­joille mahdol­li­suu­den tehdä harjoit­telu, opin­näy­te­työ ja projek­ti­työn­te­ki­jän työteh­tävä Kare­lian TKI-hank­keissa. Hank­keen aikana luotiin myös TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän rekry­toin­ti­pro­sessi, pereh­dy­tys­käy­tän­nöt ja polkuun nivottu uraohjausmalli. TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän polku Kare­lian TKI-projek­ti­työn­te­ki­jän polku…


 • Minne menit aikuis­kou­lu­tus? : osa 2

  Millaista aikuis­kou­lu­tus oli Pohjois-Karja­lan ammattikorkeakoulussa? Tässä artik­ke­li­sar­jassa muis­tel­laan menneitä ja katso­taan ajassa taak­se­päin. Tarkas­te­lun kohteena on viimei­sen kolmen­kym­me­nen vuoden aikana tapah­tu­neet muutok­set tavassa toteut­taa ja kehit­tää jatku­vaa oppi­mista. Artik­ke­leissa käyte­tään myös käsit­teitä aikuis­kou­lu­tus ja elini­käi­nen oppi­mi­nen, jotka sana­pari jatku­van oppi­mi­nen korvasi 2010-luvun lopulla. Kerron­nan kohteena ovat luon­nol­li­sesti tapah­tu­mat ja muutok­set Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, joka vuosina 1992–2012 tunnet­tiin…


 • ”Näytön paikka – Näkyykö näyttö käytän­nössä? – koulu­tus­ko­ko­nai­suu­den kolmas osa 25.4.2024

  Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jat, Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­ti­vät ensim­mäi­sen Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päi­vän loka­kuussa 2023 ja toinen koulu­tus­päivä pidet­tiin tammi­kuussa 2024. Tässä artik­ke­lissa käydään läpi kolman­nen koulu­tusil­ta­päi­vän sisäl­töä. Koulu­tusil­ta­päivä järjes­tet­tiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Tikka­rin­teen kampuk­sella yhtä aikaa hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­bu­le­var­din kanssa huhti­kuussa 2024. Esityk­siä näyt­töön perus­tu­van hoito­työn tärkey­destä ja konkreet­ti­sia esimerk­kejä sen toteutumisesta Koulu­tusil­ta­päivä alkoi…


 • Joen­suusta elini­käi­sen oppi­mi­sen kaupunki?

  Joensuu tunne­taan opis­ke­li­ja­kau­pun­kina, mutta voitai­siinko Joensuu ja siihen kuulu­vat maaseu­tua­lu­eet tuntea Suomessa ja maail­malla elini­käi­sen oppi­mi­sen alueena? Vierai­limme Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta Irlan­nissa Corkissa osana euroop­pa­laista 55+ -oppi­joi­den elini­käi­seen oppi­mi­seen liit­ty­vää Erasmus+ -hanketta (AliVe -Ikäys­tä­väl­li­nen jatkuva oppi­mi­nen – käsi­kirja mikro-opin­to­jen yhteissuunnitteluun). Pääsimme matkan aikana vierai­le­maan vuosit­tain Corkissa järjes­tet­tä­villä elini­käi­sen oppi­mi­sen festi­vaa­leilla, joihin kuule­mamme mukaan osal­lis­tu­vat lähes kaikki kaupun­ki­lai­set.…


 • Minne menit aikuis­kou­lu­tus? : osa 1

  Aikuis­kou­lu­tuk­sen käyn­nis­ty­mi­nen ammat­ti­kor­kea­kou­luissa ja Pohjois-Karja­lan ammattikorkeakoulussa Tässä artik­ke­li­sar­jassa muis­tel­laan menneitä ja katso­taan ajassa taak­se­päin. Tarkas­te­lun kohteena on viimei­sen kolmen­kym­me­nen vuoden aikana tapah­tu­neet muutok­set tavassa toteut­taa ja kehit­tää jatku­vaa oppi­mista. Artik­ke­leissa käyte­tään myös käsit­teitä aikuis­kou­lu­tus ja elini­käi­nen oppi­mi­nen, jotka sana­pari jatku­van oppi­mi­nen korvasi 2010-luvun lopulla. Kerron­nan kohteena ovat luon­nol­li­sesti tapah­tu­mat ja muutok­set Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, joka vuosina 1992–2012…


 • Ei! Ei siitä napista! – Lyhyt ohje Oppi­koppi-oppi­mi­sa­na­ly­tiik­ka­jär­jes­tel­män PowerBI-työkirjapohjaan

  Tämä artik­keli on osa Kare­liassa kehi­te­tyn avoimen lähde­koo­din Oppi­koppi-järjes­tel­män doku­men­taa­tiota. Artik­ke­lissa kuva­taan, kuin järjes­tel­män noutama oppi­mi­sa­na­ly­tiik­ka­data yhdis­te­tään PowerBI-työkir­jaan, ja miten sen avulla luodaan perus­nä­kymä kurssin tapah­tu­miin erilais­ten graa­fis­ten element­tien avulla. Tavoit­teena on selven­tää PowerBI-työkir­jan raken­netta kolman­nen osapuo­len mahdol­li­sesti tekemää jatko­ke­hi­tystä varten. Pyrin käyt­tä­mään PowerBI:hin liit­ty­vissä asioissa vastaa­via käsit­teitä, kuin mitä Micro­sof­tin doku­men­taa­tiossa käytetään. Mitä PowerBI-kyse­ly­pa­ra­met­reja…


 • Podcast: Opis­ke­li­joi­den palve­lut muutoksessa

  Podcas­tissä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den pääl­likkö Pirjo Uusoksa ja kirjasto- ja tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Pekka Malvela keskus­te­le­vat, kuinka opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den tarjonta ja tuot­ta­mi­nen ovat vuosien saatossa muut­tu­neet Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Lähio­pis­ke­lusta ja lähi­pal­ve­lu­luista monella kampuk­sella on digi­ta­li­saa­tion myötä edetty etäopis­ke­luun ja etäpal­ve­lui­hin. Kuinka etäily sitten vaikut­taa ihmis­ten yhteisöllisyyteen? Podcast on kuun­nel­ta­vissa Kare­lian Spotifyssa: Toimi­tus ja käsi­kir­joi­tus: opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den pääl­likkö Pirjo Uusoksa ja kirjasto-…


 • Harjoit­te­lu­ko­ke­muk­set Espan­jassa vievät eteen­päin kohti ammattilaisuutta

  Kansain­vä­li­syys on tärkeä osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­taa ja sen kehit­tä­mi­nen on kirjattu myös Kare­lian stra­te­gi­aan (Karelia 2024a). Kare­lialla on useita korkea­kou­lu­kump­pa­neita, joiden kautta opis­kelu- ja/tai harjoit­te­lu­vaih­don voi toteut­taa Erasmus +- ohjel­man tuella. Kansain­vä­li­syys osaa­mi­seen vahvis­ta­mi­nen tukee myös opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mistä tule­vai­suu­dessa (Asiak­kai­nen & Timonen 2021). Fysio­te­ra­peut­tien ydin­osaa­mi­seen kuulu­vat kansain­vä­li­syys­osaa­mi­nen ja moni­kult­tuu­ri­suus­osaa­mi­nen (Fysio­te­ra­peut­tien ydin­osaa­mi­nen 2016). Näitä tukevat hyvin…