Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Opinto­ko­ko­nai­suuksien yhteis­suun­nittelu Karelian sosionomikoulutuksessa

Opetus­suun­ni­telman uudis­ta­minen ja uuden opetus­suun­ni­telman käyttöön ottaminen haastavat opettajien pedago­gista ajattelua ja tarjoavat mahdol­li­suuksia työn ja työyh­teisön kehit­tä­miseen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Tarkas­te­lemme tässä artik­ke­lissa uuden opetus­suun­ni­telman toteut­ta­miseen liittyvää muutos­pro­sessia Karelian sosio­no­mi­kou­lu­tuksen näkökul­masta. Tarkas­te­lumme keskiössä on opetus­suun­ni­telmaan sisäl­tyvien opinto­ko­ko­nai­suuksien yhteis­suun­nittelu, ja miten se eroaa aikai­sem­masta toimin­ta­ta­vasta suunni­tella yksit­täisiä opinto­jaksoja. Esitte­lemme artik­ke­lissa työkalun, jonka avulla laajempia opinto­ko­ko­nai­suuksia suunni­tellaan sosionomikoulutuksessa. […]


Categories
Artikkelit Pulssi Kestävää hyvinvointia

Vieläkö tarvitaan face to face -tutustumismatkoja?

Joukko Sote Hyte Living Lab – Yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karja­­lassa -hankkeen työryhmän jäseniä ja yhteis­työ­kump­pa­neita vieraili joulukuun alussa Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­kou­lussa (SeAMK). Bench­­markkaus-matkan tavoit­teena oli tutustua Seinä­joella luotuun Sote Living Lab -malliin. Miksi Seinä­joelle? Seinäjoen ammat­ti­kor­kea­koulun Yhteis­ke­hit­tä­mi­sellä innovaa­tioita – SOTE Living Lab- hankkeen toiminta on alkanut syyskuussa 2021 ja jatkuu elokuun 2023 loppuun asti. Seinäjoki valikoitui tutus­tu­mis­koh­teeksi yhteneväisten […]


Categories
Artikkelit Pulssi Älykästä tuotantoa

Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä – osa 5 : Oppimi­sa­na­ly­tiikan visualisoinnit

Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä -artik­ke­li­sarjan aiemmissa osissa olemme esitelleet, kuinka oppimi­sa­na­ly­tiikkaa voidaan sisäl­lyttää myös sellaisen opinto­jakson toteu­tuksen suunnit­teluun, jossa työsken­nellään muualla kuin perin­tei­sessä oppimi­sym­pä­ris­tössä. Artik­ke­li­sarjan osassa 1 ja osassa 2 kuvasimme, mitä muutoksia tämä uusi tilanne tuo toteu­tuksen suunnit­teluun opettajan näkökul­masta. Artik­ke­li­sarjan kolman­nessa osassa  ”Mitä tapahtuu projek­tin­hal­lin­taym­pä­ris­tössä?”, ja osassa 4 ”Ohjaa­ja­muis­tioista XAPI-lauseiksi” puolestaan toimme esille […]


Categories
Pulssi Muut Artikkelit

Karelia pärjäsi hyvin avoimen tieteen ja tutki­muksen seuran­nassa – työ avoimuuden edistä­mi­seksi jatkuu

Vuonna 2022 avoimen tieteen ja tutki­muksen (AVOTT) seuranta toteu­tettiin ensim­mäistä kertaa korkea­kou­lujen ja tutki­musor­ga­ni­saa­tioiden yhteis­työnä luodun seuran­ta­mallin avulla. Seurannan tulosten perus­teella suoma­laiset ammat­ti­kor­kea­koulut ovat sitou­tu­neita avoimen tieteen edistä­miseen: suurin osa sijoittui ylimmille tasoille neljä tai viisi. Karelian avoimuuden tasoksi arvioitiin neljä. Avaamme tässä artik­ke­lissa AVOTT-seurannan taustaa, sen toteu­tusta sekä tuloksia niin Karelissa kuin laajemmin ammattikorkeakoulukentällä. […]


Categories
Artikkelit Pulssi Muut

Oppimisen tukeminen vertai­sar­vioinnin avulla

Mitä vertai­sar­vioin­nilla tarkoi­tetaan? Vertai­sar­viointi voi kohdistua tiedon arviointiin, siihen minkä­laista tietoa tarkas­tellaan tai erilaisiin taitojen arviointiin. Opiskelija oppii sekä lisää aiheesta että arvioin­nista vertai­sar­vioi­dessaan. Opiske­li­joilla tulee olla selkeät ohjeet ja keskeiset kriteerit vertai­sar­vioinnin toteu­tukseen. Vertai­sar­vioin­nilla on tarkoitus auttaa vertaista eteenpäin. Vertai­sar­vioinnin tavoitteet Vertai­sar­vioin­nilla vaiku­tetaan opiske­li­joiden oppimisen taitoihin ja annetaan palau­tetta itseoh­jau­tuvan oppimisen tueksi. Keskeistä on […]


Categories
Artikkelit Pulssi Älykästä tuotantoa

Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä – osa 2

Älykkään ohjauksen digitaa­li­silla jalan­jäl­jillä -artik­ke­li­sarjan ensim­mäi­sessä artik­ke­lissa  esitte­limme kehitys­hankkeen, jonka puitteissa Karelian tieto­jen­kä­sit­telyn koulu­tus­oh­jel­massa aiempina vuosina toteu­tettua oppimi­sa­na­ly­tiikkaa lähdettiin sovel­tamaan oppimis­ti­lan­teisiin, joissa oppimisen digitaa­listen jalan­jälkien tarkas­telua täytyy kohdistaa perin­teisten oppimi­sym­pä­ris­töjen ulkopuo­lelle. Tieto­jen­kä­sit­telyn kolmannen opiske­lu­vuoden ICT-toimek­­sian­­to­­pro­­jek­­tissa opiske­li­joiden työskentely tapahtuu pääosin muualla kuin Moodle-oppimi­­sym­­pä­­ris­­tössä ja se toimi hedel­mäl­lisenä pilot­ti­kurssina kokeil­taessa oppimi­sym­pä­ristön ulkopuo­lisen oppimi­sa­na­ly­tiik­ka­datan kerää­mistä ja hyödyn­tä­mistä opetuksen […]


Categories
Pulssi Videot Kestävää hyvinvointia

Karelia 30 -areena : Työhy­vin­vointi ja uniterveys

Karelia 30 -areenan kuuden­nessa jaksossa pureu­dutaan työhy­vin­vointiin ja siihen liittyvään uniter­veyteen. Riittävä uni on jokai­selle meistä välttä­mä­töntä, ja siitä myös kannattaa pitää huolta.Miksi uni on meille ihmisille niin kovin tärkeää, ja mitä unenpuute meissä aiheuttaa? Millai­silla asioilla voi itse vaikuttaa unenlaatuun? Myös työnan­tajan kannattaa panostaa työyh­teisön uniter­veyden edistä­miseen. Mitä keinoja siihen on olemassa? Aiheesta ovat […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Älykästä tuotantoa

Milloin digivi­siosta tulee digitodellisuutta?

”Valta­kun­nal­linen Digivisio 2030 -hanke on käynnis­tynyt 2021. Tulevai­suu­dessa yhteis­kun­tamme tarvitsee yhä monipuo­li­sempaa osaamista. Digivisio 2030 –hankkeessa kaikki suoma­laiset korkea­koulut raken­tavat yhdessä oppimi­selle tulevai­suutta. Tavoit­teena on oppimisen uusi aikakausi, jonka ytimessä on digipe­da­go­giikan jatkuva kehit­tä­minen ja jossa jokainen meistä voi helpommin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttu­vassa maail­massa” (Digivisio 2030).  Tässä artik­ke­lissa esittelen konkreet­tisia asioita, joita kehitämme […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa

Vihdoinkin FastTrack! – Nopeu­tettu opinto­polku lähihoi­ta­jasta sairaanhoitajaksi 

Fast Track – lähihoi­ta­jasta sairaan­hoi­ta­jaksi -koulutus on innova­tii­vinen sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus, jossa lähihoi­tajan osaaminen pyritään hyödyn­tämään mahdol­li­simman tarkoi­tuk­sen­mu­kai­sesti koulu­tuksen toteu­tuk­sessa. Tässä artik­ke­lissa kuvataan Fast Track -koulu­tus­hankkeen käynnis­ty­mistä sekä opiske­li­ja­va­lin­tojen ja koulu­tuksen toteut­ta­misen suunnit­telua. Väestö ikääntyy, pula sairaan­hoi­ta­jista kasvaa Pohjois-Karjalan väestö­en­nusteen mukaan maakunnan väestö­määrä on vähene­mässä vuoteen 2040 mennessä 9.5 % (noin 15 000 henkeä) ja samaan aikaan […]


Categories
Artikkelit Pulssi Osaamisella elinvoimaa Muut

Dialo­gisuus tiimin voimavarana

Oletko ollut joskus ollut mukana keskus­te­lussa, jossa tunsit tulevasi kuulluksi ja koit että näkemyk­siäsi ja kokemuk­siasi arvos­tetaan?  Innos­tuitko yhdessä toisten kanssa ja pystyitte yhdessä keskus­te­lu­kump­pa­neiden luomaan jotakin uutta, mihin et olisi yksin pystynyt? Sinulle jäi kenties keskus­telun jälkeen innos­tunut ja toisaalta levol­linen ja luotta­vainen olo. Koit ehkä, että olet saman­ai­kai­sesti sekä antanut että saanut keskustelusta. […]