Kategoria: Pulssi

 • Vasta­vuo­roi­nen mento­rointi vahvis­taa yhtei­sö­jen osaa­mista ja oppimista

  Mento­roin­nin käsite on muut­tu­nut paljon alku­pe­räi­sestä ajatuk­sesta, jolloin se nähtiin kahden yksilön, yleensä koke­neem­man (eksper­tin) ja aloit­te­le­van työn­te­ki­jän (novii­sin), väli­senä vuoro­vai­ku­tus­suh­teena, erään­lai­sena kisälli ja oppi­poika -mallina. Tähän sisäl­tyy ajatus, että koke­neem­malla työn­te­ki­jällä on enemmän työssä tarvit­ta­vaa osaa­mista, ja että työssä tarvit­tava osaa­mi­nen kehit­tyy työvuo­sien myötä. Tämä ajatus ei toimi enää kaikilta osin nykyi­sessä, nopeasti muut­tu­vassa…


 • Innocamp23 inno­vaa­tio­haaste Nurmeksessa

  InnoCamp23-tapah­tuma 5.-6.10.2023 Nurmek­sessa tarjosi Karelia-amk:n ja Rive­rian opis­ke­li­joille mahdol­li­suu­den päästä työs­ken­te­le­mään alueen yritys­ten ja Pieli­sen Karja­lan Kehit­tä­mis­kes­kuk­selta tullei­den toimek­sian­to­jen parissa. Yhtei­senä teemana kaikissa toimek­sian­noissa tuotiin selkeästi esiin huoli alueen väes­tö­ke­hi­tyk­sestä, veto­voi­masta ja osaavan työvoi­man saata­vuu­desta yrityk­sille.  Osaajia harvaan asutulle alueelle- hanke järjesti vastaa­van tapah­tu­man Ilomant­sissa syksyllä 2022. Nurmek­sen tapah­tuma oli jatkoa syksyn 2022 Inno­mantsi-tapah­tu­malle. Toteu­tusta…


 • Syksyn 2023 mate­ma­tii­kan lähtö­ta­so­tes­tin tulok­sien tarkastelua

  Toteu­timme syksyllä 2023 kaikille Kare­lian teknii­kan ja metsä­ta­lou­den aloit­ta­ville opis­ke­li­ja­ryh­mille mate­ma­tii­kan lähtö­ta­so­tes­tin. Testi oli sama kuin vuonna 2022 tehty testi (Kangas & Smolan­der 2022). Kaik­kien ryhmien tulos­ten tarkastelua Tilas­tol­li­sessa testauk­sessa käytimme niin sanot­tuja para­met­ri­sia testejä, joiden lähtö­ole­tuk­sena on, että otokset ovat normaa­li­ja­kau­tu­neesta perus­jou­kosta. Ander­son-Darling -normaa­li­suus­tes­tin nojalla voidaan olettaa, että kaikki ryhmät lukuun otta­matta IKNS23- ja MMNS23B-ryhmiä,…


 • Opetus­tek­no­lo­gia­mes­sut Lontoossa: Tekno­lo­gia­tuettu oppiminen 

  BETT-messut ovat vuosit­tai­nen tapah­tuma, joka järjes­te­tään Lontoossa. Messut ovat yksi maail­man suurim­mista tekno­lo­gian ja koulu­tuk­sen tapah­tu­mista, joilla esitel­lään yhdis­tet­tynä uusia tekno­lo­gia­rat­kai­suja ja peda­go­gi­sia lähes­ty­mis­ta­poja opetuk­sessa. Olemme julkais­seet aiemmin kaksi artik­ke­lia BETT-messu­jen annista: tekoäly-works­ho­peista ja messu­jen ylei­sestä tarjonnasta. BETT2023-messuilla pelil­lis­tä­mi­nen nousi selkeästi yhdeksi johta­vaksi aiheeksi ja useam­malla pisteellä esitel­tiin erilai­sia akti­voi­via pelejä sekä kehon­hal­lin­taa ja kuntou­tusta…


 • Kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den koke­muk­sia työharjoittelusta

  Kaik­kiin amk-tutkin­toi­hin sisäl­tyy pakol­li­nen työelä­mä­har­joit­telu, ja ne ovat yksi tärkeim­mistä ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja työelä­män väli­sistä yhteis­työ­muo­doista. Kansain­vä­li­sille tutkinto-opis­ke­li­joille harjoit­te­lu­pai­kan löytä­mi­nen voi olla hyvin haas­ta­vaa. Haas­teita luovat verkos­to­jen ja alueen tunte­muk­sen puute sekä vielä kehit­ty­mis­vai­heessa oleva suomen kielen taito. Vaikeuk­sia luovat myös puut­teet työelä­män vastaa­not­ta­vuu­dessa. Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keessa (REACT EU:n ESR-toimen­pi­teet) kehi­te­tyssä kummiy­ri­tys­toi­min­nassa on löydetty paikal­li­sia yrityk­siä…


 • Supercom­pu­ting Inno­va­tion Summit 2023 – suur­te­ho­las­ken­nasta vauhtia kehit­tä­mis­toi­min­taan ja koulutukseen

  Kare­lian retki­kunta matkusti loka­kuun alussa Kajaa­niin Supercom­pu­ting Inno­va­tion Summit -konfe­rens­siin. Kaksi­päi­väi­sen tapah­tu­man tavoit­teena oli esitellä, miten suoma­lai­set yrityk­set voivat hyödyn­tää tutki­mus- ja tuote­ke­hi­tys­pro­jek­teis­saan suur­te­ho­las­ken­nan, sekä erityi­sesti Euroo­pan tehok­kaim­man super­tie­to­ko­neen LUMIn lasken­ta­re­surs­seja. Konfe­rens­sin esitel­missä käsi­tel­tiin laajasti suur­te­ho­las­ken­nan hyödyn­tä­mi­sen eri näkökulmia. Kare­lian ICT-alan koulu­tus­ten näkö­kul­masta tapah­tu­man kiin­nos­ta­via teemoja olivat: Suur­te­ho­las­ken­taa ei vielä hyödyn­netä Kare­lian ICT-insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­sessa tai tieto­jen­kä­sit­te­lyn…


 • ”Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä?” –koulu­tusil­ta­päivä näyt­töön perus­tu­vasta hoitotyöstä

  Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jat, Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­ti­vät ensim­mäi­sen Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päi­vän 12.10.2023 Joen­suun keskus­sai­raa­lan Tikka­sa­lissa. Koulu­tusil­ta­päi­vässä kuul­tiin näyt­töön perus­tu­van toimin­nan edel­ly­tyk­sistä ja merki­tyk­sestä, mutta myös käytän­nön esimerk­kejä hoito­suo­si­tus­ten toteu­tu­mi­sesta. Koulu­tusil­ta­päivä päättyi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun hoito­työn koulu­tus­oh­jel­man opis­ke­li­joi­den opinnäytetyöesityksiin. Näytön paikka-koulu­tusil­ta­päivä on kolmi­sar­jai­nen koulu­tus­ta­pah­tuma, joka jatkuu keväällä 2024 (tammi­kuussa ja huhti­kuussa) muun muassa kirjaa­mi­sen…


 • Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehit­tä­mi­nen  : osa 2

  Opin­näy­te­työ­oh­jaus – palau­te­ky­sely opiskelijoille Tämä on toinen osa Kare­lian hoito­työn koulu­tuk­sen (sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus) opin­näy­te­työ­noh­jauk­seen liit­ty­vää artik­ke­li­sar­jaa. Artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­sessä osassa kuvat­tiin opin­näy­te­työ­pro­ses­sia ja käytän­teitä.  Seuraa­vissa osissa käsi­tel­lään tarkem­min hoito­työn koulu­tuk­sessa toteu­te­tun opin­näy­teoh­jauk­sen palau­te­ky­se­lyn tulok­sia sekä opin­näy­te­työ­pro­ses­sin kehittämistä.  Kare­lian hoito­työn koulu­tuk­sessa toteu­tet­tiin keväällä 2023 palau­te­ky­sely opin­näy­te­työ­oh­jauk­sen ja opin­näy­te­työ­pro­ses­sin kehit­tä­mi­seksi. Opis­ke­li­jat kokivat opin­näy­te­työ­oh­jauk­sessa posi­tii­vi­sena sään­nöl­li­sesti tapah­tu­van ohjauk­sen, yksi­löl­li­syy­den…


 • Podcas­tista puhtia

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Tule­vai­suu­den työ ESR -hank­keessa kehi­te­tään koulu­tusta ja peda­go­giik­kaa muun muassa kehit­tä­jä­opet­ta­jien avulla. Kehit­tä­jä­opet­ta­jat pääse­vät toteut­ta­maan työelä­män kanssa tehtä­vän projek­tin, jonka toteu­tus­ta­vat liit­ty­vät hank­keen pääteemoihin.  Olen toimi­nut Tule­vai­suu­den työ -hank­keen kehit­tä­jä­opet­ta­jana syksystä 2022 saakka. Kerron tässä artik­ke­lissa huomioi­tani kehit­tä­mäs­täni podcast-konseptista. Tarinan tausta Minulla on laajat ja toimi­vat verkos­tot, joita olen tottu­nut hyödyn­tä­mään laajasti kaikissa työteh­tä­vis­säni…


 • ”Kaikki mitä teen, on digiä?” – Sosio­no­mio­pin­to­jen digipolulla

  Digio­saa­mi­nen on muodos­tu­nut keskei­seksi osaa­mi­sa­lu­eeksi kaikilla aloilla. Sosi­aa­liala ei ole poik­keus, vaan digio­saa­mi­nen on vält­tä­mä­tön osa sosio­no­min osaa­mista. Sosio­no­mit kohtaa­vat monia muita ammat­ti­ryh­miä enemmän haavoit­tu­vassa asemassa olevia kansa­lai­sia, jolloin heidän tehtä­vä­nään on digiin liit­ty­vän eriar­vois­tu­mi­sen ja syrjäy­ty­mi­sen ennal­taeh­käisy ja vähen­tä­mi­nen. SoTy­Digi –hank­keessa kehi­tet­tiin digi­pol­kua sosio­no­mi­kou­lu­tuk­seen.  Digi­ta­li­saa­tio ei ole sosi­aa­lia­lalla vielä kaikilta osin luon­nol­li­nen osa työtä.…