Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Päästö­las­kenta – Kannus­tammeko raken­nusalan yrityksiä kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähentämiseen?

European Green Deal on EU:n strate­gia­väline, jolla Euroo­pasta tehdään ensim­mäinen ilmas­to­neut­raali maanosa; moderni, resurs­si­te­hokas ja kilpai­lu­ky­kyinen talous. Vuoteen 2050 mennessä ilmakehään tuotetaan mahdol­li­simman vähän kasvi­huo­ne­kaa­su­päästöjä, ja kaikki mitä sinne tuotetaan, on myös poistettava sieltä. Tavoit­teeseen on laadittu vaiheit­tainen polku ja valikoima keinoja eri toimia­loille. Tavoitteen mukaan vuoteen 2030 mennessä EU:n ilmakehän kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen ylijäämä vähenee ainakin […]


Categories
Muut Pulssi

Kohti yhden­ver­tai­sempaa, moninai­sempaa ja turval­li­sempaa Kareliaa

Pohjois-Karjala Pride järjes­tetään 22.-26.9.2021. Pride-viikolla juhlis­tetaan tasa-arvoa, yhden­ver­tai­suutta ja ihmisoi­keuksia sekä lisätään tietoa sateen­­kaari-ihmisten asemasta, olemas­sao­losta ja oikeuk­sista. Pride-viikon järjes­tä­mi­sestä ja tapah­tumien koordi­noin­nista vastaa Setan pohjois­kar­ja­lainen paikal­li­syh­distys Pohjois-Karjalan Seta. Seta edistää Pohjois-Karjalan sateen­­kaari-ihmisten oikeuksia ja hyvin­vointia sekä järjestää alueella sateen­kaa­revaa toimintaa. Laki velvoittaa tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistä­miseen Pride-viikolla kiinni­tetään huomiota kahteen keskeiseen ihmisoi­keuteen; yhden­ver­tai­suuteen ja […]


Categories
Älykästä tuotantoa Hiilineutraaleja ratkaisuja Kansainvälisyyttä Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Innovaa­tioita ja elinvoimaa alueelle – Karelian TKI-toiminta EU-ohjel­ma­kau­della 2014-2020

Ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on rooli alueke­hit­täjänä paitsi tuotta­malla osaavia asian­tun­ti­joita työelämään, myös kehit­tä­mällä yrityk­sissä ja työor­ga­ni­saa­tioissa käyttöö­no­tet­tavia innovaa­tioita tutkimus-, kehit­­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan (TKI-toiminnan) avulla. Innovaatiot ovat uusia tuotteita, palve­luita ja toimin­ta­malleja, jotka osaltaan paran­tavat organi­saation uusiu­tu­mista, kilpai­lu­kykyä, tuotta­vuutta ja työlli­syyttä. Ammat­ti­kor­kea­koulu toteuttaa tätä innovaa­tio­työtä yhdessä yritysten, työor­ga­ni­saa­tioiden, koulutus- ja tutki­mus­lai­tosten sekä julkisen ja kolmannen sektorin toimi­joiden kanssa. […]


Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Taloyh­tiöistä energia­toi­mi­joita energiayh­tei­söjen kautta

Taloyhtiöt ja niiden muodos­tamat energiayh­teisöt ovat tulevai­suu­dessa yhä merkit­tä­vämpiä energia­toi­mi­joita. Erityi­sesti sähkön pientuo­tannon osalta taloyh­tiöihin liittyy paljon vielä hyödyn­tä­mä­töntä poten­ti­aalia. Suomessa on 90 000 asunto-osakeyh­­tiötä, 142 000 raken­nusta ja 2,6 miljoonaa asukasta. Ne muodos­tavat merkit­tävän roolin asumisen hiili­ja­lan­jäljen pienen­tä­mi­sessä. EU:n uusiu­tuvan energian direk­tiivi on määri­tellyt energiayh­teisöt uusiksi energia­toi­mi­joiksi, ja jäsen­maita edelly­tetään poistamaan hajau­tetun energia­tuo­tannon esteitä. […]


Categories
Kansainvälisyyttä Pulssi

Karelia maahan­muut­ta­jatyön vastuukorkeakouluna

SIMHE-toiminnan tavoit­teena on varmistaa, että Suomeen saapuvien korkeasti koulu­tet­tujen maahan­muut­tajien aiemmat opinnot tunnis­tetaan ja tunnus­tetaan sujuvasti, ja että maahan­muut­tajat löytävät oman paikkansa suoma­lai­sesta koulutus- ja työelä­mästä. SIMHE-toiminta (Supporting Immigrants in Higher Education) käynnis­tettiin Suomessa Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriön ohjauk­sessa vuonna 2016. Toiminta koettiin erittäin tärkeänä, sillä korkeasti koulu­tetut maahan­muut­tajat ovat monipuo­lisia osaajia, joiden panosta tarvitaan työvoiman […]


Categories
Kestävää hyvinvointia Muut Podcast

Podcast: Yli 50-vuotiaiden markkinan mahdollisuudet

Kuuntele Silver Economy hankkeen podcast Soundcloud-palve­­lusta. Teemana yli 50-vuotiaiden markkinan mahdol­li­suudet: Karelian Podcast · Silver Economy SILVER ECONOMY – TURNING THE SILVER TSUNAMI INTO A SILVER LINING Silver Economy – Turning The Silver Tsunami Into A Silver Lining -hanke on Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun ja Business Joensuun toteuttama kansain­vä­linen ESR-hanke, jonka tavoit­teena on parantaa kasvu- ja raken­ne­muu­to­sa­lojen koulu­tuksen tarjontaa […]


Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Opiske­li­jay­rit­tä­jyyden tukijasta ammat­ti­laisten yrittäjyysohjelmaksi

Draft-yrittä­­jyys­oh­­jelma on pitkäi­käinen korkean osaamisen yrittä­jyyden tukija. Kohta kymmen­vuotias oppilai­tosten yhteinen ylimaa­kun­nal­linen ohjelma on laajen­tu­massa yksit­täisten tiimien valmen­ta­jasta ja rahoit­ta­jasta käytän­nöl­listen digitaa­listen hyöty­jul­kai­sujen tuotta­jaksi ja koko maakunnan yrittä­jyyttä edistä­väksi mediaksi. Draft-ohjelma, viral­li­selta nimeltään Draft Program, on yksi Suomen pitkäi­käi­sim­mistä yhtäjak­soi­sesti toimi­neista korkea­kou­lujen yrittä­jyys­oh­jel­mista. Draftin juuret ovat vuosina 2008–2011 toimi­neessa silloisen Tekesin TULI-ohjel­­massa, missä haettiin opiskelijoilta […]


Categories
Kestävää hyvinvointia Pulssi

Ikäosaa­minen on ollut yksi Karelian painopis­teistä jo yli kymmenen vuotta

Karelian visiossa Pohjois-Karjala on kehit­tynyt ikäosaa­misen kärki­maa­kun­naksi jo yli kymmene vuoden ajan.  Samaan suuntaan rakentui myös oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Voimala, joka erityi­sesti alkuvai­heessa keskittyi ikäih­misten hyvin­vointia tukevaan toimintaan ja kehit­tä­mis­työhön. Ikäosaa­mista ja ikäys­tä­väl­li­syyttä on edistetty alusta alkaen alueel­li­sissa ja kansain­vä­li­sissä TKI-hankkeissa ja koulu­tuk­sessa yhteis­työssä järjes­töjen, kuntien ja sittemmin Siun soten kanssa. Ikä- ja muistiys­tä­väl­lisen yhteiskunnan […]


Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Pulssi

Ympäris­tö­joh­ta­misen osaami­sella autetaan myös yhteistyökumppaneita

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun sitou­tu­minen vähähii­li­syyden tavoit­teisiin näkyy sen toimin­nassa monella tapaa. Strategian mukaisena tavoit­teena on hiili­neut­raali ammat­ti­kor­kea­koulu vuoteen 2028 mennessä. Työhön kuuluu myös yhteis­työ­kump­pa­neiden autta­minen ilmas­ton­muu­toksen torjun­nassa ja kierto­ta­louden ratkai­suiden kehit­tä­mi­sessä. Karelian oma ympäris­tö­joh­ta­minen on järjes­telmiin tukeu­tuvaa jatkuvan paran­ta­misen työtä. Isossa organi­saa­tiossa tehtävää ja toimi­joita on paljon, ja kaikki halutut muutokset eivät tietenkään synny hetkessä. Suunni­tel­mal­linen edistyminen […]


Categories
Älykästä tuotantoa Pulssi

Uuden­laiset media­si­sällöt lisään­tyvät matkailuyrityksissä

Suoma­lainen yhteis­kunta on ottanut valtavan digiloikan korona­vi­rus­pan­demian aikana. Tätä loikkaa ovat osaltaan edistäneet myös alueel­liset oppilai­tokset. Esimer­kiksi etäko­koukset ja digitaa­liset koulu­tus­pal­velut ovat tulleet osaksi monien arkea ilmeisen pysyvästi. Pohjois-Karjalan digita­li­soi­tu­minen edistä­mi­sessä on ollut tärkeää, että jo vuosia sen eteen tehty työ ei ole pysäh­tynyt pandemian aikana, ja että yhteis­työssä ovat olleet Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun koulu­tuksen sekä TKI-työn […]