Kategoria: Pulssi

 • Erätau­ko­kes­kus­te­lusta tapah­tu­man järjestämiseen

  Yksi­näi­syy­den ehkäisy ja osal­li­suu­den vahvis­ta­mi­nen on yksi Pohjois-Karja­lan Hyvin­voin­ti­stra­te­gian 2020-2025 pain­opis­teistä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun SOTE/HYTE Living lab-hanke kutsui yhteis­kun­nal­li­sia toimi­joita keskus­te­le­maan aiheesta huhti­kuussa 2023. Mene­tel­mänä oli Sitran kehit­tämä Erätauko, jossa koros­tu­vat tasa-arvoi­nen vuoro­vai­ku­tus sekä mahdol­li­suus pysäh­tyä asioi­den äärelle. Erätauko-keskus­te­luun osal­lis­tui edus­ta­jia kahdek­sasta pohjois­kar­ja­laista järjes­töstä ja orga­ni­saa­tiosta. Keskus­te­lussa yksi­näi­syys todet­tiin akuu­tiksi asiaksi, joka koskee kaikkia ja vaikut­taa ihmisen…


 • Tutus­tu­mis­käynti Jyväs­ky­län ja Tampe­reen yrit­tä­jyy­se­ko­sys­tee­meissä osoitti Talent Hub Eastern Finland -hank­keen ajankohtaisuuden

  Talent Hub Eastern Finland -hank­keen yrit­tä­jyys­asian­tun­tija vieraili joulu­kuussa Jyväs­ky­lässä ja Tampe­reella tutus­tuen kumman­kin kaupun­gin oppi­lai­tos­ten omiin yrit­tä­jyys­pal­ve­lui­hin. Vierailu osoitti, että kansain­vä­li­nen yrit­tä­jyys mieti­tyt­tää myös Itä-Suomen ulko­puo­lella ja Talent Hub -hank­keen toimen­pi­teet toimi­vat tässä edelläkävijänä. Kansain­vä­li­sen opis­ke­li­jan yrit­tä­jyys­polku kuntoon Talent Hub Eastern Finland -hankkeessa Kuuden itäsuo­ma­lai­sen oppi­lai­tok­sen yhteis­hanke Talent Hub Eastern Finland tukee kansain­vä­li­siä opis­ke­li­joita työl­lis­ty­mi­sessä…


 • Hoito­työn opet­ta­jan työelä­mä­jakso tervey­den­hoi­ta­jan, sairaan­hoi­ta­jan ja kätilön työkentillä

  Olen ollut Kare­liassa töissä 10 vuotta. Tulin taloon 2014 ja minusta tuntuu kuin se olisi ollut vasta äsken. Vuosia on kuiten­kin kulunut reilusti ja muutok­set ovat seuran­neet toisi­aan. Olen ollut innolla lehto­rina kehit­tä­mässä omaa osaa­mis­tani ja koulusta niin sairaan­hoi­taja- kuin tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sessa kuin Kare­lian Y-akatemiassa. Oman työn jatkuva kehittäminen Ennen Kare­li­aan tuloani minulla on vankka klii­ni­nen…


 • Dialo­gi­nen johta­mi­nen uuden koulu­tus­pääl­li­kön näkökulmasta

  Olen nyt toimi­nut Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun matkai­lun- ja median koulu­tus­pääl­lik­könä muuta­man kuukau­den, ja tässä teks­tissä nostan lyhyesti esille ajatuk­siani dialo­gi­sesta johta­mi­sesta. Aloit­taes­sani elokuussa 2023 koulu­tus­pääl­li­kön työssä, minulla oli kohtuul­li­sen selkeä visio parista asiasta; kehitän työyh­tei­sön dialo­gi­suutta ja opet­te­len itse dialo­gi­sena johta­jana toimi­mista. Tunnis­tin itses­säni tarpeen ja halun oppia uutta, sillä minulla oli nolla metriä käytän­nön koke­musta lähi­joh­ta­jan…


 • Sote Hyte Living Lab -hank­keen aikana luotiin yhteis­ke­hit­tä­mi­sen toimin­ta­malli Pohjois-Karjalaan

  Sote Hyte Living Lab – yhteis­ke­hit­tä­mistä Pohjois-Karja­lassa -hank­keen yksi tavoit­teista oli konsep­toida Kare­lian Living Lab -toimin­ta­malli. Haas­tetta lähes­tyt­tiin palve­lu­muo­toi­lun ja yhteis­ke­hit­tä­mi­sen näkö­kul­masta vuoden 2023 kestä­neessä kehi­tys­pro­ses­sissa. Kun alun lähtö­ti­lanne oli vähin­tään­kin hämärä – mitä edes tarkoit­taa Living Lab? – saatiin vuoden aikana määri­tel­tyä erilais­ten kokei­lu­jen ja kohtaa­mis­ten kautta Kare­lian sote- ja hytea­lan inno­vaa­tio- ja yhteis­ke­hit­tä­mis­toi­min­nan…


 • Mistä minä tiedän – tiedon­han­kin­nan ohjauk­sen vuosi 2023 Kare­lian kirjastossa

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kirjas­tossa on keski­tytty vahvasti parin viime vuoden aikana tiedon­han­kin­nan ohjauk­sen kehit­tä­mi­seen. Kirjas­ton tarjoama tiedon­han­kin­nan ohjaus on mukana nykyi­sissä opetus­suun­ni­tel­missa ja tänä vuonna muun muassa koko­simme Karelia-amk:n intraan taulu­kon kirjas­ton tarjoa­mista tiedon­han­kin­nan ohjauk­sen palve­luista. Myös verkossa olevan omatoi­mi­sen tiedon­han­kin­nan oppaan englan­nin­kie­li­nen versio ja siihen liit­tyvä Moodle-tentti saatiin opis­ke­li­joi­den ja ohjaa­jien käyt­töön. Samalla sekä suomen­kie­li­sessä että…


 • Virtu­aa­lia­lus­tat palve­le­vat tapah­tu­ma­tuo­tan­toja ja kulttuurialaa

  Smart Event Mana­gers -hank­keessa toteu­tet­tiin tapah­tu­mien kanssa pilot­teja erilai­sia uusia tekno­lo­gioita hyödyn­täen. Myös Tapah­tu­ma­tuot­ta­jan osaa­mis­sal­kusta löytyy muun muassa XR:n perus­tei­siin johdat­tava opin­to­jakso sekä opinnot AR:n hyödyn­tä­mi­seen. Koska ala menee vauh­dilla eteen­päin, kävi SEM-hank­keessa asian­tun­ti­jana toimi­nut Kare­lian lehtori Pilvi Dufva Match XR 2023 -messuilla päivit­tä­mässä tieto­jaan aiheesta ja kuulos­te­le­massa alan uusim­pia tuulia. Match XR 2023 -tapah­tuma…


 • Smart Event Mana­gers -hanke kehitti Kare­li­aan Tapah­tu­man tuot­ta­jan osaamissalkun

  Vappuna 2021 alkanut Smart Event Mana­gers -hanke päättyy vuoden loppuun 2023. Reilun kahden vuoden aikana pääsimme moniin tavoit­tei­siin. Saimme pilo­toida tekno­lo­gi­sia kokei­luja eri tapah­tu­mien yhtey­dessä, esimer­kiksi Juuan Kiven­veis­to­fes­ti­vaa­lilla testat­tiin AR-sovel­lusta. Tapah­tuma-alan teki­jöille järjes­tet­tiin koulu­tuk­sia muun muassa hybri­di­ta­pah­tu­mien toteut­ta­mi­sesta ja palve­lu­muo­toi­lusta. Samalla raken­tui tapah­tuma-alan verkosto, joka toivot­ta­vasti jatkaa elämäänsä ja tiivis­tyy enti­ses­tään tule­vai­suu­dessa. Erityi­sen antoi­siksi osoit­tau­tui­vat…


 • Vauhtia opin­toi­hin -hanke päättyy – kehit­tä­mi­nen Kare­liassa jatkuu 

  Tässä artik­ke­lissa kuva­taan lyhyesti Vauhtia opin­toi­hin: Varhai­nen tuki ja ohjaus –hank­keen syksyn 2023 toimin­taa sekä hank­keen vaikut­ta­vuutta eli niitä asioita, jotka jäävät pysy­viksi käytän­nön toimin­noiksi Kare­li­aan. Lisäksi artik­ke­lissa tuodaan esille kehit­tä­mis­a­ja­tuk­sia tulevaan.  Vauhtia opin­toi­hin -hanke oli opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön rahoit­tama ja sen toteu­tusaika oli 1.1.2022-31.12.2023. Hanke on toteu­tettu yhteis­työssä Kare­lian opis­ke­li­ja­kunta POKAn kanssa.  Hank­keen pääta­voit­teena…


 • INVEST Winter School – elämyk­siä ja oppia Alankomaissa

  INVEST-hank­keen (INno­Va­tions of REgio­nal Sustai­na­bi­lity: Euro­pean Univer­siTy Alliance) kolmas kansain­vä­li­nen talvi­koulu, An intro­duc­tion to Nature-Inclusive Agricul­ture, start­tasi käyn­tiin syys­kuussa. Syksyn aikana järjes­tetty talvi­koulu toteu­tet­tiin tällä kertaa fyysi­sesti Alan­ko­maissa, mutta mukaan mahtui myös tuttuun tapaan virtu­aa­lio­sioita. Viiden euroop­pa­lai­sen korkea­kou­lun (Univer­sity of Agri­busi­ness and Rural Deve­lop­ment, Slovak Univer­sity of Agricul­ture Nitra, Univer­sity of Thes­saly ja Van Hall…