Kategoria: Pulssi

 • Venäjän kielellä tuettu sairaan­hoi­ta­ja­tut­kinto alkaa Kare­liassa syksyllä 2024

  Tässä artik­ke­lissa kuva­taan Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­laan -hank­keen käyn­nis­ty­mistä sekä opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen ja koulu­tuk­sen toteut­ta­mi­sen suunnittelua. Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­laan –hank­keessa kehi­te­tään uusi kieli­tuettu sairaanhoitajakoulutusmalli Sairaan­hoi­ta­jaksi Pohjois-Karja­laan on ESR+ -rahoit­tei­nen –hanke, joka kestää vuoden 2027 loppuun saakka. Hank­keen tarkoi­tuk­sena on etsiä kokei­le­vaa kehit­tä­mistä hyödyn­täen ratkai­suja Pohjois-Karja­lan alueella lisään­ty­vään osaa­ja­pu­laan, edistää alueen kansain­vä­lis­ty­mistä sekä nopeut­taa ulko­maa­lais­taus­tais­ten henki­löi­den koulu­tus- ja työl­lis­ty­mis­pol­kuja.  Hanke…


 • Yritys­ten muutos­ky­vyk­kyyttä paran­net­tiin PIKESin ja Kare­lian yhteishankkeessa

  Korona-pande­mia aiheutti yrityk­sille talous­vai­keuk­sia ja muita suuria toimin­ta­haas­teita. Niitä helpot­ta­maan luotiin REACT-EU rahoi­tus­vä­line, jonka tarkoi­tuk­sena oli tukea COVID-19-pande­mian aiheut­ta­mien vahin­ko­jen korjaa­mista alueilla, joiden talous ja työl­li­syys kärsi­vät pande­miasta erityi­sen paljon. REACT-EU oli toimin­nassa vuosina 2021-2023. React-rahoi­tuk­sen vahvana erityis­ta­voit­teena oli digi­ta­li­saa­tio, pk-yritys­toi­min­nan vahvis­ta­mi­nen erityi­sesti digi­ta­li­saa­tion ja vihreän talou­den näkö­kul­masta sekä tutki­mus- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan kehit­ty­mi­nen digi­ta­li­saa­tiota edis­tä­mällä.…


 • Tavoit­teel­li­sesti urhei­le­van nuoren ohjaa­mi­sen erityispiirteitä

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa fysio­te­ra­pian koulu­tus­oh­jel­man III harjoit­telu (8 op) toteu­tuu lasten- ja nuorten toimin­tayk­si­köissä varhais­kas­va­tuk­sessa, kouluissa ja urhei­luseu­roissa. Yhtenä harjoit­te­lu­paik­kana on Urhei­lua­ka­te­mian yläkou­lun ominai­suus­val­men­nus. Harjoit­te­lussa opis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat liikun­ta­luok­ka­lais­ten aamu­har­joi­tuk­siin. Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jat osal­lis­tu­vat ohjauk­sen suun­nit­te­luun ja toteu­tuk­seen sekä mahdol­lis­ta­vat louk­kaan­tu­nei­den oppi­lai­den osal­lis­tu­mi­sen harjoi­tuk­siin muok­kaa­malla harjoit­teet sopi­viksi. Tässä artik­ke­lissa kuva­taan fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­lija Eerika Huovi­sen koke­muk­sia urhei­le­van nuoren ohjaamisesta. Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­jan näkö­kul­masta yläas­tei­käi­set…


 • Näkö­kul­mia korkea­kou­luo­pe­tuk­seen Educa-messuilta

  Educa on opetusa­lan valta­kun­nal­li­nen suur­ta­pah­tuma Helsin­gissä, joka tarjoaa kävi­jöille opetus- ja kasva­tusa­lan uusim­pia tuulia. Vuoden 2024 Educa järjes­tet­tiin 26.-27.1 Helsin­gissä. OAJ:n tarjoama talou­del­li­nen tuki mahdol­listi opet­ta­jien lähte­mi­sen messuille. Tässä artik­ke­lissa kuva­taan Kare­lian opet­ta­jien koke­muk­sia Educa-messuista ja sen annista korkea­kou­luo­pet­ta­jan työn näkökulmasta. Ylei­sesti ottaen Educa-messut miel­le­tään usein varhais­kas­va­tuk­sen ja perus­as­teen opet­ta­jien tapah­tu­maksi. Messut sisäl­tä­vät luen­toja sekä…


 • Hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­pro­sessi ja sen kehit­tä­mi­nen : Osa 5

  Opin­näy­te­työ­bu­le­vardi  Tämä on viides osa Kare­lian hoito­työn koulu­tus­ten (sairaan­hoi­taja- ja tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tus) opin­näy­te­työ­noh­jauk­seen liit­ty­vää artik­ke­li­sar­jaa. Artik­ke­li­sar­jan ensim­mäi­sessä osassa kerrot­tiin opin­näy­te­työ­pro­ses­sista ja -käytän­teistä.  Toisessa ja kolman­nessa kuvat­tiin opin­näy­te­työ­oh­jauk­sen palau­te­ky­se­lyä ja sen tulok­sia. Neljän­nen osan teemana oli ohjaus­pro­ses­sin tehos­ta­mi­nen. Seuraa­vissa osissa käsi­tel­lään hoito­työn koulu­tuk­sen opin­näy­te­työ­oh­jauk­seen liit­ty­viä tukitoimia.  Luok­ka­se­mi­naa­rista opin­näy­te­työ­bu­le­var­dille  Kare­lian hoito­työn koulu­tuk­sessa päätet­tiin muuttaa valmiin opin­näy­te­työn esit­te­lyn semi­naa­ri­käy­tän­töä.…


 • ”Näytön paikka – Näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päi­vä­ko­ko­nai­suu­den toinen osa 23.1.2024 

  Pohjois-Karja­lan Sairaan­hoi­ta­jat, Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu jatkoi­vat yhteistä koulu­tusil­ta­päi­vien sarjaa näyt­töön perus­tu­van toimin­nan teemalla tammi­kuussa. Ensim­mäi­nen Näytön paikka – näkyykö näyttö käytän­nössä? -koulu­tusil­ta­päivä järjes­tet­tiin yhteis­työssä loka­kuussa 2023. Toisessa koulu­tusil­ta­päi­vässä oli neljä asian­tun­ti­jaa kerto­massa näyt­töön perus­tu­van hoito­työn näky­mi­sestä käytännössä.  Hoito­työn veto­voi­maa ja hyvin­voin­ti­stra­te­gia Siun sote­lai­sit­tain  Siun soten hyvin­voin­tia­lue­joh­taja Kirsi Leivo­nen avasi koulu­tusil­ta­päi­vän tärkeällä aiheella, kun hän…


 • Minä opinto-ohjaaja – opo

  Opinto-ohjaa­jana tehtä­vä­näni on auttaa opis­ke­li­jaa opin­to­jen suun­nit­te­lussa, opis­ke­lu­kyky ja oppi­mi­sen kysy­myk­sissä sekä valmis­tu­mi­seen liit­ty­vissä käytän­nön asioissa, uraan liit­ty­viä pohdin­toja unoh­ta­matta. Opona kehitän ohjaus­käy­tän­teitä, mikäli ne kehit­tä­mistä vaati­vat. Opinto-ohjaa­jan minun tulee muistaa lukui­sia asioita kohda­tessa opis­ke­lija yksin tai ryhmässä. Minä ohjaan ja neuvon opis­ke­li­joita monen­lai­sissa opin­toi­hin liit­ty­vissä kysy­myk­sissä. Kuun­te­len molem­milla korvilla ja annan opis­ke­li­jalle aikaani. Keski­tyn…


 • Englan­nin kielen yhdis­tä­mi­nen myynti- ja neuvot­te­lu­tai­to­jen opiskeluun

  Tässä artik­ke­lissa kerro­taan CLIL4ALL-hank­keen kehi­tys­työstä sekä havain­nol­lis­te­taan, miten myynnin kansain­vä­li­ne­no­pin­to­jakso suun­ni­tel­tiin, toteu­tet­tiin ja arvioi­tiin käyt­tä­mällä CLIL-mene­tel­mää eli sisäl­lön ja kielen opetuk­sen integroi­tua oppi­mista. Opetus­ryh­mään kuului­vat kaksi Kare­lian B2B-myynnin ja kansain­vä­li­sen kilpai­lu­tuk­sen sisäl­lön­opet­ta­jaa, lehto­rit Varpu­ma­ria Jeska­nen ja Hamid El Ouatki, sekä englan­nin kielen ja vies­tin­nän lehtori Heidi Vartiainen. CLIL4ALL-hanke 2023-2025: Kielen ja sisäl­lön opetuk­sen kehittämisyhteistyö Kare­lian…


 • Kare­lian vuoden 2023 kiel­te­no­pis­ke­lija ja kieli­teko on valittu

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kielten ja vies­tin­nän opet­ta­jat nimeä­vät perin­tei­sesti aina syys­lu­ku­kau­den lopussa kysei­sen vuoden kieli­teon ja kiele­no­pis­ke­li­jan. Tällä eleellä halu­taan nostaa esiin kieli- ja vies­tin­tä­osaa­mi­sen merki­tystä ja kannus­taa sekä opis­ke­li­joita että henki­lö­kun­taa kehit­tä­mään kansain­vä­listä vuoro­vai­ku­tus­osaa­mis­taan. Vuoden 2023 kiele­nop­pi­jaksi on valittu Industrial Mana­ge­ment -koulu­tuk­sen kolman­nen vuoden insi­nöö­rio­pis­ke­lija Yosra Yahya Zakaria Abu Deham.  Vuoden kieli­teosta on palkittu Otsa­kor­ven säätiön…


 • STOP-hank­keessa selvi­te­tään Kare­lian sosi­aali- ja tervey­sa­lan opis­ke­li­joi­den opin­to­jen keskeyt­tä­mi­sen syitä

  Kare­lian sosi­aali- ja tervey­sa­lan koulu­tuk­sissa on tartuttu toimeen, mitä tulee sosi­aali- ja tervey­sa­lan opis­ke­li­joi­den eroa­mi­seen liit­ty­viin syihin. Kare­lian sisäi­sessä tutki­mus­hank­keessa ”Sosi­aali- ja tervey­sa­lan opis­ke­li­joi­den opin­to­jen keskeyt­tä­mi­seen johta­neet syyt (STOP)” haetaan vastausta sotea­lan opis­ke­li­joi­den opin­noista eroa­mi­sen juurisyihin. Veto- ja pito­voima sosi­aali- ja tervey­sa­lan koulutuksissa Ylei­sesti tiedossa on, että sosi­aali- ja tervey­sa­lalla vallit­see valta­kun­nal­li­sesti työvoi­ma­pula, minkä vuoksi…