Opin­to­mak­sut ja opinto-oikeus

Opin­to­maksu suori­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä. Yksit­täi­sen opin­to­jak­son hinta on 10 euroa/opintopiste. Esimer­kiksi 5 opin­to­pis­teen opinto maksaa 5 x 10 euroa eli 50 euroa.

Avoimen AMK:n opin­to­maksu perus­tuu Valtio­neu­vos­ton asetuk­seen ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen toimin­nasta perit­tä­vistä maksuista.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­to­jak­solle on sitova.

Opin­to­jen keskeyt­tä­mi­nen, aloit­ta­matta jättä­mi­nen tai henki­lön saama kiel­tei­nen päätös opin­toi­hin haet­tui­hin tukiin ei oikeuta maksun palau­tuk­seen tai laskut­ta­matta jättä­mi­seen. Sairau­den vuoksi keskey­ty­nei­den opin­to­jen osalta mahdol­li­set maksun palau­tuk­set käsi­tel­lään opis­ke­li­jan hake­muk­sesta ([email protected]) tapaus­koh­tai­sesti.

Mikäli opin­to­mak­sua ei ole maksettu eräpäi­vään mennessä, lasku siirtyy perin­tä­toi­misto Instru­mille maksu­ke­ho­tet­ta­vaksi ja mahdol­li­sia perin­tä­toi­men­pi­teitä varten. Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun maksut ovat suoraan ulos­ot­to­kel­poi­sia ilman tuomiota tai päätöstä.

Opinto-oikeus

Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­luoi­keus anne­taan pääsään­töi­sesti luku­kau­deksi kerrallaan:

  • Kevät­lu­ku­kausi 1.1. – 31.7.
  • Syys­lu­ku­kausi 1.8. – 31.12.

Käyt­tä­jä­tun­nuk­set ovat voimassa opis­ke­luoi­keu­den ajan. 

Maksu­ton opiskelu

Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opinnot ovat maksuttomia:

  • Työt­tö­mät ja lomau­te­tut. Varaudu todis­ta­maan maksut­to­muu­den peruste.
  • Kare­lian AMK- ja YAMK-tutkin­to­kou­lu­tuk­sista valmis­tu­neet kahden vuoden ajan valmis­tu­mi­sen jälkeen
  • Lukio­lai­sille ja amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille ennalta sovi­tuilla opin­to­jak­soilla.
  • Itä-Suomen yliopis­ton opis­ke­li­joille ennalta sovitut opin­to­jak­sot 
  • Kare­lian osaajapoolilaiset
  • Maahan­muut­ta­jien valmen­ta­van koulu­tuk­sen opiskelijat
  • Kare­lian henkilökunta
  • Jos opin­to­mak­sun maksaa työnan­ta­jasi tai joku muu taho, lisää lasku­tuso­soite ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen kohtaan Muu maksaja. 

Päte­vyyk­siä tuot­ta­vista opin­noista (hygie­nia­passi, annis­ke­lu­passi, ensia­pu­kortti ja työtur­val­li­suus­kortti) peri­tään kaikilta, myös työt­tö­miltä ja lomau­te­tuilta, 10–15 € korttimaksu.