Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja mak­sut

Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja mak­sut

Opin­to­mak­sut

Avoi­mes­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on kak­si luku­kaut­ta: syk­sy (elo­kuu-jou­lu­kuu) ja kevät (tam­mi­kuu-hei­nä­kuu). Opin­to­mak­su luku­kau­den aika­na muo­dos­tuu opin­to­jen laa­juu­den mukaan seu­raa­vas­ti:

1 op  10 euroa
2 op  20 euroa
3 op  30 euroa
:
12 op tai enem­män 120 euroa

Opin­to­mak­su mak­se­taan ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä.

Lukio­lai­sil­le ja amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­joil­le opin­not ovat mak­sut­to­mia ennal­ta sovi­tuil­la opin­to­jak­soil­la.
Myös Itä-Suo­men yli­opis­ton opis­ke­li­joil­le ennal­ta sovi­tut opin­to­jak­sot ovat mak­sut­to­mia. 
Savo­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joil­le avoi­men amk:n opin­to­tar­jon­nas­sa ole­vat opin­not ovat mak­sut­to­mia.
Karelia-amk:n alum­neil­le avoi­men amk:n opin­not ovat mak­sut­to­mia. Lisä­tie­to­ja alum­nien net­ti­si­vul­ta

HUOM! Poik­keus em. mak­sui­hin

1.4.2020 alkaen avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­hin ilmoit­tau­tu­vat voi­vat opis­kel­la kaik­kia avoi­men amk:n opin­to­ja mak­sut­ta vuo­den 2020 aika­na. Päte­vyyk­siä tuot­ta­vis­ta opin­nois­ta peri­tään kui­ten­kin todis­tus­mak­su samaan tapaan kuin Kare­lian tut­kin­to-opis­ke­li­joil­ta­kin. Mak­sut­to­muus kos­kee uusia ilmoit­tau­tu­mi­sia 1.4. — 31.12.2020.

Jos ilmoit­tau­dut useam­mal­le opin­to­jak­sol­le

Opin­to­mak­su luku­kau­den aika­na on enin­tään 120 euroa eli mak­su kat­taa kaik­ki opin­not luku­kau­den aika­na. Jos ilmoit­tau­dut useam­mal­le opin­to­jak­sol­le luku­kau­den aika­na, toi­mi seu­raa­vas­ti, jot­ta jär­jes­tel­mä (Meer­ka­do) huo­mioi 120 euron mak­su­ka­ton.

1) Ilmoit­tau­tues­sa­si ensim­mäi­sel­le opin­to­jak­sol­le saat säh­kö­pos­tii­si omat rekis­te­röi­ty­mis­tun­nuk­set. Rekis­te­röi­ty­mis­tun­nuk­set lähe­te­tään vain ensim­mäi­sen ilmoit­tau­tu­mi­sen jäl­keen. Jos olet unoh­ta­nut sala­sa­na­si, jär­jes­tel­mä lähet­tää sinul­le uuden sala­sa­nan pyy­det­täes­sä. 

2) Kir­jau­du näil­lä tun­nuk­sil­la Meer­ka­doon (Tili > Kir­jau­du) ennen ilmoit­tau­tu­mis­ta­si seu­raa­vil­le opin­to­jak­soil­le.

Näin Meer­ka­do huo­mioi kaik­ki ilmoit­tau­tu­mi­se­si. Jos kaik­kien valit­se­mie­si opin­to­je­si laa­juus on yhteen­sä 12 op tai enem­män, opin­to­mak­suk­si muo­dos­tuu enin­tään 120 euroa.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­to­jak­sol­le on sito­va

Opin­to­jen kes­keyt­tä­mi­nen, aloit­ta­mat­ta jät­tä­mi­nen tai hen­ki­lön saa­ma kiel­tei­nen pää­tös opin­toi­hin haet­tui­hin tukiin ei oikeu­ta mak­sun palau­tuk­seen tai las­kut­ta­mat­ta jät­tä­mi­seen. Sai­rau­den vuok­si kes­key­ty­nei­den opin­to­jen osal­ta mah­dol­li­set mak­sun palau­tuk­set käsi­tel­lään opis­ke­li­jan hake­muk­ses­ta (avoinamk@karelia.fi) tapaus­koh­tai­ses­ti.