Väylä­opin­not toisen asteen opiskelijoille

Tutustu ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin jo lukion tai amma­til­lis­ten opin­to­jen aikana. Voit suorit­taa yksit­täi­siä opin­to­jak­soja tai opis­kella isompia opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia. Opinnot ovat sinulle ilmaisia.

Jos tulet myöhem­min Kare­li­aan suorit­ta­maan AMK-tutkin­toa, voit sisäl­lyt­tää opinnot AMK-tutkintoosi.

Voit myös saada itsel­lesi Kare­liasta tutkinto-opis­ke­lu­pai­kan ilman valin­ta­ko­keita opis­ke­le­malla eril­lis­ha­kuun vaadit­ta­vat väyläopinnot.

Tutustu vaih­toeh­toi­hin!

Amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opiskelijat

Väylä­opin­not Rive­rian opis­ke­li­joille >>
Korkea­kou­luo­pin­toja osaksi amma­til­lista tutkintoa.

Väylä­opin­not ISLOn opis­ke­li­joille >>
Väylä fysio­te­ra­peu­tin tutkintoon.

Väylä­opin­not muiden amma­til­lis­ten oppi­lai­tos­ten opis­ke­li­joille >>
Korkea­kou­luo­pin­toja osaksi amma­til­lista tutkin­toa. Opin­to­tar­jonta päivit­tyy kolme kertaa vuodessa. Opinnot pois­tu­vat tarjon­nasta ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyttyä.

Yksit­täi­set avoimen AMK:n opinnot
Avoimen AMK:n tarjonta opin­to­tar­jonta päivit­tyy kolme kertaa vuodessa. Opinnot pois­tu­vat tarjon­nasta ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä. Kun ilmoit­tau­dut opin­toi­hin, valitse ilmoit­tau­tu­mis­tyyp­pinä: Ilmoit­tau­dun opin­toi­hin. Olen toisen asteen (lukio tai amma­til­li­nen oppi­lai­tos) opis­ke­lija ja opin­noista on sovittu oppi­lai­tok­ses­sani. Muista lisätä lisä­tie­dot kent­tään oppi­lai­tos, jossa opiskelet.

Lukion ja kaksois­tut­kin­non opiskelijat

Opinnot lukio­lai­sille ja kaksoistutkintolaisille

Yksit­täi­set opin­to­jak­sot >>
Opin­to­tar­jonta päivit­tyy kolme kertaa vuodessa. Opinnot pois­tu­vat tarjon­nasta ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä. Kun ilmoit­tau­dut opin­toi­hin, valitse ilmoit­tau­tu­mis­tyyp­pinä: Ilmoit­tau­dun opin­toi­hin. Olen toisen asteen (lukio tai amma­til­li­nen oppi­lai­tos) opis­ke­lija ja opin­noista on sovittu oppi­lai­tok­ses­sani. Muista lisätä lisä­tie­dot kent­tään lukio, jossa opiskelet.

Kare­lian lukio­väylä >>
Lukio­väy­lässä voi tutus­tua Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­toi­hin ja hakeu­tua tutkinto-opis­ke­li­jaksi eril­lis­haussa ilman valin­ta­koetta. Suori­tat koulu­tusa­laan määri­tel­lyt 15 op:n opinnot Kare­lian avoimen AMK:n kautta. Opinnot voit suorit­taa lukion aikana tai viimeis­tään vuoden aikana lukiosta valmis­tu­mi­sen jälkeen.

Lisä­tie­toja

Jatku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­lija
Katja Hirvo­nen
katja.hirvonen(at)karelia.fi
050 5660278