Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Koulutus Maa- ja metsätalous Monimuoto-opinnot Muu Palveluala Taiteet ja kulttuuri Tekniikka Terveys ja hyvinvointi Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Verkkototeutus

Väylä­opinnot

Väylä­opinnot – AMK-opintoja toisen asteen opiskelijoille

Opinnot ovat sisäl­löltään ja vaati­mus­ta­soltaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­vaa­ti­musten mukaisia. Ne hyväk­si­luetaan tutkinto-opintoihin Kareliassa.

Lukio­lai­sille

Opiskele AMK-opintoja jo lukion aikana. Pääset kurkis­tamaan, millaista opiskelu AMK:ssa on. Voit suorittaa esimer­kiksi kesätöissä tarvit­tavia pätevyyksiä tai tutustua sinua kiinnos­tavaan aihea­lu­eeseen. Opinnoilla kerrytät halutessasi myös lukiokursseja!

Opinnot ovat lukio­lai­sille ilmaisia. Pätevyyksiä tuotta­vista opinnoista (hygie­nia­passi, annis­ke­lu­passi, ensia­pu­kortti ja työtur­val­li­suus­kortti) peritään 10-15 € maksu.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opintojen laajuus ilmoi­tetaan opinto­pis­teinä (op). Kun opinto­pisteet muunnetaan lukio­kurs­seiksi, niin: 1 op = ½ lukio­kurssia, 1,5 -2 op = yksi lukio­kurssi, 3-4 op = kaksi lukio­kurssia ja 5 op = kolme lukiokurssia.

Opintoja järjes­tetään eri tavoin:

  • lähio­pinnot (L) tarkoit­tavat osallis­tu­mista oppitun­neille ja erilaisten tehtävien tekemistä,
  • verkko-opinnot (V) suori­tetaan Moodle-ympäris­tössä itselle sopivana ajankohtana,
  • monimuoto-opinnoissa (M) on lähita­paa­misia oppitun­neilla ja paljon itsenäi­sesti suori­tet­tavia tehtäviä.

Lähio­pinnot ja -tapaa­miset järjes­tetään Joensuussa Karelian tiloissa tai omalla lukiollasi sopimuksen mukaan.

Esite >>

Jos et löydä itsellesi sopivia opintoja, voit ilmoit­tautua myös muille avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jon­nassa oleville opintojaksoille.

Toimi näin! – Ilmoittautumisohjeet

Opinto­jak­so­ku­vaukset ja ilmoit­tau­tu­minen avautuvat linkeistä. Kun ilmoit­taudut, kirjoita Lisätietoja-kohtaan lukio, jossa opiskelet. Opinnot ovat lukio­lai­sille ilmaisia. Poikkeuksen maksut­to­muuteen muodos­tavat hygienia- ja annis­ke­lu­passi sekä ensia­pu­kortti, joista peritään todis­tus­maksu (10 €) sekä työtur­val­li­suus­kortti (15 €). Nämä maksut maksetaan ennen tenttiä lähetet­tävän maksu­linkin kautta.

Jos ilmoit­taudut maksul­li­selle opinto­jak­solle, ohita maksu­vaihe käyttä­mällä alennus­koodia LUKIO21.

Huomioi ilmoit­tau­tu­mi­sajat. Ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä saat vielä vahvis­tus­viestin opintojen alkamisesta.

Suorit­ta­mastasi opinto­jak­sosta saat opinto­re­kis­te­riotteen lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­teeseen avoinamk(at)karelia.fi .

Kevät 2021

Ilmoit­tau­tu­minen opintoihin on alkanut! Opinto­tar­jonta täydentyy vielä myöhemmin. 

Työelämän taito­kortit – Kortit työelämään

Osoita työnan­ta­jalle töitä hakiessasi, että sinulla on nämä tärkeät taidot hallussa! Lähio­petus järjes­tetään Joensuussa.

Hygie­nia­passin ja annis­ke­lu­passin voi suorittaa vaihtoeh­toi­sesti
1) osallis­tu­malla lähio­pe­tukseen ja tenttiin tai
2) itsenäi­sesti opiskellen ja osallis­tu­malla tenttiin.
Jos haluat osallistua vain tentiiin, ilmoita siitä ilmoit­tau­tu­mis­lo­makkeen Lisätiedot-kentässä.

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op / yksi lukio­kurssi Ilmoit­taudu viimeistään 7.3.
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op  / puoli lukio­kurssia ilmoit­taudu viimeistään 14.3.
Ensiavun perusteet 1 op / puoli lukiokurssia 

Tukea tehok­kaaseen opiskeluun

Ota lentävä lähtö digitai­tojen paran­ta­miseen ja tunnista sekä vahvista omia vahvuuk­siasi opiske­lijana. Opinnot ovat itsenäi­sesti suori­tet­tavia verkko-opintoja. 

Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op / Ilmoit­taudu viim. 30.3.
Opiske­lu­taidot 1 op / puoli lukio­kurssia Ilmoit­taudu viim. 11.4.

Urasuun­nit­telun ja jatko-opiske­lu­paikan valinnan tueksi

Löydä uusia työkaluja ja vaihtoehtoja henki­lö­koh­taisen urasuun­nit­telun tueksi. 

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op / puoli lukio­kurssia Ilmoit­taudu viim. 11.4.
Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op / yksi lukio­kurssi Ilmoit­taudu viim. 15.4.
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op / yksi lukio­kurssi Ilmoit­taudu viim. 22.4.
Minustako sosionomi? 2 op / yksi lukio­kurssi Ilmoit­taudu viim. 28.3.

Osaatko kertoa muille, mitä osaat ja missä olet hyvä? 

Tule tutus­tumaan itseesi ja mahdol­li­suuk­siisi! Kuka olet ja mihin kaikkeen pystyt?

Tunnista ja tuotteista osaamisesi 3 op V / kaksi lukio­kurssia Ilmoit­taudu viim. 30.4.

Ajankoh­taista asiaa matkai­lusta,
tapah­tu­ma­tuo­tan­nosta ja palve­lujen kehittämisestä

Opinnot sopivat erityi­sesti tradenomi ja restonomi -opinnoista kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op / yksi lukio­kurssi Ilmoit­taudu viim. 30.4.
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op  / yksi lukio­kurssi Ilmoit­taudu viim. 30.4.
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op  / yksi lukio­kurssi Ilmoit­taudu viim.30.4.

Ympäristö- ja energia­ky­sy­mykset 

Tartu entistä ajankoh­tai­sempiin aiheisiin ja muodosta oma näkemyksesi.

Näkökulmia biota­louteen 2 op / yksi lukio­kurssi V Ilmoit­taudu viim. 30.4.
Kiertotalous.nyt 3 op / kaksi lukio­kurssia V Ilmoit­taudu viim. 30.4.

Kielio­pintoja

Jos epäilet, etteivät ruotsin kielen perusteet ole sinulla vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rauta­lan­gasta! Kurssilla opitaan ruotsin perus­ra­ken­teita ja -sanastoa monipuo­li­sesti, tarinal­li­sesti etenevänä kokonai­suutena. Verkko­kurs­silla voit opiskella omassa tahdissasi, sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Saat jokai­sesta tekemästäsi tehtä­västä palau­tetta ja voit seurata reaalia­jassa omaa edisty­mistäsi. Kom med!

Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op / kaksi lukio­kurssia V Ilmoit­taudu viim. 14.2.

Kehitä kieli­tai­toasi sanoma­lehtiä, verkko­mediaa ja muita tiedo­tus­ka­navia hyödyntäen. Ajankoh­tainen ja innostava materiaali tukee kieli­taitosi kehit­ty­mistä. Opinnot on tarkoi­tettu saksan/venäjän pitkän kielen lukijoille (kieli­tai­totaso B1 euroop­pa­laisen viite­ke­hi­tyksen mukaan).

Media­saksa 3 op / kaksi lukio­kurssia V Ilmoit­taudu viim. 17.1.
Media­venäjä 3 op / kaksi lukio­kurssia V Ilmoit­taudu viim. 13.2.
Tekstin­kä­sit­telyä venäjäksi 3 op / kaksi lukio­kurssia V Ilmoit­taudu viim. 13.2.


Riverian opiske­li­joille
sujuva väylä ammattikorkeakouluun

Väylä­opinnot on suunni­teltu erityi­sesti opiske­li­joille, jotka tähtäävät opiske­lu­paikkaan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Voit tutustua AMK-opintoihin, kehittää AMK-opinnoissa tarvit­tavia opiske­lu­val­miuksia ja mikä parasta, voit nopeuttaa unelmiesi toteu­tu­mista jopa vuodella!

Lue lisää erilai­sista vaihtoeh­doista ja katso opiske­li­ja­ko­ke­muk­sista tehtyjä videoita www.vaylaopinnot.fi