Väy­lä­opin­not

Väy­lä­opin­not — AMK-opin­to­ja toi­sen asteen opis­ke­li­joil­le

Opin­not ovat sisäl­löl­tään ja vaa­ti­mus­ta­sol­taan Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­to­vaa­ti­mus­ten mukai­sia. Ne hyväk­si­lue­taan tut­kin­to-opin­toi­hin Kare­lias­sa.


Lukio­lai­sil­le

Opis­ke­le AMK-opin­to­ja jo lukion aika­na. Pää­set kur­kis­ta­maan, mil­lais­ta opis­ke­lu AMK:ssa on. Voit suo­rit­taa esi­mer­kik­si kesä­töis­sä tar­vit­ta­via päte­vyyk­siä tai tutus­tua sinua kiin­nos­ta­vaan aihea­lu­ee­seen. Opin­noil­la ker­ry­tät halu­tes­sa­si myös lukio­kurs­se­ja!

Opin­not ovat lukio­lai­sil­le ilmai­sia. Päte­vyyk­siä tuot­ta­vis­ta opin­nois­ta (hygie­nia­pas­si, annis­ke­lu­pas­si, ensia­pu­kort­ti ja työ­tur­val­li­suus­kort­ti) peri­tään 10–15 € mak­su.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa opin­to­jen laa­juus ilmoi­te­taan opin­to­pis­tei­nä (op). Kun opin­to­pis­teet muun­ne­taan lukio­kurs­seik­si, niin: 1 op = ½ lukio­kurs­sia, 1,5 ‑2 op = yksi lukio­kurs­si, 3–4 op = kak­si lukio­kurs­sia ja 5 op = kol­me lukio­kurs­sia.

Opin­to­ja jär­jes­te­tään eri tavoin:
- lähio­pin­not (L) tar­koit­ta­vat osal­lis­tu­mis­ta oppi­tun­neil­le ja eri­lais­ten teh­tä­vien teke­mis­tä,
- verk­ko-opin­not (V) suo­ri­te­taan Mood­le-ympä­ris­tös­sä itsel­le sopi­va­na ajan­koh­ta­na,
- moni­muo­to-opin­nois­sa (M) on lähi­ta­paa­mi­sia oppi­tun­neil­la ja pal­jon itse­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­via teh­tä­viä.

Lähio­pin­not ja ‑tapaa­mi­set jär­jes­te­tään Joen­suus­sa Kare­lian tilois­sa tai omal­la lukiol­la­si sopi­muk­sen mukaan.

Esi­te »

Jos et löy­dä itsel­le­si sopi­via opin­to­ja, voit ilmoit­tau­tua myös muil­le avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­tar­jon­nas­sa ole­vil­le opin­to­jak­soil­le.

Toi­mi näin! – Ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet

Opin­to­jak­so­ku­vauk­set ja ilmoit­tau­tu­mi­nen avau­tu­vat lin­keis­tä. Kun ilmoit­tau­dut, kir­joi­ta Lisä­tie­to­ja-koh­taan lukio, jos­sa opis­ke­let. Opin­not ovat ilmai­sia. Poik­keuk­sen mak­sut­to­muu­teen muo­dos­ta­vat hygie­nia- ja annis­ke­lu­pas­si sekä ensia­pu­kort­ti, jois­ta peri­tään todis­tus­mak­su (10 €) sekä työ­tur­val­li­suus­kort­ti (15 €). Nämä mak­sut mak­se­taan ennen tent­tiä lähe­tet­tä­vän mak­su­lin­kin kaut­ta.

Huo­mioi ilmoit­tau­tu­mi­sa­jat. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan pää­tyt­tyä saat vie­lä vah­vis­tus­vies­tin opin­to­jen alka­mi­ses­ta.

Suo­rit­ta­mas­ta­si opin­to­jak­sos­ta saat opin­to­re­kis­te­riot­teen lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen avoinamk(at)karelia.fi .

Syk­sy 2020

Ilmoit­tau­tu­mi­nen osaan opin­nois­ta on jo käyn­nis­sä! Opin­to­jak­son nimi on sil­loin aktii­vi­nen ja näkyy sini­se­nä. Mui­den opin­to­jen toteu­tusa­jan­koh­dat päi­vi­te­tään elo­kuus­sa.


Työ­elä­män tai­to­kor­tit — Kor­tit työ­elä­mään

Osoi­ta työ­nan­ta­jal­le töi­tä hakies­sa­si, että sinul­la on nämä tär­keät tai­dot hal­lus­sa! Lähio­pe­tus jär­jes­te­tään Joen­suus­sa.

Hygie­nia­pas­sin ja annis­ke­lu­pas­sin voi suo­rit­taa vaih­toeh­toi­ses­ti 1) osal­lis­tu­mal­la lähio­pe­tuk­seen ja tent­tiin tai 2) itse­näi­ses­ti opis­kel­len ja osal­lis­tu­mal­la tent­tiin. Jos haluat osal­lis­tua vain ten­tiiin, ilmoi­ta sii­tä ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Lisä­tie­dot-ken­täs­sä.

Hygie­nia­pas­si — Majoi­tus- ja ravit­se­mis­ti­lo­jen hygie­nia 1,5 op / yksi lukio­kurs­si Ilmoit­tau­du vii­meis­tään 2.8
Hygie­nia­pas­si — Majoi­tus- ja ravit­se­mis­ti­lo­jen hygie­nia 1,5 op / yksi lukio­kurs­si ilmoit­tau­du vii­meis­tään 11.10.
Annis­ke­lu­pas­si — Alko­ho­li­juo­mien lain­sää­dän­tö 1 op  / puo­li lukio­kurs­sia ilmoit­tau­du vii­meis­tään 11.10.
Ensia­vun perus­teet 1 op / puo­li lukio­kurs­sia

Joen­suun lukio­lai­sil­le jär­jes­te­tään Hygie­nia- ja Annis­ke­lu­pas­si­kou­lu­tus sekä Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tus jou­lu-tam­mi­kuus­sa Nors­sin audi­to­rios­sa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen suo­raan oman lukio­si opin­to-ohjaa­jal­le.

Kon­tio­lah­den lukio­lai­sil­le jär­jes­te­tään Annis­ke­lu­pas­si­kou­lu­tus mar­ras­kuus­sa kou­lu­kes­kuk­sen audi­to­rios­sa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen suo­raan opin­to-ohjaa­jal­le.


Tukea tehok­kaa­seen opis­ke­luun 

Ota len­tä­vä läh­tö digi­tai­to­jen paran­ta­mi­seen ja tun­nis­ta sekä vah­vis­ta omia vah­vuuk­sia­si opis­ke­li­ja­na. Opin­not ovat itse­näi­ses­ti suo­ri­tet­ta­via verk­ko-opin­to­ja. 

Digi­tai­dot kun­nol­la vauh­tiin 1–3 op / Ilmoit­tau­du viim. 29.11.
Opis­ke­lu­tai­dot 1 op / puo­li lukio­kurs­sia Ilmoit­tau­du viim. 8.11.


Ura­suun­nit­te­lun ja jat­ko-opis­ke­lu­pai­kan valin­nan tuek­si

Löy­dä uusia työ­ka­lu­ja ja vaih­toeh­to­ja hen­ki­lö­koh­tai­sen ura­suun­nit­te­lun tuek­si.  

Ura­suun­nit­te­lul­la uut­ta suun­taa elä­mään 1 op / puo­li lukio­kurs­sia Ilmoit­tau­du viim. 29.11.
Minus­ta­ko fysio­te­ra­peut­ti? 2 op / yksi lukio­kurs­si Ilmoit­tau­du viim. 1.11.


Osaat­ko ker­toa muil­le, mitä osaat ja mis­sä olet hyvä? 

Tule tutus­tu­maan itsee­si ja mah­dol­li­suuk­sii­si! Kuka olet ja mihin kaik­keen pys­tyt?

Tun­nis­ta ja tuot­teis­ta osaa­mi­se­si 3 op V / kak­si lukio­kurs­sia Ilmoit­tau­du viim. 1.11.


Bis­nes­pa­jas­ta vauh­tia yrit­tä­jyy­teen

Tule kehit­te­le­mään uusia lii­kei­deoi­ta opis­ke­li­ja­tii­meis­sä, arvioi­maan ja esit­te­le­mään nii­tä. Lii­ke­toi­min­nan ja yrit­tä­jyy­den tie­to­jen ja tai­to­jen lisäk­si kehi­tät tiimityö‑, ongelmanratkaisu‑, vies­tin­tä- ja esiin­ty­mis­tai­to­ja­si!

Bis­nes­pa­ja 2 op L / puo­li lukio­kurs­sia Ilmoit­tau­du viim. 4.10.


Ajan­koh­tais­ta asi­aa mat­kai­lus­ta, tapah­tu­ma­tuo­tan­nos­ta ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­ses­tä

Opin­not sopi­vat eri­tyi­ses­ti tra­de­no­mi ja res­to­no­mi ‑opin­nois­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Kur­kis­ta kes­tä­vään mat­kai­luun 2 op / yksi lukio­kurs­si Ilmoit­tau­du viim. 8.11.
Pala pal­ve­lu­muo­toi­lua 2 op  / yksi lukio­kurs­si Ilmoit­tau­du viim. 8.11.
Teräs­tä tapah­tu­ma­tuo­tan­toa 2 op  / yksi lukio­kurs­si Ilmoit­tau­du viim.8.11.


Ympä­ris­tö- ja ener­gia­ky­sy­myk­set 

Tar­tu entis­tä ajan­koh­tai­sem­piin aihei­siin ja muo­dos­ta oma näke­myk­se­si.

Näkö­kul­mia bio­ta­lou­teen 2 op / yksi lukio­kurs­si V Ilmoit­tau­du viim. 24.5.2021
Kiertotalous.nyt 3 op / kak­si lukio­kurs­sia V Ilmoit­tau­du viim. 24.5.2021
Uusiu­tu­vat ener­gia­läh­teet ja nii­den käyt­tö 5 op / kol­me lukio­kurs­sia V Ilmoit­tau­du viim. 30.4.2021


Kie­lio­pin­to­ja

Jos epäi­let, ettei­vät ruot­sin kie­len perus­teet ole sinul­la vie­lä hal­lus­sa, niin nyt ne vään­ne­tään rau­ta­lan­gas­ta! Kurs­sil­la opi­taan ruot­sin perus­ra­ken­tei­ta ja ‑sanas­toa moni­puo­li­ses­ti, tari­nal­li­ses­ti ete­ne­vä­nä koko­nai­sut­te­na. Verk­ko­kurs­sil­la voit opis­kel­la omas­sa tah­dis­sa­si, sinul­le par­hai­ten sopi­va­na ajan­koh­ta­na. Saat jokai­ses­ta teke­mäs­tä­si teh­tä­väs­tä palau­tet­ta ja voit seu­ra­ta reaa­lia­jas­sa omaa edis­ty­mis­tä­si. Kom med!

Svensk kli­nik — Rau­ta­lan­ka­ruot­sia 3 op / kak­si lukio­kurs­sia V Ilmoit­tau­du viim. 23.8.

Kehi­tä kie­li­tai­toa­si sano­ma­leh­tiä, verk­ko­me­di­aa ja mui­ta tie­do­tus­ka­na­via hyö­dyn­täen. Ajan­koh­tai­nen ja innos­ta­va mate­ri­aa­li tukee kie­li­tai­to­si kehit­ty­mis­tä. Opin­not on tar­koi­tet­tu saksan/venäjän pit­kän kie­len luki­joil­le (kie­li­tai­to­ta­so B1 euroop­pa­lai­sen vii­te­ke­hi­tyk­sen mukaan).

Media­sak­sa 3 op / kak­si lukio­kurs­sia V Ilmoit­tau­du viim. 20.9.
Media­ve­nä­jä 3 op / kak­si lukio­kurs­sia V Ilmoit­tau­du viim. 4.10.
Teks­tin­kä­sit­te­lyä venä­jäk­si 3 op / kak­si lukio­kurs­sia V Ilmoit­tau­du viim. 4.10.


 Rive­rian opis­ke­li­joil­le suju­va väy­lä ammat­ti­kor­kea­kou­luun

Väy­lä­opin­not on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti opis­ke­li­joil­le, jot­ka täh­tää­vät opis­ke­lu­paik­kaan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Voit tutus­tua AMK-opin­toi­hin, kehit­tää AMK-opin­nois­sa tar­vit­ta­via opis­ke­lu­val­miuk­sia ja mikä paras­ta, voit nopeut­taa unel­mie­si toteu­tu­mis­ta jopa vuo­del­la!

Lue lisää eri­lai­sis­ta vaih­toeh­dois­ta ja kat­so opis­ke­li­ja­ko­ke­muk­sis­ta teh­ty­jä videoi­ta www.vaylaopinnot.fi