Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Koulutusuutiset Maa- ja metsätalous Monimuoto-opinnot Muu Palveluala Taiteet ja kulttuuri Tekniikka Terveys ja hyvinvointi Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Verkkototeutus

Väylä­opinnot toisen asteen opiskelijoille

Opinnot ovat sisäl­löltään ja vaati­mus­ta­soltaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­vaa­ti­musten mukaisia. Ne hyväk­si­luetaan tutkinto-opintoihin Kareliassa.

Lukio­lai­sille

Opiskele AMK-opintoja jo lukion aikana. Pääset kurkis­tamaan, millaista opiskelu AMK:ssa on. Voit suorittaa kesätöissä tarvit­tavia pätevyyksiä tai tutustua sinua kiinnos­tavaan aihea­lu­eeseen. Opinnoilla kerrytät halutessasi myös lukiokursseja!

Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa opintojen laajuus ilmoi­tetaan opinto­pis­teinä (op). Kun opinto­pisteet muunnetaan lukio­kurs­seiksi, 1 op = ½ lukio­kurssia, 1,5 -2 op = yksi lukio­kurssi, 3-4 op = kaksi lukio­kurssia ja 5 op = kolme lukiokurssia.

Opintoja järjes­tetään eri tavoin:

  • lähio­pinnot (L) tarkoit­tavat osallis­tu­mista oppitun­neille ja erilaisten tehtävien tekemistä,
  • verkko-opinnot (V) suori­tetaan Moodle-ympäris­tössä itselle sopivana ajankohtana,
  • monimuoto-opinnoissa (M) on lähita­paa­misia oppitun­neilla ja itsenäi­sesti suori­tet­tavia tehtäviä.

Lähio­pinnot ja -tapaa­miset järjes­tetään Joensuussa Karelian tiloissa tai omalla lukiollasi sopimuksen mukaan.

Jos et löydä itsellesi sopivia opintoja, voit ilmoit­tautua myös muille avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinto­tar­jon­nassa oleville opintojaksoille.

Toimi näin! – Ilmoittautumisohjeet

Opinto­jak­so­ku­vaukset ja ilmoit­tau­tu­minen avautuvat linkeistä. Kun ilmoit­taudut, kirjoita Lisätietoja-kohtaan lukio, jossa opiskelet. Opinnot ovat lukio­lai­sille maksut­tomia. Poikkeuksen muodos­tavat hygienia- ja annis­ke­lu­passi sekä ensia­pu­kortti, joista peritään todis­tus­maksu (10 €) sekä työtur­val­li­suus­kortti (15 €). Nämä maksut maksetaan ennen tenttiä lähetet­tävän maksu­linkin kautta.

Jos ilmoit­taudut maksul­li­selle opinto­jak­solle, ohita maksu­vaihe käyttä­mällä alennus­koodia LUKIO21.

Huomioi ilmoit­tau­tu­mi­sajat. Ilmoit­tau­tu­mi­sajan päätyttyä saat vielä vahvis­tus­viestin opintojen alkamisesta.

Suorit­ta­mastasi opinto­jak­sosta saat opinto­re­kis­te­riotteen lähet­tä­mällä sähkö­postia osoit­teeseen opiskelijapalvelut(at)karelia.fi. Näet suori­tuksesi myös Oma Opinto­po­lussa.

Syksy 2021

Ilmoit­tau­tu­minen opintoihin on alkanut! 

UUSI!
Haluatko oppia käyttämään GIMP-kuvankäsittelyohjelmaa?

Perehdyt ohleman perus­toi­min­toihin, valokuvan kuvan­kä­sit­telyyn, piirtä­miseen, käyttö­liit­tymän suunnit­teluun. Ohjelman käyttöä harjoi­tellaan tehtävien kautta, kuten julisteen, käynti­kortin tai käyttö­liit­tymän suunnittelulla. 

GIMP-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelma graafi­sessa suunnit­te­lussa 2 op V

UUSI!
Drone­len­nätys ja ilmakuvaus

Suorita opintojen yhtey­dessä Traficomin vaatima verkko­teo­riakoe (A1/A3), joka edelly­tetään dronen lennät­tä­miseen haja-asutusalueella. 

UAV pysty­kuvaus 2 op M

Työelämän taito­kortit – Kortit työelämään

Osoita työnan­ta­jalle töitä hakiessasi, että sinulla on nämä tärkeät taidot hallussa!
Aineisto opiskellaan itsenäi­sesti, jonka jälkeen on testi­ti­laisuus Joensuussa.

Hygie­nia­passi – Majoitus- ja ravit­se­mis­ti­lojen hygienia 1,5 op
Annis­ke­lu­passi – Alkoho­li­juomien lainsää­däntö 1 op

Tukea tehok­kaaseen opiskeluun

Ota lentävä lähtö digitai­tojen paran­ta­miseen ja tunnista sekä vahvista omia vahvuuk­siasi opiske­lijana. Opinnot ovat itsenäi­sesti suori­tet­tavia verkko-opintoja. 

Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op V (16.8. – 8.10.)
Digitaidot kunnolla vauhtiin 1-3 op V (25.10. – 17.12.)

Urasuun­nit­te­lulla uutta suuntaa elämään 1 op V
Opiske­lu­taidot 1 op V
Tiedon­han­kinnan perusteet 1 op V

Harkit­setko ammattikorkeakouluopintoja?

Tutustu fysio­te­ra­peutin, sairaan­hoi­tajan, sosio­nomin tai trade­nomin koulu­tukseen ja ammattiin. Luo mielikuva siitä, millaista työskentely fysio­te­ra­peuttina, sairaan­hoi­tajana, sosio­nomina tai trade­nomina voi olla. 

Minustako fysio­te­ra­peutti? 2 op V
Minustako sairaan­hoitaja? 2 op V
Minustako sosionomi? 2 op V
Minustako tradenomi? 2 op V

Ajankoh­taista asiaa matkai­lusta,
tapah­tu­ma­tuo­tan­nosta ja palve­lujen kehittämisestä

Opinnot sopivat erityi­sesti tradenomi ja restonomi -opinnoista kiinnostuneille.

Kurkista kestävään matkailuun 2 op V
Pala palve­lu­muo­toilua 2 op V
Terästä tapah­tu­ma­tuo­tantoa 2 op V

Ympäristö- ja energia­ky­sy­mykset 

Tartu ajankoh­taisiin aiheisiin,

Kiertotalous.nyt 3 op V
Ilmas­to­viisaan toiminnan perusteet 5 p V
Näkökulmia biota­louteen 2 op V

Kielio­pintoja

Jos epäilet, etteivät ruotsin tai englannin kielen taitosi ole vielä hallussa, niin nyt ne väännetään rauta­lan­gasta! Kertaa ruotsin ja/tai englannin kielen perus­kie­lioppia itsenäi­sesti verkko-opintoina!

Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruotsia 3 op V
English Refresher 3 op V

Opiskele uusi kieli verkko-opintoina! (Huom. loppu­tentti Wärtsilä-kampuksella)

Saksan perusteet 5 op M


Riverian opiske­li­joille
sujuva väylä ammattikorkeakouluun

Väylä­opinnot on suunni­teltu erityi­sesti opiske­li­joille, jotka tähtäävät opiske­lu­paikkaan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Voit tutustua AMK-opintoihin, kehittää AMK-opinnoissa tarvit­tavia opiske­lu­val­miuksia ja mikä parasta, voit nopeuttaa unelmiesi toteu­tu­mista jopa vuodella!

Lue lisää erilai­sista vaihtoeh­doista ja katso opiske­li­ja­ko­ke­muk­sista tehtyjä videoita www.vaylaopinnot.fi