Opin­not muis­sa kor­kea­kou­luis­sa opis­ke­le­vil­le

Opin­not muis­sa kor­kea­kou­luis­sa opis­ke­le­vil­le

Itä-Suo­men yli­opis­ton ja Savo­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­to-opis­ke­li­jat voi­vat opis­kel­la mak­sut­ta sovit­tu­ja Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­jak­so­ja.

Suo­rit­ta­ma­si opin­not ilmoi­te­taan oman kor­kea­kou­lusi yhdys­hen­ki­löl­le luku­kau­den päät­tyes­sä. Jos tar­vit­set opin­to­suo­ri­tusot­teen aikai­sem­min, ota yhteyt­tä avoinamk@karelia.fi.

Opin­not Savo­nia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tut­kin­to-opis­ke­li­joil­le

Savo­nian tut­kin­to-opis­ke­li­jat voi­vat opis­kel­la avoi­men ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­tar­jon­nas­sa ole­via opin­to­ja ml. kie­lio­pin­not, jot­ka näky­vät täl­lä sivul­la. 

Kie­lio­pin­not UEF:n tut­kin­to-opis­ke­li­joil­le

Moni­puo­li­nen kie­li­tai­to on valt­tia työ­elä­mäs­sä ja hel­pot­taa kan­sain­vä­lis­ty­mis­tä jo opin­to­jen­kin aika­na!

Kie­li­kes­kus­ten teke­män yhteis­työn myö­tä Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja UEF:n läs­nä­ole­vil­la tut­kin­to-opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus hakeu­tua kump­pa­ni­kor­kea­kou­lun opin­to­jak­soil­le. Opin­not ovat verk­ko-opin­to­ja. Näet lisä­tie­to­ja opin­nois­ta klik­kaa­mal­la opin­to­jak­son nimeä ja voit samal­la ilmoit­tau­tua opin­to­jak­sol­le.

Kehi­tä kie­li­tai­toa­si itse­näi­ses­ti opis­kel­len
Media­sak­sa 3 op
Media­ve­nä­jä 3 op
Teks­tin­kä­sit­te­lyä venä­jäk­si 3 op
Sak­san perus­teet 5 op

Tar­vit­set­ko ker­taus­ta kie­lio­pin­toi­hin?
English Refres­her 3 op 
Svensk kli­nik — Rau­ta­lan­ka­ruot­sia 3 op 

Prep­paa ja tes­taa työ­elä­mään tar­vit­ta­va sak­san kie­li­tai­to­si!
Goet­he Test­PRO työ­elä­män sak­san verk­ko­kie­li­tes­ti 1 op  

Suo­mi vie­raa­na kie­le­nä ‑opin­not
Media­suo­mi 3 op