Opinnot muissa korkea­kou­luissa opiskeleville

Kaik­kien ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen tutkinto-opis­ke­li­jat voivat valita ja opis­kella Kare­lian tarjoa­mia opin­toja CampusOnline.fi-portaalin kautta.

Kielio­pin­not UEF:n ja Savo­nian tutkinto-opiskelijoille

Moni­puo­li­nen kieli­taito on valttia työelä­mässä ja helpot­taa kansain­vä­lis­ty­mistä jo opin­to­jen­kin aikana!

Kieli­kes­kus­ten tekemän yhteis­työn myötä Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja UEF:n läsnä­ole­villa tutkinto-opis­ke­li­joilla on mahdol­li­suus hakeu­tua kump­pa­ni­kor­kea­kou­lun opin­to­jak­soille. Opinnot ovat verkko-opin­toja. Näet lisä­tie­toja opin­noista klik­kaa­malla opin­to­jak­son nimeä ja voit samalla ilmoit­tau­tua opintojaksolle. 

Kun ilmoit­tau­dut, valitse opis­ke­li­ja­tyy­piksi Muut ja sen jälkeen valitse ilmoit­tau­tu­mis­tyy­piksi kohta ”Ilmoit­tau­dun opin­toi­hin. Olen toisen asteen (lukio tai amma­til­li­nen oppi­lai­tos) opis­ke­lija ja opin­noista on sovittu oppi­lai­tok­ses­sani” sekä kirjoita tämän jälkeen oma korkea­kou­lusi (Savonia tai UEF).

Kehitä kieli­tai­toasi itse­näi­sesti opiskellen

Media­ve­näjä 3 op
Teks­tin­kä­sit­te­lyä venä­jäksi 3 op
Media­saksa 3 op 

Tarvit­setko kertausta kieliopintoihin?

Boost Your English Skills! Englan­nin kertaus taito­ta­solla A2, 3 op
English Refres­her 3 op

Svensk klinik – Rauta­lan­ka­ruot­sia 3 op

Suomi vieraana kielenä -opinnot
Media­suomi 5 op 

Muut opinnot Savo­nian opiskelijoille

Savo­nian tutkinto-opis­ke­li­jat voivat opis­kella maksutta myös avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­tar­jon­nassa olevia opin­toja. Kun ilmoit­tau­dut, valitse opis­ke­li­ja­tyy­piksi Muut ja sen jälkeen valitse ilmoit­tau­tu­mis­tyy­piksi kohta ”Ilmoit­tau­dun opin­toi­hin. Olen toisen asteen (lukio tai amma­til­li­nen oppi­lai­tos) opis­ke­lija ja opin­noista on sovittu oppi­lai­tok­ses­sani” sekä kirjoita tämän jälkeen lisä­tie­toi­hin Savonia.