Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tasa-arvo- ja yhden­ver­taisuus-suunni­telma 2022-2024

1 Johdanto

Käsitelty yhteistyö- ja työsuo­je­lu­toi­mi­kun­nassa 16.12.2021. Hyväk­sytty 5.1.2022 rehtori/toimitusjohtaja Petri Raivo

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa jokaisen ihmisarvoa kunnioi­tetaan riippu­matta henkilön sukupuo­lesta, sukupuoli-identi­tee­tistä, uskon­nosta, alkupe­rästä, mieli­pi­teistä tai muista henki­lö­koh­tai­sista ominai­suuk­sista. Tämän tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telman tarkoi­tuksena on edistää lainsää­dän­nöstä johtuvien velvoit­teiden toteu­tu­mista, ja tukea koko korkea­kou­lu­yh­teisöä tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistä­mi­sessä ja syrjinnän ehkäisemisessä.

Suunni­telmaa ohjaava lainsäädäntö

Ihmisten yhden­ver­taisuus on Suomen perus­tuslain (731/1999) 6 §:ssä säädetty perus­oikeus, jonka keskeisenä sisältönä on kielto asettaa ihmisiä eriar­voiseen asemaan henki­lö­koh­taisten ominai­suuksien perus­teella ilman hyväk­syt­tävää syytä. Tarkemmin yhden­ver­tai­suuden edistä­mi­sestä on säädetty laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986, tasa-arvolaki) ja yhden­ver­tai­suus­laissa (1325/2014). Lait edellyt­tävät, että työnan­ta­jalla ja oppilai­tok­sella on tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telma. Suunni­tel­massa tulee olla nykyti­lanteen kartoitus, tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistä­mi­seksi suunni­tellut toimen­piteet ja arvio aiempien suunni­telmien mukaisten toimen­pi­teiden toteutumisesta. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telman laadin­nassa kiinni­tettiin huomiota myös YK:n kestävän kehityksen tavoit­teisiin (Sustai­nable Development Goals), joiden tarkoi­tuksena on muun muassa turvata ympäristön näkökul­masta kestä­vällä tavalla ihmisoi­keudet, ihmisten hyvin­vointi ja yhteis­kuntien vakaus. Suunni­tel­massa näihin tavoit­teisiin on viitattu esittä­mällä asiaan liittyvä kuvake. Kestävän kehityksen tavoitteet löytyvät verkosta.

Tasa-arvo ja yhden­ver­taisuus huomioidaan kaikessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun toimin­nassa. Ammat­ti­kor­kea­koulu on turval­linen, välittävä, arvostava, yhtei­söl­linen ja esteetön työ- ja opiske­lu­ym­pä­ristö, jossa jokaista ihmistä arvos­tetaan yksilönä. Ammat­ti­kor­kea­koulu kannustaa opiske­li­joita ja henki­lö­kuntaa elämän­kat­so­muk­sel­listen arvojen väliseen toista kunnioit­tavaan ja raken­tavaan vuoro­pu­heluun. Näiden arvojen tueksi on laadittu eettiset periaatteet, jotka tukevat tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden toteutumista.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu -yhteisön pelisäännöt ja eettiset periaatteet

 • En hyväksy missään muodossa esiin­tyvää kiusaa­mista tai toisen ihmisen hyväksikäyttöä.
 • Teen työni hyvin ja kannan siitä henki­lö­koh­taisen vastuun.
 • Toteutan yhden­ver­tai­suutta ja kunnioitan erilaisuutta.
 • Osoitan luotta­musta ja arvos­tusta toisen osaamista, työtapoja ja harkin­ta­kykyä kohtaan.
 • Kannan vastuun omalta osaltani työhy­vin­voin­nista / opiske­lu­hy­vin­voin­nista ja työyh­teisön / opiske­lu­yh­teisön ilmapiiristä.
 • Olen kohtelias ja noudatan hyviä tapoja.
 • Suhteutan voima­varani tehtä­viini ja ilmaisen sen esimie­helleni / opettajilleni.
 • Kannustan itsenäiseen ajatteluun ja tuen jokaisen oikeutta omaan mielipiteeseensä.
 • Pyrin ammatil­lisen kehit­ty­misen rinnalla myös kasvuun ihmisenä ja yhteisön jäsenenä.

Gender Equality Plans (GEP)

EU-komission rahoit­ta­missa ohjel­missa on pyrittävä poistamaan sukupuolten eriar­voi­suutta, paran­tamaan työ- ja yksityi­se­lämän tasapainoa ja edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tutki­muk­sessa ja innovoin­nissa. Nämä asiat on huomioitu tässä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

Suunnit­te­lu­pro­sessin kuvaus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun tehtiin ensim­mäinen tasa-arvosuun­ni­telma vuosille 2009-2011. Tasa-arvosuun­ni­telman kanssa samaan suunni­telmaan yhdis­tettiin yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telma ja samalla laadittiin Karelian eettiset periaatteet vuosille 2013-2015. Suunni­telma on arvioitu ja päivi­tetty vuosille 2016-2018 ja 2019-2021.

Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telman päivitys vuosille 2022-2023 toteu­tettiin vuoden 2021 lopussa. Suunni­telman laadin­nassa vastuu­hen­ki­löinä olivat henki­lös­tö­pääl­likkö Jaana Tolkki, HR-asian­tuntija Hanna Utriainen ja OAJ:n pääluot­ta­musmies Atte Korte. Suunni­tel­massa esitetty nykyti­lanteen kartoitus perustuu henki­lös­tölle syksyllä 2021 tehtyyn tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­ky­selyyn. Lisäksi opiske­li­ja­kunta POKA toteutti vastaavan opiske­li­joille suunnatun kyselyn. Suunni­telma käsiteltiin ammat­ti­kor­kea­koulun yhteistyö- ja työsuo­je­lu­toi­mi­kun­nassa joulu­kuussa 2021.

Muut aiheeseen liittyvät suunnitelmat

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on myös muita suunni­telmia ja ohjelmia, jotka tukevat tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden toteu­tu­mista. Ikä- ja työky­ky­oh­jelman tarkoi­tuksena on edistää henki­löstön työkyvyn säily­mistä ja osaamisen kehit­tä­mistä työuran eri vaiheissa. Työhy­vin­voin­tioh­jel­massa on kuvattu, miten ammat­ti­kor­kea­koulu huomioi ja tukee henki­löstön työhy­vin­vointia. Aktii­visen välit­tä­misen malli on työkalu erilaisten työyh­tei­sössä esiin­tyvien haastavien tilan­teiden tunnis­ta­miseen, puheek­siot­ta­miseen ja ratkai­se­miseen. Malli sisältää myös ohjeet epäasial­lisen käyttäy­ty­misen ja häirinnän ilmoittamiseen. 

2 Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­ti­lanteen kartoitus

Aiemmin toteu­tettuja toimenpiteitä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun aiemmat tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­suun­ni­telmat ovat sisäl­täneet lukuisia tasa-arvoa ja yhden­ver­tai­suutta edistäviä toimen­pi­teitä, joista suuri osa on vakiin­tunut osaksi ammat­ti­kor­kea­koulun normaalia toimintaa. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on julis­tau­tunut syrjin­nästä vapaaksi alueeksi vuonna 2011, minkä jälkeen syrji­mät­tömyys on ollut yksi keskeinen toimintaa ohjaava arvo. Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­nä­kö­kulma huomioidaan kaikessa toimin­nassa ja ammat­ti­kor­kea­koulun eettiset periaatteet tuodaan esille muun muassa henki­löstön pereh­dy­tyk­sessä. Aktii­visen välit­tä­misen malli sisältää työkalut syrjintään ja häirintään puuttu­mi­seksi sekä henki­lös­tölle että opiskelijoille. 

Yhden­ver­tai­suuden edistä­mi­seksi ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on toteu­tettu monia toimen­pi­teitä. Erilai­sista kulttuu­reista saapu­neiden henki­löiden tarpeet on tunnis­tettu. Esimer­kiksi molem­milla kampuk­silla on hiljen­ty­miseen tarkoi­tetut tilat, jotka sovel­tuvat oman uskon­nol­lisen vakau­muksen mukaiseen toimintaan. Opiske­li­joiden ja henki­lö­kunnan kansain­vä­lis­ty­minen on huomioitu muun muassa siten, että palveluja ja ohjeita on saata­villa myös englanniksi.

Liikku­misen esteet­tömyys on huomioitu tilojen suunnit­te­lussa, ja molemmat kampukset ovat esteet­tömiä. Kareliassa on huomioitu myös erilaisten oppijoiden tarpeet. Opinto­ku­raattori vastaa erityisen tuen ohjeis­tuk­sesta, joka on laadittu Pakki-opiske­li­ja­por­taaliin ja intraan. 

Työ- ja perhe-elämän yhteen­so­vit­ta­mista tuetaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa monin eri keinoin. Pidem­miltä työva­pailta töihin palaavat pereh­dy­tetään ja heidän kanssaan sovitaan työjär­jes­te­lyistä, jotka mahdol­lis­tavat sujuvan työhön paluun. 

Ammat­ti­kor­kea­koulun työryhmiä nimet­täessä on huomioitu naisten ja miesten tasapuo­linen osallis­tu­minen. Työhaas­tat­te­luihin valitaan sekä naisia että miehiä aina, kun hakijoissa on molempia sukupuolia. Sisäi­sessä rekry­toin­nissa kaikilla on mahdol­lisuus yhden­ver­tai­sesti hakea tehtävää. Sovel­tu­vuu­deltaan yhtä pätevien hakijoiden kohdalla voidaan rekry­toin­nissa harkita positii­visen erityis­koh­telun menet­telyä, mikäli toinen sukupuoli on selvästi aliedustettuna.

Henki­lö­kunnan palkkaus määräytyy työeh­to­so­pi­muksen mukai­sesti. Työn vaativuus arvioidaan työeh­to­so­pi­muksen ja luotta­mus­miesten kanssa yhteis­toi­min­nassa suunni­tel­tujen kriteerien perus­teella. Palkoissa olevat erot selit­tyvät työeh­to­so­pi­muksen mukai­silla kokemus­li­sillä ja TVA-lisillä. Henki­löstön koulut­tau­tu­mista ja uralla etene­mistä seurataan säännöl­li­sesti kehitys­kes­kus­te­lujen avulla. 

Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­kysely henki­lös­tölle ja opiskelijoille

Henki­löstö 

Karelian henki­lös­tölle on tehty tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­kysely samalla kysely­lo­mak­keella vuosina 2011 (152 vastaajaa), 2016 (67 vastaajaa), 2018 (66 vastaajaa) ja viimei­simpänä 2021 (71 vastaajaa). Vuonna 2021 kyselyn vastaus­pro­sentti oli 22 prosenttia henki­lös­töstä. Koska vastaus­pro­sentti jäi pieneksi, tulokset ovat suuntaa antavia.

Kyselyiden avulla on kerätty tietoa työnte­ki­jöiden kokemuk­sista yhden­ver­tai­suuden toteu­tu­mi­sesta omassa työyh­tei­sössä. Tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden toteu­tu­mista on kyselyissä pyydetty arvioimaan viisi­por­tai­sella astei­kolla luetel­luilla osa-alueilla.

Kyselyn perus­teella Karelian työyh­tei­sössä toteutuu melko tai erittäin hyvin:

 • eri sukupuolten välinen tasa-arvo
  • toteutuu parhaiten henki­löstön valit­se­mi­sessa, heikoiten uralla etene­mi­sessä ja palkkauksessa
 • eri ikäisten työnte­ki­jöiden yhdenvertaisuus
  • toteutuu parhaiten sosiaa­li­sessa kanssa käymi­sessä ja heikoiten uralla etenemisessä
 • tasapuo­linen kohtelu erilai­sissa työsuh­teissa olevien osalta 
  • toteutuu parhaiten sosiaa­li­sessa kanssa­käy­mi­sessä ja heikoiten koulutus- ja opiskelumahdollisuuksissa
 • yhden­ver­taisuus vähem­mis­töjen osalta
  • toteutuu parhaiten sosiaa­li­sessa kanssa­käy­mi­sessä ja palkkauk­sessa, heikoiten johdon ja esimiesten valitsemisessa

Kyselyssä selvi­tettiin yhtenä osana, kuinka Karelian henki­löstö pystyy yhteen­so­vit­tamaan oman työnsä läheisten hoidon, parisuhteen, ystävien, opiskelun, harras­tusten tai sivutyön kanssa. Kysymyksen vaihtoeh­toina oli, että haasteita koetaan vuosittain, kuukausittain tai viikoittain. Eniten haasteita koetaan työn ja harras­tusten yhteen­so­vit­ta­mi­sessa, myös viikko­ta­solla. Joitain kertoja vuodessa koetaan, että työn sovit­ta­minen parisuh­deajan ja ystävien kanssa vietet­tävään aikaan on vaikeaa. Suurin osa vastaa­jista oli kuitenkin sitä mieltä, ettei koske minua tai ettei vaikeuksia yhteen­so­vit­ta­mi­sessa ole koskaan.

Työkii­reitä pidetään suurimpana haasteena työn ja yksityi­se­lämän yhteen­so­vit­ta­mi­sessa. Muina syinä ilmoi­tettiin työn aikatau­lu­tuksen ongelmat, suuri työmäärä ja työajan sijoit­tu­minen. Ratkai­suina esitettiin, että työn suunnit­telua tulisi parantaa, jotta työmäärä jakau­tuisi paremmin lukuvuo­delle ja työpäivälle.

Suurin osa kyselyyn vastan­neista ei ole havainnut tai joutunut syrjinnän kohteeksi. Syrjintää on kokeneet ovat ilmoit­taneet joutu­neensa syrjinnän kohteeksi pääasiassa työto­verin taholta, mutta myös esimiehen ja johdon taholta. Syrjintää on koettu työteh­tävien jakau­tu­mi­sessa ja työn arvostamisessa. 

Kyselyn perus­teella Kareliassa on havaittu jonkin verran seksu­aa­lista häirintää. Seksu­aa­lisena häirintänä on koettu kaksi­mie­liset ja alatyy­liset puheet sekä vartaloon ja seksu­aa­li­suuteen kohdis­tuvat ei toivotut huomau­tukset. Seksu­aa­lisen häirintä on koettu pääasiassa työto­verin taholta. Sukupuoleen tai muihin henkilön ominai­suuksiin kohdis­tuvaa häirintää esiintyi kyselyn perus­teella jonkin verran.

Kyselyn perus­teella tärkeimpinä kehit­tä­mis­koh­teina pidetään eri-ikäisten tasa-arvoa ja vähem­mis­töjen yhden­ver­tai­suutta. Huomiota toivottiin kiinni­tet­tävän työn jakau­tu­miseen ja suunnit­teluun sekä palkkatasa-arvoon. Useissa vastauk­sissa todettiin, että Karelian yhteisön kansain­vä­lis­ty­minen on otettava huomioon. Toimin­taym­pä­ristön tulisi tukea eri kulttuu­reista tulevaa henki­löstöä ja opiske­li­joita. Kaikki tiedotteet, viestintä ja dokumentit täytyisi olla myös englanniksi.

Opiske­lijat

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­ja­kunta POKA toteutti 2021 tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­ky­selyn Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joille mukaillen Karelian henki­lös­tölle tehtyä kyselyä. Kyselyyn vastasi 232 opiske­lijaa, joka oli vajaa 7 prosenttia Karelian läsnä­ole­vista opiske­li­joista. Vastaajia oli katta­vasti eri koulu­tus­aloilta. Eniten vastaajia (50 vastaajaa) oli sosiaa­lia­lalta, toiseksi eniten liike­ta­lou­desta (34 vastaajaa) ja kolman­neksi eniten hoito­työstä (21 vastaajaa). Kysely on toteu­tettu opiske­li­joille edellisen kerran vuonna 2018 ja tällöin vastaajia oli 15. 

Suurin osa opiske­li­ja­ky­selyyn vastan­neista oli sitä mieltä, että Kareliassa toteutuu melko tai erittäin hyvin

 • eri sukupuolten välinen tasa-arvo
 • eri ikäisten opiske­li­joiden yhdenvertaisuus
 • yhden­ver­taisuus vähem­mis­töjen osalta

Suurin osa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joista ei ole havainnut tai joutunut syrjinnän kohteeksi viimeisen kahden vuoden aikana. Vastaajat, jotka olivat havainneet tai kokeneet syrjintää, olettavat syrjinnän johtuvan ihmisten erilai­suu­desta tai ihmisten osaamat­to­muu­desta hyväksyä ja toimia erilaisten ihmisten kanssa. Syrjintää oli havaittu tai koettu lähinnä saman opiske­li­ja­ryhmän opiske­lijan toimesta. Osa vastan­neista oli havainnut tai kokenut syrjintää muun opiske­lijan tai opettajan toimesta.

Kyselyn perus­teella enemmistö kyselyyn vastan­neista opiske­li­joista ei ole kokenut tai havainnut Kareliassa seksu­aa­lista häirintää. Enemmistö opiske­li­joista, jotka olivat kokeneet tai havainneet seksu­aa­lista häirintää, vasta­sivat sen olleen kaksi­mie­lisiä tai alatyy­lisiä puheita. Suurin osa oli vastannut, että seksu­aa­lista häirintää oli havaittu tai koettu muun kuin oman ryhmän tai oman ryhmän opiske­lijan taholta. Vajaa kolmannes vastaa­jista oli havainnut tai kokenut epäasial­lista kielen­käyttöä ja suurin osa heistä oli vastannut epäasial­lisen kielen­käytön kohdis­tuneen henki­lö­koh­taisiin ominai­suuksiin. Epäasial­linen kielen­käyttö on kohdis­tunut myös synty­perään ja sukupuoleen.

Opiske­li­joiden avoimissa vastauk­sissa tuotiin esille, että tasa-arvoa- ja yhden­ver­tai­suutta voitaisiin edistää sisäl­lyt­tä­mällä teemat osaksi opintoja, Karelian viestintää ja teema­viikkoja. Vastauk­sissa todettiin, että olisi tärkeää herätellä keskus­telua, mikä on hyväk­syt­tävää käytöstä toista kohtaan ja mikä ei. Keskus­telun koettiin lisäävän ihmisten tietoi­suutta ja siten ehkäi­sevän myös tiedos­ta­ma­tonta syrjintää.

3 Toimen­piteet

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tavoit­teena on, että koko työ- ja opiske­lu­yh­tei­sössä toiminta olisi avointa ja toista ihmistä arvos­tavaa. Ammat­ti­kor­kea­kou­lussa arvos­tetaan erilaisten ihmisten yhden­ver­tai­suuden ja ihmisen kunnioit­ta­misen periaa­tetta. Johta­minen perustuu avoimeen, yhden­ver­taiseen ja valmen­tavaan johta­mis­kult­tuuriin. Sukupuolen moninai­suuden koros­ta­minen ja syrjivien asenteiden muutta­minen ovat tärkeä osa yhden­ver­tai­suuden edistämistä. 

 1. Tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistä­minen Kareliassa on meidän kaikkien yhteinen asia
  1. Meillä lähijoh­ta­mi­sessa huomioidaan tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden edistäminen.
   1. Jokainen Karelian yhtei­sössä toimiva huolehtii, että ilmapiiri on hyväk­syvää, keskus­te­levaa, avointa ja sallivaa.
   1. Henki­lös­tö­suun­nit­te­lussa ja johta­mi­sessa lähijoh­ta­jamme kiinnit­tävät huomioita työteh­tävien ja työai­ka­suun­nit­telun tasapuolisuuteen.
   1. Lähijoh­tajien valmen­nuk­sissa kehitämme tietoi­suutta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.
   1. Johta­misen kehit­tä­mis­oh­jelmaan sisäl­ly­tämme tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden yhtenä osa-alueena.
  1. Meillä kaikilla on velvol­lisuus puuttua ja rapor­toida tasa-arvoon ja yhden­ver­tai­suuden liitty­vistä epäkoh­dista kuten häirinnästä.
   1. Toimimme aktii­visen välit­tä­misen mallin mukai­sesti ja tarpeen mukaan käytämme häirintäilmoituslomaketta.
  1. Tunnis­tamme mahdol­lisia tasa-arvoon ja yhden­ver­tai­suuteen liittyviä puutteita ja ryhdymme tarvit­taessa korjaaviin toimenpiteisiin.
   1. Seuraamme säännöl­li­sesti asiaa henki­lös­tö­pa­lautteen, opiske­li­ja­pa­lautteen, työelä­mä­pa­lautteen ja koulu­tuksien ja johdon itsear­viointien avulla.
   1. Perus­tamme tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­vas­taavan tehtävän, johon on sisäinen avoin haku Kareliassa.
 • Olemme Kareliassa ikä- ja perheys­tä­väl­linen yhteisö, jossa huomioidaan moninaiset perhemuodot
  • Tuemme eri ikävai­heissa ja perhe­ti­lan­teissa olevia henki­löitä jousta­villa työai­ka­jär­jes­te­lyillä, esimer­kiksi liuku­valla työajalla ja mahdol­li­suu­della osa-aikatyöhön sekä palkat­tomiin vapaisiin, kuten vuorotteluvapaaseen.
  • Mahdol­lis­tamme Karelian monipaik­katyön periaat­teilla työsken­telyn jousta­vasti ja itseohjautuvasti.
  • Suhtau­dumme perhe­va­paiden käyttä­miseen myöntei­sesti ja työhön paluuta tuemme jousta­villa työai­ka­jär­jes­te­lyillä ja perehdytyksellä.
   • Valmis­tau­dumme perhe­va­paa­uu­dis­tuksen tuomiin muutoksiin esimer­kiksi koulut­ta­malla HR-henkilöstöä.
  • Tuemme henki­löstön osaamisen kehit­ty­mistä työuran eri vaiheissa esimer­kiksi uraoh­jauk­sella, työkier­rolla, työelä­mä­jak­soilla ja mentoroinnilla.
   • Ikään­ty­neiden työkykyä tuemme erilai­silla järjes­te­lyillä kuten senio­ri­va­pailla ja eläkkeelle valmennuksella.
   • Muutamme ikä- ja työky­ky­oh­jelman työuraoh­jel­maksi, jolloin se tukee paremmin ikä- ja perheys­tä­väl­listä toimintakulttuuria.
 • Meillä Kareliassa rekry­tointi, palkkaus ja urake­hitys on läpinä­kyvää ja vastuullista
 • Strate­gi­sella henki­lös­tö­suun­ni­tel­malla ennakoimme tulevia rekry­toin­ti­tar­peita ja varmis­tamme osaavan henki­löstön riittävyyden.
  • Rekry­toin­tioh­jeis­tuk­semme on kirjattu strate­giseen henki­lös­tö­suun­ni­telmaan, joka on henki­löstön nähtä­villä intrassa. Rekry­toin­tioh­jeistus sisältää ohjeet tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden huomioimiseen.
  • Meillä jokai­sella on mahdol­lisuus osallistua sisäisiin ja ulkoisiin hakuprosesseihin.
  • Palkkaus on meillä työeh­to­so­pi­muksen mukaista eikä meillä ole perus­teet­tomia eroja palkassa.
   • Karelian palkka­tau­lukot ovat avoimesti henki­löstön nähtä­villä intrassa
   • Karelian intrassa on koko henki­löstön käytet­tä­vissä Karelia-Vipunen, joka tuottaa lähes reaalia­jassa tietoa ammat­ti­kor­kea­koulun toimin­nal­li­sista tulok­sista. Kehitämme Karelia Vipusen toimintaa siten, että keski­mää­räiset palkka­tiedot ja henki­löstön tehtä­vä­ni­mikkeet ovat kaikkien saatavilla.
  • Kehitys­kes­kus­te­luilla tuemme henki­löstön mahdol­li­suuksia oman urapolun luomiseen
   • Raken­namme seuraa­ja­suun­nit­te­lu­jär­jes­telmän, joka mahdol­listaa erityi­sesti horison­taa­lisia urapolkuja.
  • Henki­löstön koulu­tuk­sessa ja pereh­dy­tyk­sessä kasva­tamme osaamista kestä­västä kehityk­sestä ja vastuullisuudesta.
 • Meillä Kareliassa kohte­lemme opiske­li­joita oikeu­den­mu­kai­sesti ja huomioimme opiske­lu­ym­pä­ris­tössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden
  • Opiske­lu­ym­pä­ris­tömme on tasa-arvoinen ja yhden­ver­tainen eikä esimer­kiksi syrjiviä toimin­ta­tapoja hyväksytä.
  • Tarjoamme monipuo­lisia koulu­tus­vaih­toehtoja erilai­sissa elämän­ti­lan­teissa oleville henkilöille.
  • Opetus ja oppimi­sym­pä­ris­tömme mahdol­lis­tavat opiskelun ja tutkinnon suorit­ta­misen tasapuo­li­sesti kaikille opiskelijoille.
   • Kampuk­semme ovat esteettömiä.
   • Oppimisen esteisiin kiinni­tämme erityistä huomiota ja tuemme erityisen tuen tarpeessa olevia opiske­li­joita erityisjärjestelyin.
  • Opiske­li­joille tarjoamme monipuo­lisia ohjaus- ja tukipal­veluja kuten kuraat­torin ja oppilai­tos­pas­torin palvelut.
  • Opiske­li­joiden palaute- ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suudet olemme mahdol­lis­taneet esimer­kiksi OPALA-palautteen ja Karelia-POKA-yhteis­työ­ta­paa­misten kautta.

4 Toteu­tu­misen seuranta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­tetaan vuosittain henki­lös­tö­kysely (HEPALA) ja opiske­li­ja­pa­lau­te­kysely (OPALA), joissa kartoi­tetaan myös vastaajien näkemyksiä tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­asioista. Kyselyn tuloksia käsitellään johto­ryh­mässä, yhteis­toi­minta- ja työsuo­je­lu­toi­mi­kun­nassa ja työhy­vin­voin­ti­ryh­mässä sekä ammat­ti­kor­kea­koulun osakeyhtiön hallituksessa. 

Tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­vas­taavan tehtävänä on seurata ammat­ti­kor­kea­koulun tasa-arvo- ja yhden­ver­tai­suus­ti­lanteen kehit­ty­mistä. Jokai­sella työnte­ki­jällä ja opiske­li­jalla on mahdol­lisuus ilmoittaa havait­se­mistaan epäkoh­dista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaavalle.

Karelian sukupuo­li­ja­kauma 
NaisetMiehet
59%41%
Tyypil­li­simmät ammat­ti­ni­mikkeet, vakinaiset 2021NaisetMiehet
Lehtori7658
Opettaja113
Koulu­tus­pääl­likkö73
Yliopettaja67
Opintoa­siain­suun­nit­telija50
Projek­ti­asian­tuntija44
Tieto­asian­tuntija41
Projek­ti­pääl­likkö14
Talous­hal­linnon asiantuntija40
Tyypil­li­simmät ammat­ti­ni­mikkeet, määrä­ai­kaiset 2021 NaisetMiehet
Opettaja123
Tuntio­pettaja199
Projek­ti­koor­di­naattori70
Projek­ti­asian­tuntija35
Projek­ti­pääl­likkö34
Projek­ti­suun­nit­telija03

 NaisetMiehet
Lähijohtaja 2021127
Miesten ja naisten palkka­kar­toitus 2021
Keski­mää­räinen kokonaisansio/kuukausiNainenMiesPalkkaero
Yliopet­tajat 592960342 %
lehtorit4664519710 %
opettajat4123473313 %
Keski­mää­räinen kokonaisansio/kuukausiNainenMiesPalkkaero
Ylin johto, lähijoh­tajat ja hallinnon päälliköt618064574 %
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö347732058 %
Projek­ti­hen­ki­löstö ml. Projektipäälliköt3592398310 %
Perhe­vapaat 2021Juridinen sukupuoli
 NainenMies
Hoito­vapaa2580
Isyys­vapaa0116
Vanhem­painloma1900
Äitiysloma180
Tilapäinen hoito­vapaa544
Vuonna 2020 Kareliaan ensisi­jai­sesti hakeneiden sukupuoli hakukohteittainmiesnainenTieto puuttuuYhteensä
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu7861 1101322028
Bachelor of Business Admini­stration, Inter­na­tional Business, full-time studies, hakuaika 8 – 22.1.2020151290117
Fysio­te­ra­peutti (AMK), päivätoteutus991263228
Insinööri (AMK), Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka, Päivätoteutus3015 45
Insinööri (AMK), Industrial Management, päivä­to­teutus, hakuaika 8. – 22.1.2020693651
Insinööri (AMK), konetek­niikka, päivätoteutus483 51
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, Raken­nus­tek­niikka, päivätoteutus456 51
Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdys­kun­ta­tek­niikka, Talotek­niikka, päivätoteutus453 48
Insinööri (ylempi AMK), Metsä­ta­lous­in­si­nööri (ylempi AMK), Kestävä energiatalous126 18
Insinööri (ylempi AMK), Metsä­ta­lous­in­si­nööri (ylempi AMK), Tekno­lo­giao­saa­misen johtaminen246 30
Medianomi (AMK), päivätoteutus4836 84
Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK), päivätoteutus6318 81
Restonomi (AMK), matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta, päivätoteutus1224 36
Sairaan­hoitaja (AMK), monimuotototeutus1284 96
Sairaan­hoitaja (AMK), monimuo­to­to­teutus, lisähaku1263 75
Sairaan­hoitaja (AMK), Päivätoteutus1581399
Sosiaali- ja tervey­salan ylempi AMK, Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johtaminen 72 72
Sosiaali- ja tervey­salan ylempi AMK, Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johtaminen954 63
Sosionomi (AMK), monimuotototeutus15141 156
Sosionomi (AMK), päivätoteutus24150 174
Tervey­den­hoitaja (AMK), päivätoteutus384 87
Tradenomi (AMK), liike­talous, monimuotototeutus3669 105
Tradenomi (AMK), liike­talous, päivätoteutus6648 114
Tradenomi (AMK), tieto­jen­kä­sittely, päivätoteutus14133 174
Tradenomi (ylempi AMK), Johta­minen ja liiketoimintaosaaminen1836 54
Yhteensä78611101322028