Categories
Ajankohtaista

Koulu­tus­tar­jonta

Ajankoh­taiset koulutukset

Tarjoamme yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityis­hen­ki­löille monipuo­lisia mahdol­li­suuksia koulut­tautua, päivittää omaa ja organi­saation osaamista sekä lisätä hyvin­vointia työssä ja vapaa-ajalla.

Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä raken­nut­ta­miseen. Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukaisesti. 

Lue lisää Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen -täyden­nys­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan

Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian täyden­nys­kou­lutus

Täydennä fysio­te­rapian osaamistasi psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian 15 op koulu­tuk­sessa! Psyko­fyy­si­sellä fysio­te­ra­pialla edistetään asiakkaan kokonais­val­taista toimin­ta­kykyä huomioiden kehon ja mielen keski­näinen vuoro­vai­kutus. Psyko­fyy­si­sillä menetel­millä lisätään asiakkaan tietoi­suutta voima­va­roista, kehon hahmot­ta­mi­sesta, kivun lievit­tä­mi­sestä, stres­sin­hal­lin­nasta ja rentou­tu­mi­sesta. Opintojen sisältö: psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian teoreet­tinen viite­kehys ja traumain­for­moitu lähes­ty­mistapa, erityis­me­ne­telmät, mm. BBAT, sovel­lettu rentoutus, tanssi- ja liike­te­ra­peut­tiset keinot, psyko­fyy­sinen kivun hoito, autono­misen hermoston merkitys tervey­delle ja hyvin­voin­nille (esim. polyva­gaa­li­teoria), fysio­te­ra­peutin oma prosessi ja työhy­vin­vointi sekä voima­va­ra­suun­tau­tunut työsken­te­lytapa.
Vaati­muksena koulu­tukseen hakemiseen on 2 vuoden työko­kemus fysio­te­ra­peutin työstä.

Koulu­tusaika: 23.4.2021 – 9.4.2022
Koulu­tus­paikka: Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
Osallis­tu­ja­hinta: 1850 € (hintaan sisältyy alv). Koulu­tuksen voi maksaa useam­massa erässä.
Ilmoit­tau­tu­minen:
Huom! Koulu­tus­ryhmä on tullut täyteen. Voit ilmoit­tautua jonotus­lis­talle 26.2.2021 saakka
> Linkki Webropol -ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keeseen. Mikäli koulu­tus­paikkoja vapautuu, niitä tarjotaan valin­ta­kri­teerit täyttä­ville ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.

Lue lisää koulu­tuse­sit­teestä >> Psyko­fyy­sisen fysio­te­rapian koulutus -esite

Lean Six Sigma Black Belt

Black Beltit tekevät työtä Lean Six Sigma ohjel­missa ja projek­teissa sekä valmen­tavat ja ohjaavat projek­ti­tiimiä menetelmän ja työka­lujen sovel­ta­mi­sessa. Lean Six Sigma Black Belt -koulu­tuk­sessa opit Lean Six Sigma DMAIC -menetelmän ja tarvit­tavien ohjelmien käytön oman kehitys-/paran­nus­pro­jektin avulla käytän­nössä. Koulutus on suunnattu prosessien kehitys­työstä vastaa­ville esimie­hille, asian­tun­ti­joille ja johdolle teolli­suu­dessa, palve­lu­yri­tyk­sissä ja julki­sella sekto­rilla. Lean Six Sigma Black Belt -koulutus perustuu laajaan tilas­tol­liseen ja kvanti­ta­tii­viseen ongel­man­rat­kai­su­me­to­diikkaan. Se noudattaa Amerikan laatu­yh­dis­tyksen (ASQ) Body of Knowledge -tieto­si­sältöä (BOK). Tieto­pohjaa on täyden­netty ja sovel­lettu suoma­laiseen koulu­tus­pohjaan sopivaksi ylittäen näin ASQ:n vaati­mukset. Koulu­tus­oh­jel­massa yhdis­tetään perin­teinen koulutus, interak­tii­vinen ohjel­mis­to­kou­lutus (Minitab) ja käytännön projektit. Koulutus järjes­tetään yhteis­työssä Quality KnowHow Karja­lainen Oy:n kanssa. Koulutus toteu­tetaan lähi- ja etäluen­toina ja työpa­joina, sisältäen käytännön harjoi­tuksia ja oman organi­saation kehitys­pro­jektin. Koulu­tusaika: 29.3.2021-21.1.2022
Ajoitus:
Aloitus­jakso, määrittely: 29.–31.3.2021 ( 31.3. ETÄ)
Mittaus 1/2: 3.–5.5.2021 (4.–5.5. ETÄ)
Mittaus 2/2: 10.–11.5.2021 
Analy­sointi 1/2: 9.–11.6.2021 (9.–11.6. ETÄ)
Analy­sointi 2/2: 22.–23.6.2021
Parannus 1/2: 25.–27.8.2021 
Parannus 2/2: 9.–10.9.2021 (9.–10.9. ETÄ)
Ohjaus 1/2: 18.–20.10.2021 
Ohjaus 2/2: 28.–29.10.2021 (28.–29.10. ETÄ)
Final 21.1.2022.

Osallis­tu­ja­hinta 9000 € + alv 24 % (sis. koulu­tuksen ja koulu­tus­ma­te­ri­aalit)
Huom! Muista yritys­koh­tainen Täsmä­kou­lu­tus­tu­ki­mah­dol­lisuus. Lisätietoja tukiasioista anne.prepula[at]karelia.fi.

Ilmoit­taudu koulu­tukseen 5.3.2021 mennessä >> Linkki Webropol -ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keeseen
Lue edelli­sestä Black Belt -toteu­tuk­sesta >> Black Belt – mestarin opissa

Yhteys­tiedot

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

Harri Mikkonen
Palve­lu­lii­ke­toi­minnan päällikkö
harri.mikkonen[at]karelia.fi
puh. 050 502 0402

palvelut[at]karelia.fi

>> Tiesitkö, että osaan yritys­kou­lu­tuk­sis­tamme voit saada jopa 70 % tukea. Lue lisää!

>> Tutustu myös Avoimen AMK:n tarjoamiin koulutuksiin.