Fysio­te­ra­peu­tin iltakoulut

Oletko vasta­val­mis­tu­nut, palan­nut työelä­mään, vaih­ta­nut työtä tai haluatko varmis­taa osaa­mis­tasi?
Tule kerta­maan ja oppi­maan uutta!

Kare­lian fysio­te­ra­pian koulu­tus järjes­tää ilta­kou­luja, joissa teemoina ovat alaselkä ja niska.
Ilta­koulu kestää 2 x 2,5 tuntia aina klo 16.30 – 19.00.

Osal­lis­tu­mis­vaa­ti­muk­set: Fysio­te­ra­peu­tit ja loppu­vai­heen fysio­te­ra­pia opis­ke­li­jat (suori­tet­tuna 140 op, Kare­lian opis­ke­li­jat IV luku­kau­delta eteen­päin) ovat terve­tul­leita iltakouluun.

Alaselkä-ilta­koulu 23.-24.1.2024

Tule kerta­maan ja oppi­maan uutta alasel­kä­ki­pui­sen fysio­te­ra­piasta Kare­lian ilta­kou­luun!
Ilta­kou­lussa pääset kerta­maan tutki­mista ja suun­nit­te­le­maan hoitoa. Ilta­koulu toteu­tuu kahtena iltana 2×2,5h, joista ensim­mäi­sessä kerra­taan tutki­mista ja suun­ni­tel­laan hoitoa- toisena iltana toteu­te­taan hoitoa mm. tera­peut­ti­sen harjoit­te­lun ja manu­aa­lista tera­piaa mahdol­li­suuk­sia alasel­kä­ki­vun hoidossa. Ilta­kou­lussa pääset myös kysy­mään – eikä ole olemassa tyhmiä kysy­myk­siä!

Tavoit­teet ja sisältö

 • Osaat tutkia alasel­kä­ki­pui­sen huomioi­den vakavat/ spesi­fit syyt sekä punai­set liput
 • Osaat perus­teet alasel­kä­ki­vun hoidosta ja etenemisestä

1 ilta

Alasel­kä­ki­pui­sen tutki­mi­nen: esitie­to­jen ja vuoro­vai­ku­tuk­sen läpi­käynti, tule asiak­kaan neuro­lo­gi­nen / neuro­dy­naa­mi­nen tutki­mi­nen, liike­kont­rol­lin arviointi, spesifi rangan tutkiminen.

 • mahdol­lis­ten löydös­ten sanoit­ta­mi­nen ja suun­ni­tel­man muodostaminen
 • teorian lyhyt kertaa­mi­nen- käytän­nön harjoit­te­le­mi­nen asia­kas­ca­sen kautta

2 Ilta: Alasel­kä­ki­pui­sen fysioterapia

 • sisäl­tää manu­aa­li­nen terapia ja tera­peut­ti­nen harjoittelu
 • käytän­nön harjoit­telu ja tekeminen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen päättyy 15.1.2024 klo 16.00 mennessä.


Niska-ilta­koulu 20.-21.2.2024

Tule kerta­maan ja oppi­maan uutta niska­ka­ki­pui­sen fysio­te­ra­piasta Kare­lian ilta­kou­luun!
Ilta­kou­lussa pääset kerta­maan tutki­mista ja suun­nit­te­le­maan hoitoa. Ilta­koulu toteu­tuu kahtena iltana 2×2,5h, joista ensim­mäi­sessä kerra­taan tutki­mista ja suun­ni­tel­laan hoitoa- toisena iltana toteu­te­taan hoitoa mm. tera­peut­ti­sen harjoit­te­lun ja manu­aa­lista tera­piaa mahdol­li­suuk­sia niska­ki­vun hoidossa. Ilta­kou­lussa pääset myös kysy­mään – eikä ole olemassa tyhmiä kysy­myk­siä!

Tavoit­teet ja sisältö

 • Osaat tutkia niska kipui­sen huomioi­den vakavat/ spesi­fit syyt sekä punai­set liput
 • Osaat perus­teet niska­ki­pui­sen hoidosta sen etenemisestä

1 ilta: Niska­ki­pui­sen tutkiminen

 • esitie­to­jen ja vuoro­vai­ku­tuk­sen läpi­käynti, tule asiak­kaan neuro­lo­gi­nen / neuro­dy­naa­mi­nen tutki­mi­nen, liike­kont­rol­lin arviointi, spesifi rangan tutkiminen
 • mahdol­lis­ten löydös­ten sanoit­ta­mi­nen ja suun­ni­tel­man muodostaminen
 • teorian lyhyt kertaa­mi­nen- käytän­nön harjoit­te­le­mi­nen asia­kas­ca­sen kautta

2 Ilta: Niska­ki­pui­sen fysioterapia

 • sisäl­tää manu­aa­li­nen terapia ja tera­peut­ti­nen harjoittelu
 • käytän­nön harjoit­telu ja tekeminen

Ilmoit­tau­tu­mi­nen päättyy 12.2.2024 klo 16.00.

Koulut­taja

Noora Silven­noi­nen TtM, ft OMT, työft, opet­taja Karelia AMK 

Hinta

Osal­lis­tu­ja­hinta 80 € (sis. alv 24 %)
(64,52 €, ALV 15,48 €)

Ilmoit­tau­tu­mi­nen koulu­tuk­seen on samalla sitou­mus osal­lis­tu­ja­mak­sun maksa­mi­seen (lasku).
Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy laskut­taa osal­lis­tu­ja­mak­sun arvon­li­sä­ve­roi­neen maksueh­dolla 14 päivää netto.

Ilmoit­tau­tu­mis- ja peruutusehdot

Osal­lis­tu­jat otetaan koulu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Saat ilmoit­tau­tues­sasi sähkö­pos­tiisi auto­maat­ti­sen vahvis­tus­vies­tin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa auto­maat­tista vahvis­tus­vies­tiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä sähkö­pos­tilla [email protected]. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu pidät­tää oikeu­den ohjel­ma­muu­tok­siin ja koulu­tuk­sen peruut­ta­mi­seen, mikäli koulu­tus­ryh­mää ei saada täyteen. Koulu­tuk­sen toteu­tu­mi­sesta tai peruu­tuk­sesta ilmoi­te­taan ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä sähköpostilla.

Koulu­tus toteu­te­taan, mikäli määrä­ai­kaan mennessä on ilmoit­tau­tu­nut riit­tävä määrä osal­lis­tu­jia. Koulu­tus­ryh­män koko on vähin­tään 12 ja enin­tään 15 osal­lis­tu­jaa. Jos koulu­tus­ryhmä on ilmoit­tau­tuessa tullut täyteen, on mahdol­lista ilmoit­tau­tua jono­tus­lis­talle. Koulu­tuk­seen otetaan jono­tus­lis­talta osal­lis­tu­jia, mikäli ryhmään vapau­tuu paikkoja.

Peruu­tuseh­dot:
Koulu­tuk­sen peruun­tuessa osal­lis­tu­ja­maksu (verk­ko­pank­ki­maksu) palau­te­taan kuukau­den kuluessa ilmoi­tuk­sesta. Osal­lis­tu­mi­sen peruu­tuk­sesta ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen tai koko­naan peruut­ta­matta jättä­mi­sestä veloi­te­taan koulu­tuk­sen hinta koko­nai­suu­des­saan. Koulu­tuk­sen keskeyt­tä­mi­nen ei oikeuta osal­lis­tu­ja­mak­sun palaut­ta­mi­seen. Tarvit­taessa esim. esteen sattuessa osal­lis­tu­jan voi vaihtaa. Peruu­tuk­set ja osal­lis­tu­jan vaih­dok­set tulee tehdä kirjal­li­sesti käytän­nön­jär­jes­te­lyistä vastaa­valle yhteyshenkilölle.

Lisä­tie­toja

Käytän­nön järjes­te­lyt: Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori, p. 050 311 9167, [email protected] Koulu­tuk­sen sisältö: Noora Silven­noi­nen, opet­taja, TtM, ft OMT, työ ft, [email protected]

Sinua saattaa kiinnostaa

Tutustu fysio- ja toimin­ta­te­ra­peu­tin tutkin­toon johta­viin koulu­tuk­siin. Tutustu amk-tutkin­to­kou­lu­tuk­siin
Järjes­tämme fysio­te­ra­peu­teille jatku­vasti mahdol­li­suuk­sia päivit­tää osaa­mista. Tutustu tulossa oleviin koulu­tuk­siin
Haluatko jatkossa uutis­kir­jeemme, jossa kerromme tule­vista koulu­tuk­sista? Ilmoit­taudu tästä uutis­kir­jeen tilaajaksi