Res­to­no­mi

Tut­kin­to: Mat­kai­lu- ja ravit­se­mi­sa­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Res­to­no­mi (AMK)
Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
210 opin­to­pis­tet­tä | 3,5 luku­vuot­ta
Aloi­tus­pai­kat: 50 (AMK-valin­ta­koe 35, Todis­tus­va­lin­ta 15: yli­op­pi­las­to­dis­tus 8, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 7)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välil­lä.
Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus

Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.2021
Hake­mi­nen > Valintaperusteet

opintopolku nappi uusi2

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

Maa­il­man arvos­te­tuim­pia mat­kai­luop­pai­ta jul­kai­se­va Lone­ly Pla­net valit­si Suo­men maa­il­man kol­man­nek­si par­haak­si mat­ka­koh­teek­si vuo­del­le 2017, ja muun muas­sa Aasias­sa Suo­mi kiin­nos­taa koko ajan enem­män — mikä yksis­tään voi par­haas­sa tapauk­ses­sa tar­koit­taa kym­me­nien­tu­han­sien turis­tien lisäys­tä joka vuo­si. Näin ollen alal­le tar­vi­taan kipeäs­ti uusia tekijöitä.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nee­na res­to­no­mi­na olet mat­kai­lu­lii­ke­toi­min­nan ammat­ti­lai­nen, joka osaa tuot­teis­taa ja mark­ki­noi­da eri­lai­sia mat­kai­lu­pal­ve­lui­ta. Osaat suun­ni­tel­la ja kehit­tää pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­taa ja ymmär­rät kan­nat­ta­van lii­ke­toi­min­nan edellytykset.

Val­mis­tut meil­tä mat­kai­lua­lan asian­tun­ti­ja- ja esi­mies­teh­tä­viin tai itse­näi­sek­si yrit­tä­jäk­si. Toi­men­ku­va­si voi olla esi­mer­kik­si mark­ki­noin­tias­sis­tent­ti, ohjel­ma­pal­ve­lui­den tuot­ta­ja, vuo­ro­pääl­lik­kö, pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri, mat­kai­lu­neu­vo­ja tai kokous- ja kongres­si­pääl­lik­kö. Tut­kin­to antaa myös val­miu­det pyr­kiä amma­til­li­seen opettajakoulutukseen.

Opin­to­je­si kan­ta­vi­na tee­moi­na ovat mat­kai­lua­lan yrit­tä­jyys ja yri­tys­toi­min­ta, laa­tu ja tur­val­li­suus sekä kes­tä­vä kehi­tys. Opin­not koos­tu­vat sekä lähi- että vir­tu­aa­lio­pin­nois­ta, ja opis­ke­lu tapah­tuu kiin­teäs­sä yhteis­työs­sä työ­elä­män kans­sa. Voit myös suo­rit­taa osan opin­nois­ta­si tai työ­har­joit­te­lun ulkomailla.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tarinoita.