Siir­to­haku

Siir­to­haku Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun järjes­te­tään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn hakuaika on 1. – 15.11.2023 ja kevään hakuaika on 1. – 15.5.2024.

Voit hakea siir­to­haussa,  jos sinulla on opis­ke­luoi­keus suoma­lai­sessa korkea­kou­lussa ja
olet ollut läsnä­ole­vana opis­ke­li­jana vähin­tään yhden luku­vuo­den tai haluat vaihtaa koulu­tusta Kare­lian sisällä niin, että tutkin­to­ni­mik­keesi tai koulu­tusa­lasi vaihtuu. 

Kun otat siir­to­hausta uuden opis­ke­lu­pai­kan vastaan, aikai­sempi opis­ke­luoi­keu­tesi päättyy. Opin­to­jesi suori­tusaika määräy­tyy siir­rossa siir­re­tyn opis­ke­luoi­keu­den mukaan. Opis­ke­luoi­keus­ai­kaan laske­taan mukaan kaikki ne läsnä- ja pois­sao­lo­kau­det, jotka olet käyt­tä­nyt lähtö­kor­kea­kou­lussa. Uusi opis­ke­luoi­keus alkaa 1.1. tai 1.8.

Jos haet ensim­mäi­sen luku­vuo­den jälkeen, tulee sinulla olla hakua­jan päät­ty­mi­seen mennessä opin­to­re­kis­te­riin merkit­tyjä, tavoi­te­tut­kin­toon sovel­tu­via suori­tuk­sia seuraa­vasti: AMK-tutkin­nossa vähin­tään 45 opin­to­pis­tettä ja YAMK-tutkin­nossa vähin­tään 20 opintopistettä. 

Muun kuin ensim­mäi­sen vuoden opis­ke­li­jana, sinun tulee olla edis­ty­nyt opin­nois­sasi päätoi­mi­sesti. Opin­to­jen suori­tusai­kaasi tulee olla jäljellä niin, että valmis­tu­mi­nen tavoit­teel­li­sessa tutkin­non suori­tusa­jassa on mahdollista. 

Paino­tettu keskiarvo tulee olla vähin­tään kaksi. Lisäksi ryhmässä tulee olla tilaa.

Huom! Sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sesta et voi siirtyä tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­seen, koska tutkin­to­jen laajuu­det ovat erilai­set. Valmis­tu­mi­nen tervey­den­hoi­ta­jaksi ei ole mahdol­lista sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen tavoit­teel­li­sessa  suori­tusa­jassa, 3,5 vuotta.

Hae siirto Opin­to­po­lussa. Kare­lian haku­koh­teet löydät tältä sivulta. Koulu­tuk­sen valit­tuasi klikkaa palkkia Hae koulu­tuk­seen Opin­to­po­lussa. Haku­lo­make avautuu haun alkaessa. Lataa haku­lo­mak­keelle liitteesi

  • opin­to­suo­ri­tusote,
  • opis­ke­lu­to­dis­tus, jossa näkyvät käyte­tyt läsnä- ja poissaolokaudet,
  • vapaa­muo­toi­nen siirron perustelu.

Valin­nan tulok­set ilmoi­te­taan kesäkuun/joulukuun aikana. 

Kun Kare­lian opis­ke­lija siirtyy Kare­lian sisällä toiseen tutkinto-ohjel­maan niin, ettei tavoi­te­tut­kinto tai tutkin­to­ni­mike vaihdu, kyse on tutkinto-ohjel­man vaih­ta­mi­sesta. Katso hakuoh­jeet täältä

Lisä­tie­dot

[email protected]
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

050 4088 429