Categories
Ajankohtaista

Siirtohaku

Siirtohaku Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun järjes­tetään erillis­hakuna kaksi kertaa vuodessa, touko­kuussa 1. – 15.5. ja marras­kuussa 1. – 15.11.

Siirto-opiske­li­jalla tarkoi­tetaan korkea­kou­lu­tut­kintoon johtaviin opintoihin otettua opiske­lijaa, jonka opiske­luoikeus siirtyy korkea­kou­lusta toiseen tai  korkea­koulun sisällä niin, että tavoi­te­tut­kintoon liitettävä tutkin­to­nimike vaihtuu.

Kun Karelian opiskelija siirtyy korkea­koulun sisällä toiseen tutkinto-ohjelmaan niin, ettei tavoi­te­tut­kinto tai tutkin­to­nimike vaihdu, kyse ei ole siirto-opiske­lusta vaan tutkinto-ohjelman vaihta­mi­sesta. Katso hakuohjeet täältä

Siirto-opiske­li­jaksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun voi hakea opiskelija, jolla on opiske­luoikeus suoma­lai­sessa korkea­kou­lussa ja joka on ollut läsnä­olevana opiske­lijana vähintään yhden lukuvuoden. Alkupe­räi­sessä tutkin­nossa suori­tet­tujen opintojen tulee olla sovel­tuvia haettavaan koulutukseen.

Ensim­mäisen vuoden opiske­li­jalla tulee olla 22.5./22.11. mennessä opinto­re­kis­teriin merkittyjä, tavoi­te­tut­kintoon sovel­tuvia suori­tuksia seuraa­vasti: AMK-tutkin­to/­vä­hintään 45 opinto­pis­tettä ja YAMK-tutkin­to/­vä­hintään 20 opinto­pis­tettä. Suori­tusten numee­risten arvosa­nojen keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Muun kuin ensim­mäisen vuoden opiske­lijan tulee olla edistynyt opinnoissaan päätoi­mi­sesti, ja opintojen suori­tusaikaa tulee olla jäljellä niin, että valmis­tu­minen normiaikana on mahdol­lista. Suori­tusten numee­risten arvosa­nojen keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Kun hakija ottaa siirto­hausta uuden opiske­lu­paikan vastaan, aikai­sempi opiske­luoikeus päättyy automaat­ti­sesti. Opintojen suori­tusaika ei pitene. Uuden tutkinnon tavoit­teel­li­sesta opiske­lua­jasta vähen­netään se aika, jonka hakija on käyttänyt aiemman tutkinnon suorittamiseen.

Siirto­ha­kemus täytetään Opinto­po­lussa. Tarvit­tavat liitteet ladataan hakulo­mak­keelle. Liitteet ladataan viimeistään viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Liitteet ovat

  • opinto­suo­ri­tusote,
  • opiske­lu­to­distus, jossa näkyvät käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet,
  • vapaa­muo­toinen siirron perustelu.

Toimi­tet­taessa liitteet sähkö­pos­titse, käytössä on suojattu palvelu, ohje.

Valinnan tulokset ilmoi­tetaan kesäkuun/joulukuun aikana. 

Näin otat paikan vastaan korkea­kou­lujen erillis­hauista

Lisätiedot

hakijapalvelut@karelia.fi
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Hakija­pal­velut
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

050 4088 429, 050 3611 871