Siir­to­haut

Siir­to­ha­ku Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun jär­jes­te­tään eril­lis­ha­ku­na kak­si ker­taa vuo­des­sa. Hakuai­ka tam­mi­kuus­sa 2021 alka­vaan kou­lu­tuk­seen on 1. — 15.11.2020 ja elo­kuus­sa 2021 alka­vaan kou­lu­tuk­seen 1. — 15.5.2021.

Siir­to-opis­ke­li­jal­la tar­koi­te­taan kor­kea­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­viin opin­toi­hin otet­tua opis­ke­li­jaa, jon­ka opis­ke­luoi­keus siir­tyy kor­kea­kou­lus­ta toi­seen tai  kor­kea­kou­lun sisäl­lä niin, että tavoi­te­tut­kin­toon lii­tet­tä­vä tut­kin­to­ni­mi­ke vaih­tuu.

Kun opis­ke­li­ja siir­tyy kor­kea­kou­lun sisäl­lä toi­seen tut­kin­to-ohjel­maan niin, ettei tavoi­te­tut­kin­to tai tut­kin­to­ni­mi­ke vaih­du, kyse ei ole siir­to-opis­ke­lus­ta vaan tut­kin­to-ohjel­man vaih­ta­mi­ses­ta.

Siir­to-opis­ke­li­jak­si Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun voi hakea opis­ke­li­ja, jol­la on opis­ke­luoi­keus suo­ma­lai­ses­sa kor­kea­kou­lus­sa ja joka on ollut läs­nä­ole­va­na opis­ke­li­ja­na vähin­tään yhden luku­vuo­den. Alku­pe­räi­ses­sä tut­kin­nos­sa suo­ri­tet­tu­jen opin­to­jen tulee olla sovel­tu­via haet­ta­vaan kou­lu­tuk­seen.

Ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jal­la tulee olla 22.11.2020 men­nes­sä opin­to­re­kis­te­riin mer­kit­ty­jä, tavoi­te­tut­kin­toon sovel­tu­via suo­ri­tuk­sia seu­raa­vas­ti: AMK-tut­kin­to / vähin­tään 45 opin­to­pis­tet­tä, YAMK-tut­kin­to / vähin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä. Suo­ri­tus­ten kes­kiar­von tulee olla vähin­tään kak­si (2).

Muun kuin ensim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jan tulee olla edis­ty­nyt opin­nois­saan pää­toi­mi­ses­ti, ja opin­to­jen suo­ri­tusai­kaa tulee olla jäl­jel­lä niin, että val­mis­tu­mi­nen nor­miai­ka­na on mah­dol­lis­ta. Suo­ri­tus­ten kes­kiar­von tulee olla vähin­tään kak­si (2).

Opis­ke­li­jan, joka hakee suo­men­kie­li­ses­tä kou­lu­tuk­ses­ta englan­nin­kie­li­seen kou­lu­tuk­seen, on osoi­tet­ta­va englan­nin kie­len tai­to kie­li­ko­keel­la. Opis­ke­li­jan, joka hakee englan­nin­kie­li­ses­tä kou­lu­tuk­ses­ta suo­men­kie­li­seen, on osoi­tet­ta­va suo­men kie­len tai­to kie­li­ko­keel­la. Suo­men kie­li tes­ta­taan opis­ke­li­jal­ta, jon­ka äidin­kie­li ja/tai kou­lusi­vis­tys­kie­li on muu kuin suo­mi.

Ottaes­saan uuden opis­ke­luoi­keu­den vas­taan, aikai­sem­pi opis­ke­luoi­keus päät­tyy haku­kau­des­ta riip­puen joko 31.12. tai 31.7. Opin­to­jen suo­ri­tusai­ka ei pite­ne. Opis­ke­luoi­keus­ai­kaan las­ke­taan mukaan kaik­ki ne läs­nä- ja pois­sao­lo­kau­det, jot­ka opis­ke­li­ja on käyt­tä­nyt läh­tö­kor­kea­kou­lus­sa. Ottaes­saan siir­to-opis­ke­lu­pai­kan vas­taan, opis­ke­li­ja menet­tää mah­dol­li­sen ensi­ker­ta­lai­suuss­ta­tuk­sen­sa.

Siir­to­ha­ke­mus täy­te­tään Opin­to­po­lus­sa. Haun tar­vit­se­mat liit­teet pyy­de­tään haku­lo­mak­keel­la. Liit­tei­tä voi lada­ta haku­lo­mak­keel­le vii­kon ajan haun päät­ty­mi­ses­tä.

Liit­teet ovat:

  • opin­to­suo­ri­tuso­te,
  • opis­ke­lu­to­dis­tus, jos­sa näky­vät käy­te­tyt läs­nä- ja pois­sao­lo­kau­det,
  • vapaa­muo­toi­nen siir­ron perus­te­lu.

Toi­mi­tet­taes­sa liit­teet säh­kö­pos­tit­se, käy­tös­sä on suo­jat­tu pal­ve­lu, ohje.

Valin­nan tulok­set ilmoi­te­taan haki­joil­le kesä­kuun aika­na.

Lisä­tie­dot

hakijapalvelut@karelia.fi
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu
Haki­ja­pal­ve­lut
Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joen­suu

050 4088 429, 050 3611 871