Categories
Ajankohtaista

Siirtohaku

Siirtohaku Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun järjes­tetään kaksi kertaa vuodessa. Syksyn hakuaika on 1. – 15.11.2022 ja kevään hakuaika on 1. – 15.5.2023.

Siirto-opiske­li­jaksi voi hakea opiskelija, jolla on opiske­luoikeus suoma­lai­sessa korkea­kou­lussa ja
joka on ollut läsnä­olevana opiske­lijana vähintään yhden lukuvuoden.

Voit hakea Karelian siirto­haussa toisesta suoma­lai­sesta korkea­kou­lusta tai haluat vaihtaa koulu­tusta Karelian sisällä niin, että tutkin­to­ni­mik­keesi tai koulu­tusalasi vaihtuu. 

Kun otat siirto­hausta uuden opiske­lu­paikan vastaan, aikai­sempi opiske­luoi­keutesi päättyy. Opintojesi suori­tusaika ei pitene. Uuden tutkinnon normio­pis­ke­lua­jasta vähen­netään se aika, jonka olet käyttänyt aiemman tutkintosi suorittamiseen. 

Jos haet ensim­mäisen lukuvuoden jälkeen, tulee sinulla olla hakuajan päätty­miseen mennessä opinto­re­kis­teriin merkittyjä, tavoi­te­tut­kintoon sovel­tuvia suori­tuksia seuraa­vasti: AMK-tutkin­nossa vähintään 45 opinto­pis­tettä ja YAMK-tutkin­nossa vähintään 20 opinto­pis­tettä. Suori­tusten numee­risten arvosa­nojen paino­tetun keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Muun kuin ensim­mäisen vuoden opiske­lijana, sinun tulee olla edistynyt opinnoissasi päätoi­mi­sesti. Opintojen suori­tusaikaa tulee olla jäljellä niin, että valmis­tu­minen normiaikana on mahdol­lista. Suori­tusten numee­risten arvosa­nojen paino­tetun keskiarvon tulee olla vähintään kaksi (2).

Lisäksi ryhmässä tulee olla tilaa.

Huom! Sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sesta et voi siirtyä tervey­den­hoi­ta­ja­kou­lu­tukseen, koska tutkin­tojen laajuudet ovat erilaiset. Valmis­tu­minen tervey­den­hoi­ta­jaksi ei ole mahdol­lista sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen normia­jassa, 3,5 vuotta. 

Siirtoa haet Opinto­po­lussa. Karelian siirto­ha­ku­kohteet löydät valit­se­malla hakusi­vulta hakukoh­teesi ja klikkaat palkkia Hae koulu­tukseen Opinto­po­lussa. Hakulomake avautuu haun alkaessa. Lataa liitteesi hakulo­mak­keelle. Liitteet ovat:

  • opinto­suo­ri­tusote,
  • opiske­lu­to­distus, jossa näkyvät käytetyt läsnä- ja poissaolokaudet,
  • vapaa­muo­toinen siirron perustelu.

Toimi­tet­taessa liitteet sähkö­pos­titse, käytössä on suojattu palvelu, ohje.

Valinnan tulokset ilmoi­tetaan joulukuun/kesäkuun aikana. 

Näin otat paikan vastaan korkea­kou­lujen erillis­hauista

Kun Karelian opiskelija siirtyy Karelian sisällä toiseen tutkinto-ohjelmaan niin, ettei tavoi­te­tut­kinto tai tutkin­to­nimike vaihdu, kyse on tutkinto-ohjelman vaihta­mi­sesta. Katso silloin hakuohjeet täältä

Lisätiedot

[email protected]
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

050 4088 429, 050 3611 871