Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

TAPAUS A)
Opinnot aloitettu ennen 1.8.2015

Mikäli olet aloit­tanut opintosi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tai muussa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ennen 1.8.2015, ja olet menet­tänyt opiske­luoi­keutesi seuraa­vista syistä:

 • et ole saanut suori­tettua tutkintoa opiske­luoi­keus­aikana tai harkin­nan­va­rai­sella lisäajalla tai 
 • olet laimin­lyönyt ilmoit­tau­tu­mis­vel­vol­li­suutesi tai
 • olet eronnut,
  voit hakea uudelleen opiske­luoi­keutta tutkintosi loppuun suorittamiseksi.

Kun haet uutta opiske­luoi­keutta, sinulla on suorit­ta­mat­tomia AMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 60 opinto­pis­tettä tai YAMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 30 opinto­pis­tettä. Mikäli puuttuvia opintoja on enemmän, suorita opintoja avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja hae sitten, kun puuttuvia opintoja on enintään 60 tai 30 opintopistettä.

Karelian tutkin­to­säännön mukaan yli 10 vuotta vanhempia opinto­suo­ri­tuksia ei hyväk­si­lueta tutkintoon korvaa­vuutena tai sisällytyksenä.

Opiske­luoikeus myönnetään vain samaan tai vastaavaan koulu­tukseen, jossa aikai­sempi opiske­luoi­keutesi on ollut. Opiske­luoikeus myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi. Tänä aikana et voi ilmoit­tautua poissao­le­vaksi etkä hakea harkin­nan­va­raista lisäaikaa opiske­luoi­keutesi päättyessä.

Hakuajat ovat 1.8. – 15.11.2022 ja 1.12.2022 – 30.4.2023.

15.11. mennessä hakeva opiskelija aloittaa opintonsa syyslu­ku­kauden -22 aikana.

30.4. mennessä hakeva aloittaa opintonsa kevät­lu­ku­kauden -23 aikana. 

Täytä hakemus Opinto­po­lussa. Opinto­polun hakulo­mak­keelle pääset valit­se­malla Karelian hakusi­vulta hakukoh­teesi.

Hakemukset käsitellään saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Käsit­te­lyaika on enintään kaksi viikkoa. Opiske­luoikeus myönnetään heti sen jälkeen, kun olet ottanut opiske­lu­paikan vastaan. 

Hakemuksen käsit­te­lystä peritään asetuksen mukainen 50 euron suuruinen maksu (A1440/2014, § 3). Liitä maksu­kuitti hakulomakkeelle. 

Uudelleen myönnettävä opiske­luoikeus kuuluu yhden korkea­kou­lu­paikan säännöksen piiriin. Saadessasi uuden opiske­luoi­keuden, et voi vastaa­nottaa toista korkea­kou­lu­tut­kintoon johtavaa opiske­lu­paikkaa samana lukukautena alkavasta tutkintoon johta­vasta koulutuksesta.

Kun otat opiske­lu­paikan vastaan, et ole enää ensiker­ta­lainen.

Hakemuksen liitteet ovat

Tervey­den­hoi­to­maksu

Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiön (YTHS) palve­luihin oikeu­tetut ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­lijat maksavat tammi­kuusta 2021 alkaen lukukausi­koh­taisen tervey­den­hoi­to­maksun Kelalle. YTHS:n palve­luihin oikeu­tettuja ovat opiske­lijat, jotka ovat ilmoit­tau­tuneet lukukau­delle läsnä olevaksi ja suorit­tavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkea­kou­luo­pis­ke­lijan tervey­den­hoi­to­maksu aina, jos olet oikeu­tettu YTHS:n palve­luihin. Et voi saada maksusta vapau­tusta esimer­kiksi siksi, että käytät YTHS:n palve­lujen sijaan työter­veys­huollon palveluja, tai siksi, että et saa opintotukea.

Tervey­den­hoi­to­mak­susta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKe­lassa oma-aloit­tei­sesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkea­kou­luo­pis­ke­lijan terveydenhoitomaksun.

Tervey­den­hoi­to­maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoit­taudut läsnä olevaksi.

 • Syyslu­ku­kauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoit­tau­tunut läsnä olevaksi. Jos ilmoit­taudut syyslu­ku­kau­delle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
 • Kevät­lu­ku­kauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoit­tau­tunut läsnä olevaksi. Jos ilmoit­taudut kevät­lu­ku­kau­delle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.

Lisätiedot: [email protected]

TAPAUS B)
Opinnot aloitettu 1.8.2015 tai sen jälkeen

Mikäli olet aloit­tanut opintosi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa 1.8.2015 tai sen jälkeen ja olet menet­tänyt opiske­luoi­keutesi seuraa­vista syistä:

 • et ole saanut suori­tettua tutkintoa opiske­luoi­keus­aikana tai harkin­nan­va­rai­sella lisäajalla tai
 • olet laimin­lyönyt ilmoit­tau­tu­mis­vel­vol­li­suutesi tai
 • olet eronnut,
  voit hakea uudelleen opiske­luoi­keutta tutkintosi loppuun suorittamiseksi.

Kun haet uudelleen opiske­luoi­keutta, voi sinulla olla suorit­ta­mat­tomia AMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 60 opinto­pis­tettä tai YAMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 30 opintopistettä. 

Mikäli puuttuvia opintoja on enemmän, voit suorittaa opintoja avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja hakea sen jälkeen uudelleen myönnet­tävää opiske­luoi­keutta, kun puuttuvia opintoja on enintään 60 tai 30 opintopistettä.

Opiske­luoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan tutkin­to­kou­lu­tukseen, jossa aikai­sempi opiske­luoi­keutesi on ollut. Opiske­luoikeus myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi. Tänä aikana et voi ilmoit­tautua poissao­le­vaksi etkä hakea harkin­nan­va­raista lisäaikaa opiske­luoi­keutesi päättyessä.

Uudelleen myönnet­tävää opiske­luoi­keutta haetaan erilli­sellä lomak­keella.

Hakuajat ovat 1.8. – 15.11.2022 ja 1.12. – 30.4.2023

15.11. mennessä hakeva opiskelija aloittaa opintonsa syyslu­ku­kauden -22 aikana.
30.4. mennessä hakeva aloittaa opintonsa kevät­lu­ku­kauden -23 aikana.

Hakemukset käsitellään saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Käsit­te­lyaika on enintään kaksi viikkoa. Opiske­luoikeus myönnetään heti sen jälkeen, kun olet saanut päätöksen uudesta opiskeluoikeudesta. 

Hakemuksen käsit­te­lystä peritään asetuksen mukainen 50 euron suuruinen maksu (A1440/2014, § 3).

Lähetä PDF-hakemus opiske­li­ja­pal­ve­luihin tarvit­tavine liitteineen suoja­tulla sähkö­pos­tilla https://secure.karelia.fi/. Huom! Älä skannaa tai valokuvaa hakemusta sähkö­postin liitteeksi, sillä tällöin emme pysty käsit­te­lemään hakemustasi sähköi­sesti. Hakemusta ei tarvitse allekir­joittaa kynällä. Riittää, että kirjoitat allekir­joi­tus­ri­ville nimesi tietokoneella. 

Hakemuksen liitteet

Opinto-ohjaajien yhteys­tiedot löydät täältä. 

Lukuvuo­si­mak­sul­liset vieras­kie­lisen koulu­tuksen opiske­lijat, jotka ovat aloit­taneet opintonsa 1.8.2017 jälkeen, liittävät kuitin makse­tusta lukuvuosimaksusta.

Tervey­den­hoi­to­maksu

Yliop­pi­laiden tervey­den­hoi­to­säätiön (YTHS) palve­luihin oikeu­tetut ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­lijat maksavat tammi­kuusta 2021 alkaen lukukausi­koh­taisen tervey­den­hoi­to­maksun Kelalle. YTHS:n palve­luihin oikeu­tettuja ovat opiske­lijat, jotka ovat ilmoit­tau­tuneet lukukau­delle läsnä olevaksi ja suorit­tavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkea­kou­luo­pis­ke­lijan tervey­den­hoi­to­maksu aina, jos olet oikeu­tettu YTHS:n palve­luihin. Et voi saada maksusta vapau­tusta esimer­kiksi siksi, että käytät YTHS:n palve­lujen sijaan työter­veys­huollon palveluja, tai siksi, että et saa opintotukea.

Tervey­den­hoi­to­mak­susta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKe­lassa oma-aloit­tei­sesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkea­kou­luo­pis­ke­lijan terveydenhoitomaksun.

Tervey­den­hoi­to­maksun eräpäivä määräytyy sen mukaan, milloin ilmoit­taudut läsnä olevaksi.

 • Syyslu­ku­kauden eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoit­tau­tunut läsnä olevaksi. Jos ilmoit­taudut syyslu­ku­kau­delle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
 • Kevät­lu­ku­kauden eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoit­tau­tunut läsnä olevaksi. Jos ilmoit­taudut kevät­lu­ku­kau­delle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.

Lisätiedot: [email protected]