Uudelleen myönnettävä opiskeluoikeus

TAPAUS A)
Opinnot aloitettu ennen 1.8.2015

Mikäli olet aloit­tanut opintosi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tai muussa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ennen 1.8.2015, ja olet menet­tänyt opiske­luoi­keutesi seuraa­vista syistä:

 • et ole saanut suori­tettua tutkintoa opiske­luoi­keus­aikana tai harkin­nan­va­rai­sella lisäajalla tai 
 • olet laimin­lyönyt ilmoit­tau­tu­mis­vel­vol­li­suutesi tai
 • olet eronnut
  voit hakea uudelleen opiske­luoi­keutta tutkintosi loppuun suorittamiseksi.

Kun haet uudelleen opiske­luoi­keutta, voi sinulla olla suorit­ta­mat­tomia AMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 60 opinto­pis­tettä tai YAMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 30 opinto­pis­tettä. Mikäli puuttuvia opintoja on enemmän, voit suorittaa opintoja avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja hakea sen jälkeen uudelleen myönnet­tävää opiske­luoi­keutta, kun puuttuvia opintoja on enintään 60/30 opintopistettä.

Karelian tutkin­to­säännön mukaan yli 10 vuotta vanhempia opinto­suo­ri­tuksia ei voida hyväk­si­lukea tutkintoon korvaa­vuutena tai sisällytyksenä.

Opiske­luoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan tutkin­to­kou­lu­tukseen, jossa aikai­sempi opiske­luoi­keutesi on ollut. Opiske­luoikeus myönnetään uudelleen korkeintaan kahden lukukauden ajaksi, seuraavan lukukauden alusta alkaen. Uudelleen myönnet­tä­vällä opiske­luoi­keu­della opiskel­lessasi et voi olla poissao­levana opiske­lijana etkä hakea harkin­nan­va­raista lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi.

Uudelleen myönnet­tävää opiske­luoi­keutta voit hakea joko yhteis­haussa tai Karelian erillis­haussa Opintopolku.fi -palve­lussa.
Karelian erillishaku toteu­tetaan kaksi kertaa vuodessa; marras­kuussa 16. – 30.11. ja touko­kuussa 15. – 31.5.

Erillis­haussa hakiessasi huomioi, että uudelleen myönnettävä opiske­luoikeus kuuluu yhden korkea­kou­lu­paikan säännöksen piiriin. Jos sinulle myönnetään uusi tutkinto-opiske­luoikeus, et voi enää ottaa vastaan toista korkea­kou­lu­tut­kintoon johtavaa opiske­lu­paikkaa saman lukukauden aikana.

Hakemuksen liitteet

 • viral­linen pdf-muodossa oleva opinto­suo­ri­tusote kesken jääneen tutkinnon suori­te­tuista opinnoista,
 • opinto-ohjaajan allekir­joittama opinto­suun­ni­telma
 • opintojen loppuun saatta­mi­seksi ja
 • kuitti makse­tusta käsittelymaksusta.

Lukuvuo­si­mak­sul­liset vieras­kie­lisen koulu­tuksen opiske­lijat (opinnot aloitettu 1.8.2017 jälkeen) liittävät myös kuitin makse­tusta lukuvuosimaksusta.

Hakemuksen käsit­te­ly­maksu

Hakemuksen käsit­te­lystä, myös kieltei­sessä tapauk­sessa, peritään valtio­neu­voston asetuksen (1440/2014) 3 §:n mukainen 50 euron käsittelymaksu. 

TAPAUS B)
Opinnot aloitettu 1.8.2015 tai sen jälkeen

Mikäli olet aloit­tanut opintosi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa 1.8.2015 tai sen jälkeen ja olet menet­tänyt opiske­luoi­keutesi seuraa­vista syistä:

 • et ole saanut suori­tettua tutkintoa opiske­luoi­keus­aikana tai harkin­nan­va­rai­sella lisäajalla tai
 • olet laimin­lyönyt ilmoit­tau­tu­mis­vel­vol­li­suutesi tai
 • olet eronnut
  voit hakea uudelleen opiske­luoi­keutta tutkintosi loppuun suorittamiseksi.

Kun haet uudelleen opiske­luoi­keutta, voi sinulla olla suorit­ta­mat­tomia AMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 60 opinto­pis­tettä tai YAMK-tutkintoon johtavia opintoja enintään 30 opintopistettä. 

Mikäli puuttuvia opintoja on enemmän, voit suorittaa opintoja avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja hakea sen jälkeen uudelleen myönnet­tävää opiske­luoi­keutta, kun puuttuvia opintoja on enintään 60/30 opintopistettä.

Opiske­luoikeus voidaan myöntää vain samaan tai vastaavaan tutkin­to­kou­lu­tukseen, jossa aikai­sempi opiske­luoi­keutesi on ollut. Opiske­luoikeus myönnetään uudelleen korkeintaan kahden lukukauden ajaksi, seuraavan lukukauden alusta alkaen. Uudelleen myönnet­tä­vällä opiske­luoi­keu­della opiskel­lessasi et voi olla poissao­levana opiske­lijana etkä hakea harkin­nan­va­raista lisäaikaa opintojen loppuun suorittamiseksi.

Uudelleen myönnet­tävää opiske­luoi­keutta haetaan erilli­sellä lomak­keella.

Hakuaika on jatkuva. Jos haet opiske­luoi­keutta tammi­kuusta lähtien, toimita hakemuksesi liitteineen Opiske­li­ja­pal­ve­luihin viimeistään 15.12. Jos haet opiske­luoi­keutta elokuusta lähtien, toimita hakemuksesi liitteineen Opiske­li­ja­pal­ve­luihin viimeistään 15.5.

Lähetä PDF-hakemus opiske­li­ja­pal­ve­luihin tarvit­tavine liitteineen suoja­tulla sähkö­pos­tilla https://secure.karelia.fi/. Huom! Älä skannaa tai valokuvaa hakemusta sähkö­postin liitteeksi, sillä tällöin emme pysty käsit­te­lemään hakemustasi sähköi­sesti. Kirjoita hakemuksen allekir­joi­tus­ri­ville nimesi tieto­ko­neella ja lähetä se edu-sähkö­pos­ti­soit­teestasi. Jos sinulla ei ole enää opiske­luoikeus voimassa, pyydä lomake opiske­li­ja­pal­ve­luista. Voit lähettää sen tällöin henki­lö­koh­tai­sesta sähköpostiosoitteestasi.

Hakemuksen liitteet

 • viral­linen pdf-muodossa oleva opinto­suo­ri­tusote kesken jääneen tutkinnon suori­te­tuista opinnoista,
 • opinto-ohjaajan allekir­joittama opinto­suun­ni­telma opintojen loppuun saatta­mi­seksi ja
 • kuitti makse­tusta käsittelymaksusta.

Lukuvuo­si­mak­sul­liset vieras­kie­lisen koulu­tuksen opiske­lijat (opinnot aloitettu 1.8.2017 jälkeen) liittävät myös kuitin makse­tusta lukuvuosimaksusta.

Hakemuksen käsit­te­ly­maksu

Hakemuksen käsit­te­lystä, myös kieltei­sessä tapauk­sessa, peritään valtio­neu­voston asetuksen (1440/2014) 3 §:n mukainen 50 euron käsittelymaksu. 

Lisätietoja; Hakija­pal­velut (hakijapalvelut@karelia.fi)