Uudel­leen myön­net­tävä opiskeluoikeus

TAPAUS A)
Opinnot aloi­tettu ennen 1.8.2015

Mikäli olet aloit­ta­nut opin­tosi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tai muussa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ennen 1.8.2015 etkä ole saanut tutkin­toasi valmiiksi, voit hakea uudel­leen myön­net­tä­vää opiskeluoikeutta. 

Haku­het­kellä sinulla saa olla suorit­ta­mat­to­mia AMK-tutkin­toon johta­via opin­toja enin­tään 60 opin­to­pis­tettä tai YAMK-tutkin­toon johta­via opin­toja enin­tään 30 opin­to­pis­tettä. Mikäli puut­tu­via opin­toja on enemmän, suorita opin­toja avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja hae sitten, kun suorit­ta­mat­to­mia opin­toja on enin­tään 60 tai 30 opintopistettä.

Kare­lian tutkin­to­sään­nön mukaan yli 10 vuotta vanhem­pia opin­to­suo­ri­tuk­sia ei hyväk­si­lueta tutkin­toon korvaa­vuu­tena tai sisällytyksenä.

Opis­ke­luoi­keus myön­ne­tään vain samaan tai vastaa­vaan koulu­tuk­seen, jossa aikai­sempi opis­ke­luoi­keu­tesi on ollut. Opis­ke­luoi­keus myön­ne­tään enin­tään yhdeksi vuodeksi. Tänä aikana et voi ilmoit­tau­tua pois­sao­le­vaksi etkä hakea harkin­nan­va­raista lisä­ai­kaa opis­ke­luoi­keu­tesi päättyessä.

Hakua­jat ja opin­to­jen aloitus

Hakuaika: 1.11.2023 – 30.4.2024 – Opinnot alkavat 1.1. – 31.7. 2024.
Hakuaika 1.5. – 31.10.2024 – Opinnot alkavat 1.8. – 31.12.2024.

Täytä hakemus Opintopolussa. 

AMK-tutkin­not: Opin­to­po­lun haku­lo­mak­keelle pääset valit­se­malla linkistä Kare­lian koulu­tuk­set. Avaa hake­masi koulu­tus ja klikkaa vihreää paini­ketta ” Hae koulu­tuk­seen Opintopolussa”. 

YAMK-tutkin­not: Opin­to­po­lun haku­lo­mak­keelle pääset valit­se­malla linkistä Kare­lian koulu­tuk­set. Avaa hake­masi koulu­tus ja klikkaa vihreää paini­ketta ” Hae koulu­tuk­seen Opintopolussa”. 

Hake­muk­sen liit­teet ovat

Hake­muk­set käsi­tel­lään saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Käsit­te­ly­aika on enin­tään kaksi viikkoa. Opis­ke­luoi­keus myön­ne­tään heti sen jälkeen, kun olet ottanut opis­ke­lu­pai­kan vastaan. 

Uudel­leen myön­net­tävä opis­ke­luoi­keus kuuluu yhden korkea­kou­lu­pai­kan sään­nök­sen piiriin. Saades­sasi uuden opis­ke­luoi­keu­den, et voi vastaa­not­taa toista korkea­kou­lu­tut­kin­toon johta­vaa opis­ke­lu­paik­kaa samana luku­kau­tena alka­vasta tutkin­toon johta­vasta koulutuksesta.

Kun otat opis­ke­lu­pai­kan vastaan, et ole enää ensi­ker­ta­lai­nen.

Tervey­den­hoi­to­maksu

Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiön (YTHS) palve­lui­hin oikeu­te­tut ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jat maksa­vat luku­kausi­koh­tai­sen tervey­den­hoi­to­mak­sun Kelalle. YTHS:n palve­lui­hin oikeu­tet­tuja ovat opis­ke­li­jat, jotka ovat ilmoit­tau­tu­neet luku­kau­delle läsnä olevaksi ja suorit­ta­vat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Lue ohje, miten maksat korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan terveydenhoitomaksun.

TAPAUS B)
Opinnot aloi­tettu 1.8.2015 tai sen jälkeen

Mikäli olet Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun entinen opis­ke­lija ja olet aloit­ta­nut opin­tosi 1.8.2015 tai sen jälkeen etkä ole saanut tutkin­toasi valmiiksi opis­ke­luoi­keus­ai­kana etkä harkin­nan­va­rai­sella lisä­ajalla, voit hakea uudel­leen myön­net­tä­vää opiskeluoikeutta. 

Haku­het­kellä sinulla saa sinulla olla suorit­ta­mat­to­mia AMK-tutkin­toon johta­via opin­toja enin­tään 60 opin­to­pis­tettä tai YAMK-tutkin­toon johta­via opin­toja enin­tään 30 opintopistettä. 

Mikäli puut­tu­via opin­toja on enemmän, voit suorit­taa opin­toja avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja hakea sen jälkeen uudel­leen myön­net­tä­vää opis­ke­luoi­keutta, kun puut­tu­via opin­toja on enin­tään 60 tai 30 opintopistettä.

Opis­ke­luoi­keus voidaan myöntää vain samaan tai vastaa­vaan tutkin­to­kou­lu­tuk­seen, jossa aikai­sempi opis­ke­luoi­keu­tesi on ollut. Opis­ke­luoi­keus myön­ne­tään enin­tään yhdeksi vuodeksi. Tänä aikana et voi ilmoit­tau­tua pois­sao­le­vaksi etkä hakea harkin­nan­va­raista lisä­ai­kaa opis­ke­luoi­keu­tesi päättyessä.

Uudel­leen myön­net­tä­vää opis­ke­luoi­keutta haetaan eril­li­sellä lomak­keella.

Hakua­jat ja opin­to­jen aloitus

Hakuaika: 1.11.2023 – 30.4.2024 – Opinnot alkavat 1.1. – 31.7. 2024.
Hakuaika 1.5. – 31.10.2024 – Opinnot alkavat 1.8. – 31.12.2024.

Hake­muk­set käsi­tel­lään saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Käsit­te­ly­aika on enin­tään kaksi viikkoa. Opis­ke­luoi­keus myön­ne­tään heti sen jälkeen, kun olet saanut päätök­sen uudesta opiskeluoikeudesta. 

Hake­muk­sen käsit­te­lystä peri­tään asetuk­sen mukai­nen 50 euron suurui­nen maksu (A1440/2014, § 3). Käsit­te­ly­maksu makse­taan Karelia shopissa. Liitä kuitti hake­muk­sen liitteeksi.

Lähetä PDF-hakemus opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­hin tarvit­ta­vine liit­tei­neen suoja­tulla sähkö­pos­tilla https://secure.karelia.fi/. Huom! Älä skannaa tai valo­ku­vaa hake­musta sähkö­pos­tin liit­teeksi, sillä tällöin emme pysty käsit­te­le­mään hake­mus­tasi sähköi­sesti. Hake­musta ei tarvitse alle­kir­joit­taa kynällä. Riittää, että kirjoi­tat alle­kir­joi­tus­ri­ville nimesi tietokoneella. 

Hake­muk­sen liitteet

Opinto-ohjaa­jien yhteys­tie­dot löydät täältä. 

Luku­vuo­si­mak­sul­li­set vieras­kie­li­sen koulu­tuk­sen opis­ke­li­jat, jotka ovat aloit­ta­neet opin­tonsa 1.8.2017 jälkeen, liit­tä­vät kuitin makse­tusta lukuvuosimaksusta.

Tervey­den­hoi­to­maksu

Yliop­pi­lai­den tervey­den­hoi­to­sää­tiön (YTHS) palve­lui­hin oikeu­te­tut ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jat maksa­vat luku­kausi­koh­tai­sen tervey­den­hoi­to­mak­sun Kelalle. YTHS:n palve­lui­hin oikeu­tet­tuja ovat opis­ke­li­jat, jotka ovat ilmoit­tau­tu­neet luku­kau­delle läsnä olevaksi ja suorit­ta­vat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan tervey­den­hoi­to­maksu aina, jos olet oikeu­tettu YTHS:n palve­lui­hin. Et voi saada maksusta vapau­tusta esimer­kiksi siksi, että käytät YTHS:n palve­lu­jen sijaan työter­veys­huol­lon palve­luja, tai siksi, että et saa opintotukea.

Tervey­den­hoi­to­mak­susta ei lähe­tetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKe­lassa oma-aloit­tei­sesti luku­kausit­tain. Lue ohje, miten maksat korkea­kou­luo­pis­ke­li­jan terveydenhoitomaksun.

Tervey­den­hoi­to­mak­sun eräpäivä määräy­tyy sen mukaan, milloin ilmoit­tau­dut läsnä olevaksi.

  • Syys­lu­ku­kau­den eräpäivä on 30.9., jos olet siihen mennessä ilmoit­tau­tu­nut läsnä olevaksi. Jos ilmoit­tau­dut syys­lu­ku­kau­delle 1.10. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.12.
  • Kevät­lu­ku­kau­den eräpäivä on 31.1., jos olet siihen mennessä ilmoit­tau­tu­nut läsnä olevaksi. Jos ilmoit­tau­dut kevät­lu­ku­kau­delle 1.2. tai sen jälkeen, eräpäivä on 31.7.