Opiskelu avoimessa amk:ssa

Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voit opiskella Karelian AMK- ja YAMK-tutkin­toihin sisäl­tyviä opintoja. Opintoja on kaikilta koulu­tus­aloilta. Opiskelu avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­piskelu yleensä; opinto­jak­sojen tavoitteet, sisällöt, vaati­mukset ja opettajat ovat samoja. Opinnot ovat pääsään­töi­sesti jousta­vasti verkko-opintoina. 

Avoimen AMK:n opinto­tar­jonta vaihtuu kolme kertaa vuodessa (kevät, kesä ja syksy) ja päivi­tetään netti­si­vuille. Päivi­tyksiä tehdään pitkin vuotta ja eniten opintoja on tarjolla lukukausien alussa, jolloin ilmoit­tau­tu­misen kannalta kannattaa olla tarkkana elo-syyskuussa, joulu-tammi­kuussa sekä huhti­kuussa. Pystyt valit­semaan ja jatkamaan opintojasi avoimessa pitkin vuotta joustavasti.

Tutustu avoimen amk:n opinto­tar­jontaan ja ilmoit­taudu sinua kiinnos­ta­valle opinto­jak­solle. Ilmoit­tau­tu­mis­linkki löytyy jokaisen opinto­jakson esittelysivulta.

Avoimen amk:n opintotarjonta >>

Lukukaudet

Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on kaksi lukukautta:

  • Kevät­lu­ku­kausi 1.1. – 31.7.
  • Syyslu­ku­kausi 1.8. – 31.12.

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­luoikeus annetaan pääsään­töi­sesti lukukau­deksi kerrallaan. Käyttä­jä­tun­nukset ovat voimassa opiske­luoi­keuden ajan. 

Opintojen hyväk­siluku

Aiempia korkea­kou­lu­ta­soisia opintoja ei voi hyväk­si­lukea osaksi avoimen AMK:n opintoja, sillä tämä on mahdol­lista vasta tutkinto-opiske­lijana. Kaikki avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa suori­tetut opinnot ovat kuitenkin mahdol­lista hyväksyä osaksi tutkintoa myöhemmin, sillä kaikki avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opinnot ovat sisäl­löltään ja vaati­mus­ta­soltaan tutkin­to­vaa­ti­musten mukaisia. 

Avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta avoimen amk:n opintojen perus­teella voi hakea avoimen amk:n erillis­haussa tutkintoon johtavaan koulu­tukseen. Hakijalla tulee olla suori­tettuja opintoja 45 opinto­pis­tettä (suomen­kie­liset AMK-tutkinnot), 30 opinto­pis­tettä (englan­nin­kie­liset AMK-tutkinnot) tai 20 opinto­pis­tettä (suomen- ja englan­nin­kie­liset ylemmät ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnot) rekis­te­rissä lukukauden loppuun mennessä. 

Opinto­suo­ri­tusten arviointi ja uusiminen

Opiske­li­joiden oppimisen ja osaamisen arviointi perustuu ammat­ti­kor­kea­koulun yhteisiin arvioin­ti­kri­tee­reihin. Opinto­suo­ri­tukset arvioidaan astei­kolla kiitettävä (5), hyvä (3–4), tyydyttävä (1–2), hylätty (0) tai käyttä­mällä hyväk­sytty-arviointia (H).

Opinto­jakson hyväk­syttyä arvosanaa voi korottaa samoilla vaati­muk­silla vuoden sisällä viimeisen suori­tuksen määrä­ajasta lukien. Sen jälkeen arvosanaa voi korottaa, mikäli sama opinto­jakso on tarjolla. Tällöin korotus tapahtuu voimassa olevilla vaati­muk­silla. Jos korotus ei onnistu, jää aikai­sempi arvosana voimaan.

Opinto­suo­ri­tukset on opettajan arvioitava ja arviointi tallen­nettava opinto­suo­ri­tus­re­kis­teriin mahdol­li­simman pian, kuitenkin viimeistään kolmen viikon (21 päivää) kuluessa tentistä tai muusta arvioin­ti­ti­lan­teesta (esimer­kiksi oppimis­teh­tävän palaut­ta­mi­sesta). Opinto­suo­ri­tukset tulee tallentaa opinto­suo­ri­tus­re­kis­teriin samassa ajassa. Opettajien vapaa­jak­sojen ajat katkai­sevat määräajan kulumisen.

Opinto­re­kis­te­riotteen suorit­ta­mistasi opinnoista saat pyytä­mällä sen opiske­li­ja­pal­ve­luista [email protected].

Avoimessa AMK:ssa nouda­tetaan Karelian yhteisiä sääntöjä. Tutustu tutkin­to­sääntöön tästä.

HOPS-opiskelu

Jos polkuo­pintosi jäävät kesken, päivität ammatil­lista osaamistasi tai jatkat keskey­ty­neitä tutkinto-opintojasi avoimen AMK:n HOPS-opiske­lijana ja haluat jatkaa opintojasi myös seuraavana lukukautena:

  1. Ota yhteyttä opinto-ohjaa­jaasi opiske­lusuun­ni­telman laatimiseksi.
  2. Opinto-ohjaaja lähettää henki­lö­koh­taisen opiske­lusuun­ni­telmasi (HOPS) opiske­li­ja­pal­ve­luihin [email protected].
  3. Sinulle lähetetään linkki sähköiseen ilmoit­tau­tu­miseen, jonka yhtey­dessä suoritat myös opinto­maksun etukäteen verkkopankkitunnuksilla.
  4. Suori­tet­tuasi opinto­maksun käyttä­jä­tun­nukset Karelia-amk:n verkkoon lähetetään sinulle sähköpostitse.

Opinto­maksusi määräytyy HOPS:ssa ilmoi­tet­tujen opintojen mukai­sesti.
Opinto­maksu 1 op = 10 euroa… 12 op tai yli max 120 euroa/lukukausi (max 240 euroa/lukuvuosi).

Kampukset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii Joensuussa kahdella kampuk­sella:  Tikka­rinne ja Wärtsilä.

Tikka­rinteen kampuk­selta löytyvät Opiske­li­ja­pal­velut ja Hakija­pal­velut sekä kirjasto Pisara. Opiske­li­ja­pal­ve­luissa hoidetaan avoimen amk:n opiske­li­ja­hal­lintoon liittyvät asiat.

Pysäköinti

Kampusten ympäristön pysäköin­tia­lueet on merkitty kirjaimin A, B ja C. Opiske­li­joiden pysäköin­tia­lueet ovat B-paikkoja. Kampuksen pysäköin­tia­lueet ovat pysäköin­ti­val­vonnan piirissä. Pysäköin­ti­luvan saat vahti­mes­ta­rilta esittä­mällä opiskelutodistuksen.

Avoimen AMK:n polkuo­pis­kelija saa B-luvan, joka on voimassa kalen­te­ri­vuoden kerrallaan. 

Avoimen AMK:n opiskelija, joka opiskelee yksit­täi­sillä opinto­jak­soilla, saa päivä­luvan B-alueelle.

B-lupaa varten tarvitaan opiske­li­ja­to­distus. Opiske­li­ja­to­dis­tuksen saa Opiske­li­ja­pal­ve­luista, Tikka­rinne 9.