Opis­kelu avoi­messa amk:ssa

Avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa voit opis­kella Kare­lian AMK- ja YAMK-tutkin­toi­hin sisäl­ty­viä opin­toja. Opin­toja on kaikilta koulu­tus­aloilta. Opis­kelu avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on saman­laista kuin ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pis­kelu yleensä; opin­to­jak­so­jen tavoit­teet, sisäl­löt, vaati­muk­set ja opet­ta­jat ovat samoja. Opinnot ovat pääsään­töi­sesti jous­ta­vasti verkko-opintoina. 

Avoimen AMK:n opin­to­tar­jonta vaihtuu kolme kertaa vuodessa (kevät, kesä ja syksy) ja päivi­te­tään netti­si­vuille. Päivi­tyk­siä tehdään pitkin vuotta ja eniten opin­toja on tarjolla luku­kausien alussa, jolloin ilmoit­tau­tu­mi­sen kannalta kannat­taa olla tark­kana elo-syys­kuussa, joulu-tammi­kuussa sekä huhti­kuussa. Pystyt valit­se­maan ja jatka­maan opin­to­jasi avoi­messa pitkin vuotta joustavasti.

Tutustu avoimen amk:n opin­to­tar­jon­taan ja ilmoit­taudu sinua kiin­nos­ta­valle opin­to­jak­solle. Ilmoit­tau­tu­mis­linkki löytyy jokai­sen opin­to­jak­son esittelysivulta.

Avoimen amk:n opintotarjonta >>

Luku­kau­det

Avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on kaksi lukukautta:

  • Kevät­lu­ku­kausi 1.1. – 31.7.
  • Syys­lu­ku­kausi 1.8. – 31.12.

Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­luoi­keus anne­taan pääsään­töi­sesti luku­kau­deksi kerral­laan. Käyt­tä­jä­tun­nuk­set ovat voimassa opis­ke­luoi­keu­den ajan. 

Opin­to­jen hyväksiluku

Aiempia korkea­kou­lu­ta­soi­sia opin­toja ei voi hyväk­si­lu­kea osaksi avoimen AMK:n opin­toja, sillä tämä on mahdol­lista vasta tutkinto-opis­ke­li­jana. Kaikki avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa suori­te­tut opinnot ovat kuiten­kin mahdol­lista hyväk­syä osaksi tutkin­toa myöhem­min, sillä kaikki avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opinnot ovat sisäl­löl­tään ja vaati­mus­ta­sol­taan tutkin­to­vaa­ti­mus­ten mukaisia. 

Avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ei voi suorit­taa tutkin­toa, mutta avoimen amk:n opin­to­jen perus­teella voi hakea avoimen amk:n eril­lis­haussa tutkin­toon johta­vaan koulu­tuk­seen. Haki­jalla tulee olla suori­tet­tuja opin­toja 45 opin­to­pis­tettä (suomen­kie­li­set AMK-tutkin­not), 30 opin­to­pis­tettä (englan­nin­kie­li­set AMK-tutkin­not) tai 20 opin­to­pis­tettä (suomen- ja englan­nin­kie­li­set ylemmät ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­not) rekis­te­rissä luku­kau­den loppuun mennessä. 

Opin­to­suo­ri­tus­ten arviointi ja uusiminen

Opis­ke­li­joi­den oppi­mi­sen ja osaa­mi­sen arviointi perus­tuu ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhtei­siin arvioin­ti­kri­tee­rei­hin. Opin­to­suo­ri­tuk­set arvioi­daan astei­kolla kiitet­tävä (5), hyvä (3–4), tyydyt­tävä (1–2), hylätty (0) tai käyt­tä­mällä hyväk­sytty-arvioin­tia (H).

Opin­to­jak­son hyväk­syt­tyä arvo­sa­naa voi korot­taa samoilla vaati­muk­silla vuoden sisällä viimei­sen suori­tuk­sen määrä­ajasta lukien. Sen jälkeen arvo­sa­naa voi korot­taa, mikäli sama opin­to­jakso on tarjolla. Tällöin korotus tapah­tuu voimassa olevilla vaati­muk­silla. Jos korotus ei onnistu, jää aikai­sempi arvo­sana voimaan.

Opin­to­suo­ri­tuk­set on opet­ta­jan arvioi­tava ja arviointi tallen­net­tava opin­to­suo­ri­tus­re­kis­te­riin mahdol­li­sim­man pian, kuiten­kin viimeis­tään kolmen viikon (21 päivää) kuluessa tentistä tai muusta arvioin­ti­ti­lan­teesta (esimer­kiksi oppi­mis­teh­tä­vän palaut­ta­mi­sesta). Opin­to­suo­ri­tuk­set tulee tallen­taa opin­to­suo­ri­tus­re­kis­te­riin samassa ajassa. Opet­ta­jien vapaa­jak­so­jen ajat katkai­se­vat määrä­ajan kulumisen.

Opin­to­re­kis­te­riot­teen suorit­ta­mis­tasi opin­noista saat pyytä­mällä sen opis­ke­li­ja­pal­ve­luista [email protected].

Avoi­messa AMK:ssa nouda­te­taan Kare­lian yhtei­siä sään­töjä. Tutustu tutkin­to­sään­töön tästä.

HOPS-opis­kelu

Jos polkuo­pin­tosi jäävät kesken, päivi­tät amma­til­lista osaa­mis­tasi tai jatkat keskey­ty­neitä tutkinto-opin­to­jasi avoimen AMK:n HOPS-opis­ke­li­jana ja haluat jatkaa opin­to­jasi myös seuraa­vana lukukautena:

  1. Ota yhteyttä opinto-ohjaa­jaasi opis­ke­lusuun­ni­tel­man laatimiseksi.
  2. Opinto-ohjaaja lähet­tää henki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lusuun­ni­tel­masi (HOPS) opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­hin [email protected].
  3. Sinulle lähe­te­tään linkki sähköi­seen ilmoit­tau­tu­mi­seen, jonka yhtey­dessä suori­tat myös opin­to­mak­sun etukä­teen verkkopankkitunnuksilla.
  4. Suori­tet­tuasi opin­to­mak­sun käyt­tä­jä­tun­nuk­set Karelia-amk:n verk­koon lähe­te­tään sinulle sähköpostitse.

Opin­to­mak­susi määräy­tyy HOPS:ssa ilmoi­tet­tu­jen opin­to­jen mukai­sesti.
Opin­to­maksu 1 op = 10 euroa… 12 op tai yli max 120 euroa/lukukausi (max 240 euroa/lukuvuosi).

Kampuk­set

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toimii Joen­suussa kahdella kampuk­sella:  Tikka­rinne ja Wärt­silä.

Tikka­rin­teen kampuk­selta löyty­vät Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut ja Haki­ja­pal­ve­lut sekä kirjasto Pisara. Opis­ke­li­ja­pal­ve­luissa hoide­taan avoimen amk:n opis­ke­li­ja­hal­lin­toon liit­ty­vät asiat.

Pysä­köinti

Kampus­ten ympä­ris­tön pysä­köin­tia­lu­eet on merkitty kirjai­min A, B ja C. Opis­ke­li­joi­den pysä­köin­tia­lu­eet ovat B-paik­koja. Kampuk­sen pysä­köin­tia­lu­eet ovat pysä­köin­ti­val­von­nan piirissä. Pysä­köin­ti­lu­van saat vahti­mes­ta­rilta esit­tä­mällä opiskelutodistuksen.

Avoimen AMK:n polkuo­pis­ke­lija saa B-luvan, joka on voimassa kalen­te­ri­vuo­den kerrallaan. 

Avoimen AMK:n opis­ke­lija, joka opis­ke­lee yksit­täi­sillä opin­to­jak­soilla, saa päivä­lu­van B-alueelle.

B-lupaa varten tarvi­taan opis­ke­li­ja­to­dis­tus. Opis­ke­li­ja­to­dis­tuk­sen saa Opis­ke­li­ja­pal­ve­luista, Tikka­rinne 9.