Categories

Opolinkki

OPOlinkki on sivu oppilai­tosten ja muiden organi­saa­tioiden ohjaus- ja neuvon­ta­hen­ki­lös­tölle. Kokoamme ohjaajien ja neuvojien käyttöön tietoa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta sekä amk-opinnoista. Täältä löydät tietoa hakemi­sesta ja opiske­li­ja­va­lin­nasta, opiskelun vaihtoeh­doista, vierai­luinfoa sekä esittelymateriaaleja.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakemiseen ja yhteis­hakuun liittyvät asiat löydät Hakeminen-sivulta, jonne on koottu tieto hakukoh­teista sekä hakuohjeet.

Materi­aalit

Tutus­tu­mis­vie­railut ja tapahtumat

Tule käymään ja tuo opiske­lijat mukanasi tai pyydä meitä kouluusi kertomaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja opiske­lusta täällä. Opiske­li­jallasi on mahdol­lista tulla kokemaan paikan päälle, millaista opiskelu Kareliassa on.

Mikäli toivot meidän opiske­li­joi­demme tulevan kertomaan opiske­li­joillesi Karelian mahdol­li­suuk­sista opotun­neille tai opiske­li­joiden vanhem­mille vanhem­pai­niltaan, ota yhteyttä sähkö­pos­titse ja esitä toiveesi hyvissä ajoin. Liitä vierai­lu­pyyntöön yhteys­tie­tojesi lisäksi ehdotuksesi vierailun ajankoh­dasta, toiveet esityksen sisäl­löstä ja kestosta, sekä tieto yleisön määrästä ja tilai­suuden luonteesta. Markki­noin­tias­si­tentit ottavat yhteyttä ja vahvis­tavat vierailuajankohdan.

Yhtey­de­notot ja vierai­lu­pyynnöt: opiskelijarekry@karelia.fi

OPOtreffit ohjaus- ja neuvon­ta­työtä tekeville

Järjes­tämme vuosittain yhteisen tapaa­misen myös kaikille ohjaus- ja neuvon­ta­työtä tekeville. Puolen päivän mittai­sessa tapah­tu­mas­samme kuulet yhteishaun ajankoh­taisia asioita sekä tutustut Karelia-amk:n koulu­tuksiin ja kehittämiseen.

Avoimen AMK:n tarjonta 2. asteen opiskelijoille

Karelian avoin AMK tarjoaa 2. asteen opiske­li­joille monipuo­liset mahdol­li­suudet tutustua ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toihin jo 2. asteella opiskelun aikana. Tarjoamme sekä yksit­täisiä opinto­jaksoja että siirty­mistä sujuvoit­tavia väylä­opintoja lukio­lai­sille ja ammatil­li­sella toisella asteella opiskeleville.

Erityi­sestä tuesta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on järjes­tetty opiske­lu­ter­vey­den­huolto ja opinto­ku­raat­torin palvelut, sekä konsul­toiva erityi­so­pettaja. Erilai­sille oppijoille on tarjolla tukea tarvit­taessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yhteis­työ­kump­pa­neilta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on esteetön oppimi­sym­pä­ristö liikun­ta­ra­joit­tei­sille ja kuulovammaisille.

Kysy lisää: Marjo Nenonen, marjo.nenonen@karelia.fi

Opo-uutis­kirje

Haluatko kuulla uutisia meistä? Tilaa opo-uutis­kirje otsikolla ”Tilaa opo-kirje” osoit­teesta viestinta@karelia.fi.

Lue Opoviesti>>

Opinto-ohjaajien yhteys­tiedot

Vastaavat koulu­tuk­sensa opinto-ohjaukseen ja koulu­tuk­sessa vierailuun liitty­vissä asiossa.

Fysio­te­ra­peutti: Tarja Pesonen-Sivonen, 050 421 0513

Insinööri, energia- ja ympäris­tö­tek­niikka: Anne Poutiainen, 050 502 0366

Insinööri, konetek­niikka: Jukka Tulonen, 050 367 5166

Insinööri, raken­nus­tek­niikka: Janne Väätäinen, 050 403 3139

Insinööri, talotek­niikka: Johanna Luosta­rinen, 050 9197518

Insinööri, tieto- ja viestin­tä­tek­niikka: Joni Ranta, 050 349 0815

Inter­na­tional Business: Riikka Kaasinen, 050 441 2229

Medianomi: Tiina Simonen, 050 412 8794

Metsä­ta­lous­in­si­nööri: Pekka Huotari, Metsä­talous, 050 436 3691

Restonomi, matkailu- ja palve­lu­lii­ke­toi­minta: Tuula Asikainen, 050 303 1487

Sairaan­hoitaja, päivä­to­teutus: Minna Turunen, 050 362 6587

Sairaan­hoitaja, monimuo­to­to­teutus: Tarja Ruokonen, 050 371 5096

Sosionomi: Päivi Putkuri, 050 349 2159

Tervey­den­hoitaja: Minna Turunen, 050 362 6587

Tradenomi, liike­talous: Laura Heiskanen, 050 347 2825

Tradenomi, tieto­jen­kä­sittely: Sanna Kukkas­niemi, 050 342 3756

Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK)
Sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen (YAMK)
Piia Kauhanen, 050 435 3142

Sähkö­posti: etunimi.sukunimi(at)karelia.fi