Opolinkki

OPOlinkki on sivu oppi­lai­tos­ten ja muiden orga­ni­saa­tioi­den ohjaus- ja neuvon­ta­hen­ki­lös­tölle. Kokoamme ohjaa­jien ja neuvo­jien käyt­töön tietoa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta sekä amk-opin­noista. Täältä löydät tietoa hake­mi­sesta ja opis­ke­li­ja­va­lin­nasta, opis­ke­lun vaih­toeh­doista, vierai­luin­foa sekä esittelymateriaaleja.

Hake­mi­nen ja opiskelijavalinta

Hake­mi­seen ja yhteis­ha­kuun liit­ty­vät asiat löydät Hake­mi­nen-sivulta, jonne on koottu tieto haku­koh­teista sekä hakuohjeet.

Mate­ri­aa­lit

Tutus­tu­mis­vie­rai­lut ja tapahtumat

Tule käymään ja tuo opis­ke­li­jat muka­nasi tai pyydä meitä kouluusi kerto­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta ja opis­ke­lusta täällä. Opis­ke­li­jal­lasi on mahdol­lista tulla koke­maan paikan päälle, millaista opis­kelu Kare­liassa on.

Mikäli toivot meidän opis­ke­li­joi­demme tulevan kerto­maan opis­ke­li­joil­lesi Kare­lian mahdol­li­suuk­sista opotun­neille tai opis­ke­li­joi­den vanhem­mille vanhem­pai­nil­taan, ota yhteyttä sähkö­pos­titse osoit­tee­seen [email protected] ja esitä toiveesi hyvissä ajoin. Liitä vierai­lu­pyyn­töön yhteys­tie­to­jesi lisäksi ehdo­tuk­sesi vierai­lun ajan­koh­dasta, toiveet esityk­sen sisäl­löstä ja kestosta, sekä tieto yleisön määrästä ja tilai­suu­den luon­teesta. Opis­ke­li­ja­lä­het­ti­läät ottavat yhteyttä ja vahvis­ta­vat vierailuajankohdan.


Hae Kare­li­aan -päivä 17.11.2023

Terve­tu­loa tutus­tu­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun koulu­tuk­siin perjan­taina 17.11. klo 10 – 15. Päivä on tarkoi­tettu erityi­sesti 2. asteen opiskelijoille.

OPOt­ref­fit ohjaus- ja neuvon­ta­työtä tekeville 

Järjes­tämme vuosit­tain yhtei­sen tapaa­mi­sen myös kaikille ohjaus- ja neuvon­ta­työtä teke­ville. Puolen päivän mittai­sessa tapah­tu­mas­samme kuulet yhteis­haun ajan­koh­tai­sia asioita sekä tutus­tut Karelia-amk:n koulu­tuk­siin ja kehit­tä­mi­seen. OPOt­ref­fit järjes­te­tään seuraa­van kerran syksyllä 2024. 

Avoimen AMK:n tarjonta 2. asteen opiskelijoille

Kare­lian avoin AMK tarjoaa 2. asteen opis­ke­li­joille moni­puo­li­set mahdol­li­suu­det tutus­tua ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin jo 2. asteella opis­ke­lun aikana. Tarjoamme sekä yksit­täi­siä opin­to­jak­soja että siir­ty­mistä suju­voit­ta­via väylä­opin­toja lukio­lai­sille ja amma­til­li­sella toisella asteella opiskeleville.

Erityi­sestä tuesta

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on järjes­tetty opis­ke­lu­ter­vey­den­huolto ja opin­to­ku­raat­to­rin palve­lut, sekä konsul­toiva erityi­so­pet­taja. Erilai­sille oppi­joille on tarjolla tukea tarvit­taessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työ­kump­pa­neilta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on estee­tön oppi­mi­sym­pä­ristö liikun­ta­ra­joit­tei­sille ja kuulovammaisille.

Kysy lisää: Marjo Nenonen, [email protected]

Opo-uutis­kirje

Haluatko kuulla uutisia meistä? Tilaa opo-uutis­kirje otsi­kolla ”Tilaa opo-kirje” osoit­teesta [email protected]

Opinto-ohjaa­jien yhteystiedot

Haluatko ottaa yhteyttä Kare­lian opokoor­di­naat­to­rei­hin tai koulu­tuk­sien opinto-ohjaa­jiin, jotka vastaa­vat kukin koulu­tuk­sensa ohjauksesta.