Opo­link­ki

OPO­link­ki on sivu oppi­lai­tos­ten ja mui­den orga­ni­saa­tioi­den ohjaus- ja neu­von­ta­hen­ki­lös­töl­le. Kokoam­me ohjaa­jien ja neu­vo­jien käyt­töön tie­toa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta sekä amk-opin­nois­ta. Tääl­tä löy­dät tie­toa hake­mi­ses­ta ja opis­ke­li­ja­va­lin­nas­ta, opis­ke­lun vaih­toeh­dois­ta, vie­rai­luin­foa sekä esit­te­ly­ma­te­ri­aa­le­ja.

Hake­mi­nen ja opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Hake­mi­seen ja yhteis­ha­kuun liit­ty­vät asiat löy­dät Yhteis­haut-sivul­ta, jon­ne on koot­tu tie­to haku­koh­teis­ta sekä hakuoh­jeet

Mate­ri­aa­lit

Tutus­tu­mis­vie­rai­lut ja tapah­tu­mat

Tule käy­mään ja tuo opis­ke­li­jat muka­na­si tai pyy­dä mei­tä kou­luusi ker­to­maan Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­ta ja opis­ke­lus­ta tääl­lä. Opis­ke­li­jal­la­si on mah­dol­lis­ta tul­la koke­maan pai­kan pääl­le, mil­lais­ta opis­ke­lu Kare­lias­sa on.

Mikä­li toi­vot mei­dän opis­ke­li­joi­dem­me tule­van ker­to­maan opis­ke­li­joil­le­si Kare­lian mah­dol­li­suuk­sis­ta opo­tun­neil­le tai opis­ke­li­joi­den van­hem­mil­le van­hem­pai­nil­taan, ota yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se ja esi­tä toi­vee­si hyvis­sä ajoin. Lii­tä vie­rai­lu­pyyn­töön yhteys­tie­to­je­si lisäk­si ehdo­tuk­se­si vie­rai­lun ajan­koh­das­ta, toi­veet esi­tyk­sen sisäl­lös­tä ja kes­tos­ta, sekä tie­to ylei­sön mää­räs­tä ja tilai­suu­den luon­tees­ta. Mark­ki­noin­tias­si­ten­tit otta­vat yhteyt­tä ja vah­vis­ta­vat vie­rai­lua­jan­koh­dan.

Yhtey­de­no­tot ja vie­rai­lu­pyyn­nöt: opiskelijarekry@karelia.fi

OPOt­ref­fit ohjaus- ja neu­von­ta­työ­tä teke­vil­le

Jär­jes­täm­me vuo­sit­tain yhtei­sen tapaa­mi­sen myös kai­kil­le ohjaus- ja neu­von­ta­työ­tä teke­vil­le. Puo­len päi­vän mit­tai­ses­sa tapah­tu­mas­sam­me kuu­let yhteis­haun ajan­koh­tai­sia asioi­ta sekä tutus­tut Karelia-amk:n kou­lu­tuk­siin ja kehit­tä­mi­seen.

Seu­raa­vat OPOt­ref­fit jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 9.10.2020 klo 9 — 12  Kare­lian Tik­ka­rin­ne-kam­puk­sel­la, Tik­ka­rin­ne 9. Ohjel­mas­sa on mm. kor­kea­kou­lu­haun ja opis­ke­li­ja­va­lin­nan ajan­koh­tai­sia asioi­ta.

Ohjel­ma 

8.30 — 9.00 Kah­vit
9.00 — 9.15 OPOt­ref­fien avaus
9.15 — 10.00 100 % etä­nä — AMK-opon ja opis­ke­li­jan koke­muk­sia opin­to­jen aloit­ta­mi­ses­ta
10.00 — 10.30 Base Camp Kare­lia — Opis­ke­li­jay­rit­tä­jyys­pol­ku­ja etä­val­men­nuk­se­na
10.30 — 10.40 Tau­ko
10:40 — 11.30 Yhteis­haut 2021:  Haku­koh­teet ja hake­mi­nen kor­kea­kou­lu­jen yhteis­haus­sa
11.30 — 12.00 Jat­ku­va oppi­mi­nen Kare­lias­sa
12.00 — 13.00 Lou­nas

Ilmoit­tau­du mukaan »

Muu­tok­set ohjel­mas­sa ja jär­jes­te­lyis­sä ovat mah­dol­li­sia. Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti koro­na-pan­de­mian kehi­tys­tä ja nou­da­tam­me viran­omais­ten anta­mia ohjei­ta.

Avoi­men AMK:n tar­jon­ta 2. asteen opis­ke­li­joil­le

Kare­lian avoin AMK tar­jo­aa 2. asteen opis­ke­li­joil­le moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det tutus­tua ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin jo 2. asteel­la opis­ke­lun aika­na. Tar­joam­me sekä yksit­täi­siä opin­to­jak­so­ja että siir­ty­mis­tä suju­voit­ta­via väy­lä­opin­to­ja lukio­lai­sil­le ja amma­til­li­sel­la toi­sel­la asteel­la opis­ke­le­vil­le.

Eri­tyi­ses­tä tues­ta

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on jär­jes­tet­ty opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to ja opin­to­ku­raat­to­rin pal­ve­lut, sekä kon­sul­toi­va eri­tyi­so­pet­ta­ja. Eri­lai­sil­le oppi­joil­le on tar­jol­la tukea tar­vit­taes­sa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työ­kump­pa­neil­ta. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on estee­tön oppi­mi­sym­pä­ris­tö lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le ja kuu­lo­vam­mai­sil­le.

Kysy lisää: Mar­jo Neno­nen, marjo.nenonen@karelia.fi

Opo-uutis­kir­je

Haluat­ko kuul­la uuti­sia meis­tä? Tilaa opo-uutis­kir­je otsi­kol­la “Tilaa opo-kir­je” osoit­tees­ta viestinta@karelia.fi.

Opin­to-ohjaa­jien yhteys­tie­dot

Vas­taa­vat kou­lu­tuk­sen­sa opin­to-ohjauk­seen ja kou­lu­tuk­ses­sa vie­rai­luun liit­ty­vis­sä asios­sa.

Fysio­te­ra­peut­ti
Tar­ja Peso­nen-Sivo­nen, 050 421 0513

Insi­nöö­ri, ener­gia- ja ympä­ris­tö­tek­niik­ka
Anne Pou­tiai­nen, 050 502 0366

Insi­nöö­ri, kone­tek­niik­ka
Juk­ka Tulo­nen, 050 367 5166

Insi­nöö­ri, raken­nus­tek­niik­ka
Jan­ne Vää­täi­nen, 050 403 3139

Insi­nöö­ri, talo­tek­niik­ka
Johan­na Luos­ta­ri­nen, 050 9197518

Insi­nöö­ri, tie­to- ja vies­tin­tä­tek­niik­ka
Joni Ran­ta, 050 349 0815

Inter­na­tio­nal Busi­ness
Riik­ka Kaa­si­nen, 050 441 2229

Media­no­mi
Tii­na Simo­nen, 050 412 8794

Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri
Pek­ka Huo­ta­ri, Met­sä­ta­lous, 050 436 3691

Res­to­no­mi, mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­ta
Tuu­la Asi­kai­nen, 050 303 1487

Sai­raan­hoi­ta­ja, päi­vä­to­teu­tus
Min­na Turu­nen, 050 362 6587

Sai­raan­hoi­ta­ja, moni­muo­to­to­teu­tus
Tar­ja Ruo­ko­nen, 050 371 5096

Sosio­no­mi
Päi­vi Put­ku­ri, 050 349 2159

Ter­vey­den­hoi­ta­ja
Min­na Turu­nen, 050 362 6587

Tra­de­no­mi, lii­ke­ta­lous
Lau­ra Heis­ka­nen, 050 347 2825

Tra­de­no­mi, tie­to­jen­kä­sit­te­ly
San­na Kuk­kas­nie­mi, 050 342 3756

Ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK)
Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja joh­ta­mi­nen (YAMK)
Piia Kau­ha­nen, 050 435 3142

Säh­kö­pos­ti: etunimi.sukunimi(at)karelia.fi