SIMHE-palvelu tukee korkea­kou­lu­tet­tuja ja korkea­kou­lu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita maahanmuuttaneita

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on vuodesta 2017 alkaen ollut SIMHE-vastuu­kor­kea­koulu. SIMHE-lyhenne tulee sanoista Suppor­ting Immi­grants in Higher Educa­tion in Finland. Kaik­ki­aan Suomessa on kymme­nen SIMHE-vastuu­kor­kea­kou­lua: neljä yliopis­toa ja kuusi ammat­ti­kor­kea­kou­lua. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on vastuussa Pohjois-Karja­lan ja Etelä-Karja­lan alueen SIMHE-ohjaus­pal­ve­lusta. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö tukee SIMHE-korkeakouluja.

SIMHE-palve­lui­den tavoit­teena on suju­voit­taa korkeasti koulu­tet­tu­jen, eri statuk­silla olevien maahan­muut­ta­jien ja ulko­maa­lais­taus­tais­ten aiemmin hanki­tun osaa­mi­sen tunnis­ta­mista ja tunnus­ta­mista sekä korkea­kou­lu­tuk­seen ohjau­tu­mista, tutkin­non suorit­ta­mista sekä työl­lis­ty­mistä suoma­lai­sille työmark­ki­noille kansal­li­sesti ja alueel­li­sesti. (Opetus­hal­li­tus 2024.)

Palve­luita tarjoa­malla on tarkoi­tuk­sena varmis­taa, että Suomeen saapu­vien korkeasti koulu­tet­tu­jen maahan­muut­ta­jien aiemmat opinnot ja tutkin­not tunnis­tet­tai­siin ja tunnus­tet­tai­siin kansal­lis­ten käytän­tö­jen mukai­sesti mahdol­li­sim­man nopeasti, jotta henki­löt löytä­vät oikeille koulu­tus- ja urapo­luille. (Opetus­hal­li­tus 2024.)

SIMHE-ohjaus on palve­lui­den ydin

Kaikille SIMHE-vastuu­kor­kea­kou­luille yhteistä on SIMHE-ohjaus­pal­ve­lun tarjoa­mi­nen. Muut SIMHE-palve­lut vaih­te­le­vat korkea­kou­luit­tain. Osa ammat­ti­kor­kea­kou­luista ja yliopis­toista tarjoaa valmen­ta­vaa koulu­tusta. Lisäksi SIMHE-palve­luina tarjo­taan esimer­kiksi kieli­kurs­seja ja työn­ha­kuun liit­ty­viä palveluita.

SIMHE-ohjaus on tarkoi­tettu maahan­muut­ta­neille, joilla on korkea­kou­lu­tut­kinto koti­maas­taan tai jotka ovat kiin­nos­tu­neita korkea­kou­luo­pin­noista Suomessa. Ohjaus on henki­lö­koh­taista keskus­te­lua SIMHE-ohjaa­jan kanssa joko kasvok­kain tai verkossa. SIMHE-ohjaa­jaa voi myös tulla tapaa­maan ilman ajan­va­rausta Joen­suun kaupun­gin työl­li­syys­pal­velu Luot­siin eril­li­sen aika­tau­lun mukai­sesti. SIMHE-ohjaus on maksu­ton palvelu ja ohjausta tarjo­taan suomeksi ja englan­niksi. Muilla kielillä asioi­via ohja­taan tarvit­taessa muiden korkea­kou­lu­jen SIMHE-ohjaa­jien pakeille.

SIMHE-ohjaus­ta­paa­mi­sessa saa tietoa esimer­kiksi tutkin­non tunnus­ta­mis- ja rinnas­ta­mis­pro­ses­seista, kieli­kurs­seista, korkea­kou­luo­pin­toi­hin hake­mi­sesta ja täyden­tä­vistä opinnoista.


SIMHE-ohjaus­ta­paa­mi­sessa saa tietoa esimer­kiksi tutkin­non tunnus­ta­mis- ja rinnas­ta­mis­pro­ses­seista, kieli­kurs­seista, korkea­kou­luo­pin­toi­hin hake­mi­sesta ja täyden­tä­vistä opin­noista. Sään­nel­ty­jen ammat­tien eli esimer­kiksi sosi­aali- ja tervey­sa­lan tutkin­to­jen sekä opet­ta­jien kanssa käydään läpi Valvi­ran ja OPH:n proses­seja sekä selvi­te­tään yhdessä ohjat­ta­van kanssa, mitä tehdä ehdol­li­sen päätök­sen jälkeen. Usein OPH ja Valvira vaati­vat hakijaa teke­mään täyden­tä­viä opin­toja. Näissä tapauk­sissa tulee selvit­tää, missä ja miten täyden­tä­vien opin­to­jen suorit­ta­mi­nen on mahdollista.

Eri korkea­kou­lu­jen SIMHE-ohjaa­jat tekevät paljon yhteis­työtä. Yhtei­nen Teams-alusta varmis­taa koke­mus­ten ja tiedon jaka­mi­sen sekä antaa mahdol­li­suu­den kolle­goi­den konsul­toin­tiin. Sitä tapah­tuu­kin viikoit­tain ja lisäksi ohjaa­ja­ver­kosto kokous­taa parin kuukau­den välein.

SIMHE-palve­lut Karelia-ammattikorkeakoulussa

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ”SIMHE-sateen­var­jon” alle kuulu­vat SIMHE-ohjauk­sen lisäksi korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­tava koulu­tus ja Juttuklubi Joensuu. Korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­vaa koulu­tusta on järjes­tetty vuosit­tain vuodesta 2017 alkaen. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on myös käytössä eril­lis­haku korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­van koulu­tuk­sen suorit­ta­neille. Eril­lis­haussa valmen­ta­van koulu­tuk­sen suorit­ta­neet voivat päästä tutkinto-opis­ke­li­jaksi valmen­ta­van koulu­tuk­sen menes­tyk­sen perusteella.

Syksyllä 2023 korkea­kou­luo­pin­toi­hin valmen­ta­vassa koulu­tuk­sessa aloitti ennä­tys­suuri ryhmä: 23 opis­ke­li­jaa. Eril­lis­haussa valit­tuja valmen­ta­van koulu­tuk­sen käyneitä aloit­taa tutkin­to­kou­lu­tuk­sissa joka syksy useita, esimer­kiksi syksyllä 2023 viisi opis­ke­li­jaa. Keväällä 2024 eril­lis­haku järjes­te­tään neljän­nen kerran. Juttuklu­bia on järjes­tetty yhteis­työssä Luotsin kanssa keväästä 2022 alkaen ja se on kuukausit­tai­nen, kaikille maahan­muut­ta­neille tarkoi­tettu tapah­tuma, jossa kuulee ja pääsee keskus­te­le­maan työelä­mään ja työl­lis­ty­mi­seen liit­ty­vistä teemoista, tapaa­maan työnan­ta­jia sekä verkos­toi­tu­maan. Jutun loppuun on koottu link­kejä verk­ko­si­vuille, joissa edellä mainit­tui­hin asioi­hin voi tutus­tua lisää.

SIMHE-palve­luille on kysyntää

SIMHE-ohjaus on runsaasti käytetty palvelu. Vuoden 2023 aikana SIMHE-ohjauk­sia oli 87. Suurim­mat kansa­lai­suus­ryh­mät olivat venä­läi­set ja ukrai­na­lai­set. Kaik­ki­aan ohjat­ta­vana oli yli 25 maan kansa­lai­sia. Suurim­malla osalla ohjat­ta­vista oli aiempi korkea­kou­lu­tut­kinto. Yksi­lö­oh­jat­ta­vien lisäksi SIMHE-ohjaa­jat vierai­li­vat kaikissa alueemme vastaan­ot­to­kes­kuk­sissa kerto­massa palve­luista ukrai­na­lai­sille. Lisäksi SIMHE-palve­lua tehdään tutuksi kotou­tu­mis­kou­lu­tus­ryh­missä sekä Rive­rian opis­ke­li­joille erilais­ten vierai­lu­jen avulla. Myös vuosi 2024 on lähte­nyt vilk­kaasti käyn­tiin: alku­vuo­den aikana SIMHE-ohjat­ta­via on ollut 20.

Kaiken kaik­ki­aan SIMHE-palve­lui­den voidaan katsoa lisää­vän korkea­kou­lu­tuk­sen saavu­tet­ta­vuutta maahan­muut­ta­neille sekä nopeut­ta­van polkuja työelä­mään. Tällä hetkellä SIMHE-palve­lui­den tule­vai­suu­desta käydään useissa korkea­kou­luissa keskus­te­luja nykyi­sen rahoi­tus­kau­den päät­tyessä vuoden 2024 lopussa. SIMHE-palve­lui­den vaikut­ta­vuus on esillä muun muassa Kv-kevät­päi­villä Seinä­joella touko­kuussa 2025.

Vuoden 2023 aikana SIMHE-ohjauk­sia oli 87. Suurim­mat kansa­lai­suus­ryh­mät olivat venä­läi­set ja ukrai­na­lai­set. Kaik­ki­aan ohjat­ta­vana oli yli 25 maan kansalaisia. 

Ohjaus auttaa eteenpäin

Kesä­kuussa 2023 SIMHE-ohjaus­pal­ve­lua käyt­tä­nyt Liud­mila Kukha­reva näkee SIMHE-ohjaus­pal­ve­lun erit­täin tarpeellisena.

– Ohjaus on mahtava mahdol­li­suus maahan­muut­ta­neille selvit­tää, miten käyttää hyödyk­seen aiempaa työko­ke­mus­taan ja koulu­tus­taan. Me ulko­mailta Suomeen muut­ta­neet ratkomme lumi­pal­loe­fek­tin lailla eteen tulevia ongel­mia päivit­täin ja on todella arvo­kasta päästä keskus­te­le­maan ammat­ti­lai­sen kanssa, joka voi opastaa ja antaa hyödyl­li­siä vink­kejä. Se säästää omaa aikaa ja ener­giaa ja auttaa polulla eteenpäin.

Kukha­reva on työs­ken­nel­lyt Venä­jällä yliopis­tossa englan­nin kielen lehto­rina. Suomessa hän aloitti lähi­hoi­ta­jao­pin­not. Hän on kiitol­li­nen saamas­taan SIMHE-ohjauksesta.

– Kuulin SIMHE-ohjauk­sesta aika pian Suomen muut­toni jälkeen ja varasin ajan SIMHE-ohjauk­seen. Ennen ohjaa­jan tapaa­mista suurin kysy­myk­seni oli, miten saisin venä­läi­sen tutkin­toni tunnus­te­tuksi Suomessa. SIMHE-ohjaaja selitti minulle koko proses­sin eri vaihei­neen. Ohjauk­sesta oli minulle todella paljon hyötyä. Tunsin, että olin saanut tukea ja rohkai­sua ja tiesin, mitä pitäisi seuraa­vaksi tehdä.

Lisä­tie­toa:


Kirjoit­taja:

Taru Väisä­nen, SIMHE-ohjaaja, Karelia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Opetus­hal­li­tus. 2024. Korkea­kou­lu­jen SIMHE-palve­lut. https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/korkeakoulut-tukemassa-maahanmuuttajia/simhe Viitattu 4.3.2024.

Artik­ke­li­kuva: fauxels