Internatiol Business students working in a group

Juttuklubi Joensuu

Juttuklubi Joensuu on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­jille, jotka haluavat:

  • tavata suoma­lai­sia työnantajia
  • luoda verkos­toja
  • keskus­tella suomeksi ja englan­niksi työhön liit­ty­vistä teemoista

Juttuklu­bissa on jokai­sella kerralla jokin työelä­mään liit­tyvä teema. Kutsumme Juttuklu­biin asian­tun­ti­ja­vie­raita puhu­maan päivän teemasta. Pääset myös kysy­mään kysy­myk­siä ja keskus­te­le­maan eri alojen asian­tun­ti­joi­den kanssa. Lisäksi voit keskus­tella muiden osal­lis­tu­jien kanssa omista koke­muk­sis­tasi ja luot verkostoja.

Juttuklu­bissa on tarjolla kahvia, teetä ja pientä syötä­vää. Sinun ei tarvitse ilmoit­tau­tua. Voit tulla mukaan jokai­selle kerralle tai valita sinua kiin­nos­ta­vat teemat.

Juttuklubi Joen­suuta järjes­tä­vät Karelia-amk (SIMHE­Ka­re­lia) ja Luotsi Joensuu.

Juttuklubi järjes­te­tään Luot­sissa. Osoite on Kaup­pa­katu 29 (kaup­pa­kes­kus Centrum, 1. kerros).

Terve­tu­loa!

Kevään 2024 aika­taulu ja ohjelma:

31.1.2024 kello 17-19

Teema: Vapaa­eh­tois­työ – missä tehdä vapaa­eh­tois­työtä ja mitä hyötyä siitä voi olla työn­haussa?
Vieras: Anton Lumi­joki ja Meaza Jember / Pohjois-Karja­lan Sosi­aa­li­tur­vayh­dis­tys ry- & Arina Shka­bina, joka kertoo oman tari­nansa vapaaehtoistyöntekijänä

28.2.2024 kello 17-19

Teema: Mietitkö yrityk­sen perus­ta­mista? Miten päästä alkuun?
Vieras: Johan­nes Lasa­roff, toimin­nan­joh­taja / Kataja Basket, entinen toimin­nan­joh­taja / Joen­suun Yrit­tä­jät ry, yrit­täjä Ukon relocation

27.3.2024 kello 17-19

Teema: Omat vahvuu­det esiin – tule kokei­le­maan työka­luja, joilla saat super­voi­masi näky­viin!
Vieras: ei vierasta

24.4.2024 kello 17-19

Teema: Opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det Joen­suussa – Itä-Suomen yliopisto, Karelia-amk ja Riveria esit­te­le­vät opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­si­aan
Vieras: Itä-Suomen yliopisto / Hanna Reini­kai­nen, Sami Tans­ka­nen, Heli Kaar­niemi ja Sanna Vikla ja Riveria / Mervi Keinänen

29.5.2024 kello 17-19

Teema: CV-työpaja – vink­kejä ja valo­ku­vausta
Vieras: Hanna Asikai­nen / HR-asian­tun­tija, Pohjois-Karja­lan osuus­kauppa PKO

Katso video Juttuklubi Joensuusta:

Videolla esitel­lään Juttuklubi Joen­suun toimintaa.

Kysy lisää

Taru Väisä­nen
Kansain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­nin asian­tun­tija, SIMHE-ohjaaja
[email protected]

+358 50 413 8260

Juttuklubi Joensuu on kehi­tetty Juttuklubi Jyväs­kylä -brändin pohjalta. Juttuklubi Jyväs­ky­lää toteut­ta­vat Jyväs­ky­län kaupun­gin työl­li­syys­pal­ve­lut, Maahan­muut­ta­nei­den Osaa­mis­kes­kus, Busi­ness Jyväs­kylä, Inter­na­tio­nal Jyväs­kylä InfoCen­ter ja Keski-Suomen Kauppakamari.