Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)

Metsä­ta­lous­in­si­nöö­rinä edistät metsiemme kestä­vää käyttöä. Hallit­set puun­käyt­tä­jien raaka-aine­huol­lon ja osaat neuvoa metsä­no­mis­ta­jia metsien käytössä. 

Päivä­to­teu­tus

 • Opis­ke­lu­paik­koja 50
 • Tutkin­non laajuus 240 opintopistettä 
 • Kesto 4 lukuvuotta
 • Tutkin­to­ni­mike Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)
 • Koulu­tus­paikka Wärt­silä-kampus

Hake­mi­nen

 • Kevään yhteis­haku 13. – 27.3.2024
 • Opis­ke­li­ja­va­linta: AMK-valin­ta­koe 26, yo-todis­tus­va­linta 12, amma­til­li­nen todis­tus­va­linta 12

Kare­liassa metsä­ta­lous­in­si­nöö­riksi vahvassa yhteis­työssä työelä­män kanssa

“Suomi elää metsästä” pitää edel­leen hyvin paik­kansa. Perin­tei­sen metsä­ta­lou­den rinnalle syntyy jatku­vasti uusia metsään liit­ty­viä käyt­tö­muo­toja, kuten metsän käyttö hiili­nie­luna. Metsä­alan kehitys vaatii uutta lähes­ty­mis­ta­paa metsien käyt­töön, ja alalle tarvi­taan jatku­vasti lisää tuoretta osaa­mista ja uusia innovaatioita. 

Metsä­ta­lous­in­si­nöö­rinä toimit uusiu­tu­vien luon­non­va­ro­jen ja niiden kestä­vään käyt­töön perus­tu­van liike­toi­min­nan tehtävissä. 

Joensuu on Euroo­pan metsä­pää­kau­punki ja Pohjois-Karja­lassa toimii iso joukko suuria kansain­vä­li­siä metsä­teol­li­suus­yri­tyk­siä, tutki­mus- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioita, metsä­ta­lou­den kehit­tä­mi­syk­si­köitä ja julkis­hal­lin­non orga­ni­saa­tioita, bioener­gia-, metsä­tek­no­lo­gia- ja paik­ka­tie­to­y­ri­tyk­siä sekä lukui­sia metsä­pal­ve­lu­yri­tyk­siä. Tämä tarkoit­taa, että sinulla on erin­omai­set mahdol­li­suu­det verkos­toi­tua ja hankkia työko­ke­musta jo opin­to­jesi aikana. 

Metsä­ta­lous­in­si­nööri työelämässä

Metsä­ta­lous­in­si­nöö­rinä työs­ken­te­let uusiu­tu­vien luon­non­va­ro­jen ja niiden kestä­vään käyt­töön perus­tu­van liike­toi­min­nan tehtävissä.

Tehtä­vä­ni­mik­kei­täsi voivat olla esimerkiksi

 • metsä­asian­tun­tija
 • suun­nit­te­lija
 • projek­ti­pääl­likkö
 • hankin­ta­pääl­likkö
 • metsän­hoi­don neuvoja
 • yrit­täjä
amk-opiskelu

Jessica Komu­lai­nen

Osoit­tau­tui, että metsä­ta­lous on käytän­nössä juuri sitä, mitä muuten­kin teen, eli harrastukseni.

Jussi Räsänen

Kaiken kaik­ki­aan Karelia on huippu paikka opis­kella ja Joensuu on muuten­kin todella viih­tyisä ja eloisa kaupunki niin nuorelle, kuin vähän vanhem­mal­le­kin opiskelijalle.


Sinus­tako metsätalousinsinööri?

Tutustu metsä­ta­lou­den opis­ke­luun, tule­viin ammat­tei­hin ja amma­tissa työs­ken­te­lyyn mais­tiais­kurs­silla. Opis­ke­let verkossa oman aika­tau­lusi mukaan ja saat suori­te­tusta opin­to­jak­sosta avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun suori­tus­mer­kin­nän ja opin­to­pis­teitä. Opinnot ovat maksuttomia. 


Katso videot


Sinua voisi kiin­nos­taa myös