Categories

Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä edistät metsiemme kestävää käyttöä. Hallitset puunkäyt­täjien raaka-ainehuollon ja osaat neuvoa metsä­no­mis­tajia metsien käytössä. 

Päivä­to­teutus

  • Opiske­lu­paikkoja 55
  • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä 
  • Kesto 4 lukuvuotta
  • Tutkin­to­nimike Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)
  • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus

Hakeminen

  • Kevään yhteishaku 15. – 30.3.20223
  • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 30, yo-todis­tus­va­linta 15, ammatil­linen todis­tus­va­linta 10

Kareliassa metsä­ta­lous­in­si­nöö­riksi vahvassa yhteis­työssä työelämän kanssa

“Suomi elää metsästä” pitää edelleen hyvin paikkansa. Perin­teisen metsä­ta­louden rinnalle syntyy jatku­vasti uusia metsään liittyviä käyttö­muotoja, kuten metsän käyttö hiili­nieluna. Metsäalan kehitys vaatii uutta lähes­ty­mis­tapaa metsien käyttöön, ja alalle tarvitaan jatku­vasti lisää tuoretta osaamista ja uusia innovaatioita. 

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä toimit uusiu­tuvien luonnon­va­rojen ja niiden kestävään käyttöön perus­tuvan liike­toi­minnan tehtävissä. 

Joensuu on Euroopan metsä­pää­kau­punki ja Pohjois-Karja­lassa toimii iso joukko suuria kansain­vä­lisiä metsä­teol­li­suus­yri­tyksiä, tutkimus- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioita, metsä­ta­louden kehit­tä­mi­syk­si­köitä ja julkis­hal­linnon organi­saa­tioita, bioenergia-, metsä­tek­no­logia- ja paikka­tie­to­y­ri­tyksiä sekä lukuisia metsä­pal­ve­lu­yri­tyksiä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on erinomaiset mahdol­li­suudet verkos­toitua ja hankkia työko­ke­musta jo opintojesi aikana. 

Metsä­ta­lous­in­si­nööri työelämässä

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä toimit uusiu­tuvien luonnon­va­rojen ja niiden kestävään käyttöön perus­tuvan liike­toi­minnan tehtävissä. 

Suunnit­telet kestävää metsien käyttöä, ohjaat ja toteutat metsä- ja energia­teol­li­suuden puuraaka-ainehuoltoa ja neuvot metsä­no­mis­tajia metsien käytössä. 

Kaikissa tehtä­vissä olet tekemi­sissä asiak­kaiden ja muiden yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa. Toimit esimer­kiksi metsä­asian­tun­tijana, metsä­suun­nit­te­lijana tai bioenergia-asian­tun­tijana sekä muissa johto-, esimies- ja projek­ti­teh­tä­vissä tai itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä. 

Metsä­ta­lous­in­si­nöörien työllis­ty­minen on ollut viime vuosina hyvällä tasolla.

”Varjoista metsään!”

Opinnoissa eniten kiinnos­tivat uusiu­tuvien energia­muo­tojen käyttö, sekä paikka­tieto-opinnot. Uusiu­tuviin energia­muo­toihin kuuluvat puu-energian käytön ja hyödyn­tä­misen ohella myös aurinko- ja tuuli­voima, joiden tuottojen laske­minen on Excelissä toisinaan oikein mukavaa. Parasta Kareliassa opiske­lussa on kuitenkin ryhmä­henki. Kaveria autetaan, kun apua pyytää ja koko porukka haluaa jeesata, että kaveri oppii.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Katso alan videomme: