Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä edistät metsiemme kestävää käyttöä. Hallitset puunkäyt­täjien raaka-ainehuollon ja osaat neuvoa metsä­no­mis­tajia metsien käytössä. 

Päivä­to­teutus

 • Opiske­lu­paikkoja 50
 • Tutkinnon laajuus 240 opintopistettä 
 • Kesto 4 lukuvuotta
 • Tutkin­to­nimike Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)
 • Koulu­tus­paikka Wärtsilä-kampus

Hakeminen

 • Kevään yhteishaku 13. – 27.3.2024
 • Opiske­li­ja­va­linta: AMK-valin­takoe 26, yo-todis­tus­va­linta 12, ammatil­linen todis­tus­va­linta 12

Kareliassa metsä­ta­lous­in­si­nöö­riksi vahvassa yhteis­työssä työelämän kanssa

“Suomi elää metsästä” pitää edelleen hyvin paikkansa. Perin­teisen metsä­ta­louden rinnalle syntyy jatku­vasti uusia metsään liittyviä käyttö­muotoja, kuten metsän käyttö hiili­nieluna. Metsäalan kehitys vaatii uutta lähes­ty­mis­tapaa metsien käyttöön, ja alalle tarvitaan jatku­vasti lisää tuoretta osaamista ja uusia innovaatioita. 

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä toimit uusiu­tuvien luonnon­va­rojen ja niiden kestävään käyttöön perus­tuvan liike­toi­minnan tehtävissä. 

Joensuu on Euroopan metsä­pää­kau­punki ja Pohjois-Karja­lassa toimii iso joukko suuria kansain­vä­lisiä metsä­teol­li­suus­yri­tyksiä, tutkimus- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioita, metsä­ta­louden kehit­tä­mi­syk­si­köitä ja julkis­hal­linnon organi­saa­tioita, bioenergia-, metsä­tek­no­logia- ja paikka­tie­to­y­ri­tyksiä sekä lukuisia metsä­pal­ve­lu­yri­tyksiä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on erinomaiset mahdol­li­suudet verkos­toitua ja hankkia työko­ke­musta jo opintojesi aikana. 

Metsä­ta­lous­in­si­nööri työelämässä

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä työsken­telet uusiu­tuvien luonnon­va­rojen ja niiden kestävään käyttöön perus­tuvan liike­toi­minnan tehtävissä.

Tehtä­vä­ni­mik­keitäsi voivat olla esimerkiksi

 • metsä­asian­tuntija
 • suunnit­telija
 • projek­ti­pääl­likkö
 • hankin­ta­pääl­likkö
 • metsän­hoidon neuvoja
 • yrittäjä
amk-opiskelu

Jessica Komulainen

Osoit­tautui, että metsä­talous on käytän­nössä juuri sitä, mitä muutenkin teen, eli harrastukseni.


Sinua voisi kiinnostaa myös:

Katso alan videomme: