Energia­neu­vontaa Pohjois-Karjalassa

Mietit­tääkö energiaan liittyvät asiat? Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa maksu­tonta energia­neu­vontaa taloyh­tiöille ja kotita­louk­sille sekä kunnille ja pk-yrityksille. 

Ota yhteyttä alueel­liseen energia­neu­vojaan! Energia­neuvoja antaa puolu­ee­tonta ja maksu­tonta tietoa energia­te­hok­kuuden ja uusiu­tuvan energian lisää­misen keinoista lähellä sinua. 

Alueel­linen energia­neu­vonta on Energia­vi­raston rahoit­tamaa palvelua koko Manner-Suomen alueella.

Energia­neuvoja

Anssi Kokkonen, [email protected], puh. 050 570 9419

Lue lisää palve­lusta Pohjois-Karjalan energia­neu­vonnan sivuilta >>www.karelia.fi/energianeuvonta/
Pohjois-Karjalan energia­neu­vonta Faceboo­kissa >>facebook.com/pkilmasto/
Koko Suomen energia­neu­vojat löydät Energia­vi­raston sivulta

Ajankoh­taista

Astetta alemmas – Energian­sääs­tö­kam­panja on nyt käynnissä koko Suomessa. Kampan­ja­si­vuilta löydät paljon vinkkejä energian­säästöön, sekä lisätietoa mm. kampan­ja­kump­pa­nuu­desta. Tutustu Astetta alemmas kampanjaan >> Astetta alemmas