Energia­neu­vontaa Pohjois-Karjalassa

Mietit­tääkö energiaan liittyvät asiat? Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa maksu­tonta energia­neu­vontaa taloyh­tiöille ja kotita­louk­sille sekä kunnille ja pk-yrityksille. 

Ota yhteyttä alueel­liseen energia­neu­vojaan! Energia­neuvoja antaa puolu­ee­tonta ja maksu­tonta tietoa energia­te­hok­kuuden ja uusiu­tuvan energian lisää­misen keinoista lähellä sinua. 

Alueel­linen energia­neu­vonta on Energia­vi­raston rahoit­tamaa palvelua koko Manner-Suomen alueella.

Energia­neuvoja

Pohjois-Karjalan alueel­linen energianeuvonta: 

Anssi Kokkonen, [email protected], puh. 050 570 9419

Pohjois-Karjalan energia­neu­vonta Faceboo­kissa facebook.com/pkilmasto/
Koko Suomen energia­neu­vojat löydät Energia­vi­raston sivulta

Ajankoh­taista

Energia­neuvoja on tavat­ta­vissa Joensuun pääkir­jas­tolla perjan­taina 13.10.2023
Tule kysymään energia­re­mon­teista, aurin­ko­säh­köstä tai avustuk­sista pääkir­jaston aulaan klo 14 alkaen.
Testaa energia­kor­teilla, saatko kodin sähkön­ku­lu­tukset oikeaan järjes­tykseen?

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun energia­luennot kirjaston Muikku- salissa klo 17-18.
Tietoa kodin aurin­ko­säh­köstä / Kim Blomqvist
Kodin energian­sääs­tö­vinkit / Anssi Kokkonen
Lisätietoja: Energia­neuvoja Anssi Kokkonen, 050 570 9419, [email protected]

Energia­neu­vontaa Karelian kampuk­silla 10.10.2023
Tule ja kysy sinua askar­rut­ta­vista energia-asioista ja testaa energia­kor­teilla, saatko kotisi sähkön­ku­lu­tuksen järjes­tykseen.
Wärtsilä-kampus, Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu, aula klo 9-11
Tikka­rinne-kampus, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, aula klo 13-15
Paikalla Pohjois-Karjalan energia­neuvoja Anssi Kokkonen 

Energia­neu­vontaa Silva-messuilla 8.-9.9.2023
Energia­neuvoja on tavat­ta­vissa Silva- Metsä­näyt­telyn osastolla perjan­taista lauan­taihin 8.-9.9.2023 Samalla osastolla mukana ovat myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun energia- ja kierto­ta­lous­hankkeet. Tule käymään osastolla ja nappaa mukaan viimei­simmät vinkit energian­säästöön tulevalle lämmi­tys­kau­delle!
Löydät meidät osastolta 205: Silva- Metsä­näyttely

Energia­neu­vonnan mökki-ilta 11.5.2023
Tutustu Motivan energia­neu­vonnan mökki-illan tallen­teeseen. Webinaa­rissa asian­tun­tijat keskus­te­livat muun muuassa, millä konsteilla pienennät lomakodin energia­laskua. Lisäksi keskus­teltiin ylläpito- ja kuiva­na­pi­to­läm­mi­tyksen eroista, aurin­ko­säh­köstä, takka­rat­kai­suista sekä kestä­västä mökkei­lystä muutenkin. Mökki-illan tallenne Youtu­bessa

Astetta alemmas – Energian­sääs­tö­kam­panja
Kampan­ja­si­vuilta löydät paljon vinkkejä energian­säästöön, sekä lisätietoa mm. kampan­ja­kump­pa­nuu­desta. Tutustu Astetta alemmas kampanjaan: Astetta alemmas