Ener­gia­neu­von­taa Pohjois-Karjalassa

Mietit­tääkö ener­gi­aan liit­ty­vät asiat? 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tarjoaa maksu­tonta ener­gia­neu­von­taa talo­yh­tiöille ja koti­ta­louk­sille sekä kunnille ja pk-yrityksille. 

Ota yhteyttä alueel­li­seen ener­gia­neu­vo­jaan! Ener­gia­neu­voja antaa puolu­ee­tonta ja maksu­tonta tietoa ener­gia­te­hok­kuu­den ja uusiu­tu­van ener­gian lisää­mi­sen keinoista lähellä sinua. 

Alueel­li­nen ener­gia­neu­vonta on Ener­gia­vi­ras­ton rahoit­ta­maa palve­lua koko Manner-Suomen alueella.

Ener­gia­neu­voja

Pohjois-Karja­lan alueel­li­nen energianeuvonta: 

Anssi Kokko­nen, [email protected], puh. 050 570 9419

Pohjois-Karja­lan ener­gia­neu­vonta Face­boo­kissa facebook.com/pkilmasto/
Koko Suomen ener­gia­neu­vo­jat löydät Ener­gia­vi­ras­ton sivulta

Ajan­koh­taista

Energia- ja ilmas­toin­foa koti­ta­louk­sille – Kestä­vää arkea tilai­suu­det Nurmek­sessa 27.2. ja Liek­sassa 28.2.

Tilai­suu­dessa saat tärpit sähkön sääs­töön ja apua aurin­koe­ner­gian valin­taan. Lisäksi voit kertoa omat ideasi ilmas­to­työ­hön ja kuulet, kuinka kauko­läm­mön hinta muodos­tuu. Ilmas­ton ja oman talou­den kannalta kestä­vät toimin­ta­ta­vat raken­ne­taan arjessa. Tule tutus­tu­maan toimin­taan ja kuule­maan tietois­kuja aihee­seen liit­tyen.
Ti 27.2. klo 15-18, Nurmes-talo
Ke 28.2. klo 13-16, Lieksan kirjasto
Terve­tu­loa, piipahda paikalle hetkeksi tai jää jutulle pidem­mäksi aikaa! Lue lisää


Energia- ja ilmas­toin­foa koti­ta­louk­sille – Kestä­vää arkea tilai­suu­det Juussa 21.2. ja Ilomant­sissa 22.2.
Tilai­suu­dessa saat tärpit sähkön sääs­töön, apua aurin­koe­ner­gian valin­taan sekä neuvoja kier­rä­tyk­seen koti­ta­lou­des­sasi. Lisäksi voit ilmian­taa kestä­vyys­teon tai selvit­tää, löytyykö sinusta arki­nuu­kai­lija. Ilmas­ton ja oman talou­den kannalta kestä­vät toimin­ta­ta­vat raken­ne­taan arjessa. Tule tutus­tu­maan toimin­taan ja kuule­maan tietois­kuja aihee­seen liit­tyen.
Ke 21.2. klo 15-18, Juuan kirjasto
To 22.2. klo 14-17, Ilomant­sin kunnan­talo
Terve­tu­loa, piipahda paikalle hetkeksi tai jää jutulle pidem­mäksi aikaa! Lue lisää


PELLETTILÄMPÖ 2024Ajan­koh­taista pien­ta­lo­jen puupel­let­ti­läm­möstä tors­taina 25.1.2024
Tule mukaan kuule­maan ajan­koh­taista tietoa pien­ta­lo­jen pellet­ti­kes­kus­läm­mi­tyk­sestä sekä puupel­let­tien näky­mistä tors­taina 25.1.2024 klo 17:30-19:10 Teams- webi­naa­riin. Lue lisää ja ilmoit­taudu mukaan 23.1.2024.


Ener­gia­neu­voja on tavat­ta­vissa Joen­suun pääkir­jas­tolla perjan­taina 13.10.2023
Tule kysy­mään ener­gia­re­mon­teista, aurin­ko­säh­köstä tai avus­tuk­sista pääkir­jas­ton aulaan klo 14 alkaen.
Testaa ener­gia­kor­teilla, saatko kodin sähkön­ku­lu­tuk­set oikeaan järjes­tyk­seen?

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ener­gia­luen­not kirjas­ton Muikku- salissa klo 17-18.
Tietoa kodin aurin­ko­säh­köstä / Kim Blom­qvist
Kodin ener­gian­sääs­tö­vin­kit / Anssi Kokko­nen
Lisä­tie­toja: Ener­gia­neu­voja Anssi Kokko­nen, 050 570 9419, [email protected]


Ener­gia­neu­von­taa Kare­lian kampuk­silla 10.10.2023
Tule ja kysy sinua askar­rut­ta­vista energia-asioista ja testaa ener­gia­kor­teilla, saatko kotisi sähkön­ku­lu­tuk­sen järjes­tyk­seen.
Wärt­silä-kampus, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu, aula klo 9-11
Tikka­rinne-kampus, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, aula klo 13-15
Paikalla Pohjois-Karja­lan ener­gia­neu­voja Anssi Kokkonen 


Ener­gia­neu­von­taa Silva-messuilla 8.-9.9.2023
Ener­gia­neu­voja on tavat­ta­vissa Silva- Metsä­näyt­te­lyn osas­tolla perjan­taista lauan­tai­hin 8.-9.9.2023 Samalla osas­tolla mukana ovat myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun energia- ja kier­to­ta­lous­hank­keet. Tule käymään osas­tolla ja nappaa mukaan viimei­sim­mät vinkit ener­gian­sääs­töön tule­valle lämmi­tys­kau­delle!
Löydät meidät osas­tolta 205: Silva- Metsä­näyt­tely


Ener­gia­neu­von­nan mökki-ilta 11.5.2023
Tutustu Motivan ener­gia­neu­von­nan mökki-illan tallen­tee­seen. Webi­naa­rissa asian­tun­ti­jat keskus­te­li­vat muun muuassa, millä kons­teilla pienen­nät loma­ko­din ener­gia­las­kua. Lisäksi keskus­tel­tiin yllä­pito- ja kuiva­na­pi­to­läm­mi­tyk­sen eroista, aurin­ko­säh­köstä, takka­rat­kai­suista sekä kestä­västä mökkei­lystä muuten­kin. Mökki-illan tallenne Youtu­bessa


Astetta alemmas – Ener­gian­sääs­tö­kam­panja
Kampan­ja­si­vuilta löydät paljon vink­kejä ener­gian­sääs­töön, sekä lisä­tie­toa mm. kampan­ja­kump­pa­nuu­desta. Tutustu Astetta alemmas kampan­jaan: Astetta alemmas