Kategoria: Uutiset

 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta loka- ja marras­kuussa valmistuneita

  Fysio­te­ra­peutti (AMK)Hakka­rai­nen Inka, JoensuuKudel Samu, HelsinkiSaik­ko­nen Joonas, KuopioTalvi­tie Jutta, Tampere Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nenKosonen Hanna, Kontiolahti Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), sosi­aali- ja tervey­sa­lan kehit­tä­mi­nen ja johta­mi­nenKaup­pi­nen Sanna, Iisalmi Insi­nööri (AMK), Industrial Mana­ge­mentNummela Jimi, Helsinki Insi­nööri (AMK), energia- ja ympä­ris­tö­tek­niikkaKettu­nen Joel, Joensuu Insi­nööri (AMK), kone­tek­niikkaKräkin Joni, VarkausPent­ti­nen Joonas, Joensuu Insi­nööri (AMK), raken­nus­tek­niikkaHeik­kilä Eetu, HelsinkiParviai­nen…


 • Starck­jo­hann-säätiön kannus­tuss­ti­pen­dit 43 Kare­lian opiskelijalle

  Starck­jo­hann-säätiön stipen­dit jaet­tiin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joille keski­viik­kona 29.11.2023. Wärt­silä-kampuk­sella järjes­te­tyssä tilai­suu­dessa oli mukana säätiön edus­taja Leena Rekola-Niemi­nen. Säätiö haluaa antaa stipen­dien avulla Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulle yhden lisä­työ­vä­li­neen opis­ke­li­joi­den moti­voi­mi­seksi hyvään työhön. Tänä vuonna kannus­tuss­ti­pen­dejä jaet­tiin 43 opis­ke­li­jalle yhteensä 38 700 euroa eli 900 euroa/opiskelija. – Olemme erit­täin kiitol­li­sia Starck­jo­hann-säätiölle tuesta, jota he ovat osoit­ta­neet ammat­ti­kor­kea­kou­lumme opis­ke­li­joille. Nämä stipen­dit…


 • Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­työ vahvis­taa Pohjois-Karja­lan työelämää

  Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Rive­rian yhtei­nen Osaajia harvaan asutulle alueelle -kehit­tä­mis­hanke päättyy vuoden vaih­tee­seen. Tavoit­teena on ollut vahvis­taa alueen työelä­mää ja poistaa työl­lis­ty­mi­sen esteitä. – Olemme edis­tä­neet opis­ke­li­joi­den harjoit­te­luja yritys­ten kanssa tehtä­vässä yhteis­työssä. Mukana ovat olleet myös alueen kunnat, yrit­tä­jä­jär­jes­töt ja elin­kei­no­yh­tiöt, kertoo lehtori Tarja Ruuska Riveriasta. Kehit­tä­mi­nen lähti liik­keelle Ilomant­sista syksyllä 2021, jonka jälkeen…


 • Avoimet ovet Simu­lassa 29.11.2023

  Tule tutus­tu­maan Kare­lian simu­laa­tio­ti­loi­hin ja -toimin­taan opastetusti!  Vierai­li­joille mahdol­lis­te­taan ohjat­tuun simu­laa­tio­har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen, jonka aiheet liit­ty­vät työyh­tei­sössä toimi­mi­sen teemoi­hin. Simu­laa­tion avulla voidaan turval­li­sesti ja käytän­nön­lä­hei­sesti harjoi­tella tosie­lä­män tilan­teita toden­tun­tui­sessa ympä­ris­tössä. Simu­laa­tiossa opitaan tehden, nähden, kuullen ja keskus­tel­len yhtei­söl­li­sesti ja luottamuksellisesti.  Simu­laa­tio­har­joi­tuk­siin on mahdol­lista osal­lis­tua keski­viik­kona 29.11. klo 9, 10.30 ja 14. Harjoi­tuk­sen kesto on noin tunti.…


 • Välitän sinusta -tapah­tu­massa kohda­taan yhdis­tä­vän toimin­nan äärellä

  Seit­se­män eri järjes­tö­toi­mi­jaa astuu esille Välit­tä­mi­sen päivän kunniaksi perjan­taina 24.11. klo 15-17 Iso Myyssä järjes­tet­tä­vässä Välitän Sinusta -tapah­tu­massa. Välit­tä­mi­sen päivän tarkoi­tus on innos­taa ja kannus­taa kaike­ni­käi­siä ihmisiä välit­tä­mään toisis­taan. Välitän sinusta -tapah­tu­massa pohdi­taan erilai­sia tapoja toisista välit­tä­mi­seen ja huoleh­ti­mi­seen. Samalla tutus­tu­taan järjes­tö­jen toimin­toi­hin, joissa on ihmis­ten kohtaa­mi­nen onnis­tuu yhtei­sen teke­mi­sen ja mielen­kiin­non kohtei­den äärellä. Välitän…


 • Moni­muo­toi­suutta metsiin ja Suomet­sät kuntoon -koulu­tuk­set metsä­alan ammattilaisille

  Oletko koulut­tau­tu­nut metsä­alalle ja työs­ken­te­let metsien parissa? Nyt sinulla on mahdol­li­suus syven­tää metsä­alan osaa­mis­tasi maksut­to­missa täydennyskoulutuksissa! Koulu­tusta toteut­ta­vat Tapio Oy, Lapin ammat­ti­kor­kea­koulu, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu sekä Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­koulu. Olemme raken­ta­neet kaksi koulutuskokonaisuutta:  Koulu­tus­ko­ko­nai­suu­det sopivat työn ohessa opis­kel­ta­vaksi. Toteu­tuk­seen sisäl­tyy itseo­pis­ke­luna luet­ta­via, katsot­ta­via ja kuun­nel­ta­via mate­ri­aa­leja. Lisäksi toteu­tuk­seen kuuluu maasto-opetusta, joka on mahdol­lista korvata erik­seen sovit­ta­valla tavalla. Oppi­mi­sym­pä­ris­tönä…


 • Avoin työpaikka: suomen kielen ja vies­tin­nän opettaja

  Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehi­tämme ja koulu­tamme ylihuo­mi­sen osaa­mista. Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen tarkoit­taa meillä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on tekni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sauma­tonta yhteis­pe­liä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­ne­taan ainut­laa­tui­sia ratkai­suja tule­vai­suu­den työelä­män tarpei­siin. Näin varmis­tamme paik­kamme Pohjois-Karja­lan keskei­senä elin­voi­man vahvis­ta­jana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun. Haemme SUOMEN KIELEN JA VIESTINNÄN OPETTAJAAmäärä­ai­kai­seen työsuh­tee­seen…


 • SIMULA – Työyh­tei­sön kysy­myk­siä simu­laa­tio­pe­da­go­gii­kan keinoin 29.11.2023

  Kare­lian SIMULA – oppi­mi­sym­pä­ris­tössä on avoimet ovet keski­viik­kona 29.11.2023 klo 9-16.Terve­tu­loa tutus­tu­maan simu­laa­tio­ti­loi­hin ja -toimin­taan opas­te­tusti! Vierai­li­joille mahdol­lis­te­taan ohjat­tuun simu­laa­tio­har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen, jonka aiheet liit­ty­vät työyh­tei­sössä toimi­mi­sen teemoihin. Simu­laa­tion avulla voidaan turval­li­sesti ja käytän­nön­lä­hei­sesti harjoi­tella tosie­lä­män tilan­teita toden­tun­tui­sessa ympä­ris­tössä. Simu­laa­tiossa opitaan tehden, nähden, kuullen ja keskus­tel­len yhtei­söl­li­sesti ja luottamuksellisesti. Simu­laa­tio­har­joi­tuk­siin on mahdol­lista osal­lis­tua keski­viik­kona 29.11. klo…


 • Avoin työpaikka: oppimisympäristökoordinaattori

  Me Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa tutkimme, kehi­tämme ja koulu­tamme ylihuo­mi­sen osaa­mista. Ylihuo­mi­sen osaa­mi­nen tarkoit­taa meillä nykyi­sen ajat­te­le­mista rohkeasti uusiksi. Se on tekni­sen ja inhi­mil­li­sen osaa­mi­sen sauma­tonta yhteis­pe­liä. Se on tietoa ja tekoja, joilla raken­ne­taan ainut­laa­tui­sia ratkai­suja tule­vai­suu­den työelä­män tarpei­siin. Näin varmis­tamme paik­kamme Pohjois-Karja­lan keskei­senä elin­voi­man vahvis­ta­jana. Tule töihin yhtei­söömme – Karelia-ammattikorkeakouluun. Haemme oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­ria vuorot­te­lu­va­paan sijai­seksi ajalle 5.1.-6.6.2024. Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­rilla…


 • Karelia mukana järjes­tä­mässä Ammat­ti­kor­kea­kou­lut yritys­ten muutos­kump­pa­nina -verkkolähetystä

  Nyt kesy­te­tään muutos­mö­röstä kumppani! Tule innos­tu­maan muutok­sen mahdol­li­suuk­sista sekä naut­ti­maan inspi­roi­via palasia yrit­tä­jien ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen onnis­tu­neesta yhteis­työstä eri puolilta Suomea. Koke­neet asian­tun­ti­ja­pu­hu­jamme virit­tä­vät ajatuk­sesi oival­ta­maan uutta ja tilai­suu­den lopuksi kuul­laan muutos­val­miutta kasvat­ta­vista mikro-opinnoista.  Karelia on osana 22 ammat­ti­kor­kea­kou­lun verkos­toa järjes­tä­mässä ”Ammat­ti­kor­kea­kou­lut yritys­ten muutos­kump­pa­nina” verk­ko­lä­he­tystä tiis­taina 14. marras­kuuta klo 12.30 – 15.00. Valta­kun­nal­li­sen tilai­suu­den ytimessä on…