Rakennustekniikan opiskelijat luokassa

Johta­mi­nen ja liike­toi­min­nan kehittäminen

Esimie­hille ja johdolle sekä työyh­tei­söille suun­nat­tu­jen valmen­nus­temme avulla edistät esimies- ja johta­mis­tai­toja sekä työyh­tei­sön työhy­vin­voin­tia ja lisäät työn tuot­ta­vuutta.

Tarvit­setko apua liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­sessä, myyn­nissä ja mark­ki­noin­nissa ja yrit­tä­jyy­dessä? Asian­tun­ti­jamme ovat käytös­säsi. Ota yhteyttä, suun­nit­te­lemme tarpeesi mukai­set osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen ratkaisut. 

Tutustu koulu­tuse­si­merk­kei­hin ja pyydä tarjous!

Esimies- ja johta­mis­tai­dot arjen työssä

Millai­sia arjen haas­teita kohtaat esimies­työs­säsi ja miten ne voitai­siin ratkaista yhdessä? Miten hiljai­nen tieto saadaan koko työyh­tei­sön voima­va­raksi?
Valmen­nuk­sessa tuetaan esimie­hiä heidän esimies/asiantuntijaroolissaan, jonka myötä johta­mis­tai­dot para­ne­vat ja he rohke­ne­vat uudis­taa johta­mis­käy­tän­tei­tään – työhy­vin­vointi lisään­tyy ja työn orga­ni­sointi paranee. Esimie­henä saat valmiuk­sia hallita parem­min esimies­työn ja johta­mi­sen arjen haas­teita ja saat työka­luja työyh­tei­sön ja oman toimin­nan tehos­ta­mi­seen. Valitse orga­ni­saa­tiosi esimies- ja johta­mis­työn kehit­tä­mi­seen sopivat teemat: 

  • Itsensä johta­mi­nen
  • Esimie­hen roolit ja velvollisuudet 
  • Muutos­joh­ta­mi­nen
  • Haas­ta­vat tilan­teet esimiestyössä 
  • Valmen­tava johtaminen 
  • Osaa­mi­sen johtaminen 
  • Kestävä johta­mi­nen
  • Työhy­vin­voin­nin johtaminen 
  • Digi­joh­ta­mi­nen ja etäjohtaminen

Keskei­senä ytimenä dialogi valmen­nuk­sen ja käytän­nön teke­mi­sen välillä. Mene­tel­mät sovel­tu­vat mm. kehit­tä­mis­pro­jek­tei­hin, orga­ni­saa­tio­muu­tok­siin, stra­te­gian suun­nit­te­luun ja jalkaut­ta­mi­seen sekä orga­ni­saa­tion haas­teel­lis­ten tilan­tei­den ratkai­suun. Valmen­nus kestää n. 2-12 kk, riip­puen valmen­nus­tee­mo­jen määrästä.

Tutustu valmen­nuk­seen

Onnis­tu­nut rekry­tointi ja sujuva startti -valmennus 

Kehitä yrityk­sen tai yhtei­sön rekry­tointi- ja pereh­dy­tys­osaa­mi­nen vastaa­maan tämän päivän vaati­muk­siin. Ota haltuun uuden mallit osaavan työvoi­man rekrytoimiseen!

Käytän­nön­lä­hei­sessä valmen­nuk­sessa saat perus­tie­dot ja -taidot henki­lös­tön rekry­toin­nin, pereh­dy­tyk­sen ja osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen toteut­ta­mi­sesta yrityk­ses­säsi. Valmen­nuk­sen aikana sinun on myös mahdol­lista laatia rekry­tointi- ja pereh­dy­tys­suun­ni­telma yrityk­sesi henki­lös­tölle Karelia- ammat­ti­kor­kea­kou­lun asian­tun­ti­joi­den tuella. 

Tutustu valmen­nuk­seen

Tuunaa työsi – tulok­sek­kaam­paa ajan­käyt­töä ja stres­sin hallin­taa -valmennus 

Tuunaa työsi itselle mielek­kääm­mäksi ja voi työs­säsi parem­min. Muutok­set, kiire ja keskey­tyk­set työssä lisää­vät työpäi­viin kuor­mi­tusta ja stres­siä. Miten voisimme vaikut­taa enemmän työmme tulok­siin ja stres­sata vähemmän?

Valmen­nuk­sessa pereh­dyt stres­siin ja sen vaiku­tuk­siin, kartoi­tat aika- ja ener­gia­syö­pöt omassa työs­säsi, löydät konkreet­ti­sia keinoja työajan tulok­sek­kaam­paan käyt­töön sekä tutus­tut stres­sin­hal­lin­nan ja palau­tu­mi­sen keinoi­hin. Ennen kaikkea –  tiedos­tat omat vaiku­tus­mah­dol­li­suu­tesi tehdä työs­täsi mielek­kääm­pää ja vähem­män stressaavaa!

Tutustu valmen­nuk­seen

Vuoro­vai­ku­tuk­sella tulok­siin -tiimivalmennus

Vuoro­vai­ku­tus­tai­dot ovat tärkeä ja olen­nai­nen tule­vai­suu­den työelä­mä­taito. Vuoro­vai­ku­tusta kehit­tä­mällä voidaan kehit­tyä työyh­tei­sönä tai tiiminä ja kehit­tää toimin­taa tulok­sel­li­sem­paan suun­taan. Tiimeissä tehdään työtä yhdessä ja avoin, luot­ta­muk­sel­li­nen vuoro­vai­ku­tus edis­tä­vät tulok­sien saavut­ta­mista. Yhtei­söl­li­nen ilma­piiri edistää aktii­vista vuoro­vai­ku­tusta. Kasvata posi­tii­vista ener­giaa ja yhtei­söl­li­syyttä mahdol­lis­ta­malla kohtaa­mi­sia, keskus­te­lua ja koke­mus­ten jaka­mista. Valmen­nus sopii yritys­ten ja yhtei­sö­jen henki­lös­töille, tiimeille ja työyh­tei­söille. Valmen­nuk­sen toteu­tus­tapa on työpa­ja­tyyp­pi­nen, jossa ratkai­su­kes­kei­syys ja dialo­gia ovat keskiössä. Valmen­nuk­sen kesto 16 h. 

Tutustu valmen­nuk­seen

Työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kou­lu­tus

Koulu­tuk­sen tavoit­teena on käyn­nis­tää työhy­vin­voin­nin kehit­tä­mis­pro­ses­seja ja edistää yhteis­työtä työpai­koilla. Koulu­tus tarjoaa vink­kejä ja väli­neitä työyh­tei­sön ja oman työhy­vin­voin­nin edis­tä­mi­seen. Koulu­tus on tarkoi­tettu esimie­hille, henki­lös­tölle, työsuo­je­lun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle sekä kaikille työpai­kan työhy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neille. Koulu­tuk­sen kesto 8 h.

Työnoh­jaus­pal­velu

Työnoh­jaus on omaan työhön, työs­ken­te­lyyn ja/tai työyh­tei­söön liit­ty­vien kysy­mys­ten, koke­mus­ten sekä tuntei­den tarkas­te­lua ja jäsen­tä­mistä koulu­te­tun työnoh­jaa­jan avulla. Työnoh­jaus on myös työn ja työs­ken­te­lyn tutki­mista, arvioin­tia ja kehit­tä­mistä, jonka tarkoi­tuk­sena on tukea ohjat­ta­vaa kehit­ty­mään ja jaksa­maan työssään.

Työnoh­jaus voi toteu­tua yksilö-, ryhmä tai työyh­tei­sö­oh­jauk­sena. Työnoh­jauk­sessa keskeistä on vuoro­vai­ku­tus ohjat­ta­van ja ohjaa­jan välillä, sekä sen tavoit­teet, jotka sovi­taan yhdessä siihen osal­lis­tu­vien kansa ja joita tarkis­te­taan tarvit­taessa. Työnoh­jaus on yksilön, ryhmän tai työyh­tei­sön koke­muk­sel­li­nen oppi­mi­sen prosessi.

Kehitä liike­toi­min­tao­saa­mis­tasi!

Tarjoamme moni­puo­li­sesti koulu­tuk­sia ja valmen­nuk­sia yrit­tä­jille ja liike­toi­min­nan kehit­tä­jille. Tutustu esimerk­kei­hin!

Yhteys­tie­dot

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167


>> Jos et löydä sopivaa koulu­tusta, räätä­löimme koulu­tuk­sen sinulle tarpeesi mukaan. Ota yhteyttä!

>> Tutustu myös muuhun täyden­nys­kou­lu­tus­tar­jon­taamme.