Tuunaa työsi – tulok­sek­kaam­paa ajan­käyt­töä ja stres­sin hallintaa

Muutok­set, kiire ja keskey­tyk­set työssä lisää­vät työpäi­viin kuor­mi­tusta ja stres­siä. Miten voisimme vaikut­taa enemmän työmme tulok­siin ja stres­sata vähemmän?

Valmen­nuk­sessa pereh­dyt stres­siin ja sen vaiku­tuk­siin, kartoi­tat aika- ja ener­gia­syö­pöt omassa työs­säsi, löydät konkreet­ti­sia keinoja työajan tulok­sek­kaam­paan käyt­töön sekä tutus­tut stres­sin­hal­lin­nan ja palau­tu­mi­sen keinoihin.

Ennen kaikkea –  tiedos­tat omat vaiku­tus­mah­dol­li­suu­tesi tehdä työs­täsi mielek­kääm­pää ja vähem­män stres­saa­vaa. Tässä valmen­nuk­sessa saat mahdol­li­suu­den ravis­tella rutii­neja ja tuunata työsi itsel­lesi mielekkäämmäksi!

Valmen­nus sopii yritys­ten ja yhtei­sö­jen henkilöstölle/työyhteisöille.

Valmen­nuk­sen aikana

  • Paneu­dut ajan­hal­lin­nan haas­tei­siin ja saat keinoja työajan tulok­sek­kaam­paan käyttöön.
  • Pohdit arvo­jasi valin­to­jesi takana ja hyvin­voin­nin edel­ly­tyk­siä työssäsi.
  • Löydät asioita, jotka tuot­ta­vat ener­gi­syyttä, innos­tusta ja työniloa.
  • Tunnis­tat stres­sin, vahvis­tat resi­liens­siä ja tehos­tat stres­sistä palautumista.
  • Ymmär­rät myötä­tun­non ja tunneä­lyn merki­tyk­sen työelä­män hyvin­voin­nin edistäjänä.

Pyydä tarjous!

Lisä­tie­toja:

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula [at] karelia.fi, puh. 050 311 9167