Tuunaa työsi – tulok­sek­kaampaa ajankäyttöä ja stressin hallintaa

Muutokset, kiire ja keskey­tykset työssä lisäävät työpäiviin kuormi­tusta ja stressiä. Miten voisimme vaikuttaa enemmän työmme tuloksiin ja stressata vähemmän?

Valmen­nuk­sessa perehdyt stressiin ja sen vaiku­tuksiin, kartoitat aika- ja energia­syöpöt omassa työssäsi, löydät konkreet­tisia keinoja työajan tulok­sek­kaampaan käyttöön sekä tutustut stres­sin­hal­linnan ja palau­tu­misen keinoihin.

Ennen kaikkea –  tiedostat omat vaiku­tus­mah­dol­li­suutesi tehdä työstäsi mielek­käämpää ja vähemmän stres­saavaa. Tässä valmen­nuk­sessa saat mahdol­li­suuden ravis­tella rutiineja ja tuunata työsi itsellesi mielekkäämmäksi!

Valmennus sopii yritysten ja yhtei­söjen henkilöstölle/työyhteisöille.

Valmen­nuksen aikana

  • Paneudut ajanhal­linnan haasteisiin ja saat keinoja työajan tulok­sek­kaampaan käyttöön.
  • Pohdit arvojasi valin­tojesi takana ja hyvin­voinnin edelly­tyksiä työssäsi.
  • Löydät asioita, jotka tuottavat energi­syyttä, innos­tusta ja työniloa.
  • Tunnistat stressin, vahvistat resilienssiä ja tehostat stres­sistä palautumista.
  • Ymmärrät myötä­tunnon ja tunneälyn merki­tyksen työelämän hyvin­voinnin edistäjänä.

Pyydä tarjous!

Lisätietoja:

Anne Prepula, palve­lu­lii­ke­toi­minnan koordi­naattori
anne.prepula [at] karelia.fi, puh. 050 311 9167