Kirjaston palvelut

Palve­lu­lupaus

Terve­tuloa kaikille avoimeen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kirjastoon. Palve­lemme Karelian opiske­li­joita ja henki­lö­kuntaa sekä muita asiak­kaita. Tarjoamme ajanmu­kaiset tilat ja välineet sekä ajanta­saista ammatil­lista ja tieteel­listä tietoa opintojen, opetuksen ja tutki­muksen tueksi. Annamme tiedon­han­kinnan opetusta Karelian opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle. Tavoit­tee­namme on, että opiske­lijat saavat erinomaiset tiedon­han­kin­ta­taidot työelämää varten. Kehitämme kirjas­to­pal­veluja saamamme palautteen perus­teella, vuoro­vai­ku­tuk­sessa asiak­kaiden kanssa.

Asiakas­pal­ve­lu­pe­ri­aatteet

Kirjas­tomme asiakas­pal­ve­lu­pe­ri­aatteet ovat:

  • Palve­lumme on vastuul­lista, ystäväl­listä, tasapuo­lista ja tehokasta.
  • Kannus­tamme asiak­kaita omatoi­mi­suuteen kirjaston käytössä ja tiedonhankinnassa.
  • Huomioimme asiakkaat ja palve­lemme heitä yksilöl­li­sesti resurssit huomioiden. Hoidamme asiakas­pal­ve­lu­ti­lanteet loppuun saakka.
  • Kerromme palve­luis­tamme aktii­vi­sesti ja opastamme asiak­kai­tamme käyttämään kirjaston palveluja.
  • Käytämme asiakas­pa­lau­tetta palve­lui­demme laadun paran­ta­miseen ja kehit­tä­miseen sekä muutoksien ennakointiin.

Kirjasto verkossa

Kirjaston verkko­ko­koelmat löytyvät Karelia-Finnasta. Sieltä näet myös kirjaston aukioloajat.

Seuraa meitä Faceboo­kissa ja Insta­gra­missa (linkit avautuvat uuteen välilehteen). Tiedo­tamme kirjaston aukio­loa­joista, tapah­tu­mista ym. netti­si­vuil­lamme, Faceboo­kissa, Insta­gra­missa. Palve­lemme myös chatissä (chatti löytyy Karelia-Finnasta tai kirjaston sivulta Tuudosta ja Pakista).

Jos sinulla on lukemiseste

Jos sinulla on lukivaikeus, oppimis­vaikeus tai muu oppimista hanka­loittava asia, saat kirjaston kautta tunnukset Celia-verkko­kir­jastoon. Celia tuottaa ja välittää kirjal­li­suutta saavu­tet­ta­vassa muodossa: esimer­kiksi äänikir­joina, piste­kir­joina ja elekt­ro­nisina kirjoina. Ota ensin yhteyttä opinto­ku­raattori Päivi Laakkoseen tai Leena Hiltuseen. Kun olet tavannut opinto­ku­raat­torin, ota yhteyttä asiakas­pal­ve­luumme. Sovimme kanssasi tapaa­mi­sajan, tallen­namme tietosi ja teemme sinulle käyttä­jä­tun­nuksen Celia-palveluun. Lisätietoja Celian palve­luista korkea­kou­luo­pis­ke­li­jalle.

Hankinta

Hankimme kirjastoon ammatil­lista ja tieteel­listä aineistoa ammat­ti­kor­kea­koulun koulu­tus­aloilta. Tavoit­teena ovat ajanta­saiset, jatku­vasti uusiu­tuvat ja riittävät kokoelmat. Kokoel­mamme sisäl­tävät kirjoja, lehtiä, opinnäy­te­töitä ja av-aineistoja sekä painettuna että verkossa. Ehdota tällä lomak­keella kirjastoon hankit­ta­vaksi sellaista aineistoa, mitä kokoel­mis­tamme puuttuu. Intrassa on henki­lö­kunnan ohjeet kirjas­to­han­kin­noista. Kirjaston kokoelmien ylläpitoa ohjaa kokoel­ma­po­li­tiikka.

Julkai­su­pal­velut

Linkki Julkai­su­toi­minnan sivuille

Kauko­pal­velut

Linkki kirjaston Kaukopalvelut-sivulle

Palve­lu­hin­nasto

Linkki kirjaston palveluhinnastoon