Kauko­lai­naus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun asiak­kaat (aineis­ton pyyntö toisesta kirjastosta)

Jos hake­maasi kirjaa tai lehtiar­tik­ke­lia ei löydy kirjas­tos­tamme tai muista lähia­lu­een kirjas­toista (Vaara­kir­jas­tot, Itä-Suomen yliopis­ton kirjasto), voit kysyä kauko­lai­nausta sähkö­pos­tilla. Kerro sähkö­pos­tissa mahdol­li­sim­man tarkat tiedot tilat­ta­vasta aineis­tosta, vähintään:

  • kirjan tekijä, nimi ja paino­vuosi tai
  • artik­ke­lin nimi, kirjoit­ta­jat, julkai­sun nimi ja ilmestymisvuosi

Tilaamme kauko­lai­nan kirjas­tosta, jossa pyydetty aineisto on saata­villa. Kauko­lai­naus voi olla maksullista:

  • Kauko­lai­nan hinta muodos­tuu lähet­tä­vän kirjas­ton peri­mästä maksusta (yleensä 0–20 euroa/nide).
  • Karelia-amk:n ulko­puo­li­silta asiak­kailta peri­tään lisäksi tilaus­mak­sua 8 euroa/nide.

Kauko­lai­nat muille kirjastoille

Kirjas­tomme yleis­ko­koel­man kirjoja voi tilata kauko­lai­naan. Kausi­jul­kai­suista voi tilata artikkelikopioita. 

  • Emme lähetä kauko­lai­naksi nimek­keitä, joita kirjas­toilla on omissa kokoel­mis­saan ja nouda­tamme kauko­pal­ve­lun yleis­pe­ri­aat­teita.
  • Emme anna kauko­lai­naan kurs­si­kir­joja, käsi­kir­jasto- ja av-aineis­toa tai koko­nai­sia kausi­jul­kai­suja.

Kauko­lai­nan tilaa­mi­nen:

Tee kauko­lai­na­ti­laus tällä lomak­keella (linkki on tarkoi­tettu kirjas­toille). Tilauk­sen voi lähet­tää myös sähkö­pos­titse: kaukopalvelu(at)karelia.fi. Ilmoita tilauk­sen yhtey­dessä aina kirjas­tosi Varas­to­kir­jas­ton asia­kas­tun­nus (265-alkui­nen nume­ro­sarja) ja täydel­li­set kirjas­ton yhteystiedot/toimitusosoite. Mikäli tiedot ovat puut­teel­li­set, tilauk­sen toimit­ta­mi­nen viivästyy.

Kauko­lai­no­jen uusinta:

  • Karelia-Finnassa (sähkö­pos­ti­kir­jau­tu­mi­nen kirjas­tonne ilmoit­ta­malla kauko­lai­naus­säh­kö­pos­tio­soit­teella) tai 
  • sähkö­pos­tilla (kaukopalvelu(at)karelia.fi)

Kauko­lai­no­jen maksi­mi­laina-aika on 180 vrk, minkä jälkeen laina on palau­tet­tava kirjastoomme.