Kauko­lainaus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun asiakkaat (aineiston pyyntö toisesta kirjastosta)

Jos hakemaasi kirjaa tai lehtiar­tik­kelia ei löydy kirjas­tos­tamme tai muista lähia­lueen kirjas­toista (Vaara­kir­jastot, Itä-Suomen yliopiston kirjasto), voit kysyä kauko­lai­nausta sähkö­pos­tilla. Kerro sähkö­pos­tissa mahdol­li­simman tarkat tiedot tilat­ta­vasta aineis­tosta, vähintään:

  • kirjan tekijä, nimi ja paino­vuosi tai
  • artik­kelin nimi, kirjoit­tajat, julkaisun nimi ja ilmestymisvuosi

Tilaamme kauko­lainan kirjas­tosta, jossa pyydetty aineisto on saata­villa. Kauko­lainaus voi olla maksullista:

  • Kauko­lainan hinta muodostuu lähet­tävän kirjaston perimästä maksusta (yleensä 0–20 euroa/nide).
  • Karelia-amk:n ulkopuo­li­silta asiak­kailta peritään lisäksi tilaus­maksua 8 euroa/nide.

Kauko­lainat muille kirjastoille

Kirjas­tomme yleis­ko­koelman kirjoja voi tilata kauko­lainaan. Kausi­jul­kai­suista voi tilata artikkelikopioita. 

  • Emme lähetä kauko­lai­naksi nimek­keitä, joita kirjas­toilla on omissa kokoel­missaan ja nouda­tamme kauko­pal­velun yleis­pe­ri­aat­teita.
  • Emme anna kauko­lainaan kurssi­kirjoja, käsikir­jasto- ja av-aineistoa tai kokonaisia kausi­jul­kaisuja.

Tee kauko­lai­na­tilaus tällä lomak­keella (linkki on tarkoi­tettu kirjas­toille). Tilauksen voi lähettää myös sähkö­pos­titse: kaukopalvelu(at)karelia.fi

Ilmoita aina kirjastosi Varas­to­kir­jaston asiakas­tunnus (265-alkuinen numero­sarja) sekä organi­saation Y-tunnus ja lasku­tuso­soite. Mikäli tiedot ovat puutteel­liset, tilauksen toimit­ta­minen viivästyy.

Kauko­lai­naus­hin­nasto:

  • niteestä 10 € (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­toille veloituksetta)
  • kopiot paperi­tu­los­teena 0,50 €/sivu + toimi­tus­maksu 8 €
  • kopiot pdf-tiedostona 6 €/lähetys (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­toille veloituksetta)
  • alle 20 euron laskuihin lisätään Karelia-amk:n hinnaston mukainen pienlas­ku­tuslisä 5 €. 

Lasku­tamme lähetetyt kauko­lainat kaksi kertaa vuodessa (kesäkuussa ja joulu­kuussa). Lasku­tusta varten tarvit­semme organi­saation Y-tunnuksen sekä laskutusosoitteen.

Kauko­lai­nojen uusinta: Karelia-Finnassa tai sähkö­pos­tilla (kaukopalvelu(at)karelia.fi). Kauko­lai­nojen maksi­mi­laina-aika on 180 vrk.