Julkai­sut

Julkai­su­toi­minta on yksi tärkeim­mistä tavoista osoit­taa korkea­kou­lun tieto­tai­toa, osaa­mista ja oikeu­tusta kuulua korkea­kou­lu­jen jouk­koon. Julkai­se­mi­sella mahdol­lis­te­taan tiedon ja taidon levit­tä­mi­nen. Julkai­se­mi­sen – olipa se sitten painet­tua, elekt­ro­nista, perin­teistä tai taitei­siin liit­ty­vää – merki­tys koros­tuu alue­vai­kut­ta­vuu­dessa ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­kun­nal­li­sessa keskustelussa.

Karelia on sitou­tu­nut avoi­meen julkai­se­mi­seen, ja lähes kaikki Kare­lian julkai­sut löyty­vät Theseus-palve­lusta. Myös Kare­lissa tehdyt opin­näyt­teet on pääosin saata­villa Theseuksessa.


Kare­lian julkaisusarjat

A-sarja

Alku­pe­räis­tut­ki­muk­set ja vertai­sar­vioi­dut artikkelit

B-sarja

Oppi­ma­te­ri­aa­lit, oppaat, kokoo­ma­jul­kai­sut, selvi­tyk­set ja muut vastaa­vat aineistot

kirjastohenkilökunta opastaa asiakasta

C-sarja

Hank­kei­den loppuraportit


Verk­ko­por­taali Pulssi

Pulssi-portaa­lissa julkais­taan Kare­lian henki­lös­tön asian­tun­tija-artik­ke­leita, puheen­vuo­roja, uutisia, kerto­muk­sia kehit­tä­mis­työstä tai hyvistä käytän­nöistä. Pulse on portaali englan­nin­kie­li­sille artikkeleille.

IkäNYT! – Age NOW! on Kare­lian ikäosaa­mi­seen keskit­tyvä verkkojulkaisu.

Julkai­su­toi­min­nan yhteystiedot


Sähkö­posti: julkaisut(at)karelia.fi

kirjasto- ja tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Pekka Malvela
puh. 050 326 0450

tieto­asian­tun­tija Kaisa Varis
puh. 050 433 1624