Julkaisut

Julkai­su­toi­minta on yksi tärkeim­mistä tavoista osoittaa korkea­koulun tieto­taitoa, osaamista ja oikeu­tusta kuulua korkea­kou­lujen joukkoon. Julkai­se­mi­sella mahdol­lis­tetaan tiedon ja taidon levit­tä­minen. Julkai­se­misen – olipa se sitten painettua, elekt­ro­nista, perin­teistä tai taiteisiin liittyvää – merkitys korostuu aluevai­kut­ta­vuu­dessa ja ammat­ti­kor­kea­koulun yhteis­kun­nal­li­sessa keskustelussa.

Karelian avoimesti saata­villa olevat julkaisut löytyvät Theseus-palve­lusta.

Opinnäyt­teitä on saata­villa verkko­jul­kai­suina ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhtei­sessä Theseus-verkko­kir­jas­tossa.


Karelian julkai­susarjat

A-sarja

Alkupe­räis­tut­ki­mukset ja vertai­sar­vioidut artikkelit

B-sarja

Oppima­te­ri­aalit, oppaat, kokoo­ma­jul­kaisut, selvi­tykset ja muut vastaavat aineistot

kirjastohenkilökunta opastaa asiakasta

C-sarja

Hankkeiden loppu­ra­portit


Verkko­jul­kaisut

Pulssi-portaa­lissa julkaistaan Karelian henki­löstön asian­tuntija-artik­ke­leita, puheen­vuoroja, uutisia, kerto­muksia kehit­tä­mis­työstä tai hyvistä käytännöistä.

IkäNYT! – Age NOW! on ikäosaa­miseen keskittyvä verkkojulkaisu.

Julkai­sujen tilaukset

sähkö­postise: julkaisut(at)karelia.fi. Julkaisun hintaan lisätään toimi­tus­kulut 5 euroa, ja alle 20 euron tilauk­sissa lisäksi lasku­tuslisä 5 euroa. Valikoituja julkaisuja myydään myös Tähti­jul­kaisut-verkko­kir­ja­kau­passa. Verkko­kau­passa toimi­tus­kulut sisäl­tyvät hintaan.

Julkai­su­toi­minnan yhteys­henkilö:
Tieto­asian­tuntija Kaisa Varis, p. 050 433 1624
Sähkö­posti: julkaisut(at)karelia.fi