Jul­kai­sut

Jul­kai­su­toi­min­ta on yksi tär­keim­mis­tä tavois­ta osoit­taa kor­kea­kou­lun tie­to­tai­toa, osaa­mis­ta ja oikeu­tus­ta kuu­lua kor­kea­kou­lu­jen jouk­koon. Jul­kai­se­mi­sel­la mah­dol­lis­te­taan tie­don ja tai­don levit­tä­mi­nen. Jul­kai­se­mi­sen — oli­pa se sit­ten pai­net­tua, elekt­ro­nis­ta, perin­teis­tä tai tai­tei­siin liit­ty­vää — mer­ki­tys koros­tuu alue­vai­kut­ta­vuu­des­sa ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa.

Jul­kai­susar­jat

A‑sarja Sar­jas­sa jul­kais­taan alku­pe­räis­tut­ki­muk­sia sekä artik­ke­lei­ta jot­ka käy­vät läpi ver­tai­sar­vioin­nin.
B‑sarja Sar­ja on yleis­sar­ja, jos­sa jul­kais­taan oppi­ma­te­ri­aa­le­ja, oppai­ta, kokoo­ma­jul­kai­su­ja, sel­vi­tyk­siä ja muu­ta vas­taa­vaa aineis­toa.
C‑sarja Sar­jas­sa jul­kais­taan hank­kei­den lop­pu­ra­port­te­ja. Rapor­tit jul­kais­taan ensi­si­jai­ses­ti ver­kos­sa.

Opin­näyt­tei­tä on saa­ta­vil­la verk­ko­jul­kai­sui­na ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen yhtei­ses­sä The­seus-verk­ko­kir­jas­tos­sa.

Verk­ko­jul­kai­sut

Vasu-verk­ko­jul­kai­sus­sa jul­kais­taan Kare­lian hen­ki­lös­tön asian­tun­ti­ja-artik­ke­lei­ta, puheen­vuo­ro­ja, uuti­sia, ker­to­muk­sia kehit­tä­mis­työs­tä tai hyvis­tä käy­tän­nöis­tä.

Ikä­NYT! — Age NOW! on ikä­osaa­mi­seen kes­kit­ty­vä verk­ko­jul­kai­su.

Jul­kai­su­jen tilauk­set

säh­kö­pos­ti­se: julkaisut(at)karelia.fi
Jul­kai­sun hin­taan lisä­tään toi­mi­tus­ku­lut 5 euroa, ja alle 20 euron tilauk­sis­sa lisäk­si las­ku­tus­li­sä 5 euroa.

Vali­koi­tu­ja jul­kai­su­ja myy­dään myös Täh­ti­jul­kai­sut-verk­ko­kir­ja­kau­pas­sa. Verk­ko­kau­pas­sa toi­mi­tus­ku­lut sisäl­ty­vät hin­taan.

Jul­kai­su­toi­min­nan yhteys­hen­ki­lö:
Tie­to­asian­tun­ti­ja Kai­sa Varis, p. 050 433 1624
Säh­kö­pos­ti: julkaisut(at)karelia.fi