Categories
Ajankohtaista

Julkaisut

Julkai­su­toi­minta on yksi tärkeim­mistä tavoista osoittaa korkea­koulun tieto­taitoa, osaamista ja oikeu­tusta kuulua korkea­kou­lujen joukkoon. Julkai­se­mi­sella mahdol­lis­tetaan tiedon ja taidon levit­tä­minen. Julkai­se­misen – olipa se sitten painettua, elekt­ro­nista, perin­teistä tai taiteisiin liittyvää – merkitys korostuu aluevai­kut­ta­vuu­dessa ja ammat­ti­kor­kea­koulun yhteis­kun­nal­li­sessa keskustelussa.

Julkai­susarjat

Karelian avoimesti saata­villa olevat julkaisut löytyvät Theseus-palve­lusta.

Karelian A-julkai­susar­jassa Sarjassa julkaistaan alkupe­räis­tut­ki­muksia sekä artik­ke­leita jotka käyvät läpi vertai­sar­vioinnin.
B-sarja on yleis­sarja, jossa julkaistaan oppima­te­ri­aaleja, oppaita, kokoo­ma­jul­kaisuja, selvi­tyksiä ja muuta vastaavaa aineistoa.
C-sarjassa julkaistaan hankkeiden loppu­ra­portteja. Raportit julkaistaan ensisi­jai­sesti verkossa.

Opinnäyt­teitä on saata­villa verkko­jul­kai­suina ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhtei­sessä Theseus-verkko­kir­jas­tossa.

Verkko­jul­kaisut

Vasu-verkko­jul­kai­sussa julkaistaan Karelian henki­löstön asian­tuntija-artik­ke­leita, puheen­vuoroja, uutisia, kerto­muksia kehit­tä­mis­työstä tai hyvistä käytännöistä.

IkäNYT! – Age NOW! on ikäosaa­miseen keskittyvä verkkojulkaisu.

Julkai­sujen tilaukset

sähkö­postise: julkaisut(at)karelia.fi
Julkaisun hintaan lisätään toimi­tus­kulut 5 euroa, ja alle 20 euron tilauk­sissa lisäksi lasku­tuslisä 5 euroa.

Valikoituja julkaisuja myydään myös Tähti­jul­kaisut-verkko­kir­ja­kau­passa. Verkko­kau­passa toimi­tus­kulut sisäl­tyvät hintaan.

Julkai­su­toi­minnan yhteys­henkilö:
Tieto­asian­tuntija Kaisa Varis, p. 050 433 1624
Sähkö­posti: julkaisut(at)karelia.fi