Categories

Metsä­ta­lous­in­si­nööri

Tutkinto: Luonnonvara-alan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto
Tutkin­to­nimike: Metsä­ta­lous­in­si­nööri (AMK)

Tutkinnon laajuus ja kesto: 
240 opinto­pis­tettä | 4 lukuvuotta
Opiske­lu­paikat: 60 (AMK-valin­takoe 30, Todis­tus­va­linta 27: yliop­pi­las­tut­kinto 15, ammatil­linen perus­tut­kinto 12)
Opetus­muoto: Päivä­to­teutus. Opetus tapahtuu pääsään­töi­sesti klo 8 – 18 välillä.

Koulu­tus­paikka: Wärtsilä-kampus

Hakuaika: 17.3. – 31.3.2021

Hakeminen -> Valintaperusteet

Opetus­suun­ni­telma

“Suomi elää metsästä” pitää edelleen hyvin paikkansa. Perin­teisen metsä­ta­louden rinnalle syntyy kuitenkin jatku­vasti uusia tuotan­to­muotoja – hyvänä esimerkkinä biomet­sä­talous – mikä tarkoittaa, että alalle tarvitaan jatku­vasti lisää tuoretta osaamista ja uusia innovaatioita.

Metsä­ta­lous­in­si­nöörinä toimit uusiu­tuvien luonnon­va­rojen ja niiden kestävään käyttöön perus­tuvan liike­toi­minnan tehtä­vissä. Hallitset metsä- ja energia­teol­li­suuden raaka-ainehuollon ja osaat neuvoa metsä­no­mis­tajia metsiensä käytössä.

Metsä­ta­lous­in­si­nöörejä toimii muun muassa metsä­asian­tun­ti­joina, hankin­tae­si­miehinä, metsä­neu­vojina, projek­ti­pääl­lik­köinä ja -asian­tun­ti­joina, muissa johto- ja esimies­teh­tä­vissä sekä itsenäisinä metsäpalveluyrittäjinä.

Opiskelet ammat­tiisi alusta alkaen vahvassa yhteis­työssä työelämän kanssa. Joensuu on Euroopan metsä­pää­kau­punki ja Pohjois-Karja­lassa toimii iso joukko suuria kansain­vä­lisiä metsä­teol­li­suus­yri­tyksiä, tutkimus- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioita, metsä­ta­louden kehit­tä­mi­syk­si­köitä ja julkis­hal­linnon organi­saa­tioita, bioenergia-, metsä­tek­no­logia- ja paikka­tie­to­y­ri­tyksiä sekä lukuisia metsä­pal­ve­lu­yri­tyksiä. Tämä tarkoittaa, että sinulla on erinomaiset mahdol­li­suudet verkos­toitua ja hankkia työko­ke­musta jo opintojesi aikana.

Kareliassa opiskelet käyttäen omaa tieto­ko­nettasi.

Lue opiske­li­joiden tarinoita.

opintopolku nappi uusi2