Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri

Tut­kin­to: Luon­non­va­ra-alan ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to
Tut­kin­to­ni­mi­ke: Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri (AMK)

Tut­kin­non laa­juus ja kes­to: 
240 opin­to­pis­tet­tä | 4 luku­vuot­ta
Opis­ke­lu­pai­kat: 60 (AMK-valin­ta­koe 30, Todis­tus­va­lin­ta 27: yli­op­pi­las­tut­kin­to 15, amma­til­li­nen perus­tut­kin­to 12)
Ope­tus­muo­to: Päi­vä­to­teu­tus. Ope­tus tapah­tuu pää­sään­töi­ses­ti klo 8 — 18 välillä.

Kou­lu­tus­paik­ka: Wärt­si­lä-kam­pus

Hakuai­ka: 17.3. — 31.3.2021

Hake­mi­nen -> Valintaperusteet

Ope­tus­suun­ni­tel­ma

“Suo­mi elää met­säs­tä” pitää edel­leen hyvin paik­kan­sa. Perin­tei­sen met­sä­ta­lou­den rin­nal­le syn­tyy kui­ten­kin jat­ku­vas­ti uusia tuo­tan­to­muo­to­ja — hyvä­nä esi­merk­ki­nä bio­met­sä­ta­lous — mikä tar­koit­taa, että alal­le tar­vi­taan jat­ku­vas­ti lisää tuo­ret­ta osaa­mis­ta ja uusia innovaatioita.

Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­ri­nä toi­mit uusiu­tu­vien luon­non­va­ro­jen ja nii­den kes­tä­vään käyt­töön perus­tu­van lii­ke­toi­min­nan teh­tä­vis­sä. Hal­lit­set met­sä- ja ener­gia­teol­li­suu­den raa­ka-aine­huol­lon ja osaat neu­voa met­sä­no­mis­ta­jia met­sien­sä käytössä.

Met­sä­ta­lous­in­si­nöö­re­jä toi­mii muun muas­sa met­sä­asian­tun­ti­joi­na, han­kin­tae­si­mie­hi­nä, met­sä­neu­vo­ji­na, pro­jek­ti­pääl­lik­köi­nä ja ‑asian­tun­ti­joi­na, muis­sa joh­to- ja esi­mies­teh­tä­vis­sä sekä itse­näi­si­nä metsäpalveluyrittäjinä.

Opis­ke­let ammat­tii­si alus­ta alkaen vah­vas­sa yhteis­työs­sä työ­elä­män kans­sa. Joen­suu on Euroo­pan met­sä­pää­kau­pun­ki ja Poh­jois-Kar­ja­las­sa toi­mii iso jouk­ko suu­ria kan­sain­vä­li­siä met­sä­teol­li­suus­yri­tyk­siä, tut­ki­mus- ja kou­lu­tusor­ga­ni­saa­tioi­ta, met­sä­ta­lou­den kehit­tä­mi­syk­si­köi­tä ja jul­kis­hal­lin­non orga­ni­saa­tioi­ta, bioenergia‑, met­sä­tek­no­lo­gia- ja paik­ka­tie­to­y­ri­tyk­siä sekä lukui­sia met­sä­pal­ve­lu­yri­tyk­siä. Tämä tar­koit­taa, että sinul­la on erin­omai­set mah­dol­li­suu­det ver­kos­toi­tua ja hank­kia työ­ko­ke­mus­ta jo opin­to­je­si aikana.

Kare­lias­sa opis­ke­let käyt­täen omaa tie­to­ko­net­ta­si.

Lue opis­ke­li­joi­den tarinoita.

opintopolku nappi uusi2