Opis­ke­li­jat apunasi

Kare­lian opis­ke­li­jat etsivät jatku­vasti työhar­joit­te­lu­paik­koja ja opin­näy­te­työ­ai­heita. Opis­ke­li­ja­ryh­mät tekevät mielel­lään yhteis­työtä työelä­män edus­ta­jien kanssa myös erilais­ten opin­to­jak­so­jen aikana. Voit antaa opis­ke­li­joille ja heitä ohjaa­ville opet­ta­jille tehtä­väksi käytän­nön tarpeesta synty­viä projek­teja. Yhteis­työstä hyöty­vät molem­mat: opis­ke­li­jat voivat ottaa tuntu­maa työelä­mään ja yrityk­set pääse­vät hyödyn­tä­mään tule­vai­suu­den teki­jöi­den osaa­mista ja tuoreita näkökulmia.

Valmis­tu­villa opis­ke­li­joilla on tuoretta tietoa, taitoa ja intoa päästä sovel­ta­maan osaa­mis­taan työelä­mään. Ilmoita avoi­mista tehtä­vistä meille, autamme mielel­lämme löytä­mään oikean­lai­sen osaajan.

Tuudo-sovel­lus toimii ilmoituskanavana

Työnan­ta­jana voit veloi­tuk­setta jättää ilmoi­tuk­sen avoi­mesta työ- ja harjoittelu­paikasta tai opin­näy­te­työstä Kare­lian opiskelijoille.

Voit tarjota opis­ke­li­joille myös erilai­sia projekti- tai opin­näy­te­työ­ai­heita. Työnan­taja täyttää työpai­kan tiedot tieto­ko­neella selai­messa (klikkaa alla olevaa nappia). Paikat näkyvät opis­ke­li­joilla Tuudo-sovel­luk­sessa känny­kässä, jota he hyödyn­tä­vät päivit­täin opiskeluissaan. 

Tuudo-ilmoi­tuk­sen teke­mi­nen on yrityk­selle maksu­tonta, mutta vaatii ensim­mäi­sellä kerralla rekisteröitymisen.

Työpaik­koi­hin liit­tyen lisä­tie­toja antavat uraval­men­ta­jat:
Satu Saari­nen, [email protected]
Niina Penna­nen, [email protected]

Lisä­tie­toja Urapal­ve­luista ja Tuudo-sovel­luk­sesta

Yritys­ten aulain­fot Kare­lian kampuksilla

Työelä­män edus­taja, haluatko tulla tapaa­maan Kare­lian opis­ke­li­joita kampuksillemme?

Voit tulla esit­te­le­mään yritystä ja kerto­maan opis­ke­li­joille harjoit­telu- ja työpai­koista tai muista toimek­sian­noista. Varaamme sinulle esit­te­ly­pöy­dän kampuk­sen aula­ti­laan. Mark­ki­noimme aulain­foanne opis­ke­li­joi­den suuntaan.

Sovi aulain­fon ajan­koh­dasta Kare­lian Urapal­ve­lui­den kanssa. Ota yhteyttä [email protected].

Yhteys­tie­dot

Satu Saari­nen
lehtori
satu.saarinen[at]karelia.fi
puh. 050 311 9469

Niina Penna­nen
projek­ti­asian­tun­tija
niina.pennanen[at]karelia.fi
puh. 050 330 4719